Fractie 2014 – 2018

Mei 2015 website versie
vlnr Corry Rietdijk, Pieter Goossen, Ruud Bouter,  Maj-Britt Pleij-Bierman, Sjaak Stuijt en Bart Wolters.

Klik voor de contact gegevens:

Lees verder

Bouwen en wonen

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode. 
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Woningbouw met balans tussen sociale en vrije huursector


Gerealiseerd per eind 2015:
4400-zoeterwoude-verde-vista-perspectieven-12-02-2015-b

 • Meer sociale huur- en koopwoningen voor startende jongeren en ouderen, zoals Nieuw Raetwijk en Woudevoirt, langs de Noordbuurt, het Rectorhuis, aan de Hoge Rijndijk, Verde Vista, in de Meerburgerpolder en het Bakkerspunt.
 • Inmiddels is het masterplan voor Bloemenweide-Noord in de raad besproken. Bruines Santhorst blijft een lastig dossier, maar er wordt nu vooruitgang geboekt.

Actiepunten 2016-2018

 • Realiseren van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw en herontwikkeling.
 • Het bevorderen van levensloopbestendig bouwen.

Doel: Transitie kantoren naar woonruimte


 Gerealiseerd per eind 2015:

 • Appartementen in het voormalig kantoor aan de Schenkelstraat.

Actiepunten 2016-2018

 • Actievere inzet van gemeente om bestaande leegstaande kantoren (bijvoorbeeld aan de Hoge Rijndijk en de Kopperwetering) te transformeren naar woningen. De gemeente is bereid planologische medewerking te verlenen aan initiatieven daartoe, maar dat is voor ons niet voldoende.
 • In regionaal verband bekijken hoe dit beter kan, bijvoorbeeld door het instellen van een Regionaal Investeringsfonds waarmee vastgoed-beheerders kunnen worden gecompenseerd.

Sociaal domein

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode. 
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Adequate huishoudelijke hulp (WMO)


Gerealiseerd per eind 2015:
Wmo-Jeugd-Participatiewet_iconen

Ieder die hulp aanvroeg is thuis bezocht. Maatwerk, geen beoordeling vanachter het bureau. Weinig klachten gemeld.

Actiepunten 2016-2018

Het blijkt dat de gemeente over 2015 geld uit de WMO heeft overgehouden. PZ wil dat geld reserveren voor als er de komende jaren toch knelpunten ontstaan.


Doel: Werk en Inkomen goed geregeld


Gerealiseerd per eind 2015:

 • PZ zet in op ondersteuning van mensen met een uitkering bij het vinden van werk. Ondanks stijging ten tijde van de crisis is in Zoeterwoude vorig jaar het aantal uitkeringen met 18% gedaald, voornamelijk door werk of studie. 20% van de mensen met een uitkering heeft een deeltijdbaan.
 • Door actieve berichtgeving over de Bijzondere Bijstand komt de hulp terecht waar hij bedoeld is: in 2015 waren er 60% meer aanvragen, voor de Collectieve zorgverzekering en er zijn 25% meer aanvragen toegekend.
 • Door actieve controle is bij 5% van de aanvragen fraude geconstateerd en is geld teruggevorderd.

Actiepunten 2016-2018

 • Werkgevers worden actief benaderd om het voorbeeld van de gemeente te volgen bij het creëren van participatiebanen.

Doel: Goede jeugdzorg


Gerealiseerd per eind 2015:

 • PZ heeft gepleit voor goede voorbereiding de overgang naar de gemeente, waardoor in Zoeterwoude in 2015 sprake is van een kwalitatief goede Jeugdzorg.
 • Regionale samenwerking in de jeugdzorg heeft bewezen meerwaarde voor Zoeterwoude.

Actiepunten 2016-2018

 • PZ wil tijdige en regelmatige sturingsinformatie, evaluaties en rapportages zodat we onze sturende en controlerende rol beter kunnen invullen.

Communicatie

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode. 
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Betere communicatie, moderne middelen


Gerealiseerd per eind 2015:
oie_transparent

 • Naar aanleiding van een motie van PZ heeft de gemeente een visie geschreven over de inzet van moderne communicatiemiddelen.
 • In 2015 heeft de gemeente een plan gepresenteerd hoe de communicatie naar de inwoners planmatig moet worden verbeterd.
 • Sinds 2016 worden Facebook en Twitter als volwaardig communicatiemiddel ingezet. Tevens wordt het eerste online platform ingericht waar inwoners kunnen meepraten over gemeentelijke projecten.

Actiepunten 2016 – 2018

 • Meer diensten via de gemeentelijke website aanbieden.
 • Gemeente gaat proactief reacties op de sociale media volgen.

Duurzame leefomgeving

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode.
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Top 20 van de duurzame gemeenten in Nederland


Duurzaamheid

Gerealiseerd per eind 2015:

 • Verbetering, van plaats 67 (2013) naar plaats 60 (2015).
 • Luchtkwaliteit is verbeterd.
 • Huishoudelijk afval verminderd door inzameling plastic en ook blik en drankenkartons.
 • Energieverbruik, energiebesparing, CO2-uitstoot en opwekking van hernieuwbare energie in 2015 een lagere score (o.a. vanwege 2 windmolens naar 1).
 • Duurzaamheidsfonds ook voor huurders en maatschappelijke organisaties.

Actiepunten 2016-2018

 • Ondersteunen duurzaamheidinitiatieven inwoners.
 • Van 1 windturbine eind 2015 naar 6 windturbines eind 2016.
 • Collectief opwekken van zonne-energie.
 • Omgekeerd inzamelen: grondstoffen (papier, kleding, PMD, GFT) worden ingezameld. Restafval wordt tegen betaling weggebracht.
 • Scheiden regenwater- en grijswaterriool.
 • Straatverlichting: overgang op LED-verlichting, voorzien van gebruikssensoren, Dynamisch lichtbeheer.