Fractie 2014 – 2018

Fractie web 2017
vlnr Maj-Britt Pleij-Bierman, Bart Wolters, Pieter Goossen, Myrna van der Poel, Ruud Bouter, Sjaak Stuijt en Corry Rietdijk.

Klik voor de contact gegevens:

Lees verder

Themabijeenkomst over Recreatie op 12 april 2017

Plaats : Tussen Kaag & Braassem (Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering)
Aanvang : 12 april 2017 20.00 uur, inloop 19.30

De D66 afdelingen rond Leiden organiseren regelmatig bijeenkomsten rond een interessant thema. We kiezen daarvoor bij voorkeur een thema, dat nog niet in de actuele besluitvormingsfase zit, maar waarvan we denken dat het in de nabije toekomst belangrijk wordt. De bedoeling is hierbij om ons niet te beperken tot de “inner circle”, maar hierbij ook geïnteresseerde burgers, bedrijven en organisaties te betrekken. We gaan daarbij ook graag in discussie met andere politieke partijen.

Dit jaar organiseren de afdelingen van D66 Kaag en Braassem en de gezamenlijke afdeling van D66 Zoeterwoude en Leiderdorp bovengenoemde thema bijeenkomst recreatie.
Uit vooronderzoek en gesprekken is gebleken, dat dit een thema is met voldoende potentie voor een interessante avond, waaruit iedereen voldoende zaken mee kan men die men voor de toekomst belangrijk vindt en waarin ook voldoende ruimte is om te netwerken.

In de bijgaande attachments vindt u het programma met daarin ook de namen van de sprekers en kort samengevat ook de opzet van de bijeenkomst.

U kunt zich opgeven via onderstaand mailadres.

bart.wolters@progressiefzoeterwoude.nl

Begeleiding Statushouders in Zoeterwoude

In Zoeterwoude zijn we heel actief met de opvang en begeleiding van de zogeheten Statushouders. Dat zijn voormalige vluchtelingen die –na een verblijf in de opvangcentra- te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Zoals elke gemeente zijn we verplicht om jaarlijks een aantal van deze mensen huisvesting te verlenen. In 2016 ging het om 15 personen verdeeld over 4 gezinnen.
Bijzonder in Zoeterwoude is dat we “onze taakstelling” jaarlijks keurig halen (met dank ook aan Rijnhart Wonen), maar ook dat veel inwoners actief bezig zijn om deze nieuwe dorpsgenoten wegwijs te maken in onze samenleving. Vanuit de gemeente faciliteren we deze begeleiding en daarnaast verlenen we vanuit de Bijstand rechtstreeks financiële ondersteuning bij de inrichting van de woning en bij het levensonderhoud. In 2016 hebben we deze ondersteuning uitgebreid door alle nieuwe volwassen statushouders (man èn vrouw!) in te schrijven bij het project JA Statushouders (JAS). Dit is een intensieve cursus van 24 uur per week en dat circa 2 jaar lang! Hier wordt stevig ingezet op toeleiding naar de arbeidsmarkt, maar ook op het eigen maken van de Nederlandse taal en cultuur. Deelname is wat ons betreft verplicht, want we zien dit als de snelste weg naar arbeidsmarkt en integratie.
Onlangs was ik op een feestelijke bijeenkomst van het JAS-project in het Leidse stadhuis, waar de eerste deelnemers hun handtekening plaatsten onder de Participatieverklaring. Het was heel mooi te zien dat de statige raadzaal van Leiden geheel gevuld was met 48 deelnemers en hun begeleiders. De meesten willen snel aan de slag in Nederland, maar ervaren ook veel belemmeringen. Omdat de deelnemers afkomstig waren uit drie gemeenten, waren er ook drie wethouders aanwezig. Mijn collega Marleen Damen uit Leiden zette allereerst de toon: “we willen graag bereiken dat jullie je welkom voelen, maar verwachten omgekeerd ook dat jullie je inzetten om dat zelf ook mogelijk te maken”. Mijn Leiderdorpse collega Olaf Mc Daniël maakte veel indruk met zijn speech die vooral gericht was tot de vele aanwezige mannen: “de positie van de vrouw is in Nederland anders dan jullie wellicht gewend zijn. Op de universiteit zijn nu al meer vrouwen dan mannen aanwezig. Wen er maar aan en zet je vooral in dat jullie vrouwen en dochters deze kansen ook krijgen en grijpen”. Ikzelf mocht de 4 Zoeterwoudse deelnemers toespreken, die dat erg op prijs stelden.
Na afloop vertelde de cursusleider mij spontaan dat de Zoeterwoudse deelnemers zo opvallen door hun positieve beleving van de Zoeterwoudse samenleving. “Er zijn veel vrijwilligers beschikbaar om hen te begeleiden en wegwijs te maken, ze krijgen veel aanloop en voelen zich erg welkom”. U begrijpt dat ik dit met heel veel plezier en trots aanhoorde: juist dit zijn de dingen die Zoeterwoude uniek maken en die we –ondanks alle pogingen tot schaalvergroting- toch echt overeind moeten houden.
De bijeenkomst werd afgesloten met een vrolijke groepsfoto, die werd genomen door een Leiderdorpse beroepsfotograaf, maar ook door een stage-lopende statushouder. Want dat wordt de volgende uitdaging van het project: de organisatie van veel nuttige stages, die uiteindelijk leiden naar een plekje op de arbeidsmarkt.

Emmaüs: mooi in de omgeving

Op donderdag 2 februari hield het nieuwe Emmaus een Open dag. Maar liefst 1.000 dorpsgenoten maakten gebruik van de gelegenheid om het nieuwe gebouw eens goed van binnen te zien. Ik heb nadien veel positieve reacties gehoord over de prachtige voorzieningen in het nieuwe gebouw, dat nu is vol geboekt, maar waarin nog veel mensen best een plekje zouden willen bezetten.

Als wethouder ben ik heel blij dat we nu zover zijn gekomen. Zo’n vijf jaar terug werden verzorgingshuizen overal in het land gesloten. We vreesden dat dit in Zoeterwoude ook zou gebeuren, hetgeen een verarming van het dorp zou zijn. Maar door de opening van het nieuwe Verpleeghuis hebben we nu juist meer mogelijkheden in onze gemeente. Ook bij zware lichamelijke handicaps of bij dementie kunnen ouderen voortaan in Zoeterwoude blijven wonen en hoeven de verwanten niet meer op bezoek in Voorschoten of Leiderdorp.
Ik verwacht Lees verder

Bezuinigingen lokale dagbladen

PZ maakt zich sterk voor continuïteit en kwaliteit van de regionale journalistiek
Op 31 december jongstleden werd bekend dat, als gevolg van bezuinigingen bij de regionale kranten van de Telegraaf Media Groep, een kwart van de journalisten hun baan verliezen. Dat zijn 45 van de 185 voltijd arbeidsplaatsen. Het plan is onderdeel van een besparing van negentig miljoen euro.

PZ maakt zich ernstig zorgen dat dit ten koste zal gaan van de continuïteit en kwaliteit van de regionale journalistiek in het algemeen en die van Zoeterwoude in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel van het journalistieke werk is de controle op en het functioneren van de democratie en dat de inwoners, los van de berichtgeving van de gemeente of vanuit politieke partijen, via de regionale journalistiek ook een onafhankelijker beeld meekrijgen van wat er in de gemeente gebeurt. Een goed lokaal dagblad houdt door een onafhankelijke en kritische opstelling het lokale bestuur scherp.

Deze taak wordt in onze regio (naast het Leids Nieuwsblad) in belangrijke mate uitgevoerd door de redactie van het Leidsch Dagblad, die de afgelopen jaren al veel capaciteit heeft ingeleverd.

Onder aanvoering van PZ is er in de raadsvergadering gezamenlijk met het CDA en de VVD een motie ingediend, waarin we het college hebben opgeroepen steun te betuigen aan de redactie van het Leidsch Dagblad en onze zorg uit te spreken richting de Telegraaf Media Groep (TMG) over de continuïteit en kwaliteit van de lokale journalistiek en de vraag voor te leggen in hoeverre de algemene en politieke lokale verslaggeving gegarandeerd kan blijven.
Het college heeft de motie omarmd en aangegeven de oproep voortvarend te gaan uitvoeren. (klik voor de tekst van de motie)

Wachtlijsten en wachttijden in de Jeugdzorg

Sinds 2015 wordt de jeugdzorg in Nederland georganiseerd door gemeenten (voorheen was dit een taak van provincie en Rijksoverheid). Inmiddels kunnen we terugkijken op twee jaar nieuwe Jeugdwet:
wat gaat er goed en wat gaat er (nog) niet goed, of niet goed genoeg?

Wat goed gaat, sinds het ontstaan van de Jeugd en Gezinsteams, is dat jeugdhulp een heel stuk toegankelijker en efficiënter geworden is. Er zijn 24 JGT’s in onze regio, waarvan één voor Zoeterwoude en Leiderdorp gezamenlijk. Door de laagdrempeligheid kunnen vragen of problemen al in een vroeg stadium worden erkend en binnen het multidisciplinaire Jeugd en Gezinsteam adequaat worden aangepakt. Veel minder dan voorheen worden ouders of kinderen met hun vragen van het kastje naar de muur gestuurd.

Voor de zwaardere jeugdzorg bestaan jammergenoeg nog steeds wachtlijsten. We hebben het dan bijvoorbeeld over ambulante zorg, daghulp, pleegzorg, of zorg met verblijf. Gegevens uit het tweede kwartaal van 2016 (een ander jammer puntje is dat de recente gegevens nog niet bekend zijn), laten zien dat het aantal namen op de wachtlijsten behoorlijk is toegenomen tussen april en juni van 2016.

Natuurlijk kunnen de begrippen wachtlijst en wachttijd gerelativeerd worden. We spreken van wachttijd, als iemand langer dan 8 weken moet wachten op hulp. Soms wachten mensen op een bepaalde vorm van hulp, maar krijgen ondertussen alvast op een andere wijze ondersteuning. Zo kunnen wachtlijsten ook enigszins ‘vervuilde’ informatie bevatten. Los van de definitie, is het belangrijk dat wachtlijsten in de Lees verder

Zoeterwoude en de circulaire economie

De groeiende wereldbevolking en de daarmee samenhangende stijgende consumptie hebben onomkeerbare gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor Zoeterwoude. De klimaatverandering die hierdoor ontstaat is dusdanig groot dat de huidige welvaart voor toekomstige generaties onzeker is. Het antwoord op deze ontwikkelingen is het scheppen van een circulaire economie.
Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat is gericht op het hergebruik van producten en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent dat in een perfecte circulaire economie geen eindige grondstoffen worden gewonnen en er geen afval is.

Wat betekent een circulaire economie voor de Zoeterwoudse inwoners, ondernemers, gemeente en de politiek? Al deze deelnemers aan de Zoeterwoudse samenleving kun

150723-gispen-visualdesign-circulaire economie-1 circel-nederlan

nen en zullen een bijdrage moeten leveren aan de tot stand brenging van een circulaire economie door:

  • zo veel mogelijk de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te verminderen
  • tot nul terugbrengen van afval, uitstoot van broeikasgassen en gebruik van gevaarlijke stoffen
  • overgang naar een volledig hernieuwbare en duurzame energievoorziening

Het mag duidelijk zijn dat Zoeterwoude als gemeenschap niet in staat is om de circulaire economie, die veel verder reikt dan onze gemeentegrenzen, in haar eentje tot stand kan brengen. Wel kunnen we bij ons dagelijks handelen als consument, als verkeersdeelnemer, als woninghuurder/ -bezitter nadenken of wij in lijn met de uitgangspunten van een circulaire economie handelen en waar mogelijk we ons Lees verder

Zorg en Welzijn op Zoeterwoudse wijze

logo-sociaal-domein

Op 1 januari 2015 zijn enkele taken van het Rijk overgegaan naar de gemeente. Het ging vooral om het Jeugdbeleid en om Zorg en Welzijn (de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, WMO). De gedachte achter deze operatie is dat de gemeente dichter bij de eigen inwoners staat en dat de gemeente dus het beste in staat is om maatwerk te leveren. Dat is een goede gedachte, maar het Rijk verzon daar wel bij, dat de gemeenten het allemaal goedkoper moeten doen. Ik kan u verzekeren dat dit niet gemakkelijk is: nieuw beleid maken en tegelijkertijd bezuinigen. Hoe staat het er nu voor na bijna 2 jaar?
Ik ben als wethouder verantwoordelijk voor Zorg en Welzijn en ik vind dat het tot nu toe goed is gegaan. Uit onderzoeken blijkt dat de klanten hun zorg zijn blijven ontvangen (was natuurlijk prioriteit nummer 1!!) en dat alle administratieve rompslomp inmiddels ook onder controle is. Ouderen en mensen met een handicap krijgen huishoudelijke hulp of begeleiding of ze kunnen naar de Dagopvang.
En die bezuinigingen dan? Tja, we zijn wel iets anders gaan aankijken tegen hulp vanuit de gemeente. Het is niet meer zo dat hulp gratis en automatisch verstrekt wordt, wanneer je dat maar vraagt. Misschien zijn we daar vroeger ook wel eens iets te gemakkelijk in geweest. Maar nog steeds geldt: mensen die het echt nodig hebben, krijgen altijd hulp. Mensen moeten daarvoor soms een Eigen bijdrage betalen, maar dan houden we wel rekening met de hoogte van hun inkomen. En via Lees verder