Fractie 2014 – 2018

Fractie web 2017
vlnr Maj-Britt Pleij-Bierman, Bart Wolters, Pieter Goossen, Myrna van der Poel, Ruud Bouter, Sjaak Stuijt en Corry Rietdijk.

Klik voor de contact gegevens:

Lees verder

Kolom van onze wethouder: Zoeterwoude steeds duurzamer

kees

Gisteren mocht ik in het nieuwe gebouw van Emmaus samen met de bestuurder van Wijdezorg een handtekening zetten onder een nieuwe duurzaamheidsafspraak, een “Green Deal” in de zorgsector.
Vooral door de Klimaatafspraken van Parijs komt er nu overal meer aandacht voor duurzaamheid, maar ik bedacht me dat de situatie enkele jaren terug –ook in Zoeterwoude- toch wel heel anders was. In april 2010 was Zoeterwoude in de regio de eerste gemeente die aankondigde meer aan duurzaamheid te gaan doen. Dat onderwerp werd toen –op voorstel van PZ- het grote speerpunt van het nieuwe coalitieakkoord. Aan mij als wethouder was de mooie taak om aan dit speerpunt uitwerking te geven. In september 2010 begonnen we met de aparte inzameling van plastic afval en een convenant voor het verantwoord gebruik van hardhout (FSC). Met steun van onze coalitiepartner en van de ambtelijke organisatie konden we gaandeweg steeds meer doen.
Een belangrijke stap was in 2012 de oprichting van het Duurzaamheidsfonds. Hierbij zette de gemeente een fors bedrag opzij om inwoners en bedrijven te stimuleren tot maatregelen. Vooral woningeigenaren hebben veel gebruik gemaakt van de subsidie voor isolatie en zonnepanelen. (Er is overigens nog steeds geld beschikbaar en ook huurders kunnen tegenwoordig meedoen). De werking van het fonds is vervolgens uitgebreid: we hebben met de bedrijven op de Grote Polder gekeken naar energie-besparing en we hebben maatregelen ontwikkeld voor agrariërs en voor appartementen gebouwen (VvE’s). Ook verenigingen en instellingen kunnen nu een beroep op het fonds doen.
Als gemeente zelf zijn we ook aan de slag gegaan, hetgeen bijvoorbeeld heeft geleid tot zonnepanelen op het dak van het Gemeentehuis en de Gemeentewerf.
Overigens is het investeren van extra geld niet eens het belangrijkste middel. Je merkt vooral dat je door je activiteiten anderen kunt stimuleren en dat je –ook als kleine gemeente- hiermee een betere gesprekspartner wordt voor andere voorlopers, ook in het bedrijfsleven. Een wereldconcern als Heineken –onze lokale trots- vindt het interessant om de eigen plannen met ons te delen. Mede daardoor doen we nu mee met hun project de Groene Cirkels, waarbij we nog meer aandacht besteden aan de biodiversiteit in het gemeentelijk groen.
In de nieuwe coalitieperiode (vanaf 2014) merk je dat ook voor andere gemeenten, Rijk en Provincie (maar ook voor personen en bedrijven) inspanningen voor meer duurzaamheid steeds meer vanzelfsprekend worden. Zoeterwoude gaat intussen gestaag door met nieuwe initiatieven. Zo is door een groep enthousiaste inwoners een energiecoöperatie opgericht. Zij gaan binnenkort collectieve zonnepanelen neerleggen op het dak van de Klaverhal (en de gemeente stelt het dak gratis beschikbaar). Ook doet de gemeente steeds meer aan gescheiden afvoer van regenwater en het bevorderen van groene daken en groene tuinen.
Na de ondertekening kreeg ik gisteren van de overenthousiaste locatiemanager ook nog een rondleiding door het nieuwe gebouw van Emmaus. Heel inspirerend, qua duurzaamheid, maar ook wat betreft wonen en zorg. Maar dat is eigenlijk weer een nieuwe column waard….

Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude

grondbeleid

In de Voorronde van 24 november jl. heeft PZ als enige fractie al inhoudelijk gereageerd op het rapport van de Rekenkamercommissie: “Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude”. Het instrument van de Rekenkamercommissie wordt door de raad maar heel zelden ingezet om onderzoek te doen naar o.a. problemen of zaken binnen de gemeente die verbetering behoeven. Onze insteek rond het grondbeleid is vooral het up to date maken van het bestaande beleid en het verbeteren van de kwaliteit en transparantie. Dit is van groot belang voor een goede Ruimtelijke Ordening in Zoeterwoude, nu en in de toekomst, met goede bouwprojecten en het zo veel mogelijk voorkomen van financiële risico’s.

We zijn heel benieuwd naar het collegestandpunt en -voorstel dat in het eerste kwartaal van 2017 zal verschijnen.

Wij hadden het graag eerder tegemoet gezien! (lees verder: rapport-rekenkamer-grondbeleid)

Brede school in Zoeterwoude

brede-school-zoeterwpude

Het schooljaar 2018/2019 zal voor kinderen in Zoeterwoude-dorp in de nieuwe Brede School van start gaan.
Tot nu toe liggen planning en ontwerp van de Brede School netjes op schema. In het tweede kwartaal van 2017 kan gestart worden met de bouw.
Eerst zal Emmaushof gesloopt moeten worden. Aangezien de nieuwbouw van Emmaus ook volgens planning verloopt, zal het slopen van de huisjes in het eerste kwartaal van 2017 kunnen plaatsvinden.

In het nieuwe gebouw komen meerdere gebruikers. Behalve de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), met kinderopvang en buitenschoolse opvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Openbare Bibliotheek, komt er natuurlijk de nieuwe Brede School. Dit is een fusieschool van de drie Zoeterwoudse basisscholen, t.w. Westwoud, Klaverweide en Corbulo, die onder bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) zal komen te vallen. Het openbaar onderwijs in Zoeterwoude zal hiermee verdwijnen, hetgeen Progressief Zoeterwoude betreurt. Gezien de prognose van leerling-aantallen lijkt het openbaar onderwijs echter, ook in Zoeterwoude, onvoldoende levensvatbaar. Zoeterwoude volgt hierin de landelijke trend dat er een terugloop is van openbaar onderwijs.

PZ is zeer te spreken over de nieuwe combinatie van onderwijs, kinder- en buitenschoolse opvang, Bibliotheek en CJG. Een brede leer- en leefomgeving op school en in vrije tijd, biedt maximale ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren.
Met duurzaamheid als uitgangspunt, voldoet de nieuwe leer, werk- en leefomgeving aan alle moderne gebruikerseisen en -gemakken. Het gebouw is modern, licht en ruim van opzet.
Ook qua bereikbaarheid voldoet het nieuwe gebouw aan de huidige eisen. Om de brede school veilig te kunnen bereiken is reeds een extra weg aangelegd. Het oude gemaal is hiertoe al gesloopt en er ligt alvast een tijdelijke weg, die met name voor de bouwfase gebruikt zal worden. Uiteindelijk komt er een definitieve weg die een veilige bereikbaarheid van de brede school mogelijk maakt, waarbij auto’s en fietsen gescheiden worden, zodat kinderen op een veilige manier naar school kunnen komen of gebracht kunnen worden.

Meer informatie vindt u hier

Beschouwingen Begroting 2016

We zijn tevreden met de derde begroting van deze raadsperiode. We kunnen vaststellen dat de financiële positie van Zoeterwoude solide en evenwichtig is. Wat opvalt is dat het nadeel voor 2018 t.o.v. van de vorige begroting is geslonken van €130.100 naar €13.038 en het voordeel voor 2019 is toegenomen van €219.460 tot €290.000.

Het college heeft het voornemen waargemaakt om in 2016 de jaarrekening vroeger in het jaar beschikbaar te stellen, waardoor het voor de organisatie mogelijk werd meer tijd te kunnen besteden aan de andere P&C-stukken met name de Perspectiefnota, als opmaat naar de begroting. We vertrouwen erop dat deze lijn ook het komende jaar wordt doorgetrokken.

Positief is dat de lasten voor burgers en bedrijven niet omhoog gaan.
Wij zijn tevreden dat conform onze motie de OZB-opbrengst, vanwege de geringe inflatie, niet is geïndexeerd met 1.5 % en dat in het verlengde hiervan ook is besloten bij de overige tarieven en leges af te zien van trendmatige verhoging. Lees verder

De begroting 2017-2020

Van verantwoording ook naar stuurmiddel

expressor-governance-dashboard

Om een goed beeld te krijgen wat er zoal in de gemeente Zoeterwoude gebeurt en waar uw gemeenschapsgeld aan wordt besteed, is de gemeentelijk begroting een interessant en leerzaam instrument. Per programma (= verantwoordelijkheidsgebied) worden de plannen en de hiervoor benodigde middelen uitgewerkt en tevens wordt er gekeken naar de 3 opvolgende jaren.
De afgelopen jaren is opzet van de begroting naast een verantwoording vooraf, ook steeds meer een stuurmiddel geworden. Bij de meeste programma’s worden inmiddels de te behalen doelen, prestaties en activiteiten benoemd. Ook worden in de begroting steeds meer kengetallen en de daarbij behorende streefwaarden aangegeven. Dit maakt het onder meer voor de gemeenteraad mogelijk haar controlerende en sturende taak op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. Maar ook Zoeterwoudse bevolking en het bedrijfsleven zouden hiermee via haar vertegenwoordiging in de gemeente, de gemeenteraad, sturing aan de uitvoering van het gemeente beleid kunnen geven!
Wij nodigen u uit om de titel van de begroting 2017-2020, “Dichtbij en Verantwoordelijk” (zie gemeente @zoeterwoude.nl , bestuur en organisatie/ begroting) met ons waar te maken.

Blader de begroting eens door en deel met ons de hierbij u opgekomen vragen en opmerkingen. U bent iedere maandag voorafgaande aan de raadsvergadering van harte welkom op onze fractievergadering.