Zoeterwoude in de Leidse Regio

logo_leidseregio2027

Met de Leidse Regio bedoelt men een gebied rondom Zoeterwoude, dat naast onze gemeente bestaat uit Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden.
Gemeentes werken samen op verschillende gebieden en overigens lang niet alleen in deze samenstelling.
Sinds ruim een jaar is er gewerkt aan een visie voor de Leidse Regio, die in juli 2016 in een concept versie is verschenen. Aan de betreffende gemeenteraden is gevraagd te reageren op het concept. De visie kunt u vinden op deze website: Leidse Regio
Hieronder vindt u de belangrijkste reactie van Progressief Zoeterwoude, zoals deze in de gemeenteraad van 1 september 2016 naar voren is gebracht.

PZ vindt dat in het stuk de urgentie van een toekomstvisie en van intensivering van regionale samenwerking te weinig tot uitdrukking komt. Wij missen antwoorden op vragen als :

 • wat is het probleem?
 • waarom is het een probleem (consequenties)?
 • wat zijn de oorzaken van het probleem?

Wij denken dat het motto “kwaliteiten versterken door karaktervolle groei” voor de lezer niet voldoende overtuigend is.

Bij de 7 genoemde aspecten van karaktervolle groei ontbreekt de prioritering. Bij een van de raadsconferenties hebben we met elkaar namelijk een top drie vastgesteld.

 1. Woningvoorraad
 2. Infrastructuur
 3. Duurzaamheid

PZ onderschrijft deze prioritering en ziet graag concrete vervolgstappen op deze punten.

Woningvoorraad en groen
Vanwege de inzet op vooral economische groei en werkgelegenheid wordt er een ambitieus woningbouwprogramma voorgesteld. Volgens Brinkman (LD) komen er in Leiden de komende jaren 20.000 inwoners bij.
Dit moet worden gerealiseerd door transformatie en het gericht verdichten: compacter, hoger en dichter op elkaar bouwen.
PZ vraagt zich af of dit op langere termijn wel realistisch is. Inbreien is ingewikkelder, duurder en gaat gepaard met langere procedures en PZ vreest dat vroeger of later toch gekozen zal worden voor bouwen in open ruimte.
Als de inbrei-locaties zijn uitgeput zal men zoeken naar extra m2. Juist dan is het voor Zoeterwoude van belang om het agrarisch landschap te behouden.
De voormalige Rode Contouren van het Groene Hart zijn inmiddels losgelaten. Ze gaven de begrenzing aan van het stedelijk gebied en vormde een belangrijk instrument voor het handhaven van de omvang en kwaliteit van het landelijk gebied. Met het wegvallen van de Rode Contouren is er in feite weinig bescherming van ons kostbare veenweidegebied. Een zwak alternatief is de Ladder van Duurzame Verstedelijking, maar dat instrument biedt geen garanties, als binnenstedelijk bouwen niet meer mogelijk is.
Een extra argument voor het borgen van het Groene Hart is dat de toekomstige (volledige) bebouwing van vliegveld Valkenburg (5.000 woningen) weer ter discussie staat. Er zijn belangrijke krachten die er bedrijvigheid willen huisvesten rond de Ontwikkeling van Drones. In dat geval komt de discussie over woningbouw weer keihard deze kant op!

PZ stelt daarom voor om in de strategische agenda op te nemen dat:

 • De begrenzingen van de waardevolle veenweidegebieden (i.i.g. in de regio) opnieuw moeten worden gedefinieerd en vastgelegd om de steeds verder oprukkende verstedelijking het hoofd te kunnen bieden en het polderlandschap te beschermen.
 • De vastgelegde begrenzingen worden gerespecteerd en gehandhaafd.
 • Daarvoor criteria moeten worden geformuleerd.

In het kader van de economische groei meer nadruk leggen op bevordering van een Circulaire Economie.
Het realiseren van een gezamenlijk afvalbeleid t.a.v. het beperken van restafval en afval als grondstof (gradle to gradle) en ketensamenwerking op het gebied van minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Tot slot ten aanzien van economie en werkgelegenheid (blz.12 en 13) vindt PZ het belangrijk dat er regionaal gezamenlijk beleid ten aanzien van bedrijventerreinen wordt opgesteld (ook voor kantoren en retail).
Dit houdt onderandere in Gezamenlijk accountmanagement (wat zijn mogelijke consequenties voor ons)
Blz.13: MVO breder trekken dan alleen de sociale component (3 P’s) en koppelen aan Parkmanagement en de BIZ (voorbeeldfunctie Grote Polder en Heineken)

Fractie 2014 – 2018

Fractie web 2017
vlnr Maj-Britt Pleij-Bierman, Bart Wolters, Pieter Goossen, Myrna van der Poel, Ruud Bouter, Sjaak Stuijt en Corry Rietdijk.

Klik voor de contact gegevens:

Lees verder

Bouwen en wonen

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode. 
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Woningbouw met balans tussen sociale en vrije huursector


Gerealiseerd per eind 2015:
4400-zoeterwoude-verde-vista-perspectieven-12-02-2015-b

 • Meer sociale huur- en koopwoningen voor startende jongeren en ouderen, zoals Nieuw Raetwijk en Woudevoirt, langs de Noordbuurt, het Rectorhuis, aan de Hoge Rijndijk, Verde Vista, in de Meerburgerpolder en het Bakkerspunt.
 • Inmiddels is het masterplan voor Bloemenweide-Noord in de raad besproken. Bruines Santhorst blijft een lastig dossier, maar er wordt nu vooruitgang geboekt.

Actiepunten 2016-2018

 • Realiseren van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw en herontwikkeling.
 • Het bevorderen van levensloopbestendig bouwen.

Doel: Transitie kantoren naar woonruimte


 Gerealiseerd per eind 2015:

 • Appartementen in het voormalig kantoor aan de Schenkelstraat.

Actiepunten 2016-2018

 • Actievere inzet van gemeente om bestaande leegstaande kantoren (bijvoorbeeld aan de Hoge Rijndijk en de Kopperwetering) te transformeren naar woningen. De gemeente is bereid planologische medewerking te verlenen aan initiatieven daartoe, maar dat is voor ons niet voldoende.
 • In regionaal verband bekijken hoe dit beter kan, bijvoorbeeld door het instellen van een Regionaal Investeringsfonds waarmee vastgoed-beheerders kunnen worden gecompenseerd.

Sociaal domein

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode. 
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Adequate huishoudelijke hulp (WMO)


Gerealiseerd per eind 2015:
Wmo-Jeugd-Participatiewet_iconen

Ieder die hulp aanvroeg is thuis bezocht. Maatwerk, geen beoordeling vanachter het bureau. Weinig klachten gemeld.

Actiepunten 2016-2018

Het blijkt dat de gemeente over 2015 geld uit de WMO heeft overgehouden. PZ wil dat geld reserveren voor als er de komende jaren toch knelpunten ontstaan.


Doel: Werk en Inkomen goed geregeld


Gerealiseerd per eind 2015:

 • PZ zet in op ondersteuning van mensen met een uitkering bij het vinden van werk. Ondanks stijging ten tijde van de crisis is in Zoeterwoude vorig jaar het aantal uitkeringen met 18% gedaald, voornamelijk door werk of studie. 20% van de mensen met een uitkering heeft een deeltijdbaan.
 • Door actieve berichtgeving over de Bijzondere Bijstand komt de hulp terecht waar hij bedoeld is: in 2015 waren er 60% meer aanvragen, voor de Collectieve zorgverzekering en er zijn 25% meer aanvragen toegekend.
 • Door actieve controle is bij 5% van de aanvragen fraude geconstateerd en is geld teruggevorderd.

Actiepunten 2016-2018

 • Werkgevers worden actief benaderd om het voorbeeld van de gemeente te volgen bij het creëren van participatiebanen.

Doel: Goede jeugdzorg


Gerealiseerd per eind 2015:

 • PZ heeft gepleit voor goede voorbereiding de overgang naar de gemeente, waardoor in Zoeterwoude in 2015 sprake is van een kwalitatief goede Jeugdzorg.
 • Regionale samenwerking in de jeugdzorg heeft bewezen meerwaarde voor Zoeterwoude.

Actiepunten 2016-2018

 • PZ wil tijdige en regelmatige sturingsinformatie, evaluaties en rapportages zodat we onze sturende en controlerende rol beter kunnen invullen.