2013 december Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

[dropcap]PZ[/dropcap] hecht veel waarde aan de grenzen van het Groene Hart en aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het bestaande veenweide-gebied. Wij zijn tegen het bebouwen van het landschap buiten de rode contouren. Uitbreiding van activiteiten bij bestaande agrarische bedrijven, natuur- en biologische boeren, ontwikkelen van boerenwandelpaden, landgoederen behoort tot de mogelijkheden.

Wij zijn alleen voor nieuwbouw bij VerdeVista en bij de Zwethof, kleinschalig en alleen als nut en noodzaak zijn aangetoond, of bij aangewezen herontwikkelingslocaties (bv. Woudevoirt). Binnen het bestaande bebouwde gebied moet er, naast woningbouw, voldoende aandacht zijn voor recreatie, speelvelden en openbaar groen. Bestaand groen en speelvoorzieningen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven en bewoners  moeten in de gelegenheid worden gesteld zelf mee te denken en te beslissen. Voor de financiering zou ook de mogelijkheid van sponsoring betrokken moeten worden.

dorpskern

Wat PZ betreft heeft het vernieuwde dorpsplein een dorps karakter en kan er niet geparkeerd worden. Het is een centrum voor ontmoetingen, markten en dorpsfestiviteiten. Voor bewoners zal een gevarieerd winkelbestand, waarbij meer dan alleen de eerste levensbehoeften worden aangeboden, wenselijk zijn en het woonplezier bevorderen. De winkeliers moeten worden gestimuleerd de gevels te onderhouden en de aantrekkelijkheid en gezelligheid van het plein te bevorderen.

zoeterwoude-rijndijk

Het bestemmingsplan met betrekking tot de woningbouw binnen VerdeVista is nog niet in de gemeenteraad besproken of vastgesteld. PZ zal bij de behandeling hiervan in de raad de bewoners stimuleren hun wensen kenbaar te maken. Een belangrijk punt  hierbij is: voldoende sociale woningbouw en een kwalitatief goed winkelcentrum. Verder moet de ontsluiting van VerdeVista via de Van der Madeweg in Leiden plaatsvinden en de brug over de Meerburgerwatering mag alleen door langzaam verkeer gebruikt worden.

PZ staat voor duurzaamheid, maar hecht natuurlijk ook veel waarde aan woongenot. Voor de bouw van de windmolens bij Heineken dient nog een bouwvergunning te worden aangevraagd. We zien erop toe dat de wettelijke norm voor zaken als slagschaduw, geluid, veiligheid en milieu worden gehandhaafd en er regelmatig een evaluatie plaatsvindt. Hierbij zal PZ omwonenden betrekken en stimuleren mee te denken.

Voor de nieuwe ongelijkvloerse kruising van de N11 en de spoorlijn enerzijds met de Burgemeester Smeetsweg/Ommedijkseweg anderzijds, gaat onze voorkeur uit naar een ondergrondse verbinding. De komst van Vliko past binnen het bestemmingsplan, maar we delen de zorg van de bewoners over toenemende verkeersbewegingen, stof en geluid. Wij hebben het college reeds gevraagd om harde afspraken met het bedrijf te maken en de omwonenden te betrekken en te informeren en zullen hierop blijven toezien.

actiepunten

  • Grenzen van het Groene Hart bewaken en het groene karakter van Zoeterwoude behouden.
  • Binnen de grenzen van het bebouwde gebied zuinig zijn op openbaar groen en speelvelden voor de jeugd.
  • Nieuwbouw alleen nog in VerdeVista, kleinschalig bij Zwethof en op herontwikkelingslocaties (zoals bv. Woudevoirt).
  • Duurzaam en levensloopbestendig bouwen.
  • Geen nieuwe verkeersroute tussen het Industrieterrein Grote Polder en de Willem van der Madeweg.
  • De kruising bij de spoorlijn en N11 met Burgemeester Smeetsweg moet een goede inpassing in het landschap krijgen en zo mogelijk ondergronds.
  • Bewoners betrekken bij het opstellen van verbeteringsplannen voor de openbare ruimte, aansluitend op de maatregelen die noodzakelijk zijn (graafwerkzaamheden, riolering of herbestrating).
Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();