2013 december Sociale zaken

Sociale zaken

Sociale zaken

[dropcap]DE[/dropcap] voorgenomen decentralisatie van de sociale zekerheidsregelingen (3D’s) per 1 januari 2015 heeft verstrekkende gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en de gemeentebegroting. Deze decentralisatie betreft zorg, werk en jeugd.

zorg

De Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) is gericht op ondersteuning van ouderen en van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De overheveling van deze zorg van de AWBZ naar de WMO gaat gepaard met een beperkte financiering. Zo zal van ouderen waar mogelijk een eigen bijdrage gevraagd moeten worden en zullen meer mantelzorgers en vrijwilligers moeten worden ingezet. Het verder beperken van de middelen maakt het noodzakelijk om naar creatieve en efficiencyverhogende oplossingen te zoeken.

Het ouderenbeleid en het beleid  voor mensen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking dient gericht te blijven op het zolang mogelijk zelfstandig in Zoeterwoude kunnen blijven wonen en leven. Mantelzorgers vervullen hierbij een belangrijke en zware taak en verdienen ondersteuning vanuit de gemeente. Voor ouderen moeten, zowel aan de Rijndijk als in het dorp, inloopvoorzieningen, zoals de Buren en de Herdershof, blijven bestaan die het sociale contact tussen ouderen mogelijk maken. Naast de bestaande voorzieningen zullen creatieve oplossingen als het opzetten van zorgcoöperaties en nieuwe woonvormen gestimuleerd en ondersteund dienen te worden.

Wij streven naar sociale zekerheid die activeert. Te veel mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking staan ongewild aan de kant. PZ maakt zich sterk voor humane aandacht voor mensen die niet kunnen werken en een beleid dat is gericht op het waar mogelijk inzetten van deze Zoeterwoudenaren bij reguliere werkgevers

De welzijnsvoorzieningen moeten gehandhaafd blijven. Het aantal mensen dat in Zoeterwoude deelneemt aan allerlei activiteiten is groot. De gemeente moet welzijnsvoorzieningen binnen haar financiële mogelijkheden blijven ondersteunen en de frequente contacten tussen de gemeente en de verenigingen voortzetten.

werk

Naar verwachting zal de werkloosheid de komende jaren hoog blijven. Tegenover een bijstandsuitkering (WWB) hoort een prestatie te staan. Daarom zijn wij voor stimuleren van scholing en training  en het opdoen van ervaring door vrijwilligerswerk, een participatiebaan of maatschappelijk nuttig werk. Bedrijven willen wij stimuleren door middel van het geven van een premie om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. Het opsporen van stille armoede dient meer aandacht te krijgen. Een deel van de werkloosheid is niet zichtbaar zoals bijvoorbeeld bij minimumloners, kleine zelfstandigen en ZZP’ers. Daarom zal begeleiding naar werk de hoogste prioriteit in het aanwenden van middelen voor het inzetten van mensen dienen te krijgen. Door de invoering van de Participatiewet, waarbij de Wajong (Wet Arbeidsongeschikte Jongeren) en de WSW (Wet Sociale Werkplaatsen) van de rijksoverheid naar de gemeente worden overgeheveld, zal de gemeente ook voor deze groepen creatieve oplossingen dienen te vinden om deze Zoeterwoudenaren waar mogelijk in te zetten in het arbeidsproces.

jeugd

De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, de jeugdreclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor licht verstandelijke gehandicapte jeugd zal eveneens van de rijksoverheid naar de gemeente worden overgeheveld. Het beperken van de middelen hiervoor (landelijk € 450 miljoen per jaar) dwingt de gemeente tot een doeltreffende en kostenbesparende aanpak. Terugdringen van het aantal instanties, 1-loket-aanpak, en een integrale benadering waarbij de complete gezinssituatie als vertrekpunt voor een oplossing wordt gebruikt, zijn hierbij de aangewezen instrumenten. De gemeentelijke overheid die dicht bij haar burgers wil en kan staan biedt, ondanks de beperkte middelen de beste kansen.

Actiepunten

  • Stimuleren en aandragen van creatieve oplossingen en efficiencymaatregelen bij de verzwaarde sociale taak en de beperkte financiële middelen.
  • Stimuleren en ondersteunen van het opzetten van wooncoöperaties en andere nieuwe woonvormen.
  • Actieve ondersteuning van mantelzorgers en hen wijzen op speciale regelingen die voor hen gelden.
  • Samenwerking tussen allerlei (regionale) instanties is een noodzaak. De gemeente treedt hierin actief op.
  • Opsporen van stille armoede en het aanbieden van oplossingen met een tegenprestatie.
  • Bedrijven stimuleren door middel van een premie bijstandsgerechtigden en mensen met een beperking in dienst te nemen.
  • Ontwikkelen van een ouderenbeleidsplan, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de aansluiting van de plannen van zorginstelling Emmaus, thuiszorg, seniorenwoningen en de “Brede School”.

De gemeente dient binnen haar financiële mogelijkheden welzijnsvoorzieningen te blijven ondersteunen.

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();