Financieel overschot tijdelijke huisvesting vergunninghouders

Aan het einde van het jaar 2015 had Nederland te maken met een grote stroom (hoofdzakelijk Syrische) vluchtelingen. De asielzoekerscentra raakten overvol en gemeenten kregen de opdracht om mensen met een verblijfsvergunnig uit de AZC’s versneld een onderkomen te verschaffen om plaats te maken voor de nieuwe vluchtelingen. Vanuit de Rijksoverheid werd hiervoor een budget beschikbaar gesteld en in Zoeterwoude is in het begin van 2016 een aantal gezinnen met succes gehuisvest.

Omdat de (tijdelijke) woonruimte vnl. particulier beschikbaar werd gesteld, konden de kosten beperkt blijven.

Uit een evaluatie rapport over deze versnelde plaatsing van vergunninghouders blijkt dat er in Zoeterwoude zelfs sprake is van een flink overschot op de financiën. Tevens blijkt uit het evaluatie rapport dat de kinderen op de basisschool extra begeleiding nodig hebben (met name op het gebied van taal).

PZ stelt voor om dit overschot aan te wenden voor onderwijs en de kinderen van statushouders op school de benodigde extra begeleiding te verschaffen. Dit komt ter sprake bij het vaststellen van de jaarrekening van 2016 in de gemeenteraad vlak voor de zomer.

Wachtlijsten en wachttijden in de Jeugdzorg

Sinds 2015 wordt de jeugdzorg in Nederland georganiseerd door gemeenten (voorheen was dit een taak van provincie en Rijksoverheid). Inmiddels kunnen we terugkijken op twee jaar nieuwe Jeugdwet:
wat gaat er goed en wat gaat er (nog) niet goed, of niet goed genoeg?

Wat goed gaat, sinds het ontstaan van de Jeugd en Gezinsteams, is dat jeugdhulp een heel stuk toegankelijker en efficiënter geworden is. Er zijn 24 JGT’s in onze regio, waarvan één voor Zoeterwoude en Leiderdorp gezamenlijk. Door de laagdrempeligheid kunnen vragen of problemen al in een vroeg stadium worden erkend en binnen het multidisciplinaire Jeugd en Gezinsteam adequaat worden aangepakt. Veel minder dan voorheen worden ouders of kinderen met hun vragen van het kastje naar de muur gestuurd.

Voor de zwaardere jeugdzorg bestaan jammergenoeg nog steeds wachtlijsten. We hebben het dan bijvoorbeeld over ambulante zorg, daghulp, pleegzorg, of zorg met verblijf. Gegevens uit het tweede kwartaal van 2016 (een ander jammer puntje is dat de recente gegevens nog niet bekend zijn), laten zien dat het aantal namen op de wachtlijsten behoorlijk is toegenomen tussen april en juni van 2016.

Natuurlijk kunnen de begrippen wachtlijst en wachttijd gerelativeerd worden. We spreken van wachttijd, als iemand langer dan 8 weken moet wachten op hulp. Soms wachten mensen op een bepaalde vorm van hulp, maar krijgen ondertussen alvast op een andere wijze ondersteuning. Zo kunnen wachtlijsten ook enigszins ‘vervuilde’ informatie bevatten. Los van de definitie, is het belangrijk dat wachtlijsten in de Lees verder

Brede school in Zoeterwoude

brede-school-zoeterwpude

Het schooljaar 2018/2019 zal voor kinderen in Zoeterwoude-dorp in de nieuwe Brede School van start gaan.
Tot nu toe liggen planning en ontwerp van de Brede School netjes op schema. In het tweede kwartaal van 2017 kan gestart worden met de bouw.
Eerst zal Emmaushof gesloopt moeten worden. Aangezien de nieuwbouw van Emmaus ook volgens planning verloopt, zal het slopen van de huisjes in het eerste kwartaal van 2017 kunnen plaatsvinden.

In het nieuwe gebouw komen meerdere gebruikers. Behalve de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), met kinderopvang en buitenschoolse opvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Openbare Bibliotheek, komt er natuurlijk de nieuwe Brede School. Dit is een fusieschool van de drie Zoeterwoudse basisscholen, t.w. Westwoud, Klaverweide en Corbulo, die onder bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) zal komen te vallen. Het openbaar onderwijs in Zoeterwoude zal hiermee verdwijnen, hetgeen Progressief Zoeterwoude betreurt. Gezien de prognose van leerling-aantallen lijkt het openbaar onderwijs echter, ook in Zoeterwoude, onvoldoende levensvatbaar. Zoeterwoude volgt hierin de landelijke trend dat er een terugloop is van openbaar onderwijs.

PZ is zeer te spreken over de nieuwe combinatie van onderwijs, kinder- en buitenschoolse opvang, Bibliotheek en CJG. Een brede leer- en leefomgeving op school en in vrije tijd, biedt maximale ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren.
Met duurzaamheid als uitgangspunt, voldoet de nieuwe leer, werk- en leefomgeving aan alle moderne gebruikerseisen en -gemakken. Het gebouw is modern, licht en ruim van opzet.
Ook qua bereikbaarheid voldoet het nieuwe gebouw aan de huidige eisen. Om de brede school veilig te kunnen bereiken is reeds een extra weg aangelegd. Het oude gemaal is hiertoe al gesloopt en er ligt alvast een tijdelijke weg, die met name voor de bouwfase gebruikt zal worden. Uiteindelijk komt er een definitieve weg die een veilige bereikbaarheid van de brede school mogelijk maakt, waarbij auto’s en fietsen gescheiden worden, zodat kinderen op een veilige manier naar school kunnen komen of gebracht kunnen worden.

Meer informatie vindt u hier

Winkels in Zoeterwoude

Rijneke - klein

Progressief Zoeterwoude heeft in de gemeenteraad ingestemd met het ‘winkelplan’ dat onlangs is opgesteld voor de detailhandel in de Leidse regio.

In deze zgn. Retailvisie (link) komt naar voren hoe de detailhandel, het koopgedrag van mensen, toekomstige ontwikkelingen in de regio etc. met elkaar samenhangen.

Teruglopende detailhandel (faillissementen), leegstand, veranderend koopgedrag, internet aankopen, verouderde gemeentelijke visies zijn natuurlijk in heel Nederland aan de orde. Bijzonder is dat Zoeterwoude, Leiden en vier andere gemeenten de koppen bij elkaar hebben gestoken en gezamenlijk een onderzoek hebben laten uitvoeren teneinde een voor de toekomst bestendig winkelbestand na te streven.

Volgens dit onderzoek komen de drie winkelgebieden van Zoeterwoude er redelijk tot goed uit.

Rijneke Boulevard scoort zelfs vrij hoog en laat een kansrijk perspectief voor de toekomst zien. Op enkele punten zal nog nader overlegd moeten worden, maar PZ ziet hierin geen onoverkomelijk bezwaar.

Ook voor de winkels in het dorpscentrum is er, ondanks dat er sprake is van leegstand, zeker recht van bestaan. De winkels vervullen duidelijk een lokale functie, voorzien in de dagelijkse boodschappen behoefte, en kunnen rekenen op een eigen verzorgingsgebied.

Het winkelbestand in Zoeterwoude Rijndijk moet nog verder worden ingevuld, maar de plannen passen in grote lijnen in de regionale visie.

Leiden heeft te maken met meer en grotere winkelgebieden en de Leidse raad heeft vooralsnog geen instemming willen geven aan dit winkelplan.

Lagerbergbrug

Schermafdruk 2014-12-15 10.14.52

De Lagerbergbrug moet vervangen worden en tijdens de bouw periode zal de brug ook worden afgesloten. Dat dit veel gevolgen heeft voor de omwonenden en de agrariërs in het gebied daaromheen, is duidelijk. Het ongemak zou eventueel kunnen worden verlicht als er gedurende de bouw een tijdelijke oplossing zou komen (ofwel met een noodbrug of met pontons).

In de raadsvergadering van november stelde het college voor om de oversteek over de Weipoortse Vliet mogelijk te houden door met extra geld pontons aan te leggen. Progressief Zoeterwoude was bepaald geen voorstander van dit voorstel en diende een amendement in. Het maken van zoveel extra kosten (bovenop het bedrag dat de gemeente al betaalt voor de nieuwe brug) voor een relatief kleine groep gebruikers en voor zo’n korte tijd, staat volgens PZ niet in de juiste verhouding met het algemeen belang van de Zoeterwoudse gemeenschap.

Wel vindt PZ dat met de bouwperiode rekening moet worden gehouden met het agrarisch seizoen, hetgeen de agrariërs ook zelf naar voren brachten. Het is mooi te weten dat voetgangers en fietsers tijdens de bouw gebruik mogen maken van een particuliere ophaalbrug.

Het amendement werd aangenomen door alle leden van de gemeenteraad.

Zoveel mogelijk rekening houdend met direct betrokkenen, betekent dit dus dat de bouw (en de tijdelijke afsluiting) per 1 november 2015 zal plaats hebben.

De N206 bij Zoeterwoude

NL-N206

Er heerst veel zorg onder de Zoeterwoudse bevolking over de nieuwe situatie bij de kruising N206-Dr.Kortmannstraat.  De voorsorteerstrook, om vanuit Zoetermeer rechtsaf naar Zoeterwoude te gaan, is verdwenen. Er wordt hard gereden en afslaand verkeer moet dus plotseling remmen om de bocht naar rechts te maken. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties.

In de raadsvergadering van 25 september is unaniem een motie aangenomen waarin de raad vraagt of de wethouder de veranderde situatie bij genoemde kruising opnieuw bij de provincie onder de aandacht kan brengen.

Ook de busbanen en -haltes langs de N206 worden door de provincie flink onder handen genomen.

Bij de bushalte van de Westeindseweg, boven op het tunneltje, is inmiddels het oude groene geluidsscherm verwijderd, alsmede het oude fietsenhok. In beide richtingen wordt de busbaan opgeknapt en er staat inmiddels een nieuwe fietsenstalling. Er komen nieuwe bushokjes en naar verwachting een ander geluidsscherm.

Hopelijk wordt een en ander weer netjes met beplanting afgewerkt, ter compensatie van de verwijderde bomen.

Van de nieuwe bushaltes, die in beide richtingen langs de N206 nabij de Wapflat en het Recreatief Transferium zullen komen, worden de contouren zichtbaar.

Ook hier worden de busbanen opgeknapt en komt er gelegenheid om fietsen te stallen. De op- en afrit van het RT is inmiddels verbeterd. De verkeerslichten worden aangepast en afgesteld voor voetganger, fiets, bus en auto.

De werkzaamheden zijn nog niet klaar en we zullen de last en overlast nog even moeten accepteren, in de hoop dat we binnen afzienbare tijd op een vlotte maar vooral veilige wijze kunnen in-, uit-, overstappen of doorreizen.

Communicatie en Bloemenweide Noord

Een mogelijke vorm van communicatie/contact tussen gemeente en inwoners is de gemeenteraad (voorronde). Het is goed te weten dat inwoners van Zoeterwoude ook daadwerkelijk gebruik maken van deze mogelijkheid.
In de voorronde van 25 september jl. kwamen twee heren spreken over Bloemenweide Noord (Emmaus). Zij uitten hun zorg over de toegankelijkheid en de veiligheid van het terrein, straks, maar vooral ook tijdens de bouwfase.
De wethouder kon direct antwoorden dat de kans groot is dat er een tweede brug zal komen en dat ook de gemeente èn de bouwer het belang hiervan inzien.
Voorts werd gevraagd hoe men omgaat met bomen op het terrein. Welke moeten weg en welke kunnen blijven?
De wethouder antwoordde dat er kritisch gekeken zal worden welke bomen kunnen blijven. Dat dit niet niet iedere boom kan zijn, is duidelijk, maar bij verwijdering van een boom zal altijd weer een andere boom geplant (moeten) worden.

Een ander voorbeeld van communicatie tussen gemeente en inwoners is een klankbordgroep. In Zoeterwoude is een klankbordgroep gevormd voor het bouwproject Bloemenweide Noord.
Buurtbewoners hebben zitting in deze groep en vertegenwoordigen de wijk. Vanaf het begin van het project worden zij betrokken bij het proces.
Zo heeft de groep pasgeleden onder andere vragen gesteld over de vorm van de bovenste (4e) bouwlaag; zij monitoren of gebouwen niet te dicht op elkaar zullen komen en of de hoeveelheid groen wel volgens plan wordt opgenomen.

De gemeente informeert inwoners over Bloemenweide Noord via de website.

Subsidie

subsidie_pv

Het subsidie programma in Zoeterwoude wordt voor 4 jaar vastgesteld, waarbij per jaar bekeken wordt of de toegezegde subsidie ook daadwerkelijk kan worden gegeven.
In januari 2015 gaat een nieuwe periode van 4 jaar in. In de loop van dit jaar, en ook nu al, worden voorbereidingen getroffen om de subsidies voor de komende jaren te kunnen bepalen.
Het is niet de bedoeling om het subsidiebeleid van Zoeterwoude te gaan veranderen.
Wel is het belangrijk om in te spelen op maatschappelijke veranderingen die op de gemeente afkomen (waaronder extra taken met betrekking tot zorg, jeugd en inkomen; verdergaande verwachtingen m.b.t. burgerparticipatie).
Op woensdag avond 10 september is er een bijeenkomst gepland op het gemeentehuis, waar de gemeenteraad en het college in gesprek gaan met subsidie aanvragers. 
Op dit moment houdt een speciale raadswerkgroep zich bezig met het formuleren van criteria en kaders, waarlangs de raad en het college subsidie-aanvragen kunnen toetsen.

Progressief Zoeterwoude vindt het belangrijk dat de te volgen procedures omtrent subsidie aanvragen en -behandeling duidelijk en transparant zijn. Ook ziet PZ de informatievoorziening en communicatie omtrent het Zoeterwouds subsidiebeleid graag verbeterd.