Extra sociale woningbouw op Bloemenweide Noord

Omdat er nog steeds een tekort is aan goedkope huurwoningen voor starters en senioren zijn we blij met de voorgestelde planwijziging om de locatie van de Corbuloschool en SKZ volledig met sociale woningbouw te ontwikkelen. Dat betekent dat bovenop de verplichte 35% (per nieuwbouwproject) van 18 woningen nog eens 16 extra sociale woningen, dus in totaal 34 worden gebouwd.
Dit betekent dat uitgaande van het oorspronkelijke plan van 54 woningen er 20 koopwoningen (duur en middelduur) overblijven, waarvan circa 10 op de locatie Klaverweide en 10 eengezinswoningen op de locatie Westwoud.

Deze extra sociale woningen dienen ter compensatie voor een aantal locaties waar geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd, zoals Verde Vista Plas en de Zwethof.
Omdat de grondwaarde hierdoor lager is geworden is een financiële oplossing bedacht. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit het extra geld dat ontwikkelaars voor andere locaties in de gemeente hebben moeten betalen omdat ze niet aan de 35%-eis hebben voldaan.
Wij vinden het goed dat woningcorporatie Rijnhart Wonen zich bij dit project heeft vastgelegd op een aantal kenmerken van de nieuwe appartementen:

• Zeer duurzame woningen (energielabel A)
• Minstens 70 % van de huurwoningen krijgt een maximale huurprijs van € 628
• 30% van de huurwoningen valt in de categorie tussen € 628 en maximaal € 710

Bezuinigingen lokale dagbladen

PZ maakt zich sterk voor continuïteit en kwaliteit van de regionale journalistiek
Op 31 december jongstleden werd bekend dat, als gevolg van bezuinigingen bij de regionale kranten van de Telegraaf Media Groep, een kwart van de journalisten hun baan verliezen. Dat zijn 45 van de 185 voltijd arbeidsplaatsen. Het plan is onderdeel van een besparing van negentig miljoen euro.

PZ maakt zich ernstig zorgen dat dit ten koste zal gaan van de continuïteit en kwaliteit van de regionale journalistiek in het algemeen en die van Zoeterwoude in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel van het journalistieke werk is de controle op en het functioneren van de democratie en dat de inwoners, los van de berichtgeving van de gemeente of vanuit politieke partijen, via de regionale journalistiek ook een onafhankelijker beeld meekrijgen van wat er in de gemeente gebeurt. Een goed lokaal dagblad houdt door een onafhankelijke en kritische opstelling het lokale bestuur scherp.

Deze taak wordt in onze regio (naast het Leids Nieuwsblad) in belangrijke mate uitgevoerd door de redactie van het Leidsch Dagblad, die de afgelopen jaren al veel capaciteit heeft ingeleverd.

Onder aanvoering van PZ is er in de raadsvergadering gezamenlijk met het CDA en de VVD een motie ingediend, waarin we het college hebben opgeroepen steun te betuigen aan de redactie van het Leidsch Dagblad en onze zorg uit te spreken richting de Telegraaf Media Groep (TMG) over de continuïteit en kwaliteit van de lokale journalistiek en de vraag voor te leggen in hoeverre de algemene en politieke lokale verslaggeving gegarandeerd kan blijven.
Het college heeft de motie omarmd en aangegeven de oproep voortvarend te gaan uitvoeren. (klik voor de tekst van de motie)

Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude

grondbeleid

In de Voorronde van 24 november jl. heeft PZ als enige fractie al inhoudelijk gereageerd op het rapport van de Rekenkamercommissie: “Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude”. Het instrument van de Rekenkamercommissie wordt door de raad maar heel zelden ingezet om onderzoek te doen naar o.a. problemen of zaken binnen de gemeente die verbetering behoeven. Onze insteek rond het grondbeleid is vooral het up to date maken van het bestaande beleid en het verbeteren van de kwaliteit en transparantie. Dit is van groot belang voor een goede Ruimtelijke Ordening in Zoeterwoude, nu en in de toekomst, met goede bouwprojecten en het zo veel mogelijk voorkomen van financiële risico’s.

We zijn heel benieuwd naar het collegestandpunt en -voorstel dat in het eerste kwartaal van 2017 zal verschijnen.

Wij hadden het graag eerder tegemoet gezien! (lees verder: rapport-rekenkamer-grondbeleid)

Beschouwingen Begroting 2016

We zijn tevreden met de derde begroting van deze raadsperiode. We kunnen vaststellen dat de financiële positie van Zoeterwoude solide en evenwichtig is. Wat opvalt is dat het nadeel voor 2018 t.o.v. van de vorige begroting is geslonken van €130.100 naar €13.038 en het voordeel voor 2019 is toegenomen van €219.460 tot €290.000.

Het college heeft het voornemen waargemaakt om in 2016 de jaarrekening vroeger in het jaar beschikbaar te stellen, waardoor het voor de organisatie mogelijk werd meer tijd te kunnen besteden aan de andere P&C-stukken met name de Perspectiefnota, als opmaat naar de begroting. We vertrouwen erop dat deze lijn ook het komende jaar wordt doorgetrokken.

Positief is dat de lasten voor burgers en bedrijven niet omhoog gaan.
Wij zijn tevreden dat conform onze motie de OZB-opbrengst, vanwege de geringe inflatie, niet is geïndexeerd met 1.5 % en dat in het verlengde hiervan ook is besloten bij de overige tarieven en leges af te zien van trendmatige verhoging. Lees verder

de Raad op Straat

RPF_4204

Op zaterdag 30 mei aanstaande van 10.00-14.00 uur zal Progressief Zoeterwoude (PZ) onder het motto “de Raad op Straat” met de burgers in gesprek gaan op het dorpsplein naast de Jumbo en aan de Rijndijk nabij de MCD. De fractie wil dit luister bijzetten met een actie rond het sociale domein: jeugd, zorg en werk. Daarbij gaat het om goede kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor onze inwoners, een voor PZ belangrijk aandachtspunt in deze raadsperiode.

PZ gaat niet alleen in campagnetijd de straat op, maar ook daarvoor en daarna om de inwoners van Zoeterwoude de gelegenheid te bieden buiten de formele sfeer van de raadszaal hun hart te luchten en in gesprek te gaan met onze fractieleden over de gang van zaken en ontwikkelingen binnen de gemeente Zoeterwoude.

Sociale zekerheid
Eén van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Progressief Zoeterwoude 2014 – 2018 betreft een goede sociale zekerheid voor de inwoners van Zoeterwoude. Zoals bekend is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de sociale zekerheidsregelingen rond jeugd, zorg en werk.

In alle regelingen komt naar voren dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het inrichten van zijn/haar leven en het zelf organiseren van hulp en ondersteuning. Hierbij wordt een sterk beroep gedaan op ‘eigen kracht’ en zelfredzaamheid. Iedereen wordt in eerste instantie geacht zelf problemen op te lossen, daarbij eventueel geholpen door het netwerk van gezins- en familieleden, buren en kennissen. Lukt dit niet, dan moet er gekeken worden naar wat de gemeente aanvullend kan doen. Ons uitgangspunt is dat er altijd hulp en ondersteuning beschikbaar blijft voor degenen die dat echt nodig hebben.

In deze Raad op Straat gaat Progressief Zoeterwoude graag met u in gesprek over uw ervaringen. Wat gaat goed? Wat kan beter?

Verder kan men bij onze stands ook vragen stellen over andere onderwerpen, die u bezig houden. Wilt u meer weten over onze ideeën en standpunten dan liggen er folders en brochures klaar met informatie over onze programmapunten.

Prestatie afspraken 2015 met de woningbouwvereniging

89nhiyNk

Met de woningbouw vereniging in Zoeterwoude worden periodiek zogenaamde prestatie afspraken gemaakt. Hierin wordt vastgelegd waaraan de woningbouwvereniging naar ideeën van de gemeente aan moet voldoen.

Bij de prestatieafspraken staat bij PZ centraal, dat om de betaalbaarheid van woningen voor de mensen die ’t het hardst nodig hebben (met de smalste beurs) te garanderen, wij het noodzakelijk vinden om deze kernvoorraad op peil te houden.

Uit de evaluatie blijkt dat het percentage kernvoorraad sneller gedaald is dan voorzien en dat de doelstelling van 70% of een daling naar hooguit 67.5% per 1 januari 2015 bij lange niet is gehaald.

Om onze standpunten te toetsen hebben wij een onafhankelijk deskundige de heer Priemus (emeritus hoogleraar Volkshuisvesting) gevraagd een reactie te geven op de Prestatieafspraken 2015. Deze expert heeft 17 aandachts- en kritiekpunten opgeleverd. De vijf belangrijkste punten die onze eigen observaties t.a.v. de kernvoorraad ondersteunen zijn: Lees verder

Overeenkomst tussen Zoeterwoude en Leiden

Verde Vista

Er is een overeenkomst is tussen Leiden en Zoeterwoude met verschillende nieuwe afspraken.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

  • Ontsluiting van Verder Vista via de Molentocht, het nieuwe viaduct over de A4 tegenover de wijk Roomburg. Hiervoor zal de Willem van der Madeweg niet worden verbreed, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was. Op de vraag van PZ of dit niet zal leiden tot verkeersverstopping heeft de wethouder verteld dat onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet het geval zal zijn. De inschatting is dat in september 2015 zal worden begonnen met de aanleg van de ontsluiting.
  • Leiden zal Zoeterwoude een compensatie van € 350.000 betalen, omdat het bedrijf UL (voormalig Collis) zich niet in Zoeterwoude gaat vestigen, maar in Leiden zal blijven en de huidige locatie daar zal uitbreiden.
  • Zoeterwoude koopt een perceel grond in de Meerburgerpolder voor € 1.131.110. PZ vindt dat behoorlijk hoog, omdat de economische waarde op € 554.100 is getaxeerd. Hierdoor is er dus sprake zijn van een afwaardering van ongeveer 50% (€ 580.000).
  • Zoeterwoude realiseert een deel van haar groencompensatie in Leiden (220 bomen en 140 are bosplantsoen), omdat dat binnen onze eigen gemeente in de directe omgeving van de A4 niet mogelijk is.
  • Een zeer belangrijk punt voor Zoeterwoude is dat Leiden akkoord gaat met 2000 m2 detailhandel in de Meerburgerpolder. Eventueel kan daar later nog eens 2000 m2 bijkomen als dat past binnen de later op te stellen Retailvisie.

Al met al is de overeenkomst voor beide partijen een kwestie van geven en nemen. PZ vindt het een acceptabele deal en is er in de raad mee akkoord gegaan.

Woninghuur en afspraken Rijnhart Wonen

Een doelstelling van ons verkiezingsprogramma is het op peil houden van de voorraad betaalbare huurwoningen, de zogenaamde kernvoorraad. Uit een recent uitgevoerde evaluatie blijkt dat dit aantal sneller gedaald is dan voorzien en dat de doelstelling van 70% die Zoeterwoude heeft gesteld, niet is gehaald.

Bovendien hebben nog maar enkele woningen van de ruim 600 een maximale huurprijs beneden de huurgrens van de kernvoorraad (€ 618) en meer dan 500 woningen hebben een maximale huur zelfs boven de sociale huurprijsgrens van € 710.

Als oorzaken worden genoemd:

  • Invoering van inkomensafhankelijke huur, wat betekent hogere huren voor scheefhuurders (40%)
  • 30 van de 36 nieuw te verhuren woningen kregen een huurprijs boven de grens van de kernvoorraad (€ 618) en net onder de sociale huurgrens van € 710.
  • Het relatief grote formaat woningen in Zoeterwoude.

Dit betekent dat alle woningen een flinke korting op de huur moeten krijgen om ze beneden de grens van de kernvoorraad te brengen.

VRAAGWIJZER_HUURWONING

In het collegevoorstel dat op 26 maart aan de gemeenteraad is voorgelegd, wordt gesteld dat door het relatief grote formaat woningen van Rijnhart Wonen het moeilijk is om op deze kernvoorraad te sturen en dat daarom de voorkeur wordt gegeven om te sturen op de betaalbaarheid. Deze redenering is voor PZ moeilijk te volgen. Betaalbaarheid en kernvoorraad zijn volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kernvoorraad bepaalt nu juist door het stellen van een bovengrens de betaalbaarheid van de huurwoningen. Lees verder