Themabijeenkomst over Recreatie op 12 april 2017

Plaats : Tussen Kaag & Braassem (Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering)
Aanvang : 12 april 2017 20.00 uur, inloop 19.30

De D66 afdelingen rond Leiden organiseren regelmatig bijeenkomsten rond een interessant thema. We kiezen daarvoor bij voorkeur een thema, dat nog niet in de actuele besluitvormingsfase zit, maar waarvan we denken dat het in de nabije toekomst belangrijk wordt. De bedoeling is hierbij om ons niet te beperken tot de “inner circle”, maar hierbij ook geïnteresseerde burgers, bedrijven en organisaties te betrekken. We gaan daarbij ook graag in discussie met andere politieke partijen.

Dit jaar organiseren de afdelingen van D66 Kaag en Braassem en de gezamenlijke afdeling van D66 Zoeterwoude en Leiderdorp bovengenoemde thema bijeenkomst recreatie.
Uit vooronderzoek en gesprekken is gebleken, dat dit een thema is met voldoende potentie voor een interessante avond, waaruit iedereen voldoende zaken mee kan men die men voor de toekomst belangrijk vindt en waarin ook voldoende ruimte is om te netwerken.

In de bijgaande attachments vindt u het programma met daarin ook de namen van de sprekers en kort samengevat ook de opzet van de bijeenkomst.

U kunt zich opgeven via onderstaand mailadres.

bart.wolters@progressiefzoeterwoude.nl

Duurzaamheid

Een schone, groene en aangename leefomgeving is belangrijk voor gezondheid en welzijn van de burgers. Daarom moeten we er alles aan doen om aantasting van het milieu (lucht-, water- en bodemverontreiniging) nu en in de toekomst tegen te gaan en daar waar nodig de kwaliteit te verbeteren. Ook de klimaatverandering als gevolg van de CO2-uitstoot heeft onze aandacht. Daarvoor is het ontwikkelen van kennis, draagvlak, motivatie en innovatie noodzakelijk. PZ vindt dat de gemeente Zoeterwoude ook daarin zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

De gemeente speelt een sleutelrol bij duurzame ontwikkeling. Het gaat daarbij vooral om het zoeken naar een goede balans tussen ecologie en economie, rekening houdend met de belangen van zowel de huidige als toekomstige generaties

Schaarste van energie, voedsel en grondstoffen zullen ons de komende jaren steeds meer gaan raken. De inspanningen die we de afgelopen 4 jaar met succes hebben geleverd, zijn met name gericht geweest op individuele huishoudens en individuele ondernemingen en de toepassing van traditionele vormen van energiebesparing.

energie

Door de invoering van het Duurzaamheidsfonds is in de afgelopen raadsperiode een belangrijke stap gezet voor het stimuleren van energiemaatregelen bij particuliere koopwoningen. Ook voor huurders in de sociale sector moeten er mogelijkheden gecreëerd worden om in overleg met de woningcorporatie extra energiemaatregelen te nemen, waarbij ook zij een beroep kunnen doen op het Duurzaamheidsfonds. Daarnaast verdient de bestaande voorraad sociale huurwoningen in Zoeterwoude zoveel mogelijk aangepast te worden aan de huidige duurzaamheidseisen en bij renovatie tenminste op het niveau van een B- of C-label te worden gebracht.

Naast deze aanpak gaat PZ voor de komende raadsperiode het gebruik van innovatieve, hernieuwbare energiebronnen stimuleren, zoals zonnepanelen, niet alleen op daken van woningen, maar ook op het dak het gemeentehuis en andere gemeentelijke locaties. Hierbij kan een eerste stap worden gezet naar kleine coöperatieve netwerken van decentrale energievoorziening. Verder wil PZ ook de ontwikkeling van andere nieuwe vormen van duurzaam energiegebruik zoals aardwarmte, restwarmte en warmte uit de Rijn bevorderen.

Het gebruik van windmolens is nog altijd de meest rendabele manier voor het opwekken van duurzame energie. Daarom hebben we ingestemd met het plan om, naast de twee bestaande windmolens langs de A4, vier windmolens op het terrein van Heineken te plaatsen. Echter niet elke locatie in Zoeterwoude is geschikt. Bij het plaatsen van windturbines zal per situatie een afweging gemaakt moeten worden tussen de duurzame energiewinst en de nadelen voor de omwonenden, natuur en het landschap.

grondstoffen

Bovendien zijn we voor het efficiënt en duurzaam gebruik van grondstoffen en het recyclen van afvalproducten. De eerste stap is afval bij de bron aanpakken door nadruk te leggen op aankoop van goederen waarmee zo min mogelijk afval ontstaat. Ook willen we bevorderen dat de afvalinzameling dusdanig wordt ingericht dat er zoveel mogelijk gerecycled wordt en bijvoorbeeld GFT-afval bij het aangaan van een nieuw afvalinzamelingcontract niet alleen compost maar ook biogas moet opleveren.

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook vinden we dat ondernemingen hun verantwoordelijkheid moeten nemen door duurzaamheid onderdeel te maken van hun bedrijfsstrategie, het zogenaamde maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). PZ is een voorstander van MVO in alle sectoren die daarvoor in aanmerking komen, zoals het bedrijfsleven, de bouwsector, mobiliteit & vervoer, de agrarische sector en overheidsinstanties. PZ wil overleg voeren met de kleine ondernemers (MKB) over samenwerking rond duurzaamheid bij winkeliers en bedrijven via de voorzitters van BIZ en WIZO. Het parkmanagement op het industrieterrein Grote Polder is hiervoor een geschikt kader, waarbij ook de Vliko betrokken dient te worden.

Actiepunten

 • In het aanbestedingsbeleid van de gemeente duurzaamheidseisen opnemen.
 • Actief stimuleren van het gebruik van duurzame energie (zon, wind, aardwarmte en biomassa) door bewoners en bedrijven.
 • Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis en andere geschikte gemeentelijke locaties.
 • Het stimuleren van decentrale energievoorziening door het opzetten van kleine energienetwerken/coöperaties.
 • Het creëren van mogelijkheden voor huurders in de sociale sector om gebruik te maken van het Duurzaamheidsfonds voor (extra) energiemaatregelen.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om vanuit de gemeente een collectief inkoopcontract te sluiten met een groene energieleverancier.[1]
 • Ondersteunen van bedrijven en instellingen bij de ontwikkeling en invoering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
 • In overleg gaan met BIZ en WIZO om te komen tot samenwerking op het gebied van duurzaamheid.
 • Het onderzoeken en vervolgens gaan toepassen van het zuinigste alternatief voor de verlichting in lantaarnpalen (bijvoorbeeld led-verlichting). Ook het efficiënter omgaan met het aan- en uitzetten van de verlichting verdient aandacht.
 • Het (blijven) ondersteunen van burgers, ondernemers en agrariërs bij de aanvraag van duurzaamheidssubsidies.

Het realiseren van de ambitie om binnen vier jaar een plaats te verwerven in de top-20 van de meest duurzame gemeenten van Nederland.[1] Daarbij dient kritisch gekeken te worden naar de betrouwbaarheid van de “groene” energie!

Jeugd en onderwijs

PZ wil bereiken dat kinderen en jongeren onbekommerd kunnen opgroeien, toegang hebben tot passend onderwijs en verantwoord kunnen omgaan met digitalisering en social media.

We willen de aangewezen hangplekken voor jongeren (JOP’s) aantrekkelijk maken en houden, zodat jongeren zich op een geoorloofde en acceptabele wijze kunnen vermaken. We zien het als een taak van de BOA om op te treden, wanneer gedrag van jongeren, die op niet aangewezen en ongewenste plaatsen verblijven, overlast veroorzaakt.

Voor de middelbare schooljeugd moet Zoeterwoude voldoende ontspanningsmogelijkheden hebben, waarbij een goed functioneren van de jeugd- en sportorganisaties voorop staat. Waar het gaat om uitgaansmogelijkheden is het belangrijk dat de bestaande Drank en horecawet wordt nageleefd, zodat alcoholvrije ontspanning mogelijk blijft.

PZ wil ruimere mogelijkheden op het gebied van cultuur en muziek voor de jeugd. Door in deze tijd van bezuinigingen bestaande voorzieningen efficiënter te benutten en accommodaties te combineren, kunnen jongeren daarvoor beter gefaciliteerd worden.

 

Het toekomstige project Bloemenweide Noord is een mogelijkheid om de diverse sociale en culturele voorzieningen samen te brengen, waarbij de afzonderlijke onderdelen elkaar moeten versterken. We denken hierbij aan de bibliotheek, oefenruimtes voor toneel, muziek, film, hobby, sport- en ontspanningsactiviteiten voor alle doelgroepen.

Wij willen dat de gemeente de schoolbesturen ondersteunt met het inrichten van een Brede School[1]. Bij de opzet dient de kwaliteit van het onderwijs en het pedagogische criterium het uitgangspunt te zijn en niet alleen efficiency en financiële voordelen. Om leer- en leesachterstanden aan te pakken, moet worden samengewerkt met de programma’s die de lokale bibliotheek aanbiedt.

Actiepunten

 • Nadrukkelijk handhaven van de Drank en horecawet met als prioriteit het terugdringen van alcoholgebruik bij  jongeren.
 • Ondersteunen van ontwikkeling van de Brede School, daarbij inspelend op digitalisering en groei van social media
 • Multifunctioneel gebouw op de locatie bij Emmaushof t.b.v. diverse doelgroepen, jeugd, ouderen, etc. Ingevuld met bibliotheek, onderwijs, voor- en naschoolse opvang, sport, recreatie, muziek, e.d.
 • Jongeren stimuleren activiteiten te ondernemen en deze faciliteren door bv. bestaande locaties te combineren en efficiënter gebruik te maken van de aanwezige ruimtes.
 • Kindergemeenteraad en Jongerenadviesraad in stand houden.

Stimuleren van sport-, ontspannings- en culturele activiteiten voor jongeren in Zoeterwoude.


[1] De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten en een op elkaar aansluitende opvang te bieden. Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, fysiotherapie, cultuur, bibliotheek en andere instellingen kunnen ook een onderdeel van de brede school zijn.

Veiligheid

Zoeterwoude moet een veilige gemeente blijven, waarbij verkeersveiligheid voorop staat. Het is noodzakelijk dat sluipverkeer zoveel mogelijk wordt teruggedrongen en  aanrijroutes voor ambulance, brandweer en politie optimaal toegankelijk blijven. Bij foutparkeren op hoeken en stoepen dient de politie een strenger handhavingsbeleid te voeren.

Bij het handhaven van de orde en veiligheid in Zoeterwoude moeten de taken van de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor de burger duidelijker en zichtbaarder zijn. Eén van de belangrijkste taken van de BOA vinden wij het handhaven van de nieuwe Drank- en horecawet, die vanaf januari 2014 in werking treedt. In het bijzonder verdient het alcoholgebruik bij jongeren prioriteit, maar ook hangjongeren, honden- en paardenpoep, graffiti en verkeersveiligheid, zijn wat PZ betreft, belangrijke taken waar de BOA zich actief mee bezig dient te houden.

Tot slot vinden wij het belangrijk dat de burger meer verantwoordelijkheid neemt, waar het gaat om openbare orde en veiligheid door bijvoorbeeld de social media in te zetten, zoals het recent opgezette burgernet.

Actiepunten

 • Een goed bereikbaar en zichtbaar politieloket, waarbij de politie adequaat reageert op aangiften en meldingen.
 • Huidige normen voor aanrijtijden van hulpdiensten handhaven, niet alleen voor de woonwijken, maar ook voor de buitengebieden van Zoeterwoude.
 • Een zichtbare BOA, met als focus de verkeersveiligheid, hangjongeren, alcoholgebruik op straat, beleid opstellen inzake hondenpoep en beleid inzake paardenpoep handhaven.
 • Bewoners betrekken en stimuleren mee te doen met Burgernet.

Ruimtelijke ordening

PZ hecht veel waarde aan de grenzen van het Groene Hart en aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het bestaande veenweide-gebied. Wij zijn tegen het bebouwen van het landschap buiten de rode contouren. Uitbreiding van activiteiten bij bestaande agrarische bedrijven, natuur- en biologische boeren, ontwikkelen van boerenwandelpaden, landgoederen behoort tot de mogelijkheden.

Wij zijn alleen voor nieuwbouw bij VerdeVista en bij de Zwethof, kleinschalig en alleen als nut en noodzaak zijn aangetoond, of bij aangewezen herontwikkelingslocaties (bv. Woudevoirt). Binnen het bestaande bebouwde gebied moet er, naast woningbouw, voldoende aandacht zijn voor recreatie, speelvelden en openbaar groen. Bestaand groen en speelvoorzieningen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven en bewoners  moeten in de gelegenheid worden gesteld zelf mee te denken en te beslissen. Voor de financiering zou ook de mogelijkheid van sponsoring betrokken moeten worden.

dorpskern

Wat PZ betreft heeft het vernieuwde dorpsplein een dorps karakter en kan er niet geparkeerd worden. Het is een centrum voor ontmoetingen, markten en dorpsfestiviteiten. Voor bewoners zal een gevarieerd winkelbestand, waarbij meer dan alleen de eerste levensbehoeften worden aangeboden, wenselijk zijn en het woonplezier bevorderen. De winkeliers moeten worden gestimuleerd de gevels te onderhouden en de aantrekkelijkheid en gezelligheid van het plein te bevorderen.

zoeterwoude-rijndijk

Het bestemmingsplan met betrekking tot de woningbouw binnen VerdeVista is nog niet in de gemeenteraad besproken of vastgesteld. PZ zal bij de behandeling hiervan in de raad de bewoners stimuleren hun wensen kenbaar te maken. Een belangrijk punt  hierbij is: voldoende sociale woningbouw en een kwalitatief goed winkelcentrum. Verder moet de ontsluiting van VerdeVista via de Van der Madeweg in Leiden plaatsvinden en de brug over de Meerburgerwatering mag alleen door langzaam verkeer gebruikt worden.

PZ staat voor duurzaamheid, maar hecht natuurlijk ook veel waarde aan woongenot. Voor de bouw van de windmolens bij Heineken dient nog een bouwvergunning te worden aangevraagd. We zien erop toe dat de wettelijke norm voor zaken als slagschaduw, geluid, veiligheid en milieu worden gehandhaafd en er regelmatig een evaluatie plaatsvindt. Hierbij zal PZ omwonenden betrekken en stimuleren mee te denken.

Voor de nieuwe ongelijkvloerse kruising van de N11 en de spoorlijn enerzijds met de Burgemeester Smeetsweg/Ommedijkseweg anderzijds, gaat onze voorkeur uit naar een ondergrondse verbinding. De komst van Vliko past binnen het bestemmingsplan, maar we delen de zorg van de bewoners over toenemende verkeersbewegingen, stof en geluid. Wij hebben het college reeds gevraagd om harde afspraken met het bedrijf te maken en de omwonenden te betrekken en te informeren en zullen hierop blijven toezien.

actiepunten

 • Grenzen van het Groene Hart bewaken en het groene karakter van Zoeterwoude behouden.
 • Binnen de grenzen van het bebouwde gebied zuinig zijn op openbaar groen en speelvelden voor de jeugd.
 • Nieuwbouw alleen nog in VerdeVista, kleinschalig bij Zwethof en op herontwikkelingslocaties (zoals bv. Woudevoirt).
 • Duurzaam en levensloopbestendig bouwen.
 • Geen nieuwe verkeersroute tussen het Industrieterrein Grote Polder en de Willem van der Madeweg.
 • De kruising bij de spoorlijn en N11 met Burgemeester Smeetsweg moet een goede inpassing in het landschap krijgen en zo mogelijk ondergronds.
 • Bewoners betrekken bij het opstellen van verbeteringsplannen voor de openbare ruimte, aansluitend op de maatregelen die noodzakelijk zijn (graafwerkzaamheden, riolering of herbestrating).

Wonen en woonomgeving

Zowel de jongeren als de ouderen moeten prettig kunnen leven in Zoeterwoude. Bewoners moeten kunnen doorstromen naar appartementen of andere woningen die passen bij hun inkomen en levensfase. Mensen met een lager inkomen moeten worden geholpen met koopconstructies (bv. erfpacht ), waardoor zij een woning, bijvoorbeeld uit de huursector, kunnen kopen. PZ steunt het idee van startersleningen, waarbij de woningcorporatie en het rijk een belangrijke rol spelen.

De huidige woonvisie van de gemeente Zoeterwoude is verouderd en moet geactualiseerd worden om op de veranderende bevolkingssamenstelling[1] in te kunnen spelen. We zien veel mogelijkheden in transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen voor starters.

Actiepunten

 • Opstellen in overleg met huurders en woningcorperatie van een nieuwe woonvisie, waarin de woningvoorraad en -behoefte  geactualiseerd worden.
 • Realisatie van ca. 30 nieuwe, gerenoveerde of getransformeerde woningen per jaar.
 • Levensloopbestendig bouwen verder stimuleren door middel van subsidies.
 • De toegankelijkheid van gebouwen bevorderen, alsmede de beschikbaarheid van woningen voor burgers die zijn aangewezen op een rolstoel of andere vervoersvoorziening.
 • Verdere ontwikkeling van welstandsvrij bouwen.
 • Realiseren van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw/herontwikkeling.
 • Prioriteit bij voorzieningen voor starters door verkoop huurwoningen, slimmer-kopen-constructies, starterslening e.d.

Duidelijke afspraken met woningcorporatie Rijnhart wonen en woon-zorg-complex Emmaus: de kernvoorraad van betaalbare huurwoningen moet op peil gehouden worden en aan de huidige vraag voldoen


[1] Het aantal geboorten neemt de laatste 10 jaar sterk af en het aantal oudere inwoner vanaf 60 jaar neemt fors toe. Zie kerncijfers Holland Rijnland 2012-2013, blz.25.

Sport en recreatie

IN de vorige raadsperiode is het helaas niet gelukt om een door de overheid opgesteld en gefinancierd sportplan binnen Zoeterwoude gestalte te geven.

In dit landelijke plan staat beschreven hoe buurtsportcoaches sporten en bewegen kunnen bevorderen, met als doel overgewicht terug te dringen en de gezondheid te verbeteren. PZ blijft echter van mening dat het goed is om de door het rijk beschikbaar gestelde budgeten te benutten en kiest er voor om deel te nemen aan dit landelijke sportprogramma. We streven ernaar dat 60% van de bevolking minimaal 2 maal per week aan het sporten is.

We willen de bestaande sportaccommodaties in Zoeterwoude, waaronder het zwembad, in stand houden. Verder willen we de sportieve en recreatieve mogelijkheden ontwikkelen bij het nieuwe Recreatief Transferium, bv. een trimbaan, roei- en kanomogelijkheden, klim- en klautertoestellen, verhuur van fietsen, skeelers ed.

actiepunten

 • Aansluiten bij het landelijk georganiseerde sportprogramma en een buurtsportcoach in Zoeterwoude aanstellen.
 • Behoud van sportaccommodaties, zoals bijvoorbeeld het zwembad, met een actieve rol in het stimuleren van bewegen.
 • Stimuleren dat (sport)verenigingen meer samenwerken, en dat faciliteiten multifunctioneel zijn (bv. sportvelden, kleedkamers, kantine).
 • De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. behouden en indien mogelijk uitbreiden.

Een aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardloop- en skeelerpaden onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.

Algemeen bestuurlijke zaken

PZ hecht eraan dat de gemeente Zoeterwoude toegankelijk is en betrokkenheid toont bij de burger. De schaalgrootte van Zoeterwoude levert vergeleken met grotere gemeenten ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid voordelen op, waarmee een hoge mate van bestuurskracht wordt gerealiseerd. Waar door middel van samenwerking kwaliteitswinst en financiële besparing kan worden behaald, is PZ een voorstander van het bundelen van krachten zoals Service Punt 71 (SP 71) en de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). PZ stelt echter uitdrukkelijk bij uitbesteding de voorwaarde dat de Zoeterwoudse gemeenteraad verantwoordelijk blijft voor de uit te besteden activiteiten. De te voeren discussie is dan ook eerder centralisatie en decentralisatie in plaats van centralisatie of decentralisatie. Dit betekent, dat wat decentraal goed kan handhaven en wat centraal beter kan centraal doen. PZ pleit voor waar mogelijk beperken van het aantal regionale overleggroepen en zoveel mogelijk bundelen van overlappende activiteiten. Verder zullen we beter dan tot nu toe onze standpunten omtrent de bestuurlijke verandering naar de burger moeten gaan communiceren.

Uit onderzoek is gebleken dat de service-, en klantgerichtheid van de gemeente is afgenomen. Wij vinden dat het gemeentebestuur  en de gemeenteorganisaties voortdurend  moeten zorgen dat de toegankelijkheid voor burgers en bedrijven op een hoog niveau wordt gehouden. Burgerparticipatie zal moeten worden gestimuleerd. Om dit te bereiken zal de burger waar mogelijk betrokken en ingezet moeten worden voor het welzijn van de inwoners van Zoeterwoude.

Actiepunten

 • Zoeterwoude behouden als zelfstandige, sterke gemeente.
 • Openstaan voor regionale samenwerking  en krachten bundelen bij verdere regionale samenwerking.
 • Bij alle nieuwe gemeentelijke initiatieven willen wij uitdrukkelijk de burger betrekken en eisen een toegankelijker en klantgerichter gemeentelijk apparaat.
 • Openstaan voor samenwerking met behoud van de voordelen van een zelfstandig Zoeterwoude.