Duurzaamheid

Een schone, groene en aangename leefomgeving is belangrijk voor gezondheid en welzijn van de burgers. Daarom moeten we er alles aan doen om aantasting van het milieu (lucht-, water- en bodemverontreiniging) nu en in de toekomst tegen te gaan en daar waar nodig de kwaliteit te verbeteren. Ook de klimaatverandering als gevolg van de CO2-uitstoot heeft onze aandacht. Daarvoor is het ontwikkelen van kennis, draagvlak, motivatie en innovatie noodzakelijk. PZ vindt dat de gemeente Zoeterwoude ook daarin zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

De gemeente speelt een sleutelrol bij duurzame ontwikkeling. Het gaat daarbij vooral om het zoeken naar een goede balans tussen ecologie en economie, rekening houdend met de belangen van zowel de huidige als toekomstige generaties

Schaarste van energie, voedsel en grondstoffen zullen ons de komende jaren steeds meer gaan raken. De inspanningen die we de afgelopen 4 jaar met succes hebben geleverd, zijn met name gericht geweest op individuele huishoudens en individuele ondernemingen en de toepassing van traditionele vormen van energiebesparing.

energie

Door de invoering van het Duurzaamheidsfonds is in de afgelopen raadsperiode een belangrijke stap gezet voor het stimuleren van energiemaatregelen bij particuliere koopwoningen. Ook voor huurders in de sociale sector moeten er mogelijkheden gecreëerd worden om in overleg met de woningcorporatie extra energiemaatregelen te nemen, waarbij ook zij een beroep kunnen doen op het Duurzaamheidsfonds. Daarnaast verdient de bestaande voorraad sociale huurwoningen in Zoeterwoude zoveel mogelijk aangepast te worden aan de huidige duurzaamheidseisen en bij renovatie tenminste op het niveau van een B- of C-label te worden gebracht.

Naast deze aanpak gaat PZ voor de komende raadsperiode het gebruik van innovatieve, hernieuwbare energiebronnen stimuleren, zoals zonnepanelen, niet alleen op daken van woningen, maar ook op het dak het gemeentehuis en andere gemeentelijke locaties. Hierbij kan een eerste stap worden gezet naar kleine coöperatieve netwerken van decentrale energievoorziening. Verder wil PZ ook de ontwikkeling van andere nieuwe vormen van duurzaam energiegebruik zoals aardwarmte, restwarmte en warmte uit de Rijn bevorderen.

Het gebruik van windmolens is nog altijd de meest rendabele manier voor het opwekken van duurzame energie. Daarom hebben we ingestemd met het plan om, naast de twee bestaande windmolens langs de A4, vier windmolens op het terrein van Heineken te plaatsen. Echter niet elke locatie in Zoeterwoude is geschikt. Bij het plaatsen van windturbines zal per situatie een afweging gemaakt moeten worden tussen de duurzame energiewinst en de nadelen voor de omwonenden, natuur en het landschap.

grondstoffen

Bovendien zijn we voor het efficiënt en duurzaam gebruik van grondstoffen en het recyclen van afvalproducten. De eerste stap is afval bij de bron aanpakken door nadruk te leggen op aankoop van goederen waarmee zo min mogelijk afval ontstaat. Ook willen we bevorderen dat de afvalinzameling dusdanig wordt ingericht dat er zoveel mogelijk gerecycled wordt en bijvoorbeeld GFT-afval bij het aangaan van een nieuw afvalinzamelingcontract niet alleen compost maar ook biogas moet opleveren.

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook vinden we dat ondernemingen hun verantwoordelijkheid moeten nemen door duurzaamheid onderdeel te maken van hun bedrijfsstrategie, het zogenaamde maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). PZ is een voorstander van MVO in alle sectoren die daarvoor in aanmerking komen, zoals het bedrijfsleven, de bouwsector, mobiliteit & vervoer, de agrarische sector en overheidsinstanties. PZ wil overleg voeren met de kleine ondernemers (MKB) over samenwerking rond duurzaamheid bij winkeliers en bedrijven via de voorzitters van BIZ en WIZO. Het parkmanagement op het industrieterrein Grote Polder is hiervoor een geschikt kader, waarbij ook de Vliko betrokken dient te worden.

Actiepunten

  • In het aanbestedingsbeleid van de gemeente duurzaamheidseisen opnemen.
  • Actief stimuleren van het gebruik van duurzame energie (zon, wind, aardwarmte en biomassa) door bewoners en bedrijven.
  • Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis en andere geschikte gemeentelijke locaties.
  • Het stimuleren van decentrale energievoorziening door het opzetten van kleine energienetwerken/coöperaties.
  • Het creëren van mogelijkheden voor huurders in de sociale sector om gebruik te maken van het Duurzaamheidsfonds voor (extra) energiemaatregelen.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om vanuit de gemeente een collectief inkoopcontract te sluiten met een groene energieleverancier.[1]
  • Ondersteunen van bedrijven en instellingen bij de ontwikkeling en invoering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
  • In overleg gaan met BIZ en WIZO om te komen tot samenwerking op het gebied van duurzaamheid.
  • Het onderzoeken en vervolgens gaan toepassen van het zuinigste alternatief voor de verlichting in lantaarnpalen (bijvoorbeeld led-verlichting). Ook het efficiënter omgaan met het aan- en uitzetten van de verlichting verdient aandacht.
  • Het (blijven) ondersteunen van burgers, ondernemers en agrariërs bij de aanvraag van duurzaamheidssubsidies.

Het realiseren van de ambitie om binnen vier jaar een plaats te verwerven in de top-20 van de meest duurzame gemeenten van Nederland.[1] Daarbij dient kritisch gekeken te worden naar de betrouwbaarheid van de “groene” energie!