Financiën

De afgelopen raadsperiode zijn we erin geslaagd voorzieningen in stand te houden én uit te breiden, zoals de aanleg van het Recreatief Transferium aan de Burgemeester Detmersweg en het fietspad aan de Zuidbuurtseweg, zonder forse lastenverzwaring zoals in veel andere gemeenten wel is gebeurd.

minder inkomsten

De komende jaren zal ook Zoeterwoude, als gevolg van de economische crisis, minder te besteden hebben. Het rijk heeft inmiddels de kraan van het gemeentefonds  verder dichtgedraaid, terwijl er wel meer taken naar de gemeente worden geschoven. Dit betekent dat om een sluitende begroting te behouden, het nieuwe college weer keuzes moet gaan maken. Er is ons alles aan gelegen Zoeterwoude financieel gezond te houden.

richten op kerntaken

We zullen daarom opnieuw structureel moeten bezuinigen of ervoor zorgen dat we extra inkomsten genereren. We zullen ons vooral moeten richten op onze kerntaken en er zal dus voorlopig weinig financiële ruimte zijn voor nieuwe ideeën en beleid die veel geld kosten. PZ wil dat het nieuwe college de begroting grondig tegen het licht houdt en zo nodig met bezuinigingsvoorstellen komt. Verder gaan we op zoek naar nieuwe financierings- en subsidiemogelijkheden. Hierbij willen we opnieuw de burgers betrekken door hen te laten participeren in het besluitvormingsproces, niet alleen rond bezuinigingsmaatregelen, maar ook als het gaat om investeringen voor de komende jaren. De resultaten daarvan moeten naar de betrokkenen worden teruggekoppeld.

zoeken naar creatieve oplossingen

Door anders naar zaken te kijken, kunnen er creatieve oplossingen ontwikkeld worden om bestaande voorzieningen zoveel mogelijk met behoud van kwaliteit goedkoper te organiseren. Ook door verdere ontwikkeling van samenwerking met andere gemeenten proberen we geld te besparen. We werken samen op het gebied van milieu en duurzaamheid (Omgevingsdienst), het ophalen van afval (Gevulei), het innen van de belasting (BSGR) en de dienstverlening (SP71). Daarnaast moeten we blijven streven naar een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering van het gemeentelijk apparaat.

lastenverzwaring

De meeste burgers en ondernemingen ondervinden de negatieve gevolgen van de slechte economische situatie. Zij hebben het financieel gezien vaak al moeilijk genoeg. Mede daarom zijn we tegen onnodige lastenverzwaring. Pas in laatste instantie, wanneer bezuinigingen, samenwerking en creatieve oplossingen niet toereikend zijn, mag dit middel worden ingezet.

Actiepunten

  • Continu aandacht voor een efficiëntere bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat.
  • Het betrekken van burgers en ondernemingen bij het nadenken over bezuinigingsmaatregelen en extra inkomsten, maar ook bij de keuzes van investeringen voor de komende jaren.
  • We zoeken actief naar samenwerkings- en besparingsmogelijkheden.
  • Bij de reinigingsrechten blijven het gescheiden ophaalsysteem en de gedifferentieerde tariefstelling gehandhaafd.
  • Het beperken van risico’s bij grote bouwprojecten door voortdurend te monitoren en te zoeken naar nieuwe concepten en door over te gaan van actief grondbeleid (zelf exploiteren) naar facilitair grondbeleid.

De hoogte van de OZB toetsen we aan de noodzaak van de uitgaven i.r.t. besparingsmogelijkheden.