Gebiedsvisie voor Zoeterwoude Rijndijk

De afgelopen periode is onder veel belangstelling van de inwoners de gebiedsvisie voor Zoeterwoude Rijndijk gepresenteerd. Er is een visie geformuleerd over de manier waarop er in de toekomst zal worden omgegaan met voorzieningen in de Rijndijk, waarbij vooral aandacht is voor winkels en sociale voorzieningen, waaronder ook onderwijs (de Bernardusschool), zorg en sport vallen.
Bij de inspraakbijeenkomsten op 4 september en 16 november hebben veel mensen hun mening gegeven over wat zij belangrijk vinden voor hun leefomgeving. Ook raads- en commissieleden van PZ zijn aanwezig geweest en hebben goed geluisterd naar wat er leeft.
In de gebiedsvisie is een duidelijke richting zichtbaar geworden voor de toekomstige verdeling van de voorzieningen in de Rijndijk. Een visie is echter nog geen plan. Deze zullen de komende jaren uitgewerkt gaan worden. Progressief Zoeterwoude zal zich daarbij inzetten om de mening van de bewoners duidelijker wordt meegenomen om ervoor te zorgen dat de Rijndijk voor iedereen een aantrekkelijke woonomgeving blijft. Zo zullen we zorgen dat (verkeers)veiligheid en bereikbaarheid rondom de school en kinderopvang optimaal geborgd is en dat er voldoende ruimte is voor de belangrijke ontmoetingsfunctie die de winkel en sociale voorzieningen hebben naast hun hoofddoel.

Een belangrijk punt is de plaats van de supermarkt. De MCD in de Nassaulaan is een belangrijk ankerpunt in de buurt: veel mensen komen hier om boodschappen te doen en ontmoeten hier ook hun buurtgenoten. De plaats in de wijk is gunstig en goed bereikbaar voor de oudere bewoners maar ook voor mensen die op De Grote Polder werken en tussen de middag even binnen lopen. De afstand naar de nieuwe, grotere supermarkt in Verde Vista tegen de A4, is voor veel mensen een punt van zorg. PZ begrijpt deze zorg en ziet tegelijkertijd dat de levensvatbaarheid van een kleine supermarkt midden in een woonwijk vermindert en deze op lange termijn waarschijnlijk verdwijnt.

PZ zal invloed uitoefenen om de praktische problemen, waar bewoners mee te maken krijgen voor hun dagelijkse boodschappen én hun sociale contacten, te helpen oplossen. De wijk moet een ontmoetingspunt houden!

Carbidschieten in Zoeterwoude

PZ vindt dat carbidschieten in Zoeterwoude mogelijk moet blijven, mits het op een veilige manier wordt uitgevoerd. De verhouding tussen veiligheid en betutteling moet in balans blijven, naar onze mening wordt carbidschieten (en ander vuurwerk) niet veiliger afgestoken als het verboden wordt. Immers er kan en er wordt niet gehandhaafd. PZ dringt er op aan dat er voldoende voorlichting komt wat er wel en niet mag en dat per evenement een verantwoordelijke persoon wordt aangewezen die de veiligheid borgt.

De gemeente heeft in de raad van 14 december een aanpassing van de APV voorgelegd die gericht is op een verbod binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom zijn er geen beperkingen voorgesteld.
Dit voorstel hebben we niet gesteund omdat de tekst te oppervlakkig en voornamelijk op het verbod was gericht. Het idee om alleen na ontheffing het carbidschieten mogelijk te maken vinden we sympathiek, maar kan alleen in praktijk worden gebracht als de handhaving geborgd is. En dat is niet het geval.
De gemeenteraad heeft het voorstel van het college verworpen. Progressief Zoeterwoude heeft aangegeven dat het op deze manier verbieden eerder betutteling is dan effectief veiligheidsbeleid. Daar ging de VVD in mee. Het CDA wilde wel voor dit verbod stemmen, maar stemde uiteindelijk (schoorvoetend) toch tegen.

We verwachten dat het college begin volgend jaar met een nieuw voorstel zal komen.

Fractie 2014 – 2018

Fractie web 2017
vlnr Maj-Britt Pleij-Bierman, Bart Wolters, Pieter Goossen, Myrna van der Poel, Ruud Bouter, Sjaak Stuijt en Corry Rietdijk.
(niet op de foto Milica Oppe en Fernando Salinas)

Klik voor de contact gegevens:

Lees verder

Extra sociale woningbouw op Bloemenweide Noord

Omdat er nog steeds een tekort is aan goedkope huurwoningen voor starters en senioren zijn we blij met de voorgestelde planwijziging om de locatie van de Corbuloschool en SKZ volledig met sociale woningbouw te ontwikkelen. Dat betekent dat bovenop de verplichte 35% (per nieuwbouwproject) van 18 woningen nog eens 16 extra sociale woningen, dus in totaal 34 worden gebouwd.
Dit betekent dat uitgaande van het oorspronkelijke plan van 54 woningen er 20 koopwoningen (duur en middelduur) overblijven, waarvan circa 10 op de locatie Klaverweide en 10 eengezinswoningen op de locatie Westwoud.

Deze extra sociale woningen dienen ter compensatie voor een aantal locaties waar geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd, zoals Verde Vista Plas en de Zwethof.
Omdat de grondwaarde hierdoor lager is geworden is een financiële oplossing bedacht. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit het extra geld dat ontwikkelaars voor andere locaties in de gemeente hebben moeten betalen omdat ze niet aan de 35%-eis hebben voldaan.
Wij vinden het goed dat woningcorporatie Rijnhart Wonen zich bij dit project heeft vastgelegd op een aantal kenmerken van de nieuwe appartementen:

• Zeer duurzame woningen (energielabel A)
• Minstens 70 % van de huurwoningen krijgt een maximale huurprijs van € 628
• 30% van de huurwoningen valt in de categorie tussen € 628 en maximaal € 710

Zoeterwoude Gelukkig en Gezond

De gemeente heeft haar visie op het sociale beleid voor Zoeterwoude samengevat in een nieuwe nota: Sociaal Beleid Gelukkig en Gezond. (klik om te bekijken)

PZ vindt het een uitstekend idee om één integrale nota op te stellen in plaats van afzonderlijke nota’s voor jeugd, preventie en ouderen.

Wij zijn er voor dat de gemeente activiteiten uitvoert om het geluk en de gezondheid van de inwoners van Zoeterwoude te verbeteren. De gemeente neemt ook hier haar verantwoordelijkheid naar de inwoners. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de ‘Zoeterwoudenaren’ ruim tevreden zijn over wonen en hun leefomgeving. Ook scoort Zoeterwoude goed op samenhang in de buurt. Wij willen dat graag behouden en verder ondersteunen. De gemeente is hiervoor niet als enige verantwoordelijk, maar we verwachten wel dat ze maatregelen neemt om dit mogelijk te maken.

De nota Sociaal Beleid Gelukkig en Gezond die in de voorronde van 23 november is besproken biedt hiertoe een hulpmiddel.
Door te luisteren naar ideeën en wensen van een groep inwoners en betrokken organisaties is een praktische nota geschreven die verbeteringen op het sociaal gebied mogelijk maakt. De nota beschrijft drieëntwintig verschillende punten die de komende tijd naar acties worden uitgewerkt. We ondersteunen de rode draad dat er meer aandacht besteed moet worden aan kwetsbare groepen, armoede en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

Bij een flink aantal punten heeft PZ vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. De vragen zijn vooral ingegeven of met de gekozen onderwerpen de bestaande problemen voldoende zullen worden opgelost. We zijn vooral benieuwd naar de acties gericht op de vrijwilligersbank, het instellen van een fysiek steunpunt, jeugd en welzijnsgesprekken.
PZ heeft nadrukkelijk gevraagd om periodieke voortgangsrapportages. We willen het hele vervolg goed monitoren en vooral borgen dat de gemeenteraad tijdig over de voortgang wordt geïnformeerd.

PZ motie duurzaamheid verworpen

PZ heeft in de gemeenteraadsvergadering van 23 november met een motie (klik voor de tekst) gevraagd de snelheid van verduurzaming van onze gemeente te verhogen.

Veel van de huidige initiatieven in Zoeterwoude worden door alleen particulieren ingezet en dragen naar onze mening nog te beperkt bij aan de doelstellingen die wij in het coalitieakkoord hebben afgesproken: in de top van de meest duurzame gemeenten.

PZ wil graag grootschalige projecten mogelijk maken, waarbij juist alle inwoners van Zoeterwoude profiteren. Wij zien hierbij goede mogelijkheden voor gezamenlijke financiering met het bedrijfsleven (publiek-private samenwerking).

De motie is helaas afgestemd. Het CDA, SBZ en de VVD zijn wel tevreden in het huidige tempo en zien geen toegevoegde waarde in gezamenlijke financiering met het bedrijfsleven. Voor PZ is deze motie nog maar het begin. Wij blijven ons inzetten voor een meer actieve houding van de gemeente naar initiatiefnemers van duurzame projecten.