Zoeterwoude en de circulaire economie

De groeiende wereldbevolking en de daarmee samenhangende stijgende consumptie hebben onomkeerbare gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor Zoeterwoude. De klimaatverandering die hierdoor ontstaat is dusdanig groot dat de huidige welvaart voor toekomstige generaties onzeker is. Het antwoord op deze ontwikkelingen is het scheppen van een circulaire economie.
Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat is gericht op het hergebruik van producten en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent dat in een perfecte circulaire economie geen eindige grondstoffen worden gewonnen en er geen afval is.

Wat betekent een circulaire economie voor de Zoeterwoudse inwoners, ondernemers, gemeente en de politiek? Al deze deelnemers aan de Zoeterwoudse samenleving kun

150723-gispen-visualdesign-circulaire economie-1 circel-nederlan

nen en zullen een bijdrage moeten leveren aan de tot stand brenging van een circulaire economie door:

 • zo veel mogelijk de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te verminderen
 • tot nul terugbrengen van afval, uitstoot van broeikasgassen en gebruik van gevaarlijke stoffen
 • overgang naar een volledig hernieuwbare en duurzame energievoorziening

Het mag duidelijk zijn dat Zoeterwoude als gemeenschap niet in staat is om de circulaire economie, die veel verder reikt dan onze gemeentegrenzen, in haar eentje tot stand kan brengen. Wel kunnen we bij ons dagelijks handelen als consument, als verkeersdeelnemer, als woninghuurder/ -bezitter nadenken of wij in lijn met de uitgangspunten van een circulaire economie handelen en waar mogelijk we ons Lees verder

Zoeterwoude steeds duurzamer

kees

Gisteren mocht ik in het nieuwe gebouw van Emmaus samen met de bestuurder van Wijdezorg een handtekening zetten onder een nieuwe duurzaamheidsafspraak, een “Green Deal” in de zorgsector.
Vooral door de Klimaatafspraken van Parijs komt er nu overal meer aandacht voor duurzaamheid, maar ik bedacht me dat de situatie enkele jaren terug –ook in Zoeterwoude- toch wel heel anders was. In april 2010 was Zoeterwoude in de regio de eerste gemeente die aankondigde meer aan duurzaamheid te gaan doen. Dat onderwerp werd toen –op voorstel van PZ- het grote speerpunt van het nieuwe coalitieakkoord. Aan mij als wethouder was de mooie taak om aan dit speerpunt uitwerking te geven. In september 2010 begonnen we met de aparte inzameling van plastic afval en een convenant voor het verantwoord gebruik van hardhout (FSC). Met steun van onze coalitiepartner en van de ambtelijke organisatie konden we gaandeweg steeds meer doen.
Een belangrijke stap was in 2012 de oprichting van het Duurzaamheidsfonds. Hierbij zette de gemeente een fors bedrag opzij om inwoners en bedrijven te stimuleren tot maatregelen. Vooral woningeigenaren hebben veel gebruik gemaakt van de subsidie voor isolatie en zonnepanelen. (Er is overigens nog steeds geld beschikbaar en ook huurders kunnen tegenwoordig meedoen). De werking van het fonds is vervolgens uitgebreid: we hebben met de bedrijven op de Grote Polder gekeken naar energie-besparing en we hebben maatregelen ontwikkeld voor agrariërs en voor appartementen gebouwen (VvE’s). Ook verenigingen en instellingen kunnen nu een beroep op het fonds doen.
Als gemeente zelf zijn we ook aan de slag gegaan, hetgeen bijvoorbeeld heeft geleid tot Lees verder

Duurzame leefomgeving

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode.
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Top 20 van de duurzame gemeenten in Nederland


Duurzaamheid

Gerealiseerd per eind 2015:

 • Verbetering, van plaats 67 (2013) naar plaats 60 (2015).
 • Luchtkwaliteit is verbeterd.
 • Huishoudelijk afval verminderd door inzameling plastic en ook blik en drankenkartons.
 • Energieverbruik, energiebesparing, CO2-uitstoot en opwekking van hernieuwbare energie in 2015 een lagere score (o.a. vanwege 2 windmolens naar 1).
 • Duurzaamheidsfonds ook voor huurders en maatschappelijke organisaties.

Actiepunten 2016-2018

 • Ondersteunen duurzaamheidinitiatieven inwoners.
 • Van 1 windturbine eind 2015 naar 6 windturbines eind 2016.
 • Collectief opwekken van zonne-energie.
 • Omgekeerd inzamelen: grondstoffen (papier, kleding, PMD, GFT) worden ingezameld. Restafval wordt tegen betaling weggebracht.
 • Scheiden regenwater- en grijswaterriool.
 • Straatverlichting: overgang op LED-verlichting, voorzien van gebruikssensoren, Dynamisch lichtbeheer.

 

Duurzaamheidfonds Zoeterwoude wegens succes verlengd

Progressief Zoeterwoude heeft zich in haar verkiezingsprogramma 2014 hard gemaakt belangrijke stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. In de kleine 2 jaar na de raadsverkiezingen zijn inmiddels een aantal PZ voornemens omgezet in daden.
Het, mede op initiatief van ons in de vorige raadsperiode ingevoerde Duurzaamheidfonds, heeft sinds april 2014 een vervolg gehad bij particuliere woningbezitters. Er zijn nog meer gratis energiescans uitgevoerd, er zijn particuliere woningen geïsoleerd en zonnepanelen met subsidie geplaatst. Ook is de subsidieregeling inmiddels beschikbaar voor agrarische bedrijven.

SDWordCloud21

Het huidige Duurzaamheidfonds, de subsidieregeling die gefinancierd wordt vanuit de rente op de door Zoeterwoude verkochte de Nuon aandelen, loopt per 1 januari 2016 af. Ondanks dat Zoeterwoude ten opzichte van de ons omringde gemeente op het gebied van duurzaamheid met plaats 67 op de gemeentelijke duurzaamheid index het goed doet, valt naar mening van PZ nog wel een verbeteringsslag gemaakt te worden. Daarom zijn we blij dat raad op 17 december besloten heeft het duurzaamheidfonds in 2016 te vervolgen en op een aantal punten uit te breiden.
Naast de gratis energiescans en subsidie voor duurzaamheid maatregelen voor particuliere woningbezitters en agrarische bedrijven, wordt nu ook de uitdrukkelijke PZ wens huurders en maatschappelijke organisaties van de regeling gebruik te laten maken, gehonoreerd.

Met het stimuleren van het nemen van energiemaatregelen door woningeigenaren, agrarische bedrijven en nu ook door woninghuurders wordt slechts een deel van de duurzaamheid actiepunten op de PZ agenda uitgevoerd.
De plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, de in aanbouw zijnde 4 windmolens op het Heineken terrein en het per 1 januari aanstaande nieuwe afvalinzameling beleid zijn er op het gebied van duurzame energiewinning en duurzaam gebruik van grondstoffen eveneens belangrijke stappen gezet.

Echter het is onze ambitie om binnen 4 jaar een plaats te verwerven in de top-20 van de meest duurzame gemeenten van Nederland. Met de huidige 67ste plaats 67 is dit nog lang niet gerealiseerd. Dat betekent dat er voor ons (de politiek, het college en de ambtelijke organisatie) maar ook voor u (de inwoners, ondernemers) nog een uitdagende taak ligt om Zoeterwoude weids, groen en duurzaam te maken en te houden.

PZ wil zonnepanelen integreren met beplanting op geluidscherm A4

Schermafdruk 2015-09-01 10.59.56

Kort geleden werden wij door een brief van het Buurtactief Het Oude Dorp geïnformeerd over het voornemen van de BAM en Rijkswaterstaat om 5000 tot 9000 m2 zonnepanelen op de (horizontale) geluidsschermen over de A4 te plaatsen. Omdat eerder is afgesproken dat dit gebied ontwikkeld wordt met een parkachtige uitstraling is er een grote hoeveelheid Sedum geplant. De plaatsing van deze zonnepanelen zal dit zicht te niet doen.
Het bewonerscomité heeft geprobeerd met de ontwikkelaar nieuwe afspraken te maken om de zonnepanelen te integreren met de beplanting zodat de parkachtige uitstraling behouden blijft. Hieraan wordt echter onvoldoende gehoor gegeven.
Deze zonnepanelen komen op Leidens- en Leiderdorps grondgebied maar hebben gevolgen voor de toekomstige (de weglaten) Zoeterwoudse bewoners van de nieuwbouwwijk Verda Vista. Deze woonwijk grenst immers pal aan de geluidswal.

Sedum_Green_Roof_3

PZ is voor de plaatsing van zonnepanelen, maar tegen de aantasting van de parkachtige uitstraling overkapping van de A4 en tegen de te verwachte overlast door weerkaatsing door de panelen. Ook zijn wij teleurgesteld door de gebrekkige communicatie van het Leidse stadsbestuur. Waarom is het Zoeterwoudse gemeentebestuur nooit door Leiden op de hoogte gesteld van de zonnepaneel plannen? En waarom is het plan juist ter inzage gelegd tijdens de vakantie?
De sluitingstermijn om een reactie te kunnen geven op de voorgenomen vergunningaanvraag is inmiddels verstreken. Maar PZ vindt dat het Zoeterwoudse bestuur wel duidelijk moet laten weten dat de gevolgde procedure en ook de aanpak niet goed zijn. Gelukkig heeft de betreffende wethouder toegezegd het stadsbestuur van Leiden hierop aan te spreken. Mogelijk is het tij nog te keren?

Vervolgplan Duurzaamheidsagenda Zoeterwoude, 2011-2014

In het coalitieprogramma 2010 “Duurzaam in beweging”hebben wij de belofte gedaan Zoeterwoude duurzamer te maken. Aan de hand van de in 2011 opgestelde Duurzaamheidsagenda zijn tien speerpunten voortvarend aangepakt. De belangrijkste van deze punten zijn: duurzaam bouwen; behoud en verbeteren van groene omgeving; energiebesparing; verminderen van afval; duurzame energieopwekking (wind, zonnepanelen, aardwarmte, biomassa etc.).

zonnepaneel

Dat dit beleid succesvol is geweest, wordt mede bevestigd door de 12e plaats voor de gemeente Zoeterwoude (van de 396 gemeenten) op de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2014. Maar nog belangrijker dan een 12e plaats is dat uit de door de Omgevingsdienst West-Holland uitgevoerde evaluatie blijkt dat de tien speerpunten grotendeels zijn uitgevoerd en de beoogde doelen zijn behaald.

Ondanks dat PZ ook zeer tevreden is met de tot nu behaalde resultaten, vinden wij dat we in Zoeterwoude nog verder moeten en kunnen verduurzamen. Naast de adviezen van Lees verder

Scheiden van afvoer van afvalwater en hemelwater

Eenmaal per 4 jaar wordt iedere Nederlandse gemeente verplicht om voor een periode van 4 jaar een rioleringsplan op te stellen. Voor het eerst is afgelopen donderdag 18 december het zogenaamde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan door het college aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat verbreed plan houdt in dat niet alleen het beheer en onderhoud van afvalwater maar ook hemelwater- en grondwatervoorzieningen in het rioleringsplan worden opgenomen.

regenwater1

Dit heeft onder andere tot gevolg dat in dit plan uitdrukkelijk wordt aangegeven om bij nieuwbouw en vervanging van het riool overal 2 afzonderlijke rioolbuizen aan te leggen. Eén voor het hemelwater en één voor het afvalwater. Bij renovatie is het beleid om waar mogelijk het hemelwater en afvalwater van elkaar te scheiden. Aan de voorzijde van woningen is in het algemeen eenvoudig 2 aansluitingen te maken.  Echter aan de achterzijde van de woning is dat vaak veel moeilijker. Hierbij is het beleid om in overleg met de bewoners een betaalbare oplossing te vinden.

Het scheiden van afvalwater en hemelwater past in het door PZ in haar verkiezingsprogramma aangegeven duurzaamheidsbeleid en wordt daarom dan ook door ons toegejuicht. Immers vermengen van schoon water met vuil water is naar onze mening beslist niet duurzaam.  Ook staat PZ achter het in het rioleringsplan door de gemeente aangegeven beleid om particulieren te stimuleren om zich te bezinnen over het volledig betegelen van hun tuin en zijn we blij dat de gemeente heeft toegezegd met een stimuleringsplan te komen om regenwater door de Zoeterwoudse inwoners nuttig te gebruiken.

Tenslotte zijn wij enthousiast dat het rioolheffingtarief voor de komende 4 jaar op € 269,- gehandhaafd kan blijven en dat hierbij de begroting dekkend is en de geplande onderhoud, herinrichting en vervanging van de Zoeterwoudse  afvalwater- , hemelwater- en grondwatervoorzieningen volledig kan worden uitgevoerd.

Zoeterwoude Schaliegasvrij?

schaliegas 180px

Progressief Zoeterwoude maakt zich hard om Zoeterwoude schaliegasvrij te houden. Daarom hebben wij op de raadsvergadering van 30 oktober een motie ingediend om het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er in onze gemeente proefboringen naar schaliegas zullen gaan plaats vinden. Waarom zijn wij zo tegen het winnen van schaliegas in Zoeterwoude en de rest van Nederland? Proefboringen naar schaliegas zal ons mooie veen weidegebied en in Nederland veel andere landschappen aantasten. Niet alleen dat er voor 1 proefboring zo’n 20 boorputten worden geslagen maar ook omdat chemicaliën diep de grond in gepompt worden. En van dat laatste weet niemand wat daar op de lange duur het effect is op bijvoorbeeld de kwaliteit van ons grondwater.

Het belangrijkste argument tegen schaliegaswinning is dat er meer dan genoeg fossiele brandstof beschikbaar is en wij niet willen dat er geld en energie gestoken wordt in het zoeken naar niet herwinbare/ niet duurzame energiebronnen zoals schaliegas. Het is niet voor niets dat al 221 gemeenten en 9 provincies ons zijn voorgegaan om minister Kamp van Economische Zaken van zijn plan om te gaan proefboren uitdrukkelijk af te laten zien.

De motie hebben we moeten intrekken omdat het CDA te weinig voorbereidingstijd heeft gehad haar standpunt in te kunnen nemen. PZ gaat er vanuit dat in dit geval van uitstel geen afstel komt en de motie (met eventuele aanpassingen van het CDA) alsnog in de Raadsvergadering van 27 november in stemming wordt gebracht.