Winkels in Zoeterwoude

Rijneke - klein

Progressief Zoeterwoude heeft in de gemeenteraad ingestemd met het ‘winkelplan’ dat onlangs is opgesteld voor de detailhandel in de Leidse regio.

In deze zgn. Retailvisie (link) komt naar voren hoe de detailhandel, het koopgedrag van mensen, toekomstige ontwikkelingen in de regio etc. met elkaar samenhangen.

Teruglopende detailhandel (faillissementen), leegstand, veranderend koopgedrag, internet aankopen, verouderde gemeentelijke visies zijn natuurlijk in heel Nederland aan de orde. Bijzonder is dat Zoeterwoude, Leiden en vier andere gemeenten de koppen bij elkaar hebben gestoken en gezamenlijk een onderzoek hebben laten uitvoeren teneinde een voor de toekomst bestendig winkelbestand na te streven.

Volgens dit onderzoek komen de drie winkelgebieden van Zoeterwoude er redelijk tot goed uit.

Rijneke Boulevard scoort zelfs vrij hoog en laat een kansrijk perspectief voor de toekomst zien. Op enkele punten zal nog nader overlegd moeten worden, maar PZ ziet hierin geen onoverkomelijk bezwaar.

Ook voor de winkels in het dorpscentrum is er, ondanks dat er sprake is van leegstand, zeker recht van bestaan. De winkels vervullen duidelijk een lokale functie, voorzien in de dagelijkse boodschappen behoefte, en kunnen rekenen op een eigen verzorgingsgebied.

Het winkelbestand in Zoeterwoude Rijndijk moet nog verder worden ingevuld, maar de plannen passen in grote lijnen in de regionale visie.

Leiden heeft te maken met meer en grotere winkelgebieden en de Leidse raad heeft vooralsnog geen instemming willen geven aan dit winkelplan.

Winkels in Verde Vista?

fotolia-26659699-detailhandel-l-flashpics-0

Naar aanleiding van het bestemmingsplan Meerburgerpolder Zuid 2014 heeft de provincie Zuid-Holland een reactieve aanwijzing gegeven. Dit betekent dat Zoeterwoude 2 x 2000 m2 ruimte voor winkels, als bijvoorbeeld een supermarkt, uit het bestemmingsplan moet schrappen. Dit is voor de gemeente onaanvaardbaar, omdat deze ingreep de ontwikkeling en exploitatie van Verde Vista zwaar onder druk zet.

Volgens de provincie zouden we niet ingegaan zijn op de door hen eerder ingediende zienswijze, die stelt dat conform de PVR (Provinciale Verordening Ruimte) slechts 200 m2 bvo detailhandel mogelijk is en dat er geen afstemming is met Leiden en er geen advies van het REO (Regionaal Economisch Orgaan dat een goede balans tussen winkelgebieden bewaakt)  en een besluit tot ontheffing ligt.

Met name dat er geen afstemming is met Leiden weegt hierin heel zwaar. In de raadsvergadering hebben we erop aangedrongen op korte termijn op bestuurlijk niveau zowel met de provincie, als met Leiden opnieuw overleg te gaan voeren om tot een voor Zoeterwoude aanvaardbare oplossing te komen.

Verder denken we goede beroepsgronden te hebben om bij de Raad van Staten in beroep te gaan. Dit moet voor 1 mei 2014 plaatsvinden.