Nieuwbouw Brede School

Begin februari kon ik schrijven over de opening van het nieuwe gebouw van Wijdezorg / Emmaus. Nu wordt het tijd om te berichten over de volgende mijlpaal in dat gebied: de bouw van de nieuwe Brede School. Deze komt vlakbij het nieuwe Emmaus, op de plaats van de vroegere aanleunwoningen. Op 5 april kon ik –met enige trots- mijn handtekening zetten onder de aannemersovereenkomst. De bouw kan beginnen!
In het nieuwe gebouw is plaats voor de huidige 3 basisscholen in Zoeterwoude-dorp (worden straks één school), voor de kinderopvang en de naschoolse opvang, maar ook voor de bibliotheek, het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Allerlei belangrijke partijen voor opvoeding en begeleiding van kinderen / jongeren komen onder één dak en kunnen zo optimaal samenwerken. Met de aanliggende voorzieningen als het Zorgcentrum en de Brede School wordt de Bennebroekweg straks het geheel vernieuwde sociale centrum van Zoeterwoude.
In 2010 zijn we met de plannen begonnen. Eerst hebben we in goed overleg een akkoord bereikt met Wijdezorg, daarna hebben we alle partijen rond de nieuwe Brede School aan tafel geroepen. Ook dat proces is soepel verlopen. Partijen weten elkaar te vinden en zijn nauw betrokken bij de verdere vormgeving. Dat betreft het ontwerp van het nieuwe gebouw, maar ook de gezamenlijke visie op onderwijs en begeleiding. Het gaat er straks om dat de kinderen van hun 0e tot hun 12e jaar en 12 uur per etmaal kunnen worden opgevangen, begeleid en opgeleid. Termen als “doorlopende leerlijnen” en “dagarrangementen” zijn dan van belang.
Het gebouw zelf krijgt een mooie uitstraling: alle betrokkenen zijn enthousiast over het ontwerp, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Door ruimtes te combineren (leerpleinen dienen ook voor de buitenschoolse opvang) kon er budget worden gevonden voor meer kwaliteit. Dat betreft zowel het binnenklimaat (“frisse school”) als de duurzaamheid (bijna nul-op-de-meter). Er komt een “groen schoolplein” en er is plaats voor schooltuinen.
Binnen 2 – 3 weken wordt gestart met de sloop van de oude woningen aan de Emmaushof. Daarna gaan de heipalen de grond in (vermoedelijk nog voor de zomervakantie). De oplevering is gepland net voor de zomervakantie van 2018. Daarna moeten de leegkomende plekken weer worden opgevuld, vermoedelijk met woningbouw. Hierover wordt nu met omwonenden gesproken in de klankbordgroep. In het najaar komen de voorstellen aan de orde in de gemeenteraad.

Wachtlijsten en wachttijden in de Jeugdzorg

Sinds 2015 wordt de jeugdzorg in Nederland georganiseerd door gemeenten (voorheen was dit een taak van provincie en Rijksoverheid). Inmiddels kunnen we terugkijken op twee jaar nieuwe Jeugdwet:
wat gaat er goed en wat gaat er (nog) niet goed, of niet goed genoeg?

Wat goed gaat, sinds het ontstaan van de Jeugd en Gezinsteams, is dat jeugdhulp een heel stuk toegankelijker en efficiënter geworden is. Er zijn 24 JGT’s in onze regio, waarvan één voor Zoeterwoude en Leiderdorp gezamenlijk. Door de laagdrempeligheid kunnen vragen of problemen al in een vroeg stadium worden erkend en binnen het multidisciplinaire Jeugd en Gezinsteam adequaat worden aangepakt. Veel minder dan voorheen worden ouders of kinderen met hun vragen van het kastje naar de muur gestuurd.

Voor de zwaardere jeugdzorg bestaan jammergenoeg nog steeds wachtlijsten. We hebben het dan bijvoorbeeld over ambulante zorg, daghulp, pleegzorg, of zorg met verblijf. Gegevens uit het tweede kwartaal van 2016 (een ander jammer puntje is dat de recente gegevens nog niet bekend zijn), laten zien dat het aantal namen op de wachtlijsten behoorlijk is toegenomen tussen april en juni van 2016.

Natuurlijk kunnen de begrippen wachtlijst en wachttijd gerelativeerd worden. We spreken van wachttijd, als iemand langer dan 8 weken moet wachten op hulp. Soms wachten mensen op een bepaalde vorm van hulp, maar krijgen ondertussen alvast op een andere wijze ondersteuning. Zo kunnen wachtlijsten ook enigszins ‘vervuilde’ informatie bevatten. Los van de definitie, is het belangrijk dat wachtlijsten in de Lees verder

Brede school in Zoeterwoude

brede-school-zoeterwpude

Het schooljaar 2018/2019 zal voor kinderen in Zoeterwoude-dorp in de nieuwe Brede School van start gaan.
Tot nu toe liggen planning en ontwerp van de Brede School netjes op schema. In het tweede kwartaal van 2017 kan gestart worden met de bouw.
Eerst zal Emmaushof gesloopt moeten worden. Aangezien de nieuwbouw van Emmaus ook volgens planning verloopt, zal het slopen van de huisjes in het eerste kwartaal van 2017 kunnen plaatsvinden.

In het nieuwe gebouw komen meerdere gebruikers. Behalve de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), met kinderopvang en buitenschoolse opvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Openbare Bibliotheek, komt er natuurlijk de nieuwe Brede School. Dit is een fusieschool van de drie Zoeterwoudse basisscholen, t.w. Westwoud, Klaverweide en Corbulo, die onder bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) zal komen te vallen. Het openbaar onderwijs in Zoeterwoude zal hiermee verdwijnen, hetgeen Progressief Zoeterwoude betreurt. Gezien de prognose van leerling-aantallen lijkt het openbaar onderwijs echter, ook in Zoeterwoude, onvoldoende levensvatbaar. Zoeterwoude volgt hierin de landelijke trend dat er een terugloop is van openbaar onderwijs.

PZ is zeer te spreken over de nieuwe combinatie van onderwijs, kinder- en buitenschoolse opvang, Bibliotheek en CJG. Een brede leer- en leefomgeving op school en in vrije tijd, biedt maximale ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren.
Met duurzaamheid als uitgangspunt, voldoet de nieuwe leer, werk- en leefomgeving aan alle moderne gebruikerseisen en -gemakken. Het gebouw is modern, licht en ruim van opzet.
Ook qua bereikbaarheid voldoet het nieuwe gebouw aan de huidige eisen. Om de brede school veilig te kunnen bereiken is reeds een extra weg aangelegd. Het oude gemaal is hiertoe al gesloopt en er ligt alvast een tijdelijke weg, die met name voor de bouwfase gebruikt zal worden. Uiteindelijk komt er een definitieve weg die een veilige bereikbaarheid van de brede school mogelijk maakt, waarbij auto’s en fietsen gescheiden worden, zodat kinderen op een veilige manier naar school kunnen komen of gebracht kunnen worden.

Meer informatie vindt u hier