Hoe handhaven we in Zoeterwoude?

Zoeterwoude werkt sinds januari 2012 met BOA’s . Het inzetten van BOA’s werd noodzakelijk omdat “Den Haag” had besloten een deel van haar handhavingstaken naar de gemeenten af te stoten. Zo werd Zoeterwoude zelf verantwoordelijk voor ondermeer de handhaving van de verordeningen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zoals overlast van hangjongeren, honden- en paardenpoep, verkeerd parkeerders, milieudelicten, inbraakpreventie en ook het handhaven van bepaalde nationale wetgeving zoals de Horeca en Drank Wet.

Nieuws BOA uniform

In de raad van 7 november 2013 diende PZ een motie “doelmatig en effectief handhaven”. Deze motie, die door de volledige raad werd aangenomen, was een reactie op ervaringen gedurende anderhalf jaar met de inzet van de toenmalige BOA. Een BOA die effectief 3 uur per week beschikbaar was en dan alleen tijdens kantooruren, had naar de mening van PZ weinig zin.

Als resultaat van de motie werd er een Raadswerkgroep Handhaving in het leven geroepen bestaande uit drie raadsleden van de drie Zoeterwoudse politieke partijen. Al voor dat het eindrapport begin 2014 aan de Raad werd voorgelegd, werd de BOA die in dienst was bij de gemeente Zoeterwoude vervangen door 2 bij de gemeente Leiden ingeleende BOA’s . En daarmee was een deel van het probleem, de beperkte inzet, opgelost.

Echter de vraag of de 2 BOA’s hun taak doelmatig en doeltreffend uitvoerden bleef onbeantwoord. Door de komst van een nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 moest een nieuwe Raadswerkgroep Handhaving benoemd worden. Aan de hand van het BOA takenpakket van de gemeente Alphen a/d Rijn werd bepaald welke door de BOA uit te voeren taken in Zoeterwoude van toepassing waren. Aan de hand van deze lijst werd de prioriteit per onderdeel bepaald en een inschatting van de tijdsbesteding gemaakt.

Half oktober vond er een gesprek plaats met één van de ingezette BOA’s en zijn leidinggevende, de Raadswerkgroep, de portefeuillehouder en de betreffende coördinator van de gemeente Zoeterwoude.

De conclusies uit dit gesprek waren: Lees verder

Zoeterwoude in het eerste halfjaar 2014 veiliger!

Donderdag 25 september heeft een woordvoerder van de politie Leiden Zuid, waar Zoeterwoude een onderdeel van is, de veiligheidscijfers over de eerste helft 2014 gepresenteerd.
Hij begon met de landelijke veiligheidscijfers. Ten opzichte van de eerste helft 2013 is het aantal misdrijven van 535.000 naar 510.000 gedaald. Vooral het landelijk aantal misdrijven met veel leed voor de slachtoffers, zoals woninginbraken, overvallen en geweldsmisdrijven zijn met 10% gedaald.

RTEmagicC_332fc253ea.png

Dit zelfde beeld laat Zoeterwoude zien. In 2013 waren er over een halfjaar 68 diefstallen en inbraken tegenover 43 inbraken in de het eerste halfjaar 2014. Ook hebben tot 1 juli 2014 in Zoeterwoude geen mishandelingen, moorden, straatroven en overvallen plaatsgevonden. Dit in tegenstelling tot dezelfde periode 2013, toen er in Zoeterwoude 3 maal sprake was van een dergelijk misdrijf.
Ondanks de mooie dalende veiligheidscijfers blijkt echter uit een aantal onderzoeken dat het veiligheidsgevoel nog altijd afneemt. Naast korte reactietijd/aanrijtijd en een zichtbare politie is er volgens de politiewoordvoerder maar één methode om het gevoel van veiligheid te vergroten.
Dat is veel en juist communiceren over wat de politie doet en vooral welk resultaat dit heeft. En duidelijk maken dat één moord in de krant niet betekent dat heel Nederland en ook Zoeterwoude onveilig is.

Handhaving

images

In de voorronde I voorafgaande aan de raadsvergadering van 17 juli is het jaarverslag Handhaving 2013 besproken. Het belangrijkste aandachtspunt hierbij was dat door het verleggen van prioriteiten bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in 2013 slechts 3600 van de 5200 begrote uren aan handhaving besteed zijn. Tot de handhavingstaken van de gemeente behoren onder andere bouw en woningtoezicht, ruimtelijke ordening,  openbare weg, afval, evenementen en de drank en horecawet. Als belangrijkste reden voor het niet uitvoeren van de begrote taken werd aangevoerd dat ander werk dan handhaving een hogere prioriteit bij de afdeling RO heeft gekregen en daarmee 30% van de begrote handhavingstaken hebben verdrongen.

Aan de portefeuillehouder, die ook duidelijk niet te spreken was over deze gang van zaken, heeft Progressief Zoeterwoude de vraag gesteld hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom er niet tijdig is bijgestuurd. Ook hebben wij gevraagd of er in 2014 bijgestuurd wordt om onderbesteding op het gebied van handhaving te voorkomen en wanneer het handhavingsplan 2015 aan de raad wordt voorgelegd.

De beantwoording door de portefeuillehouder van onze vragen was overduidelijk. Dit gebeurt nooit meer. Alle activiteiten van afdeling RO zullen vanaf heden een prioriteitsvolgorde  krijgen en er zal een afdoende voortgangscontrolesysteem toegepast gaan worden. Wij zijn benieuwd hoe in het Handhavingingplan 2015, dat in september aan de raad zal worden voorgelegd de beloofde maatregelen worden uitgewerkt.

Inzet handhaving volstrekt onvoldoende

BOA

Bij alle Zoeterwoudse politieke partijen leeft de wens om zogenaamde “burgelijke ergernissen” zoals honden- en paardenpoep, fout parkeren, overlast van hangjongeren, alcoholmisbruik van jongeren en verkeersveiligheid intensiever te bestrijden

Omdat de politie niet door de gemeente wordt aangestuurd, kan dit alleen door de inzet van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA).

Het college en de gemeenteraad verschillen echter van mening over wat er precies gehandhaafd moet worden, of het door 1 BOA of 2 BOA’s gezamenlijk moet gebeuren, hoeveel uur er moet worden ingezet en wat dit gaat kosten. Het college heeft in de afgelopen raadsvergadering voorgesteld om met de raadswerkgroep dit onderwerp te bespreken.

Op zich een goed plan, maar PZ blijft bij haar standpunt dat de Zoeterwoudse burger wat betreft zijn of haar ergernissen serieus moet worden genomen. En als de “Zoeterwoudse maat “niet werkt, dan moet er serieus gehandhaafd worden. Het tot nu toe inzetten van de BOA gedurende maar 4 uur per week is en blijft voor ons volstrekt onvoldoende.

Handhaving

8jejakm8dq

Handhaving in Zoeterwoude dient in voldoende mate aan te sluiten op actuele zaken die onder de bewoners leven. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor een prettige en leefbare woonomgeving.
PZ vindt, samen met een speciaal samengestelde werkgroep (bestaande uit PZ, CDA en VVD), dat er meer aandacht moet komen voor meldingen van overlast t.a.v. het openbaar gebied (hangplekken), honden-en paardenpoep, parkeren op het dorpsplein, slapende vrachtwagenchauffeurs in de Grote Polder, e.d..
Natuurlijk is de gemeente bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid gebonden aan een beperkt budget, wettelijke verplichtingen, en het feit dat de politie zich steeds verder beperkt tot kerntaken. Om dit op te vangen is in Zoeterwoude voor 4 uur in de week een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) aangesteld. Maar de werkgroep heeft geconcludeerd dat deze tijd veel te beperkt is om alle belangrijke taken uit te voeren en juist de kleine ergernissen onder de bewoners weg te nemen.
Er zullen dus andere keuzes gemaakt moeten worden.
PZ dringt aan op het stellen van de juiste prioriteiten, waardoor voor de inwoners het gevoel van veiligheid, het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt weer toeneemt.
Van de BOA wordt een pro-actieve en preventieve inzet verwacht : herkenbaar, zichtbaar en vaker op straat, vooraf en tijdig communiceren over zaken die gehandhaafd moeten worden, duidelijk informeren en waarschuwen, verbaliseren pas in laatste instantie.
Een tweede BOA is nodig, maar niet beiden tegelijk op straat. Het is juist belangrijk dat BOA’s de uren verdelen, zodat zij zichtbaarder zijn en flexibel kunnen worden ingezet.
PZ en werkgroep adviseren het College met klem, om haar aanbevelingen t.a.v. Handhaving en het naleven van de Drank en Horeca wet op te volgen.