Overeenkomst tussen Zoeterwoude en Leiden

Verde Vista

Er is een overeenkomst is tussen Leiden en Zoeterwoude met verschillende nieuwe afspraken.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

  • Ontsluiting van Verder Vista via de Molentocht, het nieuwe viaduct over de A4 tegenover de wijk Roomburg. Hiervoor zal de Willem van der Madeweg niet worden verbreed, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was. Op de vraag van PZ of dit niet zal leiden tot verkeersverstopping heeft de wethouder verteld dat onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet het geval zal zijn. De inschatting is dat in september 2015 zal worden begonnen met de aanleg van de ontsluiting.
  • Leiden zal Zoeterwoude een compensatie van € 350.000 betalen, omdat het bedrijf UL (voormalig Collis) zich niet in Zoeterwoude gaat vestigen, maar in Leiden zal blijven en de huidige locatie daar zal uitbreiden.
  • Zoeterwoude koopt een perceel grond in de Meerburgerpolder voor € 1.131.110. PZ vindt dat behoorlijk hoog, omdat de economische waarde op € 554.100 is getaxeerd. Hierdoor is er dus sprake zijn van een afwaardering van ongeveer 50% (€ 580.000).
  • Zoeterwoude realiseert een deel van haar groencompensatie in Leiden (220 bomen en 140 are bosplantsoen), omdat dat binnen onze eigen gemeente in de directe omgeving van de A4 niet mogelijk is.
  • Een zeer belangrijk punt voor Zoeterwoude is dat Leiden akkoord gaat met 2000 m2 detailhandel in de Meerburgerpolder. Eventueel kan daar later nog eens 2000 m2 bijkomen als dat past binnen de later op te stellen Retailvisie.

Al met al is de overeenkomst voor beide partijen een kwestie van geven en nemen. PZ vindt het een acceptabele deal en is er in de raad mee akkoord gegaan.

Lagerbergbrug

Schermafdruk 2014-12-15 10.14.52

De Lagerbergbrug moet vervangen worden en tijdens de bouw periode zal de brug ook worden afgesloten. Dat dit veel gevolgen heeft voor de omwonenden en de agrariërs in het gebied daaromheen, is duidelijk. Het ongemak zou eventueel kunnen worden verlicht als er gedurende de bouw een tijdelijke oplossing zou komen (ofwel met een noodbrug of met pontons).

In de raadsvergadering van november stelde het college voor om de oversteek over de Weipoortse Vliet mogelijk te houden door met extra geld pontons aan te leggen. Progressief Zoeterwoude was bepaald geen voorstander van dit voorstel en diende een amendement in. Het maken van zoveel extra kosten (bovenop het bedrag dat de gemeente al betaalt voor de nieuwe brug) voor een relatief kleine groep gebruikers en voor zo’n korte tijd, staat volgens PZ niet in de juiste verhouding met het algemeen belang van de Zoeterwoudse gemeenschap.

Wel vindt PZ dat met de bouwperiode rekening moet worden gehouden met het agrarisch seizoen, hetgeen de agrariërs ook zelf naar voren brachten. Het is mooi te weten dat voetgangers en fietsers tijdens de bouw gebruik mogen maken van een particuliere ophaalbrug.

Het amendement werd aangenomen door alle leden van de gemeenteraad.

Zoveel mogelijk rekening houdend met direct betrokkenen, betekent dit dus dat de bouw (en de tijdelijke afsluiting) per 1 november 2015 zal plaats hebben.

Ontwikkelingen Bloemenweide Noord / Emmaus

i_NL.IMRO.0638.BP00016-VOW1_0003

In oktober zal het eerste werk voor Bloemenweide Noord te zien zijn: De Benneboekweg (naar de hoofdingang van Emmaus) zal worden ingericht als bouwweg, de kapel verdwijnt en een fietsenstalling wordt verplaatst. Daarna wordt een bouwterrein ingericht en worden kabels en leidingen verlegd. Het bouwverkeer zal via de Verlaatweg rijden.
De gemeente communiceert rechtstreeks met bewoners in de klankbordgroep en bewoners aan de Verlaatweg. Verdere informatie van de gemeente vindt u op de de website van de gemeente (klik hier). Over een tijd zal weer een informatieavond worden gehouden voor alle belanghebbenden en belangstellenden.

Bluswateraansluiting

bovengrondse hydrant 1

We hebben als PZ ingestemd met de aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning) voor het bouwen van twee woningen aan de Europaweg 2A en 2B. De discussie in de raadsvergadering ging vooral over het aanleggen van een bluswaterput voor de brandbestrijding van het gebied, dat de eigenaar van het perceel veel geld zou kosten. Wij waren niet overtuigd van nut en noodzaak van de investering in een dergelijke voorziening, omdat er op korte afstand zeer veel oppervlakte water aanwezig is. Er is besloten de aanleg van de bluswaterput uit het collegevoorstel te schrappen. Er is na overleg met de brandweer gebleken dat de brandveiligheidssituatie van hele eiland verbeterd moet worden en nader onderzoek noodzakelijk is.  Verder is deze kwestie een aanleiding om de brandveiligheid in andere delen van Zoeterwoude te inventariseren. Waarschijnlijk zijn er meer gebieden waar dit onvoldoende is geregeld.

Particuliere windmolens

Vanuit de Zuidbuurtseweg is een vergunningsaanvraag gekomen voor het plaatsen van twee windmolens met een maximale hoogte van 9 meter. PZ staat positief tegenover alternatieve energievoorzieningen, en ziet deze aanvraag als een bijdrage aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. De situatie hier vraagt echter om een zorgvuldige afweging van de feiten, juist omdat het belang van de omwonenden op gebied van veiligheid en leefomgeving in het geding is.

De PZ fractie verzoekt het college om de meningen van de buurt, zoals verwoord in de ontvangen zienswijzen, nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvoering. Daarbij vragen wij hoeverre de gemeente bereid is de volgende zaken in overweging te nemen:

  1. Wil de gemeente naast het in te winnen advies bij de Omgevingsdienst, ook aandringen op een technisch onderzoek van een certificerende instantie als bijvoorbeeld TNO, in hoeverre de installatie voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid?
  2. In hoeverre wil de gemeente onderzoeken of een alternatieve locatie mogelijk is? De primaire functie van dit specifieke geval is een plek waar potentiele afnemers zich kunnen oriënteren op het product. Dit is niet per definitie gebonden aan de locatie van het huidige bedrijfspand.
  3. Kan de gemeente aangeven hoe de handhaving wordt uitgevoerd wanneer de aangegeven grenzen worden overschreden en de molens toch meer overlast geven dan vooraf is aangegeven?

De aanvraag zal op termijn verder in de gemeenteraad besproken worden.

– Wijziging: –

De gemeente heeft bekend gemaakt dat deze wettelijk binnen het college kan worden afgehandeld. Dit betekent dat in de college vergadering van 29 april 2014 over deze aanvraag besloten gaat worden.

Archeologie: wat zit er in onze bodem?

Rijndijk in de Romeinse tijd
De Hoge Rijndijk in de Romeinse tijd

Zoeterwoude heeft een rijke archeologische erfenis die behouden moet blijven. Veel van onze historie zit nog in de bodem en moet bewaard blijven voor toekomstig onderzoek. Wettelijk moet in een gebied, vóórdat bouwactiviteiten plaatsvinden, een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. De kosten van het onderzoek zijn voor de verstoorder,  maar moeten natuurlijk zoveel mogelijk beperkt blijven.

Voor ons gebied is een rapport opgesteld met de locaties waar archeologische vondsten mogelijk zijn. Hierop is de mate van waarschijnlijkheid ingetekend. Gebieden met een lage waarschijnlijkheid worden vrijgesteld van onderzoek of kunnen globaler, dus goedkoper, onderzocht worden.

Het rapport is te vinden op de website van de gemeente:

Rapport

 

Zoeterwoude bijna geheel welstandsvrij per 1 maart 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Op initiatief van PZ is in mei 2011 gestart met een proef van welstandsvrij in twee aangewezen wijken in het dorp en in de Rijndijk. In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden en daaruit blijkt dat de inwoners van deze wijken prima in staat zijn om zelf goed naar het uiterlijk van hun woning te kijken. In het Openhuis van december heeft PZ de wethouder gevraagd om nagenoeg heel Zoeterwoude welstandsvrij te maken. De inwoners hebben dan te maken met minder regels en een snellere doorlooptijd van hun aanvraag. PZ is van mening dat voor bepaalde kwetsbare plekken zoals gebieden met monumentale panden en grootschalige gaan plaatsvinden er nog wel een welstandsadvies gevraagd moet worden.Zowel de VVD als het CDA heeft dit standpunt van PZ ondersteund. Waar wethouder Ates afgelopen december nog wat huiverig was over een grote uitbreiding van het welstandsvrije gebied heeft de aankondiging dat er in de bespreking van de raadsvergadering op 30 januari 2014 opnieuw een amendement zou worden ingediend haar mening doen veranderen. In de raad is dan ook afgesproken om met uitzondering van bepaalde gebieden en panden heel Zoeterwoude als welstandsvrij te bepalen. Op een kaart wordt nauwkeurig in beeld gebracht welke gebieden en panden nog wel een advies nodig hebben van de welstandscommissie.

Vaststellen bestemmingsplan Meerburgerpolder Noord en Zuid 2014

bckzv?maxwidth=314&effect=0

In de raadsvergadering van december zijn de zienswijzen besproken. Alle fracties waren het erover eens dat de negatieve opstelling van Leiden ten aanzien van het aantal m2 detailhandel en de verkeersafwikkeling via het viaduct over de A4 naar de Willem van der Madeweg niet getuigde van betrouwbaarheid en goede regionale samenwerking. In de zienswijzen werd er door Leiden geen rekening gehouden met afspraken die in W4-verband 10 jaar geleden zijn gemaakt en dat dreigt nu te leiden tot stagnatie van de ontwikkeling van de Meerburgerpolder met alle (financiële) gevolgen van dien.

Raadsbreed hebben we twee moties ingediend over de detailhandel en het viaduct, waarin we het college steunen om respectievelijk het in het bestemmingsplan opgenomen aantal m2 detailhandel te realiseren en dit onder de aandacht van de gemeente Leiden te brengen en het door Zoeterwoude ontwikkelde bestemmingsplan voor het A4-viaduct (Leids grondgebied) zo spoedig mogelijk in procedure te nemen.

Verder hebben we als PZ er bij het college erop aangedrongen nog een kritisch te kijken naar de hoogte van de nieuwe woningen tegenover de Vleugelnootlaan, met name als het gaat om de kaplaag van 5.5 meter, die ook voor een bruikbare kaplaag erg hoog is.

Vanwege de onveilige situatie voor fietsers op de nieuwe brug over de Meerburgerwetering hebben we de wethouder Verkeer verzocht op korte termijn maatregelen te nemen. Het aanleggen van fietsstroken zou de veiligheid al een stuk kunnen verbeteren. De wethouder heeft toegezegd er aandacht aan te gaan besteden.