Extra sociale woningbouw op Bloemenweide Noord

Omdat er nog steeds een tekort is aan goedkope huurwoningen voor starters en senioren zijn we blij met de voorgestelde planwijziging om de locatie van de Corbuloschool en SKZ volledig met sociale woningbouw te ontwikkelen. Dat betekent dat bovenop de verplichte 35% (per nieuwbouwproject) van 18 woningen nog eens 16 extra sociale woningen, dus in totaal 34 worden gebouwd.
Dit betekent dat uitgaande van het oorspronkelijke plan van 54 woningen er 20 koopwoningen (duur en middelduur) overblijven, waarvan circa 10 op de locatie Klaverweide en 10 eengezinswoningen op de locatie Westwoud.

Deze extra sociale woningen dienen ter compensatie voor een aantal locaties waar geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd, zoals Verde Vista Plas en de Zwethof.
Omdat de grondwaarde hierdoor lager is geworden is een financiële oplossing bedacht. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit het extra geld dat ontwikkelaars voor andere locaties in de gemeente hebben moeten betalen omdat ze niet aan de 35%-eis hebben voldaan.
Wij vinden het goed dat woningcorporatie Rijnhart Wonen zich bij dit project heeft vastgelegd op een aantal kenmerken van de nieuwe appartementen:

• Zeer duurzame woningen (energielabel A)
• Minstens 70 % van de huurwoningen krijgt een maximale huurprijs van € 628
• 30% van de huurwoningen valt in de categorie tussen € 628 en maximaal € 710

Bouwen en wonen

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode. 
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Woningbouw met balans tussen sociale en vrije huursector


Gerealiseerd per eind 2015:

4400-zoeterwoude-verde-vista-perspectieven-12-02-2015-b

  • Meer sociale huur- en koopwoningen voor startende jongeren en ouderen, zoals Nieuw Raetwijk en Woudevoirt, langs de Noordbuurt, het Rectorhuis, aan de Hoge Rijndijk, Verde Vista, in de Meerburgerpolder en het Bakkerspunt.
  • Inmiddels is het masterplan voor Bloemenweide-Noord in de raad besproken. Bruines Santhorst blijft een lastig dossier, maar er wordt nu vooruitgang geboekt.

Actiepunten 2016-2018

  • Realiseren van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw en herontwikkeling.
  • Het bevorderen van levensloopbestendig bouwen.

Doel: Transitie kantoren naar woonruimte


 Gerealiseerd per eind 2015:

  • Appartementen in het voormalig kantoor aan de Schenkelstraat.

Actiepunten 2016-2018

  • Actievere inzet van gemeente om bestaande leegstaande kantoren (bijvoorbeeld aan de Hoge Rijndijk en de Kopperwetering) te transformeren naar woningen. De gemeente is bereid planologische medewerking te verlenen aan initiatieven daartoe, maar dat is voor ons niet voldoende.
  • In regionaal verband bekijken hoe dit beter kan, bijvoorbeeld door het instellen van een Regionaal Investeringsfonds waarmee vastgoed-beheerders kunnen worden gecompenseerd.

Betaalbaar wonen in Zoeterwoude na de nieuwe woningwet?

Informatie- en discussieavond in Emmaus bij Wijdezorg

Woningbouw is de laatste tijd vaak in het nieuws. Ook in Zoeterwoude is woningbouw een belangrijk onderwerp van gesprek. Onlangs hield het college van B&W nog een woningbehoefteonderzoek. Ook is er stevig doorgesproken over de prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporatie Rijnhart Wonen. Nog dit jaar moet er een nieuwe woonvisie komen, die bepalend gaat zijn voor de nieuwbouwplannen in Zoeterwoude.

581_large

De politieke partij Progressief Zoeterwoude heeft betaalbare huren voor de burger als een van haar speerpunten en ziet dit als een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie. In dit traject hebben zij contact gezocht met Hugo Priemus, een gerenommeerd deskundige op het gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit in Delft. Hij is een veelgevraagd spreker en adviseur op het gebied van de woningmarkt.
Rijnhart Wonen is als partner van de gemeente gevraagd mee te denken en te werken in het traject van de nieuwe woonvisie. In de week van Prinsjesdag organiseert Rijnhart Wonen de ‘Week van het Wonen’ met diverse activiteiten om in gesprek te zijn met huurders, kopers en belanghouders en andere geïnteresseerden.
Progressief Zoeterwoude en Rijnhart Wonen organiseren nu samen in Lees verder

Prestatie afspraken 2015 met de woningbouwvereniging

89nhiyNk

Met de woningbouw vereniging in Zoeterwoude worden periodiek zogenaamde prestatie afspraken gemaakt. Hierin wordt vastgelegd waaraan de woningbouwvereniging naar ideeën van de gemeente aan moet voldoen.

Bij de prestatieafspraken staat bij PZ centraal, dat om de betaalbaarheid van woningen voor de mensen die ’t het hardst nodig hebben (met de smalste beurs) te garanderen, wij het noodzakelijk vinden om deze kernvoorraad op peil te houden.

Uit de evaluatie blijkt dat het percentage kernvoorraad sneller gedaald is dan voorzien en dat de doelstelling van 70% of een daling naar hooguit 67.5% per 1 januari 2015 bij lange niet is gehaald.

Om onze standpunten te toetsen hebben wij een onafhankelijk deskundige de heer Priemus (emeritus hoogleraar Volkshuisvesting) gevraagd een reactie te geven op de Prestatieafspraken 2015. Deze expert heeft 17 aandachts- en kritiekpunten opgeleverd. De vijf belangrijkste punten die onze eigen observaties t.a.v. de kernvoorraad ondersteunen zijn: Lees verder

Woninghuur en afspraken Rijnhart Wonen

Een doelstelling van ons verkiezingsprogramma is het op peil houden van de voorraad betaalbare huurwoningen, de zogenaamde kernvoorraad. Uit een recent uitgevoerde evaluatie blijkt dat dit aantal sneller gedaald is dan voorzien en dat de doelstelling van 70% die Zoeterwoude heeft gesteld, niet is gehaald.

Bovendien hebben nog maar enkele woningen van de ruim 600 een maximale huurprijs beneden de huurgrens van de kernvoorraad (€ 618) en meer dan 500 woningen hebben een maximale huur zelfs boven de sociale huurprijsgrens van € 710.

Als oorzaken worden genoemd:

  • Invoering van inkomensafhankelijke huur, wat betekent hogere huren voor scheefhuurders (40%)
  • 30 van de 36 nieuw te verhuren woningen kregen een huurprijs boven de grens van de kernvoorraad (€ 618) en net onder de sociale huurgrens van € 710.
  • Het relatief grote formaat woningen in Zoeterwoude.

Dit betekent dat alle woningen een flinke korting op de huur moeten krijgen om ze beneden de grens van de kernvoorraad te brengen.

VRAAGWIJZER_HUURWONING

In het collegevoorstel dat op 26 maart aan de gemeenteraad is voorgelegd, wordt gesteld dat door het relatief grote formaat woningen van Rijnhart Wonen het moeilijk is om op deze kernvoorraad te sturen en dat daarom de voorkeur wordt gegeven om te sturen op de betaalbaarheid. Deze redenering is voor PZ moeilijk te volgen. Betaalbaarheid en kernvoorraad zijn volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kernvoorraad bepaalt nu juist door het stellen van een bovengrens de betaalbaarheid van de huurwoningen. Lees verder

Lagerbergbrug

Schermafdruk 2014-12-15 10.14.52

De Lagerbergbrug moet vervangen worden en tijdens de bouw periode zal de brug ook worden afgesloten. Dat dit veel gevolgen heeft voor de omwonenden en de agrariërs in het gebied daaromheen, is duidelijk. Het ongemak zou eventueel kunnen worden verlicht als er gedurende de bouw een tijdelijke oplossing zou komen (ofwel met een noodbrug of met pontons).

In de raadsvergadering van november stelde het college voor om de oversteek over de Weipoortse Vliet mogelijk te houden door met extra geld pontons aan te leggen. Progressief Zoeterwoude was bepaald geen voorstander van dit voorstel en diende een amendement in. Het maken van zoveel extra kosten (bovenop het bedrag dat de gemeente al betaalt voor de nieuwe brug) voor een relatief kleine groep gebruikers en voor zo’n korte tijd, staat volgens PZ niet in de juiste verhouding met het algemeen belang van de Zoeterwoudse gemeenschap.

Wel vindt PZ dat met de bouwperiode rekening moet worden gehouden met het agrarisch seizoen, hetgeen de agrariërs ook zelf naar voren brachten. Het is mooi te weten dat voetgangers en fietsers tijdens de bouw gebruik mogen maken van een particuliere ophaalbrug.

Het amendement werd aangenomen door alle leden van de gemeenteraad.

Zoveel mogelijk rekening houdend met direct betrokkenen, betekent dit dus dat de bouw (en de tijdelijke afsluiting) per 1 november 2015 zal plaats hebben.

Communicatie en Bloemenweide Noord

Een mogelijke vorm van communicatie/contact tussen gemeente en inwoners is de gemeenteraad (voorronde). Het is goed te weten dat inwoners van Zoeterwoude ook daadwerkelijk gebruik maken van deze mogelijkheid.
In de voorronde van 25 september jl. kwamen twee heren spreken over Bloemenweide Noord (Emmaus). Zij uitten hun zorg over de toegankelijkheid en de veiligheid van het terrein, straks, maar vooral ook tijdens de bouwfase.
De wethouder kon direct antwoorden dat de kans groot is dat er een tweede brug zal komen en dat ook de gemeente èn de bouwer het belang hiervan inzien.
Voorts werd gevraagd hoe men omgaat met bomen op het terrein. Welke moeten weg en welke kunnen blijven?
De wethouder antwoordde dat er kritisch gekeken zal worden welke bomen kunnen blijven. Dat dit niet niet iedere boom kan zijn, is duidelijk, maar bij verwijdering van een boom zal altijd weer een andere boom geplant (moeten) worden.

Een ander voorbeeld van communicatie tussen gemeente en inwoners is een klankbordgroep. In Zoeterwoude is een klankbordgroep gevormd voor het bouwproject Bloemenweide Noord.
Buurtbewoners hebben zitting in deze groep en vertegenwoordigen de wijk. Vanaf het begin van het project worden zij betrokken bij het proces.
Zo heeft de groep pasgeleden onder andere vragen gesteld over de vorm van de bovenste (4e) bouwlaag; zij monitoren of gebouwen niet te dicht op elkaar zullen komen en of de hoeveelheid groen wel volgens plan wordt opgenomen.

De gemeente informeert inwoners over Bloemenweide Noord via de website.