Gemeenteraad

Gemeenteraad

Noordbuurtseweg en participatiebeleid Ruimte

Uiteraard heeft PZ medio november de zogenaamde inloopavond bijgewoond die de gemeente heeft georganiseerd inzake de beleving van de verkeersveiligheid van de Noordbuurtseweg .
Al sinds de oplevering van de nieuwe inrichting van de Noordbuurtseweg wordt door veel gebruikers van de weg met name fietsers en voetgangers aangegeven dat de weg onveilig is.

Om een goede afweging te maken voor de nieuwe inrichting heeft PZ aangegeven dat het wenselijk zou zijn om aan de hand van de in oktober besproken notitie Partitiepatiebeleid Ruimte de omwonenden van de Noordbuurtseweg en aangrenzende straten te vragen naar de beleving en ervaringen van de verkeerssituatie. Vanuit PZ is aangegeven dat de eventuele herinrichting van de Noordbuurtseweg goed leent om het gestelde in de notitie te toetsen aan een praktijk situatie.
Gebruikers weten immers goed aan te geven wat ze graag veranderd willen zien of juist willen behouden. PZ heeft kunnen constateren dat de keuze om inwoners vroegtijdig bij veranderingen in de ruimte te betrekken grote belangstelling had. De aanwezigen vonden het mooi dat zij hun ideeën, knelpunten etc naar voren konden brengen.

De wethouder en de betrokken ambtenaren hebben duidelijk gemaakt dat alle opgehaalde ideeën en knelpunten goed bekeken zouden gaan worden en dat de uitkomsten in 2019 weer worden voorgelegd aan de groep. Er werden uiteraard geen toezeggingen gedaan of en op welke wijze de Noordbuurtseweg zal worden aangepast. Het feit dat er zorgvuldig is geluisterd en de gekozen aanpak van de inventarisatie is duidelijk goed ontvangen onder de inwoners.

PZ zal het vervolgproces goed blijven volgen waarbij ook goed naar de stappen van het paricipatiebeleid Ruimte zal worden bekeken. In dit kader hebben we onze wethouder al een keer gevraagd naar de stand van zaken.

Sociaal Domein

Nu we alweer enkele jaren met de decentralisatie te maken hebben kunnen wij voorzichtig constateren dat alle veranderingen voor onze inwoners redelijk goed zijn verlopen.
Omdat de diverse gemeenten of in klein verband of in Holland Rijnland verband de zaken onderling goed hebben afgesproken of vastgelegd hebben wij als PZ vooral te maken met aanpassingen. In dit verband hebben wij nu te maken met de nieuwe ontwikkelingen in de Leidse regio op het gebeid van Jeugd. Het doel is dat als subgroep Gemeenten Leidse regio flexibeler kunnen werken dan in Holland Rijnland verband. Zoals u weet wordt er als regio al intensiever op dit gebeid samengewerkt.
Als fractie PZ volgen we de ontwikkelingen zo nauwlettend mogelijk, laten ons goed informeren door de verschillende betrokken organisaties etc. Waar we kunnen bezoeken we de informatiebijeenkomsten, we lezen de rapporten over de onderwerpen, bestuderen de cijfers en stellen als Raad de jaarlijks benodigde budgetten vast. Met zekere regelmaat krijgen we stukken voorgelegd die op basis van wetsaanpassingen of uitspraken van de rechter moeten worden aangepast. Een goed en makkelijk contact met de WMO advies raad is daar een belangrijk hulpmiddel bij. En het is zeker een pré om de activiteiten van ZVE ook te kunnen volgen.

Waar we eveneens extra aandacht aan besteden is de uitvoering die gegeven wordt aan de in het najaar van 2017 vaste gestelde nota Sociaal beleid. De hierin opgenomen richting geeft directe handvatten waar, wat wanneer en op welke wijze binnen de gemeente activiteiten of aandacht wordt besteed. Al deze activiteiten die in de nota beschreven staan maken dat onze inwoners prettig , sociaal en met aandacht voor hun gezondheid kunnen wonen in Zoeterwoude. Wij willen wel goed geïnformeerd zijn of de gestelde doelen ook bereikt worden. Noodzakelijk voor ons inzicht is een goede evaluatie maar ook dat wij ons laten informeren door onze inwoners.

Afvalbeleid

In het afgelopen jaar is Zoeterwoude op een andere manier haar afval gaan inzamelen. Restafval wordt niet meer aan de deur opgehaald maar moet naar een ondergrondse afval container worden gebracht. Voor dit beleid is gekozen zodat we met zijn allen ons afval beter gaan scheiden. Minder rest afval is hierbij het streven.

In de buitengebieden moeten sommige inwoners erg ver lopen om het restafval weg te gooien. Wij vinden dat er voor deze inwoners in overleg met hen een passende oplossing gevonden moet worden. Dit geldt zeker voor de mensen die zelf niet in staat zijn de zakken naar de containers te brengen.

PZ betreurt het dat niet tijdig is onderkent dat het nieuwe afvalbeleid voor bepaalde delen van onze gemeente een grotere inspanning wordt gevraagd. Veranderingen vragen nu eenmaal om aanpassingen.
PZ wil echter niet dat er op meerdere plekken extra boven- of ondergrondse containers worden geplaatst omdat wij er van overtuigd zijn dat dit niet de oplossing is. Het vraagt veel ruimte om de bakken te plaatsen en extra bakken brengen ook hoge kosten met zich mee.
PZ is nu blij dat in Zoeterwoude verantwoord met het afval wordt omgegaan en dat de kosten van de afvalstromen laag liggen voor de inwoners.

Sinds het najaar is een proef van start gegaan waarbij de grijze bakken gebruikt worden om het plastic afval op te halen. PZ juicht deze proef toe aangezien het nog meer mensen stimuleert om hun PMD afval goed te scheiden. Zo kan het opgehaalde PMD weer als grondstof gebruikt worden. Wel vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit van het PMD hierdoor niet achteruit gaat zodat het goed verwerkt kan blijven. Steekproeven geven tot nu toe een beeld dat onze inwoners hun afval goed scheiden.

PZ vindt het ronduit jammer dat er zoveel negatieve aandacht is uitgegaan naar het feit van het wegbrengen van restafval en dat de ondergrondse containers aan het begin niet goed bleken te werken. Wat ons betreft kan er meer aandacht besteedt worden aan het feit dat wij als gemeente duurzaam willen omgaan met ons afval. Indien de nieuwe situatie ( evaluatie zal dit moeten uitwijzen) echt structurele problemen laten zien dan moet een oplossing worden gevonden.

Toekomst Klaverhal

Sport en voldoende beweging zijn van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners. Het stimuleren van beweging mag gezien worden als een van de verantwoordelijkheden waar het lokale bestuur op kan worden aangesproken. Qua bewegen doet de Zoeterwoudse bevolking het in vergelijk met de landelijke gemiddelden goed, doch een ruime 40% van de bevolking beweegt onvoldoende (onderzoek uit 2015 uitgevoerd door Sportservice Zuid Holland).

In december 2014 is door de raad een motie Regie Sportstimulering aangenomen. Hierin werd aangegeven dat een gecoördineerd en gezamenlijk aanbod van verenigingen op het gebied van sport en beweging een stimulans is voor de inwoners die niet of weinig bewegen.

Begin 2018 is een andere motie raadsbreed aangenomen waarin gevraagd is een visie te ontwikkelen ten aanzien van sportinfrastructuur in combinatie met de toekomstplannen van diverse verenigingen. De aanleiding hiervan was de wens van de gemeente om de Klaverhal te renoveren of te verplaatsen naar een andere locatie: ‘Haalbaarheidsonderzoek renovatie of verplaatsen sporthal Klaverhal’.

De studie naar de sportinfrastructuur is samengegaan met een enquête waarmee een breed scala aan Zoeterwoudse verenigingen en organisaties zijn uitgevraagd. Een van de conclusies die door dit onderzoek naar boven kwam was dat er behoefte is aan faciliteiten die sport in de breedte ondersteunen, dus zo divers mogelijk . Daarbij was het duidelijk dat er een voorkeur is om voorzieningen in beide woonkernen te houden.

Met deze informatie in ons achterhoofd heeft PZ het voorstel van het college over renovatie of nieuwbouw bekeken. Het haalbaarheidsonderzoek laat ons 2-3 varianten zien. Wat ons in de resultaten van dit onderzoek vooral trof was de matige bezettingsgraad van de huidige Klaverhal en de beperkte flexibiliteit bij het indelen van de ruimtes. Sommige zalen lijken te klein en andere weer niet geschikt voor specifieke sporten, waardoor optimale verdeling van de ruimte niet altijd mogelijk lijkt.  Nieuwbouw geeft meer mogelijkheden voor sport specifieke indeling van de gevraagde ruimtes. Mede daarom vinden wij renovatie, waarbij de afmetingen niet veel zullen afwijken, geen oplossingen om de doelstellingen uit de hierboven aangehaalde motie te bereiken.

Echter nieuwbouw kost geld. In een eerdere fase is gesuggereerd dat onze (Nuon) reserves juist voor maatschappelijk voorzieningen aangesproken moeten worden. Immers alles wat in de toekomst bijdraagt aan het behoud van onze eigen lokale identiteit is een zelfstandige investering waard. We moeten echter wel blijven rekenen. Zo heeft de grond onder de Klaverhal ook een financiële waarde en is de lokale vraag naar woningen ongekend hoog.

Tijdens de discussie over de bestemming van de grond onder de CD kerk hebben we ervaren wat het is om afhankelijk te zijn van een ontwikkelaar die de grond duur gekocht heeft. Hierdoor was een bestemming die door de buurt is gewenst niet mogelijk. Het was ook niet mogelijk om betaalbaar te bouwen voor specifieke doelgroepen zoals lokale jongeren en ouderen. Bij de grond onder de Klaverhal lijkt dat anders te zijn. PZ dringt bij het college aan om een deel van de eventuele nieuwbouwkosten te dekken door de opbrengst van de verkoop van de grond, maar daar een financiële balans te zoeken met huisvesting voor oudere mensen. Een goede locatie voor deze doelgroep, dichtbij Emmaüs en dichtbij het dorpscentrum. Wij verwachten dat hiermee een doorstroom op gang op gang komt waardoor eengezinswoningen in het dorp vrijkomen voor nieuwe gezinnen.

Een derde punt betreft duurzaamheid. We lezen dat met de renovatievariant de duurzaamheidsambities lastig haalbaar zijn. PZ wil gaan voor een situatie met nul-op-de-meter en een gasloze sporthal. Als daarmee de bestaande, niet duurzame sportkantine, kan worden gesloten zijn de milieuvoordelen voor deze situaties helemaal duidelijk zichtbaar geworden. Ook zal het dan mogelijk zijn om bijvoorbeeld het water van het zwembad met zonneboilers te verwarmen.

Als laatste de financiële afweging. Een investering van 4,3M voor alleen een renovatie vinden wij veel geld. De kapitaallasten ontlopen elkaar niet veel, zeker als de afschrijfperiode nog wordt meegenomen. Daarbij is er in deze berekening geen voordeel meegenomen van de opbrengst van de grond die bij nieuwbouw op een andere locatie in te brengen is. Een mogelijke tijdelijke locatie die nodig is voor renovatie, is zoals aangegeven moeilijk te vinden en zal grote extra kosten met zich meebrengen.

Ook zonder de belangen van huidige en toekomstige gebruikers van Haasbroek te betrekken ziet PZ voldoende voordelen om de huidige Klaverhal te vervangen door een nieuw duurzaam exemplaar elders in het dorp.

De enquête is ingevuld door de geadresseerde besturen. We verwachten dat deze namens hun achterban hebben gereageerd. Maar zijn tegengestelde belangen natuurlijk denkbaar. Bewoners rondom de Klaverhal die klagen over jongeren die ’s nachts de openbare ruimte veel lawaai produceren tot schoolgaande kinderen die voor hun gymnastiekles verder moeten lopen. Naar onze mening zijn hier diverse oplossingen waarmee we ook deze doelgroepen tegemoet kunnen komen.

De studie naar de sportinfrastructuur is samengegaan met een enquête waarmee een breed scala aan verenigingen en organisaties zijn uitgevraagd. Een van de conclusies die door dit onderzoek naar boven kwam was dat er behoefte is aan faciliteiten die sport in de breedte ondersteunen, dus zo divers mogelijk . Daarbij was het duidelijk dat er een voorkeur is om voorzieningen in beide woonkernen te houden.

Met deze informatie in ons achterhoofd heeft PZ het voorstel van het college over renovatie of nieuwbouw bekeken. Het haalbaarheidsonderzoek laat ons 2-3 varianten zien. Wat ons in de resultaten van dit onderzoek vooral trof was de matige bezettingsgraad van de huidige Klaverhal en de beperkte flexibiliteit bij het indelen van de ruimtes. Sommige zalen lijken te klein en niet geschikt voor specifieke sporten, waardoor optimale verdeling van de ruimte niet altijd mogelijk lijkt. 

Het voorstel geeft aan dat bij er nieuwbouw betere indeling van de gevraagde ruimtes mogelijk is. Mede daarom vinden wij renovatie, waarbij de afmetingen niet veel zullen afwijken, geen oplossingen om de doelstellingen uit de hierboven aangehaalde motie te bereiken.

Echter nieuwbouw kost geld. In het verleden is gesuggereerd dat onze (Nuon) reserves juist voor maatschappelijk voorzieningen aangesproken moeten worden. Immers alles wat in de toekomst bijdraagt aan het behoud van onze Zoeterwoudse identiteit is een zelfstandige investering waard. We moeten echter wel blijven rekenen. Zo heeft de grond onder de Klaverhal ook een financiële waarde en is de lokale vraag naar woningen ongekend hoog.

Tijdens de recente discussie over de bestemming van de grond onder de Christus Dienaar kerk hebben we ervaren wat het is om afhankelijk te zijn van een ontwikkelaar die de grond duur gekocht heeft. Hierdoor was een bestemming die door de buurt is gewenst niet mogelijk. Het was daardoor ook niet mogelijk om betaalbaar te bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals lokale jongeren en ouderen. Bij onze eigen grond onder de Klaverhal lijkt dat anders te zijn. PZ dringt bij het college aan om een deel van de eventuele nieuwbouwkosten te dekken door de opbrengst van de verkoop van de grond, maar daar een financiële balans te zoeken die betaalbare huisvesting voor oudere mensen mogelijk maakt. Dit is een goede locatie voor deze doelgroep, dichtbij Emmaüs en dichtbij het dorpscentrum. Wij verwachten dat hiermee een doorstroom op gang op gang komt waardoor eengezinswoningen in het dorp vrijkomen voor nieuwe gezinnen.

Een derde punt betreft duurzaamheid. We lezen dat met de renovatie van de Klaverhal de duurzaamheidsambities lastig haalbaar zijn. PZ wil graag een ‘nul-op-de-meter’ en een gasloze sporthal. Als daarmee de bestaande, niet duurzame, sportkantine kan worden gesloten zijn de milieuvoordelen helemaal duidelijk zichtbaar geworden. Zo zal het dan ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld het water van het zwembad met zonneboilers te verwarmen.

Als laatste de financiële afweging. Een investering van 4,3M voor alleen een renovatie vinden wij veel geld. De kapitaallasten ontlopen elkaar niet veel, zeker als de afschrijfperiode nog wordt meegenomen. Maar er is in deze berekening geen voordeel meegenomen van de opbrengst van de grond na nieuwbouw op een andere locatie. Een mogelijke tijdelijke locatie die nodig is voor renovatie, is zoals aangegeven moeilijk te vinden en zal ook nog hoge extra kosten met zich meebrengen.

De enquête is ingevuld door de geadresseerde besturen. We verwachten dat deze namens hun achterban hebben gereageerd. Maar er zijn natuurlijk tegengestelde belangen denkbaar. Bewoners rondom de Klaverhal die klagen over jongeren die ’s nachts de openbare ruimte veel lawaai produceren tot schoolgaande kinderen die voor hun gymnastiekles verder moeten lopen. Naar onze mening zijn hier diverse oplossingen mogelijk waarmee we ook deze doelgroepen tegemoet kunnen komen.

PZ ziet voldoende voordelen om de huidige Klaverhal te vervangen door een nieuw duurzaam exemplaar elders in het dorp.

Subsidie voor Vooruitstrevend Verwarmen

Op donderdag 24 januari kwam het voorstel “Instemmen met toekennen subsidie van €125.000,- t.b.v. project Vooruitstrevend verwarmen Zoeterwoude” van Rijnhart Wonen in de raad aan bod. Hierop hebben wij een aantal jaar moeten wachten, maar het resultaat mag er zijn.
In 32 geselecteerde huurhuizen, gebouwd in de jaren ‘80 zal Rijnhart Wonen de verwarmingsinstallaties moderniseren en aanpassen. Verbeteren van de isolatiewaarde is bij deze redelijk moderne huizen minder relevant. Het verbeteren van de installaties is wel een goede manier om het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. De ventilatie wordt vernieuwd, de CV ketels worden vervangen door hybride warmtepompen en er worden per huis 6 tot 8 zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen compenseren het extra verbruik van de hybride warmtepompen en een deel van het huishoudelijk verbruik.
Voorwaarden voor deze mooie subsidieregeling zijn wel dat:

  1. Het project moet bijdragen aan de verbetering van de energieprestatie van de woningen
  2. Het project moet bijdragen aan de ontwikkeling van kennis bij Rijnhart Wonen, haar partners en de gemeente Zoeterwoude
  3. Het project moet worden uitgevoerd bij bestaande woningen en meer of anders doen dan regulier onderhoud of renovatie.

Volgens de berekeningen zal het energieverbruik van de woningen aanzienlijk dalen, zodat deze van een C/D label naar veelal een A+ label gaan.
Maar de technieken zijn nieuw voor Rijnhart wonen. Er zijn nog geen ervaringscijfers. Om ervoor te zorgen dat alle partijen van dit project leren, wordt er een monitoringstraject uitgevoerd. Gedurende de eerste 2 jaar na installatie gaat Rijnhart Wonen het gebruik bij deze 32 huizen monitoren en de ervaringen van de huurders bij het gebruik middels enquêtes. Ten slotte worden de onderhoudskosten en aantal storingen gedurende deze tijd bijgehouden.
PZ vindt het belangrijk dat een dergelijk initiatief door een woningcorporatie in Zoeterwoude wordt gestimuleerd. Rijnhart Wonen heeft naast de 32 huizen in dit project nog 250 vergelijkbare huizen. Wanneer dit project succesvol blijkt te zijn, kunnen zij deze kennis op grotere schaal gaan gebruiken en zo de CO2 uitstoot in Zoeterwoude drastisch verlagen. Dat is goed voor onze hele gemeenschap.
Daarnaast zijn er in Zoeterwoude ook nog een groot aantal vergelijkbare koopwoningen in Zoeterwoude die uiteraard ook kunnen meeprofiteren van deze kennis en wellicht via een wijkgerichte aanpak ook een stuk energiezuiniger kunnen worden gemaakt.
Wij zijn blij met dit initiatief en zullen de installatie en monitoring met veel belangstelling volgen!

Lokaal maatwerk: woningen voor Zoeterwoude

Bij de behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening van Holland Rijnland heeft PZ zich uitdrukkelijk uitgesproken om de belangen van de huurders in Zoeterwoude sterker voor het voetlicht te krijgen.

In de voorgestelde tekst was in onze ogen onvoldoende ruimte om de Zoeterwoudse inwoners met voorrang woningen toe te kennen door middel van de zogenoemde ‘lokaal maatwerk’-regeling. In het concept was slechts 25% van de vrijkomende woningen met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners. Dat betekent in de praktijk dat de meerderheid van de woningen aan mensen van buiten Zoeterwoude kan worden toegekend, zodat de kans nog steeds erg klein is dat een Zoeterwoudse woningzoekende een woning in de gemeente kan krijgen.

Ook is er sprake van een nieuw systeem voor de inschrijving van woningzoekenden. De huurdersbelangenverenigingen uit de regio, waaronder De Huurderij, hadden per brief aan de corporaties laten weten dat zij onvoldoende betrokken zijn bij dit belangrijke onderwerp en bovendien wezen zij op onduidelijkheden met betrekking tot de borging van de belangen van de ingeschrevenen bij het overzetten van het oude naar het nieuwe systeem. Ook maakten zij terechte bezwaren op de wijze waarop met de privacy van de ingeschrevenen wordt omgegaan in het nieuwe systeem.

PZ heeft het initiatief genomen tot een amendement. Hierin hebben we aangegeven dat we onder voorwaarden tot 100% lokaal maatwerk willen kunnen toepassen, ofwel alle woningen met voorrang aan eigen inwoners willen kunnen toewijzen. Ook steunen we in dit amendement De Huurderij bij hun advies. We hebben we gepleit voor de borging van de rechten van de ingeschreven woningzoekenden in het nieuwe systeem, maar ook voor een actieve rol voor de huurdersbelangenverenigingen in de besluitvorming. Met een toevoeging vanuit het CDA voor de samenstelling van de urgentiecommissie kon het amendement rekenen op brede steun in de raad en werd het amendement aangenomen.

Door deze zienswijze geven wij invulling aan ons standpunt dat we groot belang hechten aan goede en betaalbare woningen voor de inwoners van Zoeterwoude.

Meepraten over de inrichting van onze ruimte

PZ is tevreden met  de inhoud van het recente gepresenteerde beleidsstuk Participatie Ruimte. Hierin is opgenomen welke randvoorwaarden van toepassing zullen zijn om de bewoners te betrekken bij beslissingen betreffende de Openbare Ruimte. Het gaat hierbij om projecten waarbij er iets gebouwd wordt of dat er op een andere manier iets verandert in de omgeving waar je woont. Denk bijvoorbeeld aan een bouwproject of het opnieuw inrichten van de straat.

Vanuit PZ vinden wij het belangrijk dat het voor onze inwoners duidelijk is hoe en wanneer zij betrokken worden als er iets in hun omgeving gaat veranderen. Het gaat dus alleen om ruimtelijk projecten.  In de praktijk bleek telkens dat er veel onduidelijk was bij nieuwe ruimtelijke projecten.

In het beleidsstuk wat in oktober jl door de Raad is besproken zijn de randvoorwaarden opgenomen hoe het participatiebeleid er uit kan zien.  Uiteraard worden ook huidige beleidsplannen en de omgevingswet meegenomen in het participatiebeleid  ook PZ heeft er vertrouwen in dat dit zal helpen bij het verduidelijken van nieuwe projecten. In het beleidsstuk wat in het voorjaar 2019 aan de Raad zal worden voorgelegd zal worden moet voor iedereen makkelijk te lezen zijn zodat je goed begrijpt wat er aan de hand is of wat er verandert. Juist bij ruimtelijke projecten is tijdige communicatie van belang.

PZ heeft gevraagd om het project herinrichting Noordbuurtseweg als proef te gebruiken om te kijken of de randvoorwaarden voldoende zijn en de ervaringen te verwerken bij het opstellen van het participatiebeleid.  De wethouder heeft toegezegd om dit project te gebruiken juist ook omdat de gemeente zelf de initiatiefnemer van dit project is.

PZ is van mening dat met een goed participatiebeleid de inwoners een duidelijker stem krijgen en dat op deze wijze de onder de inwoners aanwezige kennis en ervaringen beter kunnen worden meegenomen.

De nieuwe begroting

Afgelopen donderdag (8 november) heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 behandeld. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college van PZ en CDA. Onze duo-fractievoorzitter Myrna van der Poel heeft hierbij een duidelijke beschouwing uitgesproken: we zijn trots dat we veel plannen kunnen verwezenlijken en toch nog een overschot op de rekening overhouden. De volledige tekst van de beschouwing is hieronder na te lezen.

In deze eerste programmabegroting van deze raadsperiode kunnen we spreken van een goede basis waarop we kunnen voortbouwen. Onze financiële positie is aanhoudend stabiel en solide met een positief saldo van € 15.200,00 en ook het toekomstperspectief ziet er goed uit. We mogen tevreden zijn met hoe het nu gaat, waarbij we ervoor waken dat we onze alertheid verliezen en ons realiseren dat het allemaal niet vanzelfsprekend is dat we deze cijfers kunnen presenteren.

Als kleine gemeente staan we voor een flink aantal uitdagingen de komende tijd, en zoals dat vaak gaat met uitdagingen: daar zijn ook financiële risico’s of gevolgen mee gemoeid. Belangrijke dossiers als de omgevingswet en het zorgdomein zullen zeker invloed gaan hebben op ons uitgavenpatroon. Ook het dossier van de regionale samenwerking zal onze aandacht gaan vragen. Er zijn ook zeker dossiers die de grenzen van onze gemeente overstijgen – ik noem de huisvestingsproblematiek waar heel Nederland mee kampt- en waar we als lokaal bestuur een belangrijke rol hebben te spelen. Wij zijn er van overtuigd dat Zoeterwoude klaar is om deze uitdagingen aan te gaan. Dit wordt bevestigd door bijvoorbeeld de positieve resultaten van het rapport Interbestuurlijk Toezicht van de provincie.

Onze partijnaam zegt het al: progressie vinden wij belangrijk. Vooruitgang boek je met mensen: door bewoners te betrekken bij het bestuur waar het kan, door te kijken waar we onze ambtelijke organisatie kunnen helpen ontwikkelen en door duurzaamheid écht in de praktijk te brengen. Dit in tegenstelling tot een conservatieve houding waarmee je in tijden van vooruitgang alleen achterom kijkt. In deze programmabegroting wordt aan de progressie invulling gegeven door de vertaling van het coalitieprogramma ‘Duurzaam Verbinden’ naar concrete plannen. Hoewel we ons herkennen in veel van deze concrete plannen, hebben wij hier en daar ook nog punten aangetroffen waar wat ons betreft de ambities nog wat scherper kunnen.

Salarislasten
De arbeidsmarkt draait volop. Dat uit zich in de hoogte van salarissen, maar ook in de beschikbaarheid van geschikte mensen. Hoewel in de begroting rekening wordt gehouden met CAO-stijgingen, weten we ook dat er arbeidsmarkttoeslagen nodig zijn om mensen binnen te halen. Ook zien we dat de eisen aan medewerkers veranderen, en doorgaans betekent dat dat we zullen moeten investeren: primair in het opleiden van de mensen die al bij ons werken, maar secundair zullen we ook rekening moeten houden dat de salarisschalen en kosten voor ingehuurde medewerkers op projectbasis zullen stijgen als we hoger gekwalificeerde ambtenaren zullen moeten inzetten. We gaan er van uit dat daar rekening mee is gehouden in de begroting.

Burgerparticipatie
We zien op verschillende plaatsen in de programmabegroting het betrekken van de bewoners terugkomen. Het valt op dat het begrip burgerparticipatie vele uitingsvormen kent. Van min of meer passief informeren via de website of op social media tot en met actieve inzet van vrijwilligers in het sociaal domein en alles wat daar tussenin zit.

Onze kleinschaligheid maakt dat de lijnen kort zijn, dat vinden we een groot goed dat gekoesterd moet worden. We kennen elkaar nog persoonlijk in ons dorp en het is niet moeilijk om de weg naar het bestuur te vinden. Wat ons betreft is zaak deze stelling ook om te draaien: het bestuur moet het niet moeilijk vinden om de weg naar de inwoners te vinden. Daaraan wil ik toevoegen: en iets te doen met de waardevolle bijdragen die zij leveren.

PZ kijkt dan ook reikhalzend uit naar het proces van de herinrichting van de Noordbuurtseweg, waar een pilot zal komen voor de werking van de pas vastgestelde randvoorwaarden voor het Participatiebeleid Ruimte. We hopen dat de positieve lessen van deze pilot zullen worden meegenomen naar andere beleidsterreinen. De gemeente heeft aangeboden om samen met de raad de participatiedoelstellingen te formuleren. PZ neemt deze uitnodiging graag aan en vraagt hierbij ook de toezegging om een reservering van € 100.000,00 voor de burgerbegroting in 2020 op te nemen.

Samenwerking
Bij burgerparticipatie hoort samenwerking als onlosmakelijk deel van de vergelijking. Maar samenwerking gaat natuurlijk verder dan dat voor een gemeente als Zoeterwoude. Juist vanwege onze beperkte schaal realiseren we ons als geen ander dat samenwerken moet. Door een actieve en constructieve bijdrage in de verschillende gemeenschappelijke regelingen waar we deel van uitmaken, maar ook door onze blik naar buiten open te stellen voor andere verbindingen, zoals bijvoorbeeld een groene alliantie.

De samenwerking met de Leidse regiogemeenten is een dossier op zich. Na de moeizame toestanden van de vorige periode, rekenen we erop dat we als raad weer snel betrokken worden in het proces. Want hoewel Zoeterwoude door sommigen wordt afgeschilderd als een ‘Gallisch dorp’ waarmee samenwerken niet meevalt, kunnen we vele voorbeelden geven waar we juist voorop lopen en constructief bijdragen in de regionale samenwerking. Onze rol op het vlak van duurzaamheid en het overnemen van 550 woningen van het contingent van Leiden illustreren dat.

De woonomgeving
Dat Zoeterwoude een fijn woonklimaat heeft, behoeft geen betoog. De cijfers laten zien dat er over het algemeen sprake is van een veilige omgeving, zowel fysiek als sociaal. Dat wordt ook zo ervaren door de inwoners.

Toch zijn er twee groepen die in dit verband bijzondere aandacht verdienen, namelijk de jongeren en de senioren. De jongeren enerzijds omdat áls er overlast is, dit meestal door deze leeftijdsgroep wordt veroorzaakt, en anderzijds omdat zij tussen wal en schip kunnen vallen: te groot voor de speeltuin, maar ook nog niet volwassen. Goede voorzieningen zoals (sport)verenigingen, JOP’s en andere buitenruimte zoals een voetbalkooi waar ze kunnen vertoeven, maar ook een uitgaansgelegenheid als Utopia, dragen bij aan hun welbevinden. We denken tevens aan preventie: de jeugd heeft de toekomst en als gemeente spelen we een belangrijke rol bij de signalering van mogelijke problemen. Ook hier speelt participatie een belangrijke rol: laat de jongeren meepraten, via de JAR maar ook via andere kanalen zoals gerichte participatie bij bijvoorbeeld herinrichting van een straat.

Ook senioren verdienen onze bijzondere aandacht. De toenemende vergrijzing gaat ook niet aan onze gemeente voorbij en we zullen ons rekenschap moeten geven van de betekenis van deze demografische werkelijkheid. Dat zal bijvoorbeeld uiting moeten krijgen in het sociaal domein, maar ook in de manier waarop we ons dorp inrichten. De gebiedsvisie voor de Rijndijk is hiervoor een uitgelezen kans: hier kunnen we voorzieningen in overeenstemming brengen met de behoeften van nu en in de toekomst. Laten we ervoor zorgen dat deze kans benut wordt en dat we tot een plan komen dat aansluit bij wat onze inwoners nodig hebben.

Verkeer en waterstaat vormen een belangrijk element in de beleving van de woonomgeving. Er is een aantal projecten opgenomen in de programmabegroting. Dat draagt bij aan de kwaliteit van ons (water)wegennet, dus daar zijn we blij mee. Toch missen we een belangrijk onderdeel op de lijst, en wel de situatie op de Hoge Rijndijk. Hoewel er al een aantal maatregelen is genomen om de ergste nood te lenigen, verwachten wij dat er overleg zal plaatsvinden met de gemeente Leiden over het omleiden van landbouwverkeer zodat de Hoge Rijndijk ontzien zal worden. Ook de uitwerking van het resterende deel van de herinrichting na de voltooiing van het project Aquamarijn heeft onze aandacht en zullen we op de voet volgen.

Nu de voorspellingen zijn dat de winters steeds kouder zullen worden en we dus meer te maken zullen krijgen met gladheidsbestrijding wil PZ op deze plaats van de gelegenheid gebruik maken om de hoop uit te spreken dat de kwaliteit van onze strooidienst het uitstekende niveau van het afgelopen seizoen zal kunnen handhaven. De inzet van deze medewerkers verdient waardering, ook omdat zij letterlijk bij weer en wind voor ons klaar staan om het mogelijk te maken dat we veilig de weg op kunnen.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Zoals al eerder gezegd is huisvesting een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt, zo ook in Zoeterwoude. Hoewel we flink bouwen is het niet mogelijk om in de grote vraag te voorzien. PZ is blij te kunnen constateren dat bij nieuwbouw sociale woningbouw op het afgesproken niveau van 35% haalbaar blijkt te zijn, maar dat neemt niet weg dat we onverminderd aandacht blijven houden voor dit onderwerp. Het gaat immers niet alleen om kwantiteit, maar ook zeker om kwaliteit. Naast sociale huur is betaalbare koop zeker in het vizier. Alleen zo blijft wonen in Zoeterwoude voor iedereen binnen bereik en kunnen we voorkomen dat onze samenleving in de toekomst een eenheidsworst wordt.

Doorstroming is een toverwoord in de vastgelopen, overspannen woningmarkt. PZ benadrukt nog maar eens dat bij een verhuizing voornamelijk financiële afwegingen de doorslag geven. Een verhuizing kost altijd geld en het zal zeker helpen als daar een tegemoetkoming voor is. We verzoeken het college dan ook om een onderzoek te doen hoe er naast de blijverslening ook een doorstroompremie beschikbaar kan worden gesteld om de doorstroom te bevorderen.

De prestatieafspraken in het tripartiete overleg tussen woningcorporatie, gemeente en huurdersbelangenvereniging geven ons inzicht in de kwalitatieve kant van ons huurwoningenbestand. PZ ziet dan ook graag de evaluatie van de afspraken van 2017 en de nieuwe afspraken voor 2018 tegemoet. Feitelijk is dit overleg een mooi voorbeeld van participatie waar de belanghebbende inwoners een actieve rol spelen in de beleidsbepaling. Zo zien wij er graag meer!

De omgevingswet biedt hiervoor ook zeker aanknopingspunten. Er zijn al vorderingen door de implementatie van het ‘Ja,mitskompas’, maar voordat we over een paar jaar de nieuwe wetgeving moeten uitvoeren is er nog een weg te gaan. De pilot Landelijk gebied zijn we een beetje uit het oog verloren de afgelopen maanden. PZ rekent erop dat het college ons binnenkort uitgebreid informeert over de stand van zaken met betrekking tot deze pilot en de overige voorbereidingen voor de invoering van de omgevingswet.

Sociaal domein: Jeugd, zorg en werk
Zoals bekend is het sociaal domein een complexe taak voor de gemeente. Het is veelomvattend en het gaat over veel geld en niet te vergeten over echte mensen die zorg nodig hebben. Onze beleidsruimte is relatief klein: we hebben de wet uit te voeren. Het eeuwige dilemma tussen de beperkte middelen en strakke regels versus de beste zorg voor de aanvrager daarvan is ook bij ons aan de orde.

Langer blijven wonen in je vertrouwde woonomgeving kan alleen als er voldoende en kwalitatief goede zorg is voor hen die dat nodig hebben. PZ is dan ook benieuwd naar de resultaten van de voorgenomen welzijnsbezoeken. De rol van mantelzorgers willen we hier ook benoemen. Zonder hun enorme, vaak onzichtbare inzet zou de wereld er heel anders uitzien. We moeten als gemeente blijven zoeken naar mogelijkheden om deze mensen te ondersteunen.

WMO en jeugdzorg zijn aan verandering onderhevig. De wet schrijft voor dat we met abonnementstarieven WMO moeten gaan werken en de jeugdzorg kopen we in in het grotere verband van Holland Rijnland, waardoor we rekening moeten houden met verschillende gemeentelijke belangen. Preventieve maatregelen hebben de voorkeur, maar hoe bereiken we de doelgroepen op tijd? Dit zijn vraagstukken waar geen eenduidig antwoord op is te geven en waar we als gemeente voortdurend alert moeten zijn.

We zijn blij te kunnen constateren dat er in het afgelopen jaar voldoende geld was voor jeugdzorg en zelfs een deel van het budget naar de reserves kon vloeien omdat het niet besteed werd. Dat neemt niet weg dat we van mening zijn dat geld niet de drijfveer moet zijn voor dit programma, maar goede zorg. Doen wat nodig is dus, en als dat betekent dat we een creatieve oplossing voor de financiering moeten zoeken is dat geen probleem.

Hoewel we door ons dorpse karakter in verhouding tot grote gemeenten de problematiek in het sociaal domein wellicht relatief minder complex is, vertegenwoordigt het wel een groot deel in onze begroting. Een deel ook waar we regelmatig tussentijds moeten herzien omdat zaken duurder uitvallen. Wij houden dit dan ook kritisch in het oog.

Duurzaamheid en groene leefomgeving
De energietransitie is begonnen, dat is wel duidelijk. PZ is er trots op te kunnen constateren dat we hier als kleine gemeente groot in zijn. Gemeente, ondernemers en bewoners zijn allemaal actief betrokken bij het duurzaam opwekken van energie en het uitvoeren van andere duurzaamheidsmaatregelen. Het belang hiervan mag duidelijk zijn: alleen als we er met zijn allen de schouders onder zetten kunnen we aan de opgave voldoen.

Duurzaamheidsmaatregelen blijken in de sociale woningbouw om financiële redenen vaak lastig te realiseren, en ook andere inwoners met een minder gevulde spaarrekening kunnen een steuntje in de rug op dit vlak goed gebruiken. In het coalitieakkoord is hierover ook het een en ander opgenomen: zonnepanelen op huur- of leasebasis subsidiabel maken en doorgaan met de subsidies om duurzaamheid te bevorderen.

Ons veenweidegebied is niet alleen belangrijk voor ons, maar voor de hele regio. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we dit moeten behouden. De landschappelijke waarde is niet in geld uit te drukken. Toch speelt geld wel een belangrijke rol bij het behoud en beheer. Agrarische bedrijfsvoering moet rendabel zijn om te kunnen voortbestaan en we zien dat dat soms knelt. Er is maar voor een beperkt aantal agrariërs een rendabel bedrijf op te bouwen, en we zien dat er andere bedrijvigheid ontstaat in onze polders, vaak met een recreatief maar soms ook wel met een volledig ander karakter. Het is zaak dat deze vermenging niet ten koste gaat van ons landschap maar dat we wel oog houden voor een evenwichtige inrichting van onze buitengebieden.

Sport en recreatie
Vorig jaar hebben we via een motie €55.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwe ijsbaan van 333 meter in Leiden. Nu blijkt dat dat niet doorgaat komt dit bedrag weer beschikbaar. PZ ziet graag dat het college dit bedrag aanwendt voor een doel in dezelfde strekking, dus een sportvoorziening die niet alleen onze eigen inwoners te goede komt, maar die ook een regionale bijdrage kan leveren.

Economie en financien
We groeien, net als de economie. Dat is goed nieuws want het biedt ons kansen. De bedrijvigheid bloeit, de huizen gaan als warme broodjes over de toonbank en consumenten durven geld uit te geven. Het verenigingsleven telt veel actieve leden en onze inwoners zijn relatief gezond. Als gemeente kunnen we een gezond financieel beleid voeren met een sociaal hart: ook voor kwetsbare en minder mondige groepen is aandacht en geld.
Al met al redenen voor tevredenheid, en ondanks dat toch ook de opmerking dat er nog een crisis vers in het geheugen ligt en dat je het beste het dak kunt onderhouden in de zomer. Kortom: een oproep om het verstandige beleid te continueren, óók en misschien wel júist als het financieel en economisch goed gaat.

Tot slot
PZ ziet het komende begrotingsjaar met vertrouwen tegemoet. Aan het begin van deze raadsperiode gaan we voortvarend aan de slag met een aantal punten uit het coalitieakkoord, terwijl we tegelijkertijd behouden wat al of nog goed is. Een gezonde financiële basis biedt het fundament dat we nodig hebben om onze andere, meer niet-materiële ambities tot uitvoer te kunnen brengen.

Duurzaam verbinden betekent voor ons dat we met deze coalitie niet alleen oog hebben voor de behoefte van vandaag en onze eigen gemeente, maar ook voor de dag van morgen en overmorgen en voor de regio, de omgeving, de wereld waarin we leven. We doen niet alleen wat makkelijk te realiseren is en wat kan in goede harmonie, maar we zoeken ook de tegenstellingen en de dilemma’s op die je onvermijdelijk op je pad krijgt. Waar we kunnen zoeken we passende oplossingen.

Ik sluit af met een woord van dank voor alle mensen die hebben gewerkt aan het tot stand komen van deze begroting. Jullie hebben een gedegen stuk afgeleverd waar we als raad mee door kunnen. Hartelijk dank daarvoor.

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();