De uitgangspunten van D66, GroenLinks en de PvdA vormen al 50 jaar de hechte basis van waaruit Progressief Zoeterwoude de gemeentepolitiek benadert. Progressieve lokale politiek met een sociaal gezicht, met aandacht voor natuur en milieu, maar ook oog voor bedrijvigheid en werkgelegenheid: politiek waarin de mens centraal staat.

LAATSTE NIEUWS

Zoeterwoude is weer veiliger!

De hangplek in de wijk Verde Vista is verwijderd. Dit is natuurlijk jammer, omdat deze speciaal voor onze

Lees verder

Het belang van vroegsignalering

Een goede samenwerking tussen de gemeente, verloskundigen, het consultatiebureau en de beide basisscholen is

Lees verder

Werken voor en met onze jeugd

We willen onze kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien.

Lees verder

Myrna van der Poel lijsttrekker voor PZ

Myrna van der Poel is de nieuwe lijsttrekker voor Progressief Zoeterwoude (PZ) voor de

Lees verder

Meeschrijven aan het verkiezingsprogramma?

Op 16 maart 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. De programmacommissie van PZ is

Lees verder

Progressief Zoeterwoude en Van Gas Los

In Zoeterwoude nemen we deel aan een pilot in het kader van de energietransitie: het project Van gas los in

Lees verder

Noordbuurtseweg als fietsstraat.

Veel gebruikers van de Noordbuurtseweg ervaren al jaren een onveilige verkeerssituatie op de Noordbuurtseweg.

Lees verder

Landelijke Opschoondag

Actie Zoeterwoude ruimt op. Ook PZ doet mee, deze keer op de Rijndijk. En keurig op 1,5 meter afstand!

Lees verder

download het volledige coalitieprogramma 2018 – 2022

ONZE FRACTIE

Pieter Goossen

duo-fractievoorzitter

vanMilica van derOppeder

raadslid

Eva De Bruyker

raadslid

Michael van Es

Commissielid

Jos Valk

Commissielid


AANDACHTSPUNTEN 2018 – 2022

Wij willen een energie neutraal Zoeterwoude

PZ streeft naar een klimaat-neutrale gemeente. Een gemeente waar het energieverbruik wordt verminderd en waar de energie die gebruikt wordt, duurzaam wordt opgewekt. Wij gaan de uitdaging aan om in 2022 tot de top 20 van meest duurzame gemeenten van Nederland te behoren.

Energiebesparing
Indien wij ons doel willen behalen, zullen we, naast het vanaf 2010 ingezette succesvolle Zoeterwoudse duurzaamheidsbeleid, nieuwe initiatieven moeten nemen. De gemeente heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Naast de al uitgevoerde activiteiten wil PZ de volgende zaken realiseren:

 • het gemeentelijk wagenpark per 2022 volledig op elektriciteit laten rijden;
 • de verlichting in de openbare ruimte per 2022 uitsluitend met LED-verlichting en bewegingsschakelaars uitrusten;
 • het autogebruik te verminderen door het (elektrische) fietsgebruik en OV-gebruik te stimuleren.

PZ wil dat alle woningen, die zijn gebouwd na 1980, in 2022 tenminste het energielabel B hebben. Dit behoeft de inzet van wijkgerichte duurzaamheids-maatregelen, persoonlijk adviesverlening inzake duurzaamheid, het oprichten van energiecoöperaties en bindende afspraken met de woningcorporatie haar woningvoorraad te verduurzamen. Ook bedrijven moeten worden aangespoord duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Voldoende woningen en sociale woningbouw

Iedereen moet prettig en veilig kunnen leven in Zoeterwoude. Bewoners moeten kunnen doorstromen naar appartementen of andere woningen die passen bij hun inkomen en levensfase. Mensen met een lager inkomen moeten worden geholpen met koopconstructies. PZ steunt het idee van startersleningen en blijversleningen, waarbij de woningcorporatie en het rijk een belangrijke rol spelen.

PZ staat achter de recent aangenomen woonvisie, waarin prioriteit wordt gegeven aan het bouwen voor starters en ouderen.
We zijn voorstander van een divers woningaanbod, maar voelen ons extra verantwoordelijk voor de realisatie van voldoende en kwalitatief goede sociale woningbouw. We zien veel mogelijkheden in transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen voor starters. Bij nieuwe bouwprojecten moet er worden gestreefd naar een diversiteit van doelgroepen, zowel wat betreft sociale huurwoningen als koopwoningen.

Actiepunten:

 • Realisatie van circa 30 nieuwe, gerenoveerde of getransformeerde woningen per jaar.
 • Levensloopbestendig bouwen verder stimuleren
 • De toegankelijkheid van gebouwen bevorderen (WMO op complexniveau om aanpassingen te realiseren voor senioren en minder-validen)
 • Realiseren van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw/herontwikkeling, inclusief een boeteclausule voor ontwikkelaars, indien hieraan niet wordt voldaan. Hiervan moet 10% specifiek voor Zoeterwoudse jongeren worden gereserveerd.
 • Bij ieder nieuwbouwproject streven naar een zo groot mogelijke diversiteit aan woningen, zowel huur als koop.
 • Prioriteit bij voorzieningen voor starters door slimmer-kopen-constructies, starterslening en blijverslening voor ouderen.
 • Duidelijke afspraken met woningcorporatie Rijnhart wonen: de kernvoorraad van betaalbare huurwoningen moet op peil gehouden worden en aan de huidige vraag voldoen.
 • Betaalbare woonruimte beschikbaar stellen voor jongeren die vanuit de Jeugdzorg een stap naar zelfstandigheid maken (zgn. Care Leavers) via bijvoorbeeld begeleid wonen.
We blijven zelfstandig met regionale samenwerking

Zorgdragen voor een goede relatie en samenwerking met de omliggende gemeenten, maar met behoud van onze zelfstandigheid en de eigen identiteit (nabijheid van bestuur, kleinschaligheid en het dorpse, groene karakter).

Ons landschap blijft groen en divers

De ligging van Zoeterwoude in deze drukke regio is uniek. Het is een groene gemeente te midden van de randstad omgeven door drukke steden en wegen. Zoeterwoude moet groen blijven en een plek zijn waar agrariërs kunnen wonen en werken, maar waar ook gerecreëerd kan worden door inwoners en toeristen.

Het veengebied gebied willen we beschermen en de biodiversiteit in onze polders stimuleren. Denk daarbij aan het ondersteunen van de bijenvolken door bloemrijke bermen te planten en denk aan de natuurlijke bestrijding van de processierups door het inzetten van natuurlijke vijanden.

Duurzame energie heeft hoge prioriteit, maar we willen niet dat ons veenweide gebied wordt vol gelegd met zonnepanelen. We willen in de toekomst mee blijven denken naar mogelijkheden om de zonnepanelen mogelijk te maken op plekken welke het landschap zo min mogelijk beschadigen.

We willen graag onze waardevolle veenweidegebieden voor de toekomst bewaren door agrarische en recreatieve toepassingen te combineren. Ook niet-agrariërs mogen bijdragen aan het instandhouden van het landschap, mits het groene en het weidse karakter bewaard blijft.

Maatschappelijke Ondersteuning

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de taak om zorg te dragen voor opvang, begeleiding en zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten en personen met een psychische stoornis. Deze nieuwe taken gaan echter gepaard met tal van bezuinigingen, waardoor mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen en daardoor ook vaker en langer steun moeten zoeken in hun eigen omgeving. Wanneer toch professionele hulp wordt geboden, is het belangrijk dat men vanuit het WMO-loket de juiste informatie krijgt en passende financiële ondersteuning ontvangt. We zijn ook afhankelijk van hogerhand vastgelegde kaders. Het is verplicht om die te volgen. In 2020 wordt er in de Leidse regio beoordeeld over een nieuw inkoopplan gespecialiseerde jeugdzorg. Onze mening is dat de vraag wat individueel bewoners daadwerkelijk nodig hebben aan zorg en ondersteuning voorop moet staan.

Juist in de Zoeterwoudse samenleving is er vanouds veel aandacht voor burenhulp en informele zorg. Ook zijn er veel vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontspanning, aandacht en zorg.

PZ hecht sterk aan het klaarstaan voor elkaar, maar dan vooral als preventie van en aanvulling op professionele zorg. PZ volgt waar nodig kritisch de uitvoering van de Nota Sociaal beleid en richt daarbij vooral of de activiteiten en genomen maatregelen het gewenste effect behalen.

Wij staan voor een Zoeterwoudse samenleving waarin het voor iedereen goed wonen is met waar nodig extra ondersteuning.

Het PZ-uitgangspunt is veilige en snelle verkeersdoorstroming met zo min mogelijk schade voor natuur, milieu en landschap. PZ legt prioriteit bij goede en hoogwaardige openbaar-vervoersverbindingen, die zorgen voor een optimale bereikbaarheid voor inwoners en ondernemingen. Over de snelbus van Zoetermeer naar Leiden zijn wij tevreden, maar ook op de Hoge Rijndijk is een hoogwaardige OV-verbinding voor ons belangrijk. De geplande ongelijkvloerse kruising bij de spoorlijn en N11 met de Burgemeester Smeetsweg moet een natuurlijke inpassing in het landschap krijgen.

Duurzaam vervoer staat bij PZ hoog in het vaandel. In 2020 wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de huidige busverbinding. PZ wil hierbij het gebruik van elektrische bussen stimuleren.

PZ wil het vervoer per fiets aantrekkelijker maken. De verlenging van het fietspad Laan van Oud Raadwijk en de toekomstige fietstunnel onder de N11 zullen bijdragen aan een snelle en veilige fietsverbinding tussen de twee woonkernen.

Zoeterwoude als veilige gemeente

Zoeterwoude zal een veilige gemeente blijven als er voldoende aandacht voor preventie en handhaving komt. Met de komst van onze huidige BOA (bijzondere opsporingsambtenaar is een goede stap gezet. Bij het handhaven van de orde en veiligheid in Zoeterwoude is het goed dat onze inwoners weten waarvoor de politie inzetbaar is en wat de functie van BOA inhoudt. Prioriteit heeft voor PZ de overlast van (hang)jongeren, het handhaven van de drank- en horecawet en de verkeersveiligheid.

Om snel te kunnen handelen bij calamiteiten moeten aanrijroutes voor ambulance, brandweer en politie optimaal toegankelijk worden.  Dat dit een belangrijk aandachtpunt zal blijven mag duidelijk zijn nu uit onderzoek is gebleken dat onze (toegangs)wegen vaak overvol staan. De aanrijdtijden van de hulpdiensten kunnen hierdoor bemoeilijkt worden.

In dit kader is een goede voorlichting over inbraak preventie en brandveiligheid noodzakelijk zodat er preventief veel leed voorkomen kan worden. Verder vindt PZ het belangrijk dat ook de burger meer verantwoordelijkheid neemt waar het gaat om de openbare orde en veiligheid door bijvoorbeeld de inzet van buurt-WhatsApp en Burgernet. Wij willen wel dat de inzet hiervan effectief zal plaatsvinden zonder onnodige en respectloze acties.

PZ hecht veel waarde aan de bescherming van het Groene Hart en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het bestaande veenweidegebied. Wij zullen ons – ook in regionaal verband – inzetten voor het uitbreiden van het groen en het beschermen van de waardevolle open landschappen.

Wij vinden dat op regionaal niveau de discussie moet worden gevoerd over waar de grens ligt van de economische en demografische groei en de daarmee gepaard gaande verstedelijking. Hoever willen we gaan en welke criteria moeten we hanteren voor de borging van het schaarse groen en het waardevolle landschap om de leefbaarheid in de regio en de Randstad voor volgende generaties te waarborgen?

Agrarische productie gaat hand in hand met de beleving van de groene omgeving. Uitbreiding van activiteiten bij bestaande agrarische bedrijven, natuur- en biologische boeren, ontwikkelen van boerenwandelpaden en landgoederen behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden. Recreatie moet echter ondergeschikt aan de agrarische kernwaarden blijven.

Aan een moderne gemeente worden hoge eisen gesteld op het gebied van beleidsvoering, dienstverlening en communicatie. Mede op initiatief van PZ zijn hierin de afgelopen jaren de nodige stappen gezet door de gemeentelijke organisatie. Ook de komende periode is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie blijven zorgen dat de toegankelijkheid voor burgers en bedrijven op een hoog niveau wordt gehouden.

Burgerparticipatie en burgerinitiatief moeten worden gestimuleerd. Om dit te bereiken zal de burger waar mogelijk betrokken en ingezet moeten worden voor het welzijn van de inwoners van Zoeterwoude.
PZ zal de kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie kritisch blijven volgen, juist ook omdat dit onze zelfstandigheid waarborgt.

Bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn, dus niet alleen voor inwoners die aangesloten zijn bij een sportvereniging. De financiële ondersteuning voor de Werkgroep Sportstimulering, die niet gebonden sportbeoefening ondersteunt, moet daarom blijven bestaan.

PZ wil ook de sportorganisaties blijven ondersteunen om hun toekomst veilig te stellen. Veel sportaccommodaties worden gedurende delen van de dag niet gebruikt. Gedeelde voorzieningen kunnen de verenigingen helpen hun teruglopende ledenaantallen tegen te gaan. PZ is een voorstander van het verplaatsen van de Klaverhal naar Haasbroek, waardoor de al aanwezige sportverenigingen hun voorzieningen kunnen delen.

We willen de bestaande sportaccommodaties in Zoeterwoude, waaronder het zwembad, in stand houden. Verder willen we de sportieve en recreatieve mogelijkheden ontwikkelen bij het nieuwe Recreatief Transferium.

 bekijk onze toezeggingen uit de vorige raadstriode

Facebook