Progressief Zoeterwoude is al 45 jaar een lokaal samenwerkingsverband van Groen Links, D66 en PvdA

LAATSTE NIEUWS

Nieuwe voorzitter

Kees den Ouden voorzitter

Lees verder

Noordbuurtseweg en participatiebeleid Ruimte

Uiteraard heeft PZ medio november de zogenaamde inloopavond bijgewoond die de gemeente heeft

Lees verder

Sociaal Domein

Nu we alweer enkele jaren met de decentralisatie te maken hebben kunnen wij voorzichtig constateren

Lees verder

download het volledige coalitieprogramma 2018 – 2022

ONZE FRACTIE

Pieter Goossen

achtergrond: ICT

Milica Oppe

achtergrond: Financiën

Eva De Bruyker

achtergrond: Dierenarts

Jolanda Poppelaars

achtergrond: Jurist

Aandachtspunten 2018 – 2022

Wij willen een energie neutraal Zoeterwoude

Het realiseren van een klimaat-neutraal Zoeterwoude, waar het energieverbruik wordt verminderd en de energie die gebruikt wordt duurzaam wordt opgewekt.

Het verder uitbreiden van het duurzaamheidsbeleid dat inwoners, ondernemers en agrariërs helpt bij energiezuinige maatregelen.

Voldoende woningen en sociale woningbouw

Een voldoende aandeel sociale huur- en koopwoningen voor startende jongeren en ouderen, zodat zij in Zoeterwoude kunnen blijven wonen. De komende vier jaar gaan minstens 500 woningen gebouwd worden.

Van elk nieuwbouwproject moet 35% voor sociale huur bestemd zijn en 10% voor de lokale jongeren.

We blijven zelfstandig met regionale samenwerking

Zorgdragen voor een goede relatie en samenwerking met de omliggende gemeenten, maar met behoud van onze zelfstandigheid en de eigen identiteit (nabijheid van bestuur, kleinschaligheid en het dorpse, groene karakter).

Ons landschap blijft groen en divers

We willen onze waardevolle veenweidegebieden voor de toekomst bewaren door agrarische en recreatieve toepassingen te combineren. Ook niet-agrariërs mogen bijdragen aan het instandhouden van het landschap, mits het groene en het weidse karakter bewaard blijft.

Resultaten uit het verleden

Resultaat 1: Sociale Zekerheid

De overgang zorg, werk en jeugd van het rijk naar de gemeente is niet ten koste gegaan van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor onze inwoners.

Resultaat 2: Duurzaamheid

We hebben de mogelijkheid voor een gratis energiescan uitgebreid naar huurders en ondernemers.

Resultaat 3: Dienstverlening

Communicatie met de inwoners is nu verplicht bij ieder nieuw project. De website van de gemeente is duidelijker, er is gestart met het gebruik van sociale media om de inwoners te informeren.

Resultaat 4: Sport en Recreatie

Bevorderen van laagdrempelig bewegen. Ook niet-vereniging gebonden sport activiteiten krijgen een financiële ondersteuning. Het Street-workout parcours op het Molenpad is gerealiseerd.

Resultaat 5: Zelfstandigheid

Bij de onderhandelingen over de samenwerking in de Leidse regio, zijn de voordelen van een zelfstandig Zoeterwoude, met succes naar voren gebracht.

 bekijk andere toezeggingen uit het verleden

ONZE VERDERE PLANNEN

Zorg en welzijn
Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de taak om zorg te dragen voor opvang, begeleiding en zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten en personen met een psychische stoornis. Deze nieuwe taken gaan echter gepaard met bezuinigingen, waardoor mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen en daardoor ook vaker en langer steun moeten zoeken in hun eigen omgeving. Wanneer toch professionele hulp wordt geboden, vergt dat soms hoge financiële eigen bijdragen.

Juist in de Zoeterwoudse samenleving is er vanouds veel aandacht voor burenhulp en informele zorg. Ook zijn er veel vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontspanning, aandacht en zorg. Relatief nieuwe voorbeelden hiervan zijn De Buren/de Herdershof en Zoeterwoude voor Elkaar (ZVE).
PZ hecht sterk aan deze voorzieningen, maar dan vooral als preventie van en aanvulling op professionele zorg. Wanneer echt professionele zorg noodzakelijk is, dan dient deze ook beschikbaar te zijn.

Openbare orde en veiligheid

Zoeterwoude zal een veilige gemeente blijven als er voldoende aandacht voor preventie en handhaving komt. In onze gemeente zijn politie en opsporingsambtenaren nog te weinig zichtbaar aanwezig. Bij het handhaven van de orde en veiligheid in Zoeterwoude moeten hun taken voor de inwoners duidelijker worden. Prioriteit heeft voor PZ de overlast van (hang)jongeren, het handhaven van de drank- en horecawet en de verkeersveiligheid.

Om snel te kunnen handelen bij calamiteiten moeten aanrijroutes voor ambulance, brandweer en politie optimaal toegankelijk worden. Verder vindt PZ het belangrijk dat ook de burger meer verantwoordelijkheid neemt waar het gaat om de openbare orde en veiligheid door bijvoorbeeld de inzet van buurt-WhatsApp en Burgernet.

Ruimtelijke ordening

PZ hecht veel waarde aan de bescherming van het Groene Hart en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het bestaande veenweidegebied. Wij zullen ons – ook in regionaal verband – inzetten voor het uitbreiden van het groen en het beschermen van de waardevolle open landschappen.

Wij vinden dat op regionaal niveau de discussie moet worden gevoerd over waar de grens ligt van de economische en demografische groei en de daarmee gepaard gaande verstedelijking. Hoever willen we gaan en welke criteria moeten we hanteren voor de borging van het schaarse groen en het waardevolle landschap om de leefbaarheid in de regio en de Randstad voor volgende generaties te waarborgen?

Agrarische productie gaat hand in hand met de beleving van de groene omgeving. Uitbreiding van activiteiten bij bestaande agrarische bedrijven, natuur- en biologische boeren, ontwikkelen van boerenwandelpaden en landgoederen behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden. Recreatie moet echter ondergeschikt aan de agrarische kernwaarden blijven.

Verkeer en vervoer

Het PZ-uitgangspunt is veilige en snelle verkeersdoorstroming met zo min mogelijk schade voor natuur, milieu en landschap. PZ legt prioriteit bij goede en hoogwaardige openbaar-vervoersverbindingen, die zorgen voor een optimale bereikbaarheid voor inwoners en ondernemingen. Over de snelbus van Zoetermeer naar Leiden zijn wij tevreden, maar ook op de Hoge Rijndijk is een hoogwaardige OV-verbinding voor ons belangrijk. De geplande ongelijkvloerse kruising bij de spoorlijn en N11 met de Burgemeester Smeetsweg moet een natuurlijke inpassing in het landschap krijgen.

Duurzaam vervoer staat bij PZ hoog in het vaandel. In 2020 wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de huidige busverbinding. PZ wil hierbij het gebruik van elektrische bussen stimuleren.

PZ wil het vervoer per fiets aantrekkelijker maken. De verlenging van het fietspad Laan van Oud Raadwijk en de toekomstige fietstunnel onder de N11 zullen bijdragen aan een snelle en veilige fietsverbinding tussen de twee woonkernen.

Dienstverlening

Aan een moderne gemeente worden hoge eisen gesteld op het gebied van beleidsvoering, dienstverlening en communicatie. Mede op initiatief van PZ zijn hierin de afgelopen jaren de nodige stappen gezet door de gemeentelijke organisatie. Ook de komende periode is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie blijven zorgen dat de toegankelijkheid voor burgers en bedrijven op een hoog niveau wordt gehouden.

Burgerparticipatie en burgerinitiatief moeten worden gestimuleerd. Om dit te bereiken zal de burger waar mogelijk betrokken en ingezet moeten worden voor het welzijn van de inwoners van Zoeterwoude.
PZ zal de kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie kritisch blijven volgen, juist ook omdat dit onze zelfstandigheid waarborgt.

Sport en Recreatie

Bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn, dus niet alleen voor inwoners die aangesloten zijn bij een sportvereniging. De financiële ondersteuning voor de Werkgroep Sportstimulering, die niet gebonden sportbeoefening ondersteunt, moet daarom blijven bestaan.

PZ wil ook de sportorganisaties blijven ondersteunen om hun toekomst veilig te stellen. Veel sportaccommodaties worden gedurende delen van de dag niet gebruikt. Gedeelde voorzieningen kunnen de verenigingen helpen hun teruglopende ledenaantallen tegen te gaan. PZ is een voorstander van het verplaatsen van de Klaverhal naar Haasbroek, waardoor de al aanwezige sportverenigingen hun voorzieningen kunnen delen.

We willen de bestaande sportaccommodaties in Zoeterwoude, waaronder het zwembad, in stand houden. Verder willen we de sportieve en recreatieve mogelijkheden ontwikkelen bij het nieuwe Recreatief Transferium.

Facebook