2014 november Inkoop Jeugdhulp 2015

Inkoop Jeugdhulp 2015

Inkoop Jeugdhulp 2015

De gemeente Zoeterwoude verricht de inkoop van de jeugdhulp samen met de omliggende gemeenten. Dit is een samenwerkingsverband dat zich georganiseerd heeft als Holland Rijnland. Om de inkoop van de zorg mogelijk te maken is een ‘ uitnodiging tot contractering‘ (onder punt 8) opgesteld, samen met per perceel een beschrijving van de voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente: inkoopdocumenten (onder punt 8).

PZ is van mening dat de stukken helder zijn beschreven en geven goed aan wat de voorgestelde werkwijze is. Er is regionaal veel werk verricht om een en ander goed voor te bereiden. Een groot deel van de plannen zijn  opgelegd zeker gedurende het eerste jaar. Daar heeft de Zoeterwoudse politiek dus geen directe invloed op. Wat voor PZ ook belangrijk is dat aan de hand van de stukken aan de hulpvragers goed uit te leggen is wat zij kunnen verwachten en hoe de zorgverlening zal gaan plaatsvinden. De gehanteerde uitgangspunten leveren dan ook voor PZ geen vragen op.

transitie_jeugdzorg_0-3Wat wel belangrijk blijft is de vraag hoe de zorgvraag zich zal ontwikkelen en het daarbij behorende kostenplaatje. In dit kader heeft PZ aangegeven graag geïnformeerd te willen worden naar de ervaringen van het jeugd en gezinsteam die zijn opgedaan in de Pilot Jeugd. Deze Pilot was in 2013 opgezet voor Zoeterwoude en Leiderdorp zodat er dit jaar al ervaring kon worden opgedaan. Binnenkort verwachten we hier de resultaten van gepresenteerd te zien.

Om het inkopen en verlenen van jeugdhulp mogelijk te maken moet een verordening worden opgesteld. Hierin worden de spelregels vastgelegd. De verordening is te vinden op de website van de gemeente: verordening (onder punt 9). In de voorronde van 30 oktober is deze besproken. De fractie PZ heef zich bij de bespreking gericht op de volgende vragen. Hoe houden we als Raad zicht op de nog door het college nader op te stellen regels ter uitwerking van de verordening? Wanneer wordt de eerste evaluatie van het Regionaal beleidsplan voorzien? Op welke wijze wordt de Raad geïnformeerd?  Welk afspraken zijn er gemaakt ten aanzien van de voortgang van alle afspraken in de regio? Met andere woorden doet iedereen wel wat er is afgesproken? Dit ook om de kosten in de hand te houden.

De vragen zijn goed beantwoord door de portefeuillehouder. Duidelijk is dat het jaar 2015 als een proefjaar wordt gezien en dat de budgetten mede door de vermindering van de rijksbijdrage op scherp staan. Samen met de Wet WMO en de participatie wet zal de invulling van de wet jeugdhulp in de dagelijkse praktijk nauwlettend worden gevolgd. PZ zal natuurlijk de vinger aan de pols houden inzake de uitvoering van de drie wetten. Daarbij vinden we het belangrijk dat de hulpvragers die hulp krijgen die zij nodig hebben omin hun dagelijkse leven voldoende te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Facebook