2015 april Prestatie afspraken 2015 met de woningbouwvereniging

Prestatie afspraken 2015 met de woningbouwvereniging

Prestatie afspraken 2015 met de woningbouwvereniging

89nhiyNkMet de woningbouw vereniging in Zoeterwoude worden periodiek zogenaamde prestatie afspraken gemaakt. Hierin wordt vastgelegd waaraan de woningbouwvereniging naar ideeën van de gemeente aan moet voldoen.

Bij de prestatieafspraken staat bij PZ centraal, dat om de betaalbaarheid van woningen voor de mensen die ’t het hardst nodig hebben (met de smalste beurs) te garanderen, wij het noodzakelijk vinden om deze kernvoorraad op peil te houden.

Uit de evaluatie blijkt dat het percentage kernvoorraad sneller gedaald is dan voorzien en dat de doelstelling van 70% of een daling naar hooguit 67.5% per 1 januari 2015 bij lange niet is gehaald.

Om onze standpunten te toetsen hebben wij een onafhankelijk deskundige de heer Priemus (emeritus hoogleraar Volkshuisvesting) gevraagd een reactie te geven op de Prestatieafspraken 2015. Deze expert heeft 17 aandachts- en kritiekpunten opgeleverd. De vijf belangrijkste punten die onze eigen observaties t.a.v. de kernvoorraad ondersteunen zijn:

• De kernvoorraad zou op minimaal 65% moet worden gestabiliseerd, exclusief te verkopen woningen. Onderzoek naar 50% is overbodig.

• Door het inkomensafhankelijke huurbeleid kunnen woningen uit de kernvoorraad en uit de sociale voorraad verdwijnen. Woningen die zo de grens van € 710 huur per maand passeren worden geliberaliseerd. Dat is onverteerbaar. Daarom zou de maximum huur in de voorraad moeten worden bevroren op € 710 per maand.

• Niet 90%, maar 100% van de opnieuw te verhuren woningen dient een huurprijs te krijgen onder de vrije sectorgrens.

• Sociale huurwoningen kunnen alleen verkocht worden als de huur hoger was dan € 618, oftewel woningen binnen de kernvoorraad worden niet verkocht.

• 35% van de nieuwbouwproductie moet in de sociale sector worden gerealiseerd. Onderzoek doen naar een lager percentage is niet aan de orde.

Waar we mee zaten was het vaststellen van de prestatieafspraken voor 2015, terwijl het al eind april is: eigenlijk is dat een beetje mosterd na de maaltijd: alle nieuwbouw zit al in de pijplijn en de huuraanpassingen 2015 zijn reeds beklonken. Verder is het een voortborduren op de afspraken van 2014, met als belangrijkste reden dat er nog geen nieuwe woonvisie beschikbaar was.

We waren bereid met de prestatieafspraken voor 2015 akkoord te gaan (we zien dan 2015 als een overgangsjaar naar een nieuw beleid) onder de volgende voorwaarden:
1. De prestatieafspraken vanaf 2016 niet voor één, maar voor een langere termijn van circa 5 jaar (2016-2020/2021) te maken (mede op basis van de nieuwe woonvisie en het reeds afgeronde woningmarktonderzoek) en deze dan jaarlijks te monitoren.
2. De adviezen van Priemus daarbij mee te nemen, met name de bovengenoemde punten.
3. De bespreking en vaststelling van de prestatieafspraken in de raad niet eind april, maar aan het begin van 2016 of zo mogelijk eerder te laten plaatsvinden.

De wethouder is hiermee akkoord gegaan, waardoor de prestatieafspraken voor 2015 konden worden vastgesteld.

Facebook