2016

Archive: 2016

Zoeterwoude steeds duurzamer

kees
Gisteren mocht ik in het nieuwe gebouw van Emmaus samen met de bestuurder van Wijdezorg een handtekening zetten onder een nieuwe duurzaamheidsafspraak, een “Green Deal” in de zorgsector.
Vooral door de Klimaatafspraken van Parijs komt er nu overal meer aandacht voor duurzaamheid, maar ik bedacht me dat de situatie enkele jaren terug –ook in Zoeterwoude- toch wel heel anders was. In april 2010 was Zoeterwoude in de regio de eerste gemeente die aankondigde meer aan duurzaamheid te gaan doen. Dat onderwerp werd toen –op voorstel van PZ- het grote speerpunt van het nieuwe coalitieakkoord. Aan mij als wethouder was de mooie taak om aan dit speerpunt uitwerking te geven. In september 2010 begonnen we met de aparte inzameling van plastic afval en een convenant voor het verantwoord gebruik van hardhout (FSC). Met steun van onze coalitiepartner en van de ambtelijke organisatie konden we gaandeweg steeds meer doen.
Een belangrijke stap was in 2012 de oprichting van het Duurzaamheidsfonds. Hierbij zette de gemeente een fors bedrag opzij om inwoners en bedrijven te stimuleren tot maatregelen. Vooral woningeigenaren hebben veel gebruik gemaakt van de subsidie voor isolatie en zonnepanelen. (Er is overigens nog steeds geld beschikbaar en ook huurders kunnen tegenwoordig meedoen). De werking van het fonds is vervolgens uitgebreid: we hebben met de bedrijven op de Grote Polder gekeken naar energie-besparing en we hebben maatregelen ontwikkeld voor agrariërs en voor appartementen gebouwen (VvE’s). Ook verenigingen en instellingen kunnen nu een beroep op het fonds doen.
Als gemeente zelf zijn we ook aan de slag gegaan, hetgeen bijvoorbeeld heeft geleid tot (meer…)

Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude

grondbeleidIn de Voorronde van 24 november jl. heeft PZ als enige fractie al inhoudelijk gereageerd op het rapport van de Rekenkamercommissie: “Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude”. Het instrument van de Rekenkamercommissie wordt door de raad maar heel zelden ingezet om onderzoek te doen naar o.a. problemen of zaken binnen de gemeente die verbetering behoeven. Onze insteek rond het grondbeleid is vooral het up to date maken van het bestaande beleid en het verbeteren van de kwaliteit en transparantie. Dit is van groot belang voor een goede Ruimtelijke Ordening in Zoeterwoude, nu en in de toekomst, met goede bouwprojecten en het zo veel mogelijk voorkomen van financiële risico’s.

We zijn heel benieuwd naar het collegestandpunt en -voorstel dat in het eerste kwartaal van 2017 zal verschijnen.

Wij hadden het graag eerder tegemoet gezien! (lees verder: rapport-rekenkamer-grondbeleid)

Brede school in Zoeterwoude

brede-school-zoeterwpude

Het schooljaar 2018/2019 zal voor kinderen in Zoeterwoude-dorp in de nieuwe Brede School van start gaan.
Tot nu toe liggen planning en ontwerp van de Brede School netjes op schema. In het tweede kwartaal van 2017 kan gestart worden met de bouw.
Eerst zal Emmaushof gesloopt moeten worden. Aangezien de nieuwbouw van Emmaus ook volgens planning verloopt, zal het slopen van de huisjes in het eerste kwartaal van 2017 kunnen plaatsvinden.

In het nieuwe gebouw komen meerdere gebruikers. Behalve de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), met kinderopvang en buitenschoolse opvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Openbare Bibliotheek, komt er natuurlijk de nieuwe Brede School. Dit is een fusieschool van de drie Zoeterwoudse basisscholen, t.w. Westwoud, Klaverweide en Corbulo, die onder bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) zal komen te vallen. Het openbaar onderwijs in Zoeterwoude zal hiermee verdwijnen, hetgeen Progressief Zoeterwoude betreurt. Gezien de prognose van leerling-aantallen lijkt het openbaar onderwijs echter, ook in Zoeterwoude, onvoldoende levensvatbaar. Zoeterwoude volgt hierin de landelijke trend dat er een terugloop is van openbaar onderwijs.

PZ is zeer te spreken over de nieuwe combinatie van onderwijs, kinder- en buitenschoolse opvang, Bibliotheek en CJG. Een brede leer- en leefomgeving op school en in vrije tijd, biedt maximale ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren.
Met duurzaamheid als uitgangspunt, voldoet de nieuwe leer, werk- en leefomgeving aan alle moderne gebruikerseisen en -gemakken. Het gebouw is modern, licht en ruim van opzet.
Ook qua bereikbaarheid voldoet het nieuwe gebouw aan de huidige eisen. Om de brede school veilig te kunnen bereiken is reeds een extra weg aangelegd. Het oude gemaal is hiertoe al gesloopt en er ligt alvast een tijdelijke weg, die met name voor de bouwfase gebruikt zal worden. Uiteindelijk komt er een definitieve weg die een veilige bereikbaarheid van de brede school mogelijk maakt, waarbij auto’s en fietsen gescheiden worden, zodat kinderen op een veilige manier naar school kunnen komen of gebracht kunnen worden.

Meer informatie vindt u hier

Beschouwingen Begroting 2016

We zijn tevreden met de derde begroting van deze raadsperiode. We kunnen vaststellen dat de financiële positie van Zoeterwoude solide en evenwichtig is. Wat opvalt is dat het nadeel voor 2018 t.o.v. van de vorige begroting is geslonken van €130.100 naar €13.038 en het voordeel voor 2019 is toegenomen van €219.460 tot €290.000.

Het college heeft het voornemen waargemaakt om in 2016 de jaarrekening vroeger in het jaar beschikbaar te stellen, waardoor het voor de organisatie mogelijk werd meer tijd te kunnen besteden aan de andere P&C-stukken met name de Perspectiefnota, als opmaat naar de begroting. We vertrouwen erop dat deze lijn ook het komende jaar wordt doorgetrokken.

Positief is dat de lasten voor burgers en bedrijven niet omhoog gaan.
Wij zijn tevreden dat conform onze motie de OZB-opbrengst, vanwege de geringe inflatie, niet is geïndexeerd met 1.5 % en dat in het verlengde hiervan ook is besloten bij de overige tarieven en leges af te zien van trendmatige verhoging. (meer…)

De begroting 2017-2020

Van verantwoording ook naar stuurmiddel

expressor-governance-dashboardOm een goed beeld te krijgen wat er zoal in de gemeente Zoeterwoude gebeurt en waar uw gemeenschapsgeld aan wordt besteed, is de gemeentelijk begroting een interessant en leerzaam instrument. Per programma (= verantwoordelijkheidsgebied) worden de plannen en de hiervoor benodigde middelen uitgewerkt en tevens wordt er gekeken naar de 3 opvolgende jaren.
De afgelopen jaren is opzet van de begroting naast een verantwoording vooraf, ook steeds meer een stuurmiddel geworden. Bij de meeste programma’s worden inmiddels de te behalen doelen, prestaties en activiteiten benoemd. Ook worden in de begroting steeds meer kengetallen en de daarbij behorende streefwaarden aangegeven. Dit maakt het onder meer voor de gemeenteraad mogelijk haar controlerende en sturende taak op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. Maar ook Zoeterwoudse bevolking en het bedrijfsleven zouden hiermee via haar vertegenwoordiging in de gemeente, de gemeenteraad, sturing aan de uitvoering van het gemeente beleid kunnen geven!
Wij nodigen u uit om de titel van de begroting 2017-2020, “Dichtbij en Verantwoordelijk” (zie gemeente @zoeterwoude.nl , bestuur en organisatie/ begroting) met ons waar te maken.

Blader de begroting eens door en deel met ons de hierbij u opgekomen vragen en opmerkingen. U bent iedere maandag voorafgaande aan de raadsvergadering van harte welkom op onze fractievergadering.

foto: Piet Guijt

Nieuwe bomen langs de Nieuwe Weg

foto: Piet GuijtDe Nieuwe Weg, tussen Dorp en Weipoort, is goed herkenbaar in het groene landschap van Zoeterwoude.
De eeuwenoude ontginningsstructuur in de Westbroek Polder is heel goed bewaard gebleven. De bomen die de weg omzomen maken die structuur van verre zichtbaar. Maar zowel van ver als dichtbij is te zien dat die rij bomen er elk jaar minder goed uit ziet.
De bomen aan de zuidzijde zijn voor het grote merendeel nooit goed aangeslagen. De aard van de grond is slecht, de berm is ook te smal.
De bomen aan de noordzijde zijn iepen die jaar na jaar ten prooi vallen aan de iepziekte. Op dit moment zijn alweer 7 bomen aangekruist.

Vorige zomer heeft PZ het College met een motie gevraagd om een plan op te stellen om de boomstructuur helemaal te vernieuwen. Daaruit is nu het voorstel gekomen om alle bomen langs de Nieuwe Weg te kappen en aan de noordzijde een heel nieuwe rij elzen te planten.
De grond is onderzocht en gebleken is dat die verbeterd moet worden om nieuwe bomen goed aan te laten slaan. Aan de zuidzijde is berm daarvoor te smal.
Aan de noordzijde zullen 140 nieuwe elzen worden geplant.
Het is PZ erom te doen dat er weer een goed in het landschap passende laanstructuur ontstaat. Dat lukt alleen maar met een radicale oplossing, anders blijft de Nieuwe Weg nog lange tijd een rommelig beeld in het landschap.

Naar verwachting zal het voorstel van het College volgende maand worden goedgekeurd, het voornemen is nog in het voorjaar van 2017 de nieuwe bomen te planten.

 

Progressief Zoeterwoude zet stempel op Toekomstvisie Leidse Regio

Op 14 september heeft u als inwoners van Zoeterwoude mee kunnen praten over de Toekomstvisie Leidse Regio. Op deze avond kwam duidelijk naar voren dat u net als wij samenwerken belangrijk en noodzakelijk vindt en daarnaast veel waarde hecht aan het groene en weidse karakter van onze gemeente. Ook onze goede prestaties op gebied van duurzaamheid en de belangrijke economische waarde van industrieterrein De Grote Polder als BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) en banenmotor wilt u graag in de samenwerking behouden. Dat sloot aan op de eerste zienswijze die wij als PZ hadden opgesteld.

PZ heeft vervolgens in de gemeenteraad de zienswijze opgesteld die vervolgens, in combinatie met de visies van CDA en VVD, door alle partijen gezamenlijk is ingediend bij de klankbordgroep van het project. We hebben een goed doordacht en onderbouwd commentaar op papier gezet waar we als gemeenteraad unaniem onze steun aan hebben geven. U kunt de zienswijze hier nog eens kunt nalezen

Op 5 oktober hebben de leden van de klankbordgroep en de stuurgroep (vertegenwoordigers van alle betrokken gemeenten en partijen) de bijdragen van alle deelnemende gemeenten weer tot een geheel gesmeed. Na een vruchtbare avond kunnen we constateren dat vrijwel al onze Zoeterwoudse punten zijn overgenomen in de definitieve toekomstvisie.

Dit document is de basis voor de volgende stap: het kiezen van een passende bestuursvorm, ofwel op welke manier gaan de vijf gemeenten in praktijk samenwerken. Uiteraard zal PZ ook in deze fase ervoor zorgen dat uw belangen in de regio goed behartigd zullen worden.pic1_8845

Zoeterwoude in de Leidse Regio

logo_leidseregio2027Met de Leidse Regio bedoelt men een gebied rondom Zoeterwoude, dat naast onze gemeente bestaat uit Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden.
Gemeentes werken samen op verschillende gebieden en overigens lang niet alleen in deze samenstelling.
Sinds ruim een jaar is er gewerkt aan een visie voor de Leidse Regio, die in juli 2016 in een concept versie is verschenen. Aan de betreffende gemeenteraden is gevraagd te reageren op het concept. De visie kunt u vinden op deze website: Leidse Regio
Hieronder vindt u de belangrijkste reactie van Progressief Zoeterwoude, zoals deze in de gemeenteraad van 1 september 2016 naar voren is gebracht.

PZ vindt dat in het stuk de urgentie van een toekomstvisie en van intensivering van regionale samenwerking te weinig tot uitdrukking komt. Wij missen antwoorden op vragen als :

  • wat is het probleem?
  • waarom is het een probleem (consequenties)?
  • wat zijn de oorzaken van het probleem?

Wij denken dat het motto “kwaliteiten versterken door karaktervolle groei” voor de lezer niet voldoende overtuigend is.

Bij de 7 genoemde aspecten van karaktervolle groei ontbreekt de prioritering. Bij een van de raadsconferenties hebben we met elkaar namelijk een top drie vastgesteld.

  1. Woningvoorraad
  2. Infrastructuur
  3. Duurzaamheid

PZ onderschrijft deze prioritering en ziet graag concrete vervolgstappen op deze punten.

Woningvoorraad en groen
Vanwege de inzet op vooral economische groei en werkgelegenheid wordt er een ambitieus woningbouwprogramma voorgesteld. Volgens Brinkman (LD) komen er in Leiden de komende jaren 20.000 inwoners bij.
Dit moet worden gerealiseerd door transformatie en het gericht verdichten: compacter, hoger en dichter op elkaar bouwen.
PZ vraagt zich af of dit op langere termijn wel realistisch is. Inbreien is ingewikkelder, duurder en gaat gepaard met langere procedures en PZ vreest dat vroeger of later toch gekozen zal worden voor bouwen in open ruimte.
Als de inbrei-locaties zijn uitgeput zal men zoeken naar extra m2. Juist dan is het voor Zoeterwoude van belang om het agrarisch landschap te behouden.
De voormalige Rode Contouren van het Groene Hart zijn inmiddels losgelaten. Ze gaven de begrenzing aan van het stedelijk gebied en vormde een belangrijk instrument voor het handhaven van de omvang en kwaliteit van het landelijk gebied. Met het wegvallen van de Rode Contouren is er in feite weinig bescherming van ons kostbare veenweidegebied. Een zwak alternatief is de Ladder van Duurzame Verstedelijking, maar dat instrument biedt geen garanties, als binnenstedelijk bouwen niet meer mogelijk is.
Een extra argument voor het borgen van het Groene Hart is dat de toekomstige (volledige) bebouwing van vliegveld Valkenburg (5.000 woningen) weer ter discussie staat. Er zijn belangrijke krachten die er bedrijvigheid willen huisvesten rond de Ontwikkeling van Drones. In dat geval komt de discussie over woningbouw weer keihard deze kant op!

PZ stelt daarom voor om in de strategische agenda op te nemen dat:

  • De begrenzingen van de waardevolle veenweidegebieden (i.i.g. in de regio) opnieuw moeten worden gedefinieerd en vastgelegd om de steeds verder oprukkende verstedelijking het hoofd te kunnen bieden en het polderlandschap te beschermen.
  • De vastgelegde begrenzingen worden gerespecteerd en gehandhaafd.
  • Daarvoor criteria moeten worden geformuleerd.

In het kader van de economische groei meer nadruk leggen op bevordering van een Circulaire Economie.
Het realiseren van een gezamenlijk afvalbeleid t.a.v. het beperken van restafval en afval als grondstof (gradle to gradle) en ketensamenwerking op het gebied van minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Tot slot ten aanzien van economie en werkgelegenheid (blz.12 en 13) vindt PZ het belangrijk dat er regionaal gezamenlijk beleid ten aanzien van bedrijventerreinen wordt opgesteld (ook voor kantoren en retail).
Dit houdt onderandere in Gezamenlijk accountmanagement (wat zijn mogelijke consequenties voor ons)
Blz.13: MVO breder trekken dan alleen de sociale component (3 P’s) en koppelen aan Parkmanagement en de BIZ (voorbeeldfunctie Grote Polder en Heineken)

Facebook