2016 november Beschouwingen Begroting 2016

Beschouwingen Begroting 2016

Beschouwingen Begroting 2016

We zijn tevreden met de derde begroting van deze raadsperiode. We kunnen vaststellen dat de financiële positie van Zoeterwoude solide en evenwichtig is. Wat opvalt is dat het nadeel voor 2018 t.o.v. van de vorige begroting is geslonken van €130.100 naar €13.038 en het voordeel voor 2019 is toegenomen van €219.460 tot €290.000.

Het college heeft het voornemen waargemaakt om in 2016 de jaarrekening vroeger in het jaar beschikbaar te stellen, waardoor het voor de organisatie mogelijk werd meer tijd te kunnen besteden aan de andere P&C-stukken met name de Perspectiefnota, als opmaat naar de begroting. We vertrouwen erop dat deze lijn ook het komende jaar wordt doorgetrokken.

Positief is dat de lasten voor burgers en bedrijven niet omhoog gaan.
Wij zijn tevreden dat conform onze motie de OZB-opbrengst, vanwege de geringe inflatie, niet is geïndexeerd met 1.5 % en dat in het verlengde hiervan ook is besloten bij de overige tarieven en leges af te zien van trendmatige verhoging.

De nieuwe opzet van de programma’s met name de meer compacte en schematische weergave van doelstellingen, prestaties en activiteiten is een verbetering, maar kan hier en daar nog wel wat worden aangevuld en/of aangescherpt.

Vooralsnog beschikken we met een weerstandsratio van 275% (streefwaarde =150%) over ruim voldoende weerstandsvermogen om tegenvallers ook meerjarig op te kunnen vangen.

Ondanks dat, en hoewel er in de Meerburgerpolder momenteel druk gebouwd wordt, maken we ons toch zorgen over het juridische geschil met BNG-GO en de arbitrageprocedure die is gestart. Hiermee is de continuïteit van OMM in het geding en de te sluiten overeenkomsten met ontwikkelaars. Dit kan op termijn grote financiële gevolgen hebben. Hoe dan ook, we kunnen op dit moment niet meer doen dan de uitspraak van arbitragecommissie afwachten en hopen op een gunstig besluit.

Regionale samenwerking
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om het samenwerkingsverband Leidse regio en het ontwikkelen van een toekomstvisie 2027 vorm te geven. Er is door de leden van de projectgroep, stuurgroep en klankbordgroep in samenwerking met allerlei maatschappelijke groeperingen en inwoners een door alle 5 betrokken gemeenten gedragen toekomstvisie ontwikkeld en vastgesteld.

In dit proces hebben we als Zoeterwoude actief en constructief geparticipeerd en hebben we via onze zienswijzen en wijzigingsvoorstellen een stempel gedrukt op de inhoud van de visie en de uitgangspunten voor de volgende fase. Deze fase betreft het ontwikkelen van een bestuurlijke vorm die recht doet aan de opgaven en ambities van de toekomstvisie en het nog op te stellen uitvoeringsprogramma. Daarbij stellen we ook als voorwaarde, net zo als in de 1e fase, dat de inwoners geconsulteerd worden

Vooruitlopend op de discussie over bestuurlijke vormen hebben wij aangegeven:
• dat deze moet gaan over vormen van samenwerking tussen de 5 regiopartners en niet over samenvoeging; Zoeterwoude gaat voor zelfstandigheid, zoals vastgelegd in ons coalitieakkoord.
• dat in het kader van ”democratische legitimatie” het primaat van besluitvorming altijd bij de gekozen volksvertegenwoordiging (raad) moet liggen.
• dat bij een samenwerking op basis van vertrouwen, respect en begrip voor elkaars positie en belangen als regio, besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid en consensus uitgangspunt moet zijn. We hebben aangegeven dat dit voor Zoeterwoude een “conditio sine qua non” is.

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
De invoering van de Omgevingswet in 2019 heeft grote gevolgen voor de werkwijze en de cultuur binnen de ambtelijke organisatie.

De vraag en behoeften van burgers wordt leidend i.p.v. de bestaande regels. En initiatieven worden vooral vanuit het oogpunt van veiligheid, volksgezondheid en milieu bekeken. Deze exercitie heeft grote consequenties voor de structuur en cultuur van onze ambtelijke organisatie, waarbij integraliteit en het “Ja, mits-principe” sleutelwoorden zijn. Dit ingebed in het organisatie-ontwikkeltraject vormt wat ons betreft de “lakmoesproef” voor onze toekomstbestendigheid. Er zal alles op alles gezet moeten worden om dit project tot een succes te maken.

Volkshuisvesting
Een van onze belangrijkste speerpunten op het gebied van wonen is de huren betaalbaar te houden. In de sociale huursector is regionaal gezien het aantal woningzoekenden nog altijd 3 à 4 maal zo groot als het aantal jaarlijks toe te wijzen woningen. De wachttijden zijn veel te lang (5 tot 7 jaar) en starters hebben bij de woonruimteverdeling een wat lagere slaagkans dan doorstromers.

Een trend die we nu zien is dat nieuwe woningbouwprojecten (de zgn. zachte plannen) als Verde Vista Plas, Zwethof, Weidelaan, wellicht ook Bloemenweide Noord met dure koopwoningen geen 35% bijdrage leveren aan de sociale huursector. Het beleid is om bij dit soort projecten elders te compenseren, zodat per saldo toch wel de 35% wordt gerealiseerd. Wij zouden graag meer inzicht krijgen in hoeverre deze compensatie ook wordt waargemaakt (bij welke plannen en binnen welke termijn)

Bovendien is er een beleidskader stimulering sociale woningbouw die nog stamt uit 2010.
Uitgangspunten is dat ontwikkelaars bij het niet realiseren van 35% sociale woningbouw (3 of meer woningen) compensatie moeten betalen aan de gemeente per niet gerealiseerde woning in de sociale sector. De compensatie bedraagt €25.000 (excl. btw). Dat bedrag stamt nog uit 2012 en is nooit aangepast. De compensatie moet vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar.

Wat niet in het beleidskader is opgenomen is de mogelijkheid om bij projecten met meer dan 35% sociale woningbouw per extra woning vanuit de reserve een bepaald bedrag uit te keren. Bij het project Woudevoirt is dat voor het laatst gebeurd en betrof het koopwoningen. Geldt dat nog steeds? Goedkope koopwoningen worden immers niet meer tot de sociale sector gerekend!

Sociaal domein: Jeugd, zorg en werk
Het eerste jaar dat de WMO volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, lijkt voor Zoeterwoude zonder grote problemen te zijn verlopen. Echter, doordat we nauwelijks controle op de te ontvangen budgetten hebben, moeten we waakzaam zijn. PZ wil alternatieve scenario’s voor, zowel meevallers als tegenvallers, achter de hand houden.

Waar wij ons zorgen over maken is de verhoging van de eigen bijdrage voor de Hulp bij het Huishouden (HbhH) met name de “algemene voorziening” voor de middengroepen. Wij zouden het college willen verzoeken een analyse te maken om vast te stellen in hoeverre er voor deze doelgroep problemen ontstaan, wat de knelpunten zijn en mogelijke oplossingen. Hiervoor dienen we een MOTIE in.

We vinden het belangrijk dat Zoeterwoude extra budget toevoegt aan een goed georganiseerde Jeugdhulpverlening en het voortgezet speciaal onderwijs in de regio. Gelukkig kunnen de meeste kinderen in Zoeterwoude rustig en evenwichtig opgroeien. Kinderopvang, gezondheidszorg en basisonderwijs, maar ook de voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en ontspanning zijn in onze gemeente voor de jeugd goed geregeld.

We steunen het voornemen van het college om het Jeugdbeleid en Welzijnsbeleid meer op elkaar af te stemmen, zodat jongeren als ze 18 worden niet in een soort niemandsland terecht komen, doordat ze over gaan naar een andere regime. We willen extra aandacht voor de groep van 18 tot 27 jaar en hen ondersteunen met opleiding en het vinden van werk.

Verder zijn we zeer tevreden met het nieuwe programma voor statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. In samenwerking met de Leidse Regio krijgen zij een intensief programma, met onder andere taallessen en ondersteuning om zo snel mogelijk een plek te vinden op de arbeidsmarkt, zodat ze in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Duurzaamheid
In het coalitieprogramma hebben we de ambitie uitgesproken om bij de top te gaan behoren van Nederlandse gemeenten als het gaat om duurzaamheid. Volgens berekeningen van de gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) zijn we het afgelopen jaar gezakt van de 67e naar de 140e plaats. Met name op de aspecten hernieuwbare energie, CO2-uitstoot woningen en energiebesparingen woningen scoren we erg laag.

Wij kunnen deze daling in 1 jaar tijd helemaal niet plaatsen, zeker niet gezien onze inspanningen en acties rond dit thema. Daarom willen het college vragen na te gaan of deze terugval correct is en zo ja, waar dat dan aan ligt. Die informatie kunnen we dan vervolgens vertalen in nieuw beleid en concrete verbeteracties om deze daling in positieve zin om te buigen. [toezegging]

Verder is het noodzakelijk nieuwe, innovatieve projecten te stimuleren en te faciliteren zoals het inzetten van energiecoaches, zonnepanelen bij de A4, energiecoöperaties, duurzaam inkopen etc. Hieraan zou in de nieuwe paragraaf Duurzaamheid in de begroting meer aandacht kunnen worden besteed.

Wij vinden bovendien dat er naast preventieve maatregelen aandacht besteed moet worden aan klimaatadaptatie, maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Denk aan de toename van extreme weersomstandigheden: hittegolven, hevige hagel- en regenval en storm. (hittestress, waterbeheer etc.).

Economie
In onze zienswijzen bij de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 hebben wij een aantal aandachtspunten naar voren gebracht die ook in de definitieve tekst zijn opgenomen. Hiermee hebben we ons als raad geprofileerd, maar ook gecommitteerd en zullen we die ook in onze eigen beleidsdoelstellingen moeten opnemen en vertalen naar activiteiten.
Het toewerken naar een Circulaire Economie
Bevordering van welvaart en welzijn zal voortdurend onze aandacht vragen. Een ongebreidelde groei van economie en grondstoffengebruik heeft negatieve gevolgen voor welzijn, groen, duurzaamheid en leefomgeving. Het beleid van de rijksoverheid is daarom gericht op een volledige circulaire economie in 2050. Dan hebben we geen afval meer zoals we dat nu kennen. Vrijwel alles wat we straks gebruiken, wordt steeds opnieuw gebruikt. In een circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’ en maken we de cirkel rond.
MVO
We hebben daarbij ook aangegeven dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) breder is dan alleen de sociale component. Er is niet alleen aandacht nodig voor werkgelegenheid en stages, maar ook voor verduurzamen van bedrijfsprocessen en producten, en voor ketensamenwerking op het gebied van grondstoffengebruik en afval.
MKB
Ook is er rekening gehouden met onze zienswijze dat het accent toch vooral lag op het hogere segment van de werkgelegenheid (Bioscience park) en te weinig op het MKB, dat gezien kan worden als een belangrijke banenmotor.
Hoewel we goed scoren op de MKB-ranking (78) van ondernemersvriendelijke gemeenten van Nederland moeten we deze categorie ondernemers stimuleren en faciliteren en blijven werken aan het verder verbeteren van het Zoeterwoudse ondernemersklimaat.

Openbare orde en veiligheid
Overlast bezoekers Utopia
Wij vinden Utopia een belangrijke recreatieve voorziening voor onze jongeren. Echter, we maken ons zorgen over het toenemend aantal klachten van inwoners over het gedrag van bezoekers van Utopia. Het betreft vormen van vandalisme als vernielingen en luidruchtig verbaal geweld bij het naar huis gaan, laat in de nacht. Het zijn veelal bezoekers uit omliggende gemeenten en de overtreders zijn door de anonimiteit moeilijk ter verantwoording te roepen. Hoewel het bestuur van Utopia al eerder maatregelen heeft genomen, blijken die niet het gewenste effect te hebben.

Wij vinden dat opnieuw onderzocht moeten worden hoe dit probleem kan worden opgelost. Daarbij zou je kunnen denken aan de mogelijkheid van cameratoezicht, al dan niet vanaf de openbare weg of het bezoek aan Utopia een meer besloten karakter te geven door alleen leden met een beperkt aantal introducees toe te laten. Dit zou o.a. besproken kunnen worden in de bijeenkomst van 28 november a.s. met het bestuur van Utopia, waarna terugkoppeling kan plaatsvinden. Wij willen hiervoor graag een toezegging van het college.

Groene leefomgeving
Wij zijn een groot voorstander van het behoud van onze “waardevolle, open landschappen”, die voor komende generaties behouden moeten worden. Daarom hebben wij in het kader van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 voorgesteld dat de begrenzingen van de waardevolle open landschappen moeten worden gedefinieerd en vastgelegd om aan het volbouwen van de Randstad het hoofd te kunnen bieden en het polderlandschap binnen het Groene Hart te borgen.

Daarbij is het ook van belang de dragers van het buitengebied, de agrarische ondernemers, te ondersteunen door meer ruimte te bieden om hun bedrijfsvoering rendabel te houden. Het aantal agrarisch ondernemers neemt echter af en het aantal niet-agrariërs, andere ondernemingen, maar ook burgers, neemt toe; ook zij dienen dragers te zijn van het landschap en zouden daarin gemotiveerd en ondersteund moeten worden. Hiermee moet rekening gehouden worden in de pilot omgevingsplan Landelijk Gebied.

Het is een goede zaak bewoners te laten participeren in het groenonderhoud door bijvoorbeeld adoptiegroen aan te bieden: in de praktijk blijkt dat echter nog niet goed te werken. Er zou meer duidelijkheid moeten komen wanneer men als inwoner daarvoor in aanmerking komt en welk groen hiervoor geschikt is.

Verder vinden wij het van belang dat er een eigen recreatieve, groene beleidsvisie wordt ontwikkeld.

Tot slot
Ondanks de sluitende meerjarenbegroting zal het komende begrotingsjaar, niet alleen een zware claim leggen op het college en de ambtelijke organisatie, maar ook op het functioneren en de kwaliteit van de besluitvorming van de raad. Vooralsnog kunnen we zelfbewust en zelfstandig met vertrouwen de toekomst tegemoet zien, bestuurlijk dicht bij de burgers en ondernemers met als uitgangspunt bij verzoeken en initiatieven: “ja, mits” i.p.v. “nee, tenzij”. En op 13 december de officiële herbenoeming van onze burgemeester.

Rest mij tot slot het college en medewerkers te bedanken voor het opstellen van de begroting en hen succes te wensen met de uitvoering daarvan.

Facebook