2017

Archive: 2017

Dienstverlening en Burgerparticipatie

De afstand met de gemeente wordt kleiner doordat de gemeente meer naar de mensen toe moet. De rol van de sociale media waarbij inwoners snel worden geïnformeerd en makkelijk hun mening kunnen geven moet groter. Inwoners worden zo vooraf betrokken bij zaken die hun leefomgeving aangaan.
Via de gemeentelijke website moet het makkelijk zijn om op afstand een product aan te vragen. Voor wie hiermee niet overweg kan, moet het huidige loket blijven bestaan.

In het kader van het meer betrekken van de inwoners bij besluitvorming vinden wij het idee van een ”Burgerbegroting” zeer interessant. De burger is dan verantwoordelijk voor een bepaald budget. Daarbij zou de vraag gesteld kunnen worden: Wat zou u doen met 1 ton? Je betrekt burgers pas echt bij besluitvorming als ze zelf keuzes kunnen maken over investeringen.

PZ gaat via “Raad op Straat”-acties in het dorp en aan de Rijndijk naar de inwoners toe om hen de gelegenheid te bieden op het gemeentebeleid te reageren en met hen in gesprek te gaan over zaken die zij belangrijk vinden. Die informatie nemen wij mee in ons politiek handelen. Daarnaast organiseert PZ klankbordbijeenkomsten, waarin actuele onderwerpen worden besproken. PZ haalt input voor haar beleid juist bij de inwoners.

Actiepunten:

 • Bewoners en bedrijven goed, tijdig en duidelijk informeren over planning, voortgang en inhoud van projecten.
 • PZ gaat ten minste 1 maal per jaar de straat op om met de burgers in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de politiek.
 • Halverwege de raadsperiode informeren we via een voortgangsbericht de inwoners over de tot dan toe gerealiseerde programmapunten.
 • Het rond actuele thema’s organiseren van klankbord-bijeenkomsten met burgers.
 • Het verkennen van de mogelijkheid van een Burgerbegroting om de burgers meer bij de besluitvorming te betrekken.

Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2015 zijn er meer taken vanuit de landelijke overheid overgekomen naar de gemeente. Dit betekent een extra zware taak voor de gemeente, maar is wel een goede zaak: als meest nabije overheid kan de gemeente gericht hulp bieden en bovendien de verschillende problemen te lijf gaan met een integrale aanpak. Daarbij kan -zeker in Zoeterwoude- gebruik worden gemaakt van de “informele” kracht van de samenleving. Informele zorg en hulp kunnen vaak effectiever en warmer zijn. Voorkomen moet echter worden dat inwoners worden overbelast, wanneer professionele begeleiding te weinig wordt geboden of zelfs geheel uitblijft.

Werk en inkomen
Nog steeds teveel mensen moeten een beroep doen op een bijstandsuitkering. Het is een belangrijke taak van de gemeente om samen met betrokkenen actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitzichtloze situatie te beëindigen. Daarbij is maatwerk noodzakelijk. Het vinden van werk staat voorop. Met begeleiding en scholing is al veel mogelijk. Voor kwetsbare groepen zijn extra maatregelen noodzakelijk. Met loonkostensubsidies en speciale “garantie-banen” kunnen werkgevers worden gestimuleerd om ook deze groepen een kans te geven. De gemeente als werkgever moet daarbij uiteraard zelf het goede voorbeeld geven!
De groep statushouders (mannen én vrouwen) heeft belang bij een extra intensieve begeleiding met daarbij veel aandacht voor de Nederlandse taal en cultuur. Het is overigens geweldig dat er zoveel draagvlak in de Zoeterwoudse samenleving is voor de opvang van deze mede-inwoners! Mocht het vinden van werk vrijwel onmogelijk zijn, dan is het in elk geval zinvol om betrokkenen te stimuleren op andere wijze actief te zijn in de samenleving, met name door vrijwilligerswerk.

Er zijn extra maatregelen mogelijk en nodig om te voorkomen dat mensen door hun lage inkomen in een isolement terecht komen. Die noodzaak geldt zeker voor kinderen van de “minima”. Zij moeten net als hun leeftijdsgenoten normaal kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in de vrije tijd (sport en cultuur). De gemeente kan en moet hiervoor zorgen.
In samenwerking met alle betrokkenen (met name Rijnhart-wonen, zorgverzekeraars en energiebedrijven) moet vroegtijdig gesignaleerd worden wanneer mensen in betalingsproblemen verkeren. Met gerichte hulp -ook via de Stichting Schuldhulpmaatje- kan verergering worden voorkomen.

Actiepunten:

 • Actieve begeleiding naar werk staat voorop.
 • Extra financiële ondersteuning voor “de sociale minima” en zeker voor hun opgroeiende kinderen.
 • Aandacht voor preventie, waaronder schuldhulpverlening.

Zorg en welzijn
Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de taak om zorg te dragen voor opvang, begeleiding en zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten en personen met een psychische stoornis. Deze nieuwe taken gaan echter gepaard met bezuinigingen, waardoor mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen en daardoor ook vaker en langer steun moeten zoeken in hun eigen omgeving. Wanneer toch professionele hulp wordt geboden, vergt dat soms hoge financiële eigen bijdragen.
Juist in de Zoeterwoudse samenleving is er vanouds veel aandacht voor burenhulp en informele zorg. Ook zijn er veel vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontspanning, aandacht en zorg. Relatief nieuwe voorbeelden hiervan zijn De Buren/ de Herdershof en Zoeterwoude voor Elkaar (ZVE). 
PZ hecht sterk aan deze voorzieningen, maar dan vooral als preventie van en aanvulling op professionele zorg. Wanneer echt professionele zorg noodzakelijk is, dan dient deze ook beschikbaar te zijn. Op zich mag een financiële bijdrage worden gevraagd aan een ieder die het betalen kan. Een eigen bijdrage mag echter nooit een onredelijke financiële drempel worden. Op deze effecten dient te worden gemonitord, waarbij ook wordt gelet op mogelijke cumulatie met andere eigen bijdragen.
In de nieuwe omstandigheden wordt vooral veel gevergd van mantelzorgers. Ook zij zijn gebaat bij extra ondersteuning en zorg, opdat zij hun zware taken kunnen volhouden.
In de komende raadsperiode zullen nog meer taken richting de gemeente komen. Dat betreft vooral de opvang van daklozen en mensen met een verleden in de geestelijke gezondheidszorg. PZ vindt het vanzelfsprekend dat ook op dit vlak wordt geijverd voor een “inclusieve samenleving”. Tegelijkertijd dient wel gewaakt te worden voor een te zwaar beroep op de samenleving, zeker wanneer zich dat gaat toespitsen op bepaalde groepen in de samenleving, zoals bewoners van huurwoningen.
De komende jaren zal de gemeente werk moeten maken van de meer integrale en vernieuwende aanpak, waarbij de grenzen tussen de drie “sociale domeinen” soms moeten vervagen. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsmarkt-projecten voor kwetsbare jongeren of de aanpak van “één gezin, één coach”; ook bij volwassenen. Dit vergt een nog betere samenwerking tussen alle informele en professionele hulpverleners onder regie van de gemeente.

Actiepunten:

 • Professionele hulp beschikbaar voor iedereen die dit nodig heeft.
 • Permanente monitoring op het systeem van eigen bijdragen.
 • Extra ondersteuning van mantelzorgers.
 • Professionele ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties als ZVE.
 • Samenwerking tussen alle zorgaanbieders onder regie van de gemeente.

Jeugd
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Zoeterwoude doet dit samen met vijftien andere gemeenten binnen Zuid-Holland. In het gemeentelijke centrum voor jeugd en gezin (CJG) worden preventieve programma’s aangeboden voor ouders, kinderen en jongeren ten behoeve van gezondheidsbevordering. Via het Jeugd en Gezins Team (JGT) wordt ondersteuning geboden op het gebied van groeien en opvoeden. Het JGT heeft Zoeterwoude samen met Leiderdorp georganiseerd. Voor de meer gespecialiseerde vormen van jeugdhulp en jeugdzorg sluit Zoeterwoude aan bij Holland Rijnland. PZ volgt ontwikkelingen op dit gebied en houdt het belang van de jonge Zoeterwoudse inwoner in het oog.
Verder vinden we dat er meer aandacht besteed moet worden aan nieuwe woonvormen voor jongeren die vanuit de jeugdzorg een eerste stap naar zelfstandigheid maken. Ook moeten jongeren hun studie kunnen afmaken als er schulden of problemen zijn.

Actiepunten:

 • Stimuleren en ondersteunen van het opzetten van wooncoöperaties en andere nieuwe woonvormen, ook voor jongeren die vanuit de jeugdzorg een eerste stap naar zelfstandigheid zetten.
 • Ondersteunen van de jongerenraden van Jeugdhulporganisaties (Cardea, Horizon) in hun wensen om huisvesting te verkrijgen en een studie af te kunnen maken, ook als er sprake is van schulden of problemen.

Economische Zaken en Ondernemen

Zoeterwoude is een aantrekkelijke locatie voor de vestiging van bedrijven en organisaties. Deze aantrekkelijkheid willen we behouden door de toegang naar de gemeente te vergroten en het bevorderen van de fysieke bereikbaarheid.
Naast een goede bereikbaarheid per (vracht)auto wil PZ dat de bereikbaarheid via vervoer over water, per fiets en Openbaar Vervoer wordt gestimuleerd.

We juichen het toe dat Zoeterwoude deel uitmaakt van de regionale samenwerking Economie071. Duurzaam ondernemen en het beperken van de inbreuk op het landelijke karakter zijn randvoorwaarden bij het aantrekken van bedrijvigheid naar Zoeterwoude. PZ blijft de initiatieven als het Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein en Groene Cirkels ondersteunen.

De lokale middenstand vervult een belangrijke functie om de leefbaarheid en de voorzieningen van de gemeente op een aantrekkelijk niveau te houden. PZ wil het huidige voorzieningenniveau ten minste handhaven in beide woonkernen en vergroten in de nog te ontwikkelen Meerburgerpolder.

De agrarische ondernemers die naast reguliere productie ook in de verbrede of multifunctionele landbouw en veeteelt actief zijn, zijn van belang voor de identiteit van Zoeterwoude. Initiatieven hiertoe worden door ons ondersteund.

Actiepunten:

 • Duurzaam ondernemen stimuleren bij bestaande en nieuw te vestigen bedrijven en organisaties.
 • Stimuleren van diverse soorten van bedrijvigheid in balans met de belangen van leefbaarheid, milieu en natuur.
 • De door de lokale middenstand aangeboden voorzieningen minimaal op het huidige niveau houden door actieve ondersteuning.
 • Het faciliteren en promoten van agrarische recreatie en producten en hierbij het Recreatief Transferium verder ontwikkelen als poort naar het Groene Hart.

Algemene bestuurlijke zaken

PZ hecht eraan dat de gemeente Zoeterwoude toegankelijk is en betrokkenheid toont bij de burger. De kleinschaligheid van Zoeterwoude levert vergeleken met grotere gemeenten ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid voordelen op, waarmee een hoge mate van bestuurskracht wordt gerealiseerd.
Die kleinschaligheid leidt ook tot nabijheid van bestuur: korte lijnen tussen bestuur en inwoners/ ondernemers, waardoor zij zich meer betrokken voelen en zich kunnen identificeren met de gemeente. Ook kan de kleinere gemeente meer maatwerk leveren door beleid en voorzieningen af te stemmen op de voorkeuren van inwoners en gebruik maken van de lokaal aanwezige kennis en burgerinitiatieven.

Regionale samenwerking en zelfstandigheid
Waar door middel van samenwerking kwaliteitswinst en financiële besparing kunnen worden behaald, is PZ een voorstander van het bundelen van krachten.

Regionale oriëntatie en verantwoordelijkheid moeten in toenemende mate onderdeel worden van het lokale bestuur. Hoewel we het als gemeente lokaal goed doen, wat onze zelfstandigheid tot op heden legitimeert, zullen we meer moeten nadenken over onze positie in de regio. Daarbij gaat het om de vraag: hoe kunnen we regionale en lokale belangen zodanig afstemmen, dat ze niet strijdig zijn, maar een toegevoegde waarde hebben voor de regio en onze gemeente. Om die rol goed te vervullen zullen we (bestuur en ambtelijke organisatie) meer moeten investeren in expertise, strategische visie en integrale denkkracht.
In november 2016 is er met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude een gezamenlijke Toekomstvisie Leidse Regio 2027 vastgesteld. Uiteindelijk is in september 2017 ervoor gekozen om niet meer te praten over een bestuurlijke vorm, maar aan de slag te gaan met een pragmatische en flexibele werkvorm, waarbij uitgegaan wordt van de inhoud, het opstellen van een uitvoeringsagenda en alvast te beginnen met twee relevante thema’s. Deze aanpak komt sterk overeen met de al eerder door onze gemeente voorgestelde aanpak.

Daarbij willen we dat Zoeterwoude zelfstandig blijft. Zelfstandigheid is echter geen doel op zich. Als in de toekomst de ontwikkelingen binnen of buiten de gemeente ons dwingen om andere keuzes te maken, dan willen we zelf daar de regie over voeren. Intensieve communicatie met de bewoners is in dat geval absoluut noodzakelijk!
Voor ons zijn de randvoorwaarden voor zelfstandigheid, dat we financieel gezond blijven, de voorzieningen in orde zijn en we onze bestuurlijke taken naar behoren en tevredenheid van onze inwoners kunnen uitvoeren.

Dienstverlening
Aan een moderne gemeente worden hoge eisen gesteld op het gebied van beleidsvoering, dienstverlening en communicatie. Mede op initiatief van PZ zijn hierin de afgelopen jaren de nodige stappen gezet door de gemeentelijke organisatie. Ook de komende periode is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie blijven zorgen dat de toegankelijkheid voor burgers en bedrijven op een hoog niveau wordt gehouden. Burgerparticipatie en burgerinitiatief moeten worden gestimuleerd. Om dit te bereiken zal de burger waar mogelijk betrokken en ingezet moeten worden voor het welzijn van de inwoners van Zoeterwoude.
PZ zal de kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie kritisch blijven volgen, juist ook omdat dit onze zelfstandigheid waarborgt.

Actiepunten:

 • Zoeterwoude behouden als zelfstandige, sterke gemeente.
 • Openstaan voor regionale samenwerking en actief bijdragen aan de ontwikkeling van een betere samenwerking in de Leidse regio.
 • Uitvoering geven aan de thema’s van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027.
 • Bij alle nieuwe gemeentelijke initiatieven willen wij uitdrukkelijk de inwoners betrekken, waarbij een toegankelijker en klantgerichter gemeentelijk apparaat een voorwaarde is.
 • Openstaan voor samenwerking met behoud van de voordelen van een zelfstandig Zoeterwoude.
 • Het kwalitatief op sterkte houden van het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Jeugd en Onderwijs

Jeugd
PZ wil dat kinderen en jongeren in Zoeterwoude onbekommerd kunnen opgroeien en er voldoende veilige plekken zijn om buiten te spelen en te sporten. De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. willen we behouden en indien mogelijk uitbreiden.

De aangewezen hangplekken (JOP’s) moeten aantrekkelijker worden, zodat jongeren zich op een geoorloofde en acceptabele wijze kunnen vermaken. We zien het als een taak van de Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) om op te treden wanneer gedrag van jongeren, die op niet aangewezen en ongewenste plaatsen verblijven, overlast veroorzaakt.

Voor de schooljeugd is Utopia een ontmoetingsplek die zijn rol moet behouden, mits het beter ingepast wordt binnen het gemeentelijke handhavingsbeleid.

We willen ruimere mogelijkheden op het gebied van cultuur en muziek voor de jeugd. Door in deze tijd van bezuinigingen bestaande voorzieningen efficiënter te benutten en accommodaties te combineren, kunnen jongeren daarvoor beter gefaciliteerd worden.

PZ wil graag politiek actief blijven voor de Zoeterwoudse jeugd en steunt programma’s als de kindergemeenteraad en de Jongeren Advies Raad.
Om sociale en gezondheidsredenen wil PZ de Zoeterwoudse jeugd stimuleren te gaan of te blijven sporten. PZ wil het fonds dat de ouders financieel ondersteunt bij het betalen van de kosten voor de sportverenigingen, beter onder aandacht brengen

Onderwijs en opvang
In het dorp moet voor de allerkleinsten de nieuwe Brede School een inspirerende plaats voor dagopvang worden. Zij stromen via voor- en vroegschoolse educatie (VVE) door naar kleuter- en basisonderwijs.
PZ ziet erop toe dat de openbare identiteit word gehandhaafd in de gefuseerde school.

“Passend onderwijs” moet beter uitgewerkt worden, zodat een meer samenhang en wisselwerking ontstaat tussen zorg en onderwijs.

PZ vindt het belangrijk dat het taalonderwijs voor onze nieuwe inwoners meer aandacht krijgt, door bijvoorbeeld het extra inzetten van tolken. Daarnaast moet bewegings- en muziekonderwijs een hoge prioriteit hebben.

In de Rijndijk is het gebouw van de Bernardusschool al bijna aan vervanging toe. PZ wil dat ook hier een moderne en multifunctionele school en kinderopvang verschijnen, waar de kinderen van Rijndijk en Verde Vista eveneens een inspirerende leer-, leef- en speelomgeving kunnen vinden.

Actiepunten:

 • Streng handhaven van de Drank en Horecawet met als prioriteit het terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren.
 • De overlast rondom Utopia gezamenlijk met het bestuur en de buurt aanpakken. De gemeente moet hierin de regie nemen.
 • Jongeren stimuleren activiteiten te ondernemen en deze faciliteren door bv. bestaande locaties te combineren en efficiënter gebruik te maken van de aanwezige ruimtes.
 • Kindergemeenteraad en Jongerenadviesraad actief in stand houden.
 • Stimuleren van sport-, ontspannings- en culturele activiteiten voor jongeren in Zoeterwoude, bijvoorbeeld door tegemoet te komen in de kosten voor de jeugd bij sportverenigingen door middel van bestaande steunprogramma’s.
 • Het realiseren van een nieuw en modern schoolgebouw in Zoeterwoude Rijndijk. Binnen de gebiedsvisie voor Zoeterwoude Rijndijk de mogelijkheid van een nieuw multifunctioneel gebouw voor de Rijndijk stimuleren.
 • Het realiseren van een nieuwe Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) in het dorp.

Wonen en woonomgeving

Zowel jongeren als ouderen moeten prettig en veilig kunnen leven in Zoeterwoude. Bewoners moeten kunnen doorstromen naar appartementen of andere woningen die passen bij hun inkomen en levensfase. Mensen met een lager inkomen moeten worden geholpen met koopconstructies. PZ steunt het idee van startersleningen en blijversleningen, waarbij de woningcorporatie en het rijk een belangrijke rol spelen.

PZ staat achter de recent aangenomen woonvisie, waarin prioriteit wordt gegeven aan het bouwen voor starters en ouderen.
We zijn voorstander van een divers woningaanbod, maar voelen ons extra verantwoordelijk voor de realisatie van sociale woningbouw. We zien veel mogelijkheden in transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen voor starters. Bij nieuwe bouwprojecten moet er worden gestreefd naar een diversiteit van doelgroepen, zowel wat betreft sociale huurwoningen als koopwoningen.

Actiepunten:

 • Realisatie van circa 30 nieuwe, gerenoveerde of getransformeerde woningen per jaar.
 • Levensloopbestendig bouwen verder stimuleren zoals het burgerinitiatief van de Stichting Samenscholing.
 • De toegankelijkheid van gebouwen bevorderen, alsmede de beschikbaarheid van woningen voor burgers die zijn aangewezen op een rolstoel of andere vervoersvoorziening.
 • Verdere ontwikkeling van welstandsvrij bouwen op basis van evaluatie en het nemen van vervolgstappen
 • Realiseren van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw/herontwikkeling, inclusief een boeteclausule voor ontwikkelaars, indien hieraan niet wordt voldaan. Hiervan moet 10% specifiek voor Zoeterwoudse jongeren worden gereserveerd.
 • Bij ieder nieuwbouwproject streven naar een zo groot mogelijke diversiteit aan woningen, zowel huur als koop.
 • Prioriteit bij voorzieningen voor starters door slimmer-kopen-constructies, starterslening en blijverslening voor ouderen.
 • Duidelijke afspraken met woningcorporatie Rijnhart wonen: de kernvoorraad van betaalbare huurwoningen moet op peil gehouden worden en aan de huidige vraag voldoen.
 • Betaalbare woonruimte beschikbaar stellen voor jongeren die vanuit de Jeugdzorg een stap naar zelfstandigheid maken (zgn. Care Leavers) via bijvoorbeeld begeleid wonen.

Ruimtelijk Ordening

PZ hecht veel waarde aan de bescherming van het Groene Hart en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het bestaande veenweidegebied. Wij zullen ons – ook in regionaal verband – inzetten voor het uitbreiden van het groen en het beschermen van de waardevolle open landschappen.

Wij vinden dat op regionaal niveau de discussie moet worden gevoerd over waar de grens ligt van de economische en demografische groei en de daarmee gepaard gaande verstedelijking. Hoever willen we gaan en welke criteria moeten we hanteren voor de borging van het schaarse groen en het waardevolle landschap om de leefbaarheid in de regio en de Randstad voor volgende generaties te waarborgen?
Agrarische productie gaat hand in hand met de beleving van de groene omgeving. Uitbreiding van activiteiten bij bestaande agrarische bedrijven, natuur- en biologische boeren, ontwikkelen van boerenwandelpaden en landgoederen behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden. Recreatie moet echter ondergeschikt aan de agrarische kernwaarden blijven.

Wij zijn alleen voor nieuwbouw wanneer dit niet ten koste gaat van de waardevolle open landschappen en past binnen onze woonvisie en de criteria van de Ladder van Duurzame Verstedelijking. Voldoende sociale woningbouw is daarbij een absolute voorwaarde. Binnen het bestaande bebouwde gebied moet er, naast woningbouw, voldoende aandacht zijn voor recreatie, speelvelden en openbaar groen. Bestaand groen en speelvoorzieningen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven en bewoners moeten in de gelegenheid worden gesteld zelf mee te denken en te beslissen.

Dorpskern
Wat PZ betreft is het dorpsplein een centrum voor ontmoetingen, markten en dorpsfestiviteiten. Voor bewoners zal een gevarieerd winkelbestand, waarbij meer dan alleen de eerste levensbehoeften worden aangeboden, wenselijk zijn en het woonplezier bevorderen. PZ wil de winkeliers stimuleren de gevels te onderhouden en de aantrekkelijkheid en gezelligheid van het plein te bevorderen.

Zoeterwoude-Rijndijk
De ontwikkeling van Verde Vista Meerburg en het oudere deel van de Rijndijk hebben een nieuwe impuls nodig, zo is gebleken uit de recente gebiedsvisie. Het gaat hierbij om een integrale benadering van kantoren-/woningbouw, detailhandel, sport/recreatie, zorg en onderwijs, waarbij ontmoetingsplekken voor ouderen aanwezig moeten blijven.

Actiepunten:

 • Grenzen van het Groene Hart bewaken en het groene karakter van Zoeterwoude behouden door – in regionaal verband – het ontwikkelen van criteria voor de begrenzing van waardevolle open landschappen en overig groen.
 • Binnen de grenzen van het bebouwde gebied zuinig zijn op openbaar groen en speelvelden voor de jeugd.
 • Eventuele nieuwbouw toetsen aan de woonvisie en de criteria voor duurzame verstedelijking.
 • Duurzaam en levensloopbestendig bouwen.
 • De ongelijkvloerse kruising bij de spoorlijn en N11 met Burgemeester Smeetsweg moet een natuurlijke inpassing in het landschap krijgen.
 • Bewoners betrekken bij het opstellen van verbeteringsplannen voor de openbare ruimte, aansluitend op de maatregelen die noodzakelijk zijn (graafwerkzaamheden, riolering of herbestrating).

Financiën

Ondanks forse tekorten op het project Verde Vista Meerburg zijn we er de afgelopen raadsperiode in geslaagd voorzieningen uit te breiden: de bouw van de Brede School in het dorp, vernieuwing van de Geerbrug en Lagerbergbrug en ophoging van de geluidswal langs de N206. En dat is allemaal gelukt zonder extra lastenverzwaring voor de inwoners, zoals in veel andere gemeenten wel is gebeurd.

Inkomsten onder druk
De komende jaren zullen voor Zoeterwoude de inkomsten onder druk blijven staan. Er komen steeds meer taken op de gemeente af, waar lang niet altijd een toereikende vergoeding tegenover staat. Daarnaast zal de zogeheten precariobelasting (voor kabels en leidingen) moeten worden beëindigd. Omdat we deze tegenvallers niet rechtstreeks naar de inwoners door willen belasten, moet het nieuwe college scherp op de kleintjes blijven letten. 
Gelukkig is de financiële positie van Zoeterwoude nog steeds zeer solide. Daarom vindt PZ het verantwoord om een deel van de NUON-reserves in te zetten voor gerichte maatschappelijke investeringen, zodat het voorzieningenpeil van Zoeterwoude de komende decennia in elk geval is gewaarborgd. Uiteraard worden de bewoners bij deze beslissingen betrokken.

Begroting
PZ wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Dit vraagt om een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Van de planning en control-cyclus zou een aantal onderdelen nog verder aangescherpt moeten worden; nog meer taakstellend, nog meer als stuurmiddel.

De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dit betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en tekorten dus niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. PZ wil dat de gemeente haar beleid handhaaft om minimaal 2 miljoen euro als algemene reserve aan te houden.

Gemeentelijke belastingen
Bovendien wil PZ gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. Wij willen dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Leges en heffingen mogen kostendekkend zijn, maar moeten niet een extra bron van inkomen voor de gemeente vormen. Bij tekorten op de begroting zoeken wij in eerste instantie naar het efficiënter en goedkoper uitvoeren van taken of mogelijkheden om te bezuinigen, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Bij eventuele bezuinigingen moeten de kerntaken van de gemeente zoveel mogelijk worden ontzien.

Wij gaan uit van het principe “de vervuiler betaalt”. Dit betekent dat bij afvalstoffenheffing de hoeveelheid aangeboden afval de bepalende factor is voor de hoogte van het in rekening te brengen bedrag.

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan beter. Met name binnen samenwerkingsverbanden met de omliggende gemeenten is het de vraag of we voldoende zicht hebben op de besteding van het geld. De inzet van een actieve gemeentelijke rekenkamer moet hierbij helpen.

Actiepunten:

 • Het betrekken van burgers en ondernemingen bij het nadenken over eventuele bezuinigingsmaatregelen en extra inkomsten, maar ook bij de keuzes van investeringen voor de komende jaren.
 • De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) toetsen aan de noodzaak van de uitgaven in relatie tot besparingsmogelijkheden.
 • Ervoor zorgen dat de gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk worden ingericht, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij/zij om welke reden aan belasting moet afdragen.
 • Zoveel mogelijk uitgaan van het principe “de vervuiler betaalt”.
 • Het realiseren van een begrijpelijke, transparante begroting en een leesbaar jaarverslag.
 • Onderdelen van de planning en control cyclus nog verder aanscherpen, nog meer taakstellend en nog meer als stuurmiddel.
 • Er moet jaarlijks een duurzame begroting worden opgesteld. Op lange termijn wordt niet meer uitgegeven dan er binnenkomt en tekorten worden niet structureel aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves.
 • Een deel van de Nuon-reserve inzetten voor investeringen die het welzijn van de Zoeterwoudse inwoners structureel verbeteren.
 • De inzet van een actieve gemeentelijke rekenkamer, in het bijzonder bij de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
 • Continu aandacht voor een meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat.
Facebook