2017 december Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid

PZ streeft naar een klimaat-neutrale gemeente. Een gemeente waar het energieverbruik wordt verminderd en waar de energie die gebruikt wordt, duurzaam wordt opgewekt. Wij gaan de uitdaging aan om in 2022 tot de top 20 van meest duurzame gemeenten van Nederland te behoren.

Energiebesparing
Indien wij ons doel willen behalen, zullen we, naast het vanaf 2010 ingezette succesvolle Zoeterwoudse duurzaamheidsbeleid, nieuwe initiatieven moeten nemen. De gemeente heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Naast de al uitgevoerde activiteiten wil PZ de volgende zaken realiseren:

 • het gemeentelijk wagenpark per 2022 volledig op elektriciteit laten rijden;
 • de verlichting in de openbare ruimte per 2022 uitsluitend met LED-verlichting en bewegingsschakelaars uitrusten;
 • het autogebruik te verminderen door het (elektrische) fietsgebruik en OV-gebruik te stimuleren.

PZ wil dat alle woningen, die zijn gebouwd na 1980, in 2022 tenminste het energielabel B hebben. Dit behoeft de inzet van wijkgerichte duurzaamheids-maatregelen, persoonlijk adviesverlening inzake duurzaamheid, het oprichten van energiecoöperaties en bindende afspraken met de woningcorporatie haar woningvoorraad te verduurzamen. Ook bedrijven moeten worden aangespoord duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Energieopwekking
Omdat wij onze gestelde doelen bij het opwekken van herwinbare energie niet uitsluitend door middel van het nemen van isolatiemaatregelen en plaatsing van zonnepanelen kunnen bereiken, is het noodzakelijk om ook andere vormen van duurzame energieopwekking zoals windenergie, zonneweiden, bio-vergisting, (aard)warmtepompen en gebruik van restwarmte, te gaan stimuleren.

Bij het plaatsen van zonnepanelen gaat onze voorkeur uit naar het opwekken van energie op daken van woningen en bedrijven en braakliggend terrein zonder (zichtbare) landschapswaarde. Hierbij is minimale, visuele landschapsschade het uitgangspunt.

Om het mogelijk te maken om vanaf 2018 aardgasvrij te wonen, willen wij dat de gemeente zich inzet voor een aansluiting op de aan te leggen warmtecarrousel Europort-Leiden. Dit alles zal in 2022 tot een energieneutraal Zoeterwoude (energieverbruik = energieopwekking) en gebruik van 100% herwinbare energie in 2035 moeten leiden.

PZ vindt het noodzakelijk dat de gemeente echt groene energie inkoopt, dus geen “sjoemelstroom” of certificaten van biomassa die is bijgestookt in kolencentrales.

Circulair beleid
Zoeterwoude loopt voorop in de regio op het gebied van afvalscheiding, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het circulair denken en handelen. Met de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers (ORAC) is PZ er van overtuigd dat dit systeem de burger aanspoort tot het nog verder beperken van zijn restafval tot minder dan 60 kg per persoon per jaar en een scheidingspercentage van minimaal 75% in 2022.
Hierbij volgen wij de meest recente ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding en -verwerking, die eventueel kunnen leiden tot aanpassing van het beleid.

Om het gebruik van verpakkingsmateriaal, zowel bij de leverancier als de consument, te verminderen zal de gemeente de winkeliers en consumenten op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen. PZ wil dat de inkoop van gemeentelijke producten aan ondernemers wordt gegund, die duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben staan.

Klimaatverandering
PZ maakt zich ernstig zorgen over de toenemende gevolgen van de klimaatverandering. Ter bestrijding van wateroverlast stelt PZ voor om alle nieuw te bouwen huizen vanaf medio 2018 te voorzien van hemelwaterafvoeren die afwateren op zinkputten op eigen terrein en het onbebouwd terrein bij woningen voor tenminste 50% waterdoorlatend te laten zijn. Bij bestaande woningen willen we dat, naast het verstrekken van gratis regentonnen, de verstening van tuinen wordt teruggedrongen. Hiertoe moet een communicatietraject worden uitgevoerd en een actie “Steenbreker” worden ingezet. Voor het terugdringen van warmteabsorptie willen we bedrijven stimuleren hun daken wit te schilderen en maatregelen te nemen ter voorkoming van wateroverlast.

Actiepunten:

 • Het realiseren van een klimaatneutraal Zoeterwoude: een gemeente waar het energieverbruik wordt verminderd en de energie die wordt gebruikt duurzaam wordt opgewekt;
 • Het uitbreiden en aanvullen van het Zoeterwoudse duurzaamheidsbeleid met nieuwe initiatieven.
 • Per 2020 moet het gemeentelijk wagenpark volledig elektrisch aangedreven zijn;
 • Activeren dat per 2022 de openbare verlichting volledig LED is en is voorzien van bewegingsschakelaars;
 • Stimulering van het (elektrisch) fietsgebruik door middel van aanleg van fietspaden, plaatsen van oplaadpunten en aanmoedigen van het OV gebruik;
 • Hoog inzetten op het realiseren van station Meerburg bij Zoeterwoude Rijndijk;
 • Er voor zorgdragen dat alle Zoeterwoudse huizen, na 1980 gebouwd, in 2022 tenminste energielabel B hebben.
 • Het bevorderen van meer burgerparticipatie bij adviesverlening inzake duurzaamheid en het oprichten van energiecoöperaties.;
 • Naast de huidige ook andere soorten duurzame energieopwekking stimuleren, zoals zonneweiden (onder voorwaarden, buiten de bestaande zichtlijnen, bv. op de locatie Slingerland), bio-vergisting, (aard)warmtepompen, gebruik van restwarmte, etc;
 • Het realiseren van een aansluiting op de nog aan te leggen warmtecarrousel Europoort-Leiden;
 • Het beperken van de uitstoot van roet en fijnstof van de Zoeterwoudse industrie en agrarische sector;
 • Het resterende restafval alsnog laten scheiden in een na-scheidingsinstallatie;
 • Het gebruik van verpakkingsmateriaal, zowel bij de leverancier als de consument, verminderen;
 • Duurzaam inkopen door middel van aankoop op een vooraf vastgestelde prijs en de markt laten concurreren op duurzaamheid, waarbij naast de prijs ook duurzaamheid de doorslag bij de aankoop geeft;
 • Waar mogelijk “circulair” inkopen door in plaats van een product (bv. een vrachtauto) een dienst (kilometers vervoer) te kopen;
 • Naast het verstrekken van gratis regentonnen, de verstening van tuinen terugdringen.
  Ter voorkoming van warmtestress bedrijven stimuleren hun daken wit te schilderen en maatregelen te nemen ter voorkoming van wateroverlast.
Facebook