2017 december Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

De natuur rondom Zoeterwoude verandert van karakter. Waren vroeger juist de agrariërs de dragers van het landschap, tegenwoordig wordt een beroep gedaan op alle bewoners. Dit heeft gevolgen voor het beheer. Wil het buitengebied groen en weids blijven dan moeten recreatieve initiatieven mogelijk zijn, mits deze ondergeschikt blijven aan de groene en agrarische kernwaarden.
Zoeterwoude moet zich verder ontwikkelen als de poort van het Groene Hart.

Dierenwelzijn staat bij PZ voorop en moet actief gehandhaafd worden. PZ ondersteunt de uitbreiding van agrarische activiteiten, mits dit niet ten koste gaat van dier en milieu. Initiatieven die leiden tot biologisch boeren moeten zoveel mogelijk worden ondersteund. PZ is geen voorstander van intensieve landbouw en veeteelt.

PZ is een voorstander van de verdere, actieve ontwikkeling van biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom. Deelname aan het platform Groene Cirkels is hierbij vanzelfsprekend.

Door de herplantplicht en water- en natuurcompensatie wordt het groene en weidse karakter van Zoeterwoude grotendeels gewaarborgd. Dit neemt niet weg dat door geplande nieuwbouwprojecten toch steeds een stukje van het groen wordt afgeknabbeld. PZ zal dit kritisch blijven volgen en zo nodig tegenhouden. Wij stellen verder voor om binnen de gemeente de vijf meest grijze plekken te benoemen en deze de komende vier jaar door middel van het plaatsen van bomen en planten en het inrichten van miniparken, te vergroenen.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, is naast het stimuleren van het gebruik van de fiets en het OV een stringent handhavingsbeleid noodzakelijk. De aanplant van fijnstof-absorberende planten en bomen zal worden gestimuleerd.

Actiepunten:

  • Ondersteuning van agrarische bedrijven bij het bevorderen van een duurzame, milieu-, dier- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering.
  • Handhaven op dierenwelzijn.
  • Het bevorderen en ondersteunen van agrarische recreatie en lokale producten.
  • Het verder ontwikkelen van Zoeterwoude als poort naar het Groene Hart.
  • Het zetten van vervolgstappen op het gebied van biodiversiteit.
  • Handhaving van het groene en weidse karakter van Zoeterwoude en het behoud van haar open en landelijke karakter.
  • Het actief vergroenen van de meest grijze plekken in Zoeterwoude door middel van het plaatsen van bomen en planten en het inrichten van miniparken.
  • Het verbeteren van de luchtkwaliteit door handhaving, meer gebruik van het OV en het plaatsen van fijnstof-absorberende bomen en planten.
Facebook