2017 december Economische Zaken en Ondernemen

Economische Zaken en Ondernemen

Economische Zaken en Ondernemen

Zoeterwoude is een aantrekkelijke locatie voor de vestiging van bedrijven en organisaties. Deze aantrekkelijkheid willen we behouden door de toegang naar de gemeente te vergroten en het bevorderen van de fysieke bereikbaarheid.
Naast een goede bereikbaarheid per (vracht)auto wil PZ dat de bereikbaarheid via vervoer over water, per fiets en Openbaar Vervoer wordt gestimuleerd.

We juichen het toe dat Zoeterwoude deel uitmaakt van de regionale samenwerking Economie071. Duurzaam ondernemen en het beperken van de inbreuk op het landelijke karakter zijn randvoorwaarden bij het aantrekken van bedrijvigheid naar Zoeterwoude. PZ blijft de initiatieven als het Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein en Groene Cirkels ondersteunen.

De lokale middenstand vervult een belangrijke functie om de leefbaarheid en de voorzieningen van de gemeente op een aantrekkelijk niveau te houden. PZ wil het huidige voorzieningenniveau ten minste handhaven in beide woonkernen en vergroten in de nog te ontwikkelen Meerburgerpolder.

De agrarische ondernemers die naast reguliere productie ook in de verbrede of multifunctionele landbouw en veeteelt actief zijn, zijn van belang voor de identiteit van Zoeterwoude. Initiatieven hiertoe worden door ons ondersteund.

Actiepunten:

  • Duurzaam ondernemen stimuleren bij bestaande en nieuw te vestigen bedrijven en organisaties.
  • Stimuleren van diverse soorten van bedrijvigheid in balans met de belangen van leefbaarheid, milieu en natuur.
  • De door de lokale middenstand aangeboden voorzieningen minimaal op het huidige niveau houden door actieve ondersteuning.
  • Het faciliteren en promoten van agrarische recreatie en producten en hierbij het Recreatief Transferium verder ontwikkelen als poort naar het Groene Hart.
Facebook