2017 december Jeugd en Onderwijs

Jeugd en Onderwijs

Jeugd en Onderwijs

Jeugd
PZ wil dat kinderen en jongeren in Zoeterwoude onbekommerd kunnen opgroeien en er voldoende veilige plekken zijn om buiten te spelen en te sporten. De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. willen we behouden en indien mogelijk uitbreiden.

De aangewezen hangplekken (JOP’s) moeten aantrekkelijker worden, zodat jongeren zich op een geoorloofde en acceptabele wijze kunnen vermaken. We zien het als een taak van de Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) om op te treden wanneer gedrag van jongeren, die op niet aangewezen en ongewenste plaatsen verblijven, overlast veroorzaakt.

Voor de schooljeugd is Utopia een ontmoetingsplek die zijn rol moet behouden, mits het beter ingepast wordt binnen het gemeentelijke handhavingsbeleid.

We willen ruimere mogelijkheden op het gebied van cultuur en muziek voor de jeugd. Door in deze tijd van bezuinigingen bestaande voorzieningen efficiënter te benutten en accommodaties te combineren, kunnen jongeren daarvoor beter gefaciliteerd worden.

PZ wil graag politiek actief blijven voor de Zoeterwoudse jeugd en steunt programma’s als de kindergemeenteraad en de Jongeren Advies Raad.
Om sociale en gezondheidsredenen wil PZ de Zoeterwoudse jeugd stimuleren te gaan of te blijven sporten. PZ wil het fonds dat de ouders financieel ondersteunt bij het betalen van de kosten voor de sportverenigingen, beter onder aandacht brengen

Onderwijs en opvang
In het dorp moet voor de allerkleinsten de nieuwe Brede School een inspirerende plaats voor dagopvang worden. Zij stromen via voor- en vroegschoolse educatie (VVE) door naar kleuter- en basisonderwijs.
PZ ziet erop toe dat de openbare identiteit word gehandhaafd in de gefuseerde school.

“Passend onderwijs” moet beter uitgewerkt worden, zodat een meer samenhang en wisselwerking ontstaat tussen zorg en onderwijs.

PZ vindt het belangrijk dat het taalonderwijs voor onze nieuwe inwoners meer aandacht krijgt, door bijvoorbeeld het extra inzetten van tolken. Daarnaast moet bewegings- en muziekonderwijs een hoge prioriteit hebben.

In de Rijndijk is het gebouw van de Bernardusschool al bijna aan vervanging toe. PZ wil dat ook hier een moderne en multifunctionele school en kinderopvang verschijnen, waar de kinderen van Rijndijk en Verde Vista eveneens een inspirerende leer-, leef- en speelomgeving kunnen vinden.

Actiepunten:

  • Streng handhaven van de Drank en Horecawet met als prioriteit het terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren.
  • De overlast rondom Utopia gezamenlijk met het bestuur en de buurt aanpakken. De gemeente moet hierin de regie nemen.
  • Jongeren stimuleren activiteiten te ondernemen en deze faciliteren door bv. bestaande locaties te combineren en efficiënter gebruik te maken van de aanwezige ruimtes.
  • Kindergemeenteraad en Jongerenadviesraad actief in stand houden.
  • Stimuleren van sport-, ontspannings- en culturele activiteiten voor jongeren in Zoeterwoude, bijvoorbeeld door tegemoet te komen in de kosten voor de jeugd bij sportverenigingen door middel van bestaande steunprogramma’s.
  • Het realiseren van een nieuw en modern schoolgebouw in Zoeterwoude Rijndijk. Binnen de gebiedsvisie voor Zoeterwoude Rijndijk de mogelijkheid van een nieuw multifunctioneel gebouw voor de Rijndijk stimuleren.
  • Het realiseren van een nieuwe Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) in het dorp.
Facebook