2017 december Ruimtelijk Ordening

Ruimtelijk Ordening

Ruimtelijk Ordening

PZ hecht veel waarde aan de bescherming van het Groene Hart en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het bestaande veenweidegebied. Wij zullen ons – ook in regionaal verband – inzetten voor het uitbreiden van het groen en het beschermen van de waardevolle open landschappen.

Wij vinden dat op regionaal niveau de discussie moet worden gevoerd over waar de grens ligt van de economische en demografische groei en de daarmee gepaard gaande verstedelijking. Hoever willen we gaan en welke criteria moeten we hanteren voor de borging van het schaarse groen en het waardevolle landschap om de leefbaarheid in de regio en de Randstad voor volgende generaties te waarborgen?
Agrarische productie gaat hand in hand met de beleving van de groene omgeving. Uitbreiding van activiteiten bij bestaande agrarische bedrijven, natuur- en biologische boeren, ontwikkelen van boerenwandelpaden en landgoederen behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden. Recreatie moet echter ondergeschikt aan de agrarische kernwaarden blijven.

Wij zijn alleen voor nieuwbouw wanneer dit niet ten koste gaat van de waardevolle open landschappen en past binnen onze woonvisie en de criteria van de Ladder van Duurzame Verstedelijking. Voldoende sociale woningbouw is daarbij een absolute voorwaarde. Binnen het bestaande bebouwde gebied moet er, naast woningbouw, voldoende aandacht zijn voor recreatie, speelvelden en openbaar groen. Bestaand groen en speelvoorzieningen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven en bewoners moeten in de gelegenheid worden gesteld zelf mee te denken en te beslissen.

Dorpskern
Wat PZ betreft is het dorpsplein een centrum voor ontmoetingen, markten en dorpsfestiviteiten. Voor bewoners zal een gevarieerd winkelbestand, waarbij meer dan alleen de eerste levensbehoeften worden aangeboden, wenselijk zijn en het woonplezier bevorderen. PZ wil de winkeliers stimuleren de gevels te onderhouden en de aantrekkelijkheid en gezelligheid van het plein te bevorderen.

Zoeterwoude-Rijndijk
De ontwikkeling van Verde Vista Meerburg en het oudere deel van de Rijndijk hebben een nieuwe impuls nodig, zo is gebleken uit de recente gebiedsvisie. Het gaat hierbij om een integrale benadering van kantoren-/woningbouw, detailhandel, sport/recreatie, zorg en onderwijs, waarbij ontmoetingsplekken voor ouderen aanwezig moeten blijven.

Actiepunten:

  • Grenzen van het Groene Hart bewaken en het groene karakter van Zoeterwoude behouden door – in regionaal verband – het ontwikkelen van criteria voor de begrenzing van waardevolle open landschappen en overig groen.
  • Binnen de grenzen van het bebouwde gebied zuinig zijn op openbaar groen en speelvelden voor de jeugd.
  • Eventuele nieuwbouw toetsen aan de woonvisie en de criteria voor duurzame verstedelijking.
  • Duurzaam en levensloopbestendig bouwen.
  • De ongelijkvloerse kruising bij de spoorlijn en N11 met Burgemeester Smeetsweg moet een natuurlijke inpassing in het landschap krijgen.
  • Bewoners betrekken bij het opstellen van verbeteringsplannen voor de openbare ruimte, aansluitend op de maatregelen die noodzakelijk zijn (graafwerkzaamheden, riolering of herbestrating).
Facebook