2017 december Financiën

Financiën

Financiën

Ondanks forse tekorten op het project Verde Vista Meerburg zijn we er de afgelopen raadsperiode in geslaagd voorzieningen uit te breiden: de bouw van de Brede School in het dorp, vernieuwing van de Geerbrug en Lagerbergbrug en ophoging van de geluidswal langs de N206. En dat is allemaal gelukt zonder extra lastenverzwaring voor de inwoners, zoals in veel andere gemeenten wel is gebeurd.

Inkomsten onder druk
De komende jaren zullen voor Zoeterwoude de inkomsten onder druk blijven staan. Er komen steeds meer taken op de gemeente af, waar lang niet altijd een toereikende vergoeding tegenover staat. Daarnaast zal de zogeheten precariobelasting (voor kabels en leidingen) moeten worden beëindigd. Omdat we deze tegenvallers niet rechtstreeks naar de inwoners door willen belasten, moet het nieuwe college scherp op de kleintjes blijven letten. 
Gelukkig is de financiële positie van Zoeterwoude nog steeds zeer solide. Daarom vindt PZ het verantwoord om een deel van de NUON-reserves in te zetten voor gerichte maatschappelijke investeringen, zodat het voorzieningenpeil van Zoeterwoude de komende decennia in elk geval is gewaarborgd. Uiteraard worden de bewoners bij deze beslissingen betrokken.

Begroting
PZ wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Dit vraagt om een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Van de planning en control-cyclus zou een aantal onderdelen nog verder aangescherpt moeten worden; nog meer taakstellend, nog meer als stuurmiddel.

De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dit betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en tekorten dus niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. PZ wil dat de gemeente haar beleid handhaaft om minimaal 2 miljoen euro als algemene reserve aan te houden.

Gemeentelijke belastingen
Bovendien wil PZ gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. Wij willen dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Leges en heffingen mogen kostendekkend zijn, maar moeten niet een extra bron van inkomen voor de gemeente vormen. Bij tekorten op de begroting zoeken wij in eerste instantie naar het efficiënter en goedkoper uitvoeren van taken of mogelijkheden om te bezuinigen, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Bij eventuele bezuinigingen moeten de kerntaken van de gemeente zoveel mogelijk worden ontzien.

Wij gaan uit van het principe “de vervuiler betaalt”. Dit betekent dat bij afvalstoffenheffing de hoeveelheid aangeboden afval de bepalende factor is voor de hoogte van het in rekening te brengen bedrag.

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan beter. Met name binnen samenwerkingsverbanden met de omliggende gemeenten is het de vraag of we voldoende zicht hebben op de besteding van het geld. De inzet van een actieve gemeentelijke rekenkamer moet hierbij helpen.

Actiepunten:

  • Het betrekken van burgers en ondernemingen bij het nadenken over eventuele bezuinigingsmaatregelen en extra inkomsten, maar ook bij de keuzes van investeringen voor de komende jaren.
  • De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) toetsen aan de noodzaak van de uitgaven in relatie tot besparingsmogelijkheden.
  • Ervoor zorgen dat de gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk worden ingericht, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij/zij om welke reden aan belasting moet afdragen.
  • Zoveel mogelijk uitgaan van het principe “de vervuiler betaalt”.
  • Het realiseren van een begrijpelijke, transparante begroting en een leesbaar jaarverslag.
  • Onderdelen van de planning en control cyclus nog verder aanscherpen, nog meer taakstellend en nog meer als stuurmiddel.
  • Er moet jaarlijks een duurzame begroting worden opgesteld. Op lange termijn wordt niet meer uitgegeven dan er binnenkomt en tekorten worden niet structureel aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves.
  • Een deel van de Nuon-reserve inzetten voor investeringen die het welzijn van de Zoeterwoudse inwoners structureel verbeteren.
  • De inzet van een actieve gemeentelijke rekenkamer, in het bijzonder bij de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
  • Continu aandacht voor een meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat.
Facebook