2019

Archive: 2019

Algemene beschouwing 2019

De Algemene beschouwingen ten aanzien van de Programmabegroting 2019 hebben 9 november plaatsgevonden. Onze reactie op de begroting is hier te lezen.
“Beter af in Zoeterwoude dan in Wassenaar” (Leidsch Dagblad 9 oktober). Nergens in de regio zijn de inwoners zo positief over hun gemeente. Dit is een stelling die onderschreven wordt door zowel inwoners als ondernemers. Ondanks alle discussies blijkt onze participatie aanpak te leiden tot de stelling dat de gemeente luistert naar haar inwoners. Ze krijgen niet altijd hun zin, maar geluisterd wordt er wel …

Kees den Ouden

Kees den Ouden voorzitter PZ

Oud-wethouder Kees den Ouden is 8 maart tijdens de algemene ledenvergadering van Progressief Zoeterwoude (PZ) unaniem gekozen tot partijvoorzitter.
Sjaak Stuijt was de vorige voorzitter maar legde in 2015 zijn functie neer om Jeroen Haan op te volgen in de fractie. Daarna was de positie van partijvoorzitter vacant. Tussen 2010 en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 was den Ouden wethouder in Zoeterwoude. Daarvoor was hij vier jaar raadslid. Na de verkiezingen, waarbij PZ de grootste partij van Zoeterwoude bleef, nam Ruud Bouter het wethouder-stokje van den Ouden over. Bouter was tot 21 maart 2018 fractievoorzitter van PZ.


Noordbuurtseweg en participatiebeleid Ruimte

Uiteraard heeft PZ medio november de zogenaamde inloopavond bijgewoond die de gemeente heeft georganiseerd inzake de beleving van de verkeersveiligheid van de Noordbuurtseweg .
Al sinds de oplevering van de nieuwe inrichting van de Noordbuurtseweg wordt door veel gebruikers van de weg met name fietsers en voetgangers aangegeven dat de weg onveilig is.

Om een goede afweging te maken voor de nieuwe inrichting heeft PZ aangegeven dat het wenselijk zou zijn om aan de hand van de in oktober besproken notitie Partitiepatiebeleid Ruimte de omwonenden van de Noordbuurtseweg en aangrenzende straten te vragen naar de beleving en ervaringen van de verkeerssituatie. Vanuit PZ is aangegeven dat de eventuele herinrichting van de Noordbuurtseweg goed leent om het gestelde in de notitie te toetsen aan een praktijk situatie.
Gebruikers weten immers goed aan te geven wat ze graag veranderd willen zien of juist willen behouden. PZ heeft kunnen constateren dat de keuze om inwoners vroegtijdig bij veranderingen in de ruimte te betrekken grote belangstelling had. De aanwezigen vonden het mooi dat zij hun ideeën, knelpunten etc naar voren konden brengen.

De wethouder en de betrokken ambtenaren hebben duidelijk gemaakt dat alle opgehaalde ideeën en knelpunten goed bekeken zouden gaan worden en dat de uitkomsten in 2019 weer worden voorgelegd aan de groep. Er werden uiteraard geen toezeggingen gedaan of en op welke wijze de Noordbuurtseweg zal worden aangepast. Het feit dat er zorgvuldig is geluisterd en de gekozen aanpak van de inventarisatie is duidelijk goed ontvangen onder de inwoners.

PZ zal het vervolgproces goed blijven volgen waarbij ook goed naar de stappen van het paricipatiebeleid Ruimte zal worden bekeken. In dit kader hebben we onze wethouder al een keer gevraagd naar de stand van zaken.

Sociaal Domein

Nu we alweer enkele jaren met de decentralisatie te maken hebben kunnen wij voorzichtig constateren dat alle veranderingen voor onze inwoners redelijk goed zijn verlopen.
Omdat de diverse gemeenten of in klein verband of in Holland Rijnland verband de zaken onderling goed hebben afgesproken of vastgelegd hebben wij als PZ vooral te maken met aanpassingen. In dit verband hebben wij nu te maken met de nieuwe ontwikkelingen in de Leidse regio op het gebeid van Jeugd. Het doel is dat als subgroep Gemeenten Leidse regio flexibeler kunnen werken dan in Holland Rijnland verband. Zoals u weet wordt er als regio al intensiever op dit gebeid samengewerkt.
Als fractie PZ volgen we de ontwikkelingen zo nauwlettend mogelijk, laten ons goed informeren door de verschillende betrokken organisaties etc. Waar we kunnen bezoeken we de informatiebijeenkomsten, we lezen de rapporten over de onderwerpen, bestuderen de cijfers en stellen als Raad de jaarlijks benodigde budgetten vast. Met zekere regelmaat krijgen we stukken voorgelegd die op basis van wetsaanpassingen of uitspraken van de rechter moeten worden aangepast. Een goed en makkelijk contact met de WMO advies raad is daar een belangrijk hulpmiddel bij. En het is zeker een pré om de activiteiten van ZVE ook te kunnen volgen.

Waar we eveneens extra aandacht aan besteden is de uitvoering die gegeven wordt aan de in het najaar van 2017 vaste gestelde nota Sociaal beleid. De hierin opgenomen richting geeft directe handvatten waar, wat wanneer en op welke wijze binnen de gemeente activiteiten of aandacht wordt besteed. Al deze activiteiten die in de nota beschreven staan maken dat onze inwoners prettig , sociaal en met aandacht voor hun gezondheid kunnen wonen in Zoeterwoude. Wij willen wel goed geïnformeerd zijn of de gestelde doelen ook bereikt worden. Noodzakelijk voor ons inzicht is een goede evaluatie maar ook dat wij ons laten informeren door onze inwoners.

Afvalbeleid

In het afgelopen jaar is Zoeterwoude op een andere manier haar afval gaan inzamelen. Restafval wordt niet meer aan de deur opgehaald maar moet naar een ondergrondse afval container worden gebracht. Voor dit beleid is gekozen zodat we met zijn allen ons afval beter gaan scheiden. Minder rest afval is hierbij het streven.

In de buitengebieden moeten sommige inwoners erg ver lopen om het restafval weg te gooien. Wij vinden dat er voor deze inwoners in overleg met hen een passende oplossing gevonden moet worden. Dit geldt zeker voor de mensen die zelf niet in staat zijn de zakken naar de containers te brengen.

PZ betreurt het dat niet tijdig is onderkent dat het nieuwe afvalbeleid voor bepaalde delen van onze gemeente een grotere inspanning wordt gevraagd. Veranderingen vragen nu eenmaal om aanpassingen.
PZ wil echter niet dat er op meerdere plekken extra boven- of ondergrondse containers worden geplaatst omdat wij er van overtuigd zijn dat dit niet de oplossing is. Het vraagt veel ruimte om de bakken te plaatsen en extra bakken brengen ook hoge kosten met zich mee.
PZ is nu blij dat in Zoeterwoude verantwoord met het afval wordt omgegaan en dat de kosten van de afvalstromen laag liggen voor de inwoners.

Sinds het najaar is een proef van start gegaan waarbij de grijze bakken gebruikt worden om het plastic afval op te halen. PZ juicht deze proef toe aangezien het nog meer mensen stimuleert om hun PMD afval goed te scheiden. Zo kan het opgehaalde PMD weer als grondstof gebruikt worden. Wel vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit van het PMD hierdoor niet achteruit gaat zodat het goed verwerkt kan blijven. Steekproeven geven tot nu toe een beeld dat onze inwoners hun afval goed scheiden.

PZ vindt het ronduit jammer dat er zoveel negatieve aandacht is uitgegaan naar het feit van het wegbrengen van restafval en dat de ondergrondse containers aan het begin niet goed bleken te werken. Wat ons betreft kan er meer aandacht besteedt worden aan het feit dat wij als gemeente duurzaam willen omgaan met ons afval. Indien de nieuwe situatie ( evaluatie zal dit moeten uitwijzen) echt structurele problemen laten zien dan moet een oplossing worden gevonden.

Toekomst Klaverhal

Sport en voldoende beweging zijn van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners. Het stimuleren van beweging mag gezien worden als een van de verantwoordelijkheden waar het lokale bestuur op kan worden aangesproken. Qua bewegen doet de Zoeterwoudse bevolking het in vergelijk met de landelijke gemiddelden goed, doch een ruime 40% van de bevolking beweegt onvoldoende (onderzoek uit 2015 uitgevoerd door Sportservice Zuid Holland).

In december 2014 is door de raad een motie Regie Sportstimulering aangenomen. Hierin werd aangegeven dat een gecoördineerd en gezamenlijk aanbod van verenigingen op het gebied van sport en beweging een stimulans is voor de inwoners die niet of weinig bewegen.

Begin 2018 is een andere motie raadsbreed aangenomen waarin gevraagd is een visie te ontwikkelen ten aanzien van sportinfrastructuur in combinatie met de toekomstplannen van diverse verenigingen. De aanleiding hiervan was de wens van de gemeente om de Klaverhal te renoveren of te verplaatsen naar een andere locatie: ‘Haalbaarheidsonderzoek renovatie of verplaatsen sporthal Klaverhal’.

De studie naar de sportinfrastructuur is samengegaan met een enquête waarmee een breed scala aan Zoeterwoudse verenigingen en organisaties zijn uitgevraagd. Een van de conclusies die door dit onderzoek naar boven kwam was dat er behoefte is aan faciliteiten die sport in de breedte ondersteunen, dus zo divers mogelijk . Daarbij was het duidelijk dat er een voorkeur is om voorzieningen in beide woonkernen te houden.

Met deze informatie in ons achterhoofd heeft PZ het voorstel van het college over renovatie of nieuwbouw bekeken. Het haalbaarheidsonderzoek laat ons 2-3 varianten zien. Wat ons in de resultaten van dit onderzoek vooral trof was de matige bezettingsgraad van de huidige Klaverhal en de beperkte flexibiliteit bij het indelen van de ruimtes. Sommige zalen lijken te klein en andere weer niet geschikt voor specifieke sporten, waardoor optimale verdeling van de ruimte niet altijd mogelijk lijkt.  Nieuwbouw geeft meer mogelijkheden voor sport specifieke indeling van de gevraagde ruimtes. Mede daarom vinden wij renovatie, waarbij de afmetingen niet veel zullen afwijken, geen oplossingen om de doelstellingen uit de hierboven aangehaalde motie te bereiken.

Echter nieuwbouw kost geld. In een eerdere fase is gesuggereerd dat onze (Nuon) reserves juist voor maatschappelijk voorzieningen aangesproken moeten worden. Immers alles wat in de toekomst bijdraagt aan het behoud van onze eigen lokale identiteit is een zelfstandige investering waard. We moeten echter wel blijven rekenen. Zo heeft de grond onder de Klaverhal ook een financiële waarde en is de lokale vraag naar woningen ongekend hoog.

Tijdens de discussie over de bestemming van de grond onder de CD kerk hebben we ervaren wat het is om afhankelijk te zijn van een ontwikkelaar die de grond duur gekocht heeft. Hierdoor was een bestemming die door de buurt is gewenst niet mogelijk. Het was ook niet mogelijk om betaalbaar te bouwen voor specifieke doelgroepen zoals lokale jongeren en ouderen. Bij de grond onder de Klaverhal lijkt dat anders te zijn. PZ dringt bij het college aan om een deel van de eventuele nieuwbouwkosten te dekken door de opbrengst van de verkoop van de grond, maar daar een financiële balans te zoeken met huisvesting voor oudere mensen. Een goede locatie voor deze doelgroep, dichtbij Emmaüs en dichtbij het dorpscentrum. Wij verwachten dat hiermee een doorstroom op gang op gang komt waardoor eengezinswoningen in het dorp vrijkomen voor nieuwe gezinnen.

Een derde punt betreft duurzaamheid. We lezen dat met de renovatievariant de duurzaamheidsambities lastig haalbaar zijn. PZ wil gaan voor een situatie met nul-op-de-meter en een gasloze sporthal. Als daarmee de bestaande, niet duurzame sportkantine, kan worden gesloten zijn de milieuvoordelen voor deze situaties helemaal duidelijk zichtbaar geworden. Ook zal het dan mogelijk zijn om bijvoorbeeld het water van het zwembad met zonneboilers te verwarmen.

Als laatste de financiële afweging. Een investering van 4,3M voor alleen een renovatie vinden wij veel geld. De kapitaallasten ontlopen elkaar niet veel, zeker als de afschrijfperiode nog wordt meegenomen. Daarbij is er in deze berekening geen voordeel meegenomen van de opbrengst van de grond die bij nieuwbouw op een andere locatie in te brengen is. Een mogelijke tijdelijke locatie die nodig is voor renovatie, is zoals aangegeven moeilijk te vinden en zal grote extra kosten met zich meebrengen.

Ook zonder de belangen van huidige en toekomstige gebruikers van Haasbroek te betrekken ziet PZ voldoende voordelen om de huidige Klaverhal te vervangen door een nieuw duurzaam exemplaar elders in het dorp.

De enquête is ingevuld door de geadresseerde besturen. We verwachten dat deze namens hun achterban hebben gereageerd. Maar zijn tegengestelde belangen natuurlijk denkbaar. Bewoners rondom de Klaverhal die klagen over jongeren die ’s nachts de openbare ruimte veel lawaai produceren tot schoolgaande kinderen die voor hun gymnastiekles verder moeten lopen. Naar onze mening zijn hier diverse oplossingen waarmee we ook deze doelgroepen tegemoet kunnen komen.

De studie naar de sportinfrastructuur is samengegaan met een enquête waarmee een breed scala aan verenigingen en organisaties zijn uitgevraagd. Een van de conclusies die door dit onderzoek naar boven kwam was dat er behoefte is aan faciliteiten die sport in de breedte ondersteunen, dus zo divers mogelijk . Daarbij was het duidelijk dat er een voorkeur is om voorzieningen in beide woonkernen te houden.

Met deze informatie in ons achterhoofd heeft PZ het voorstel van het college over renovatie of nieuwbouw bekeken. Het haalbaarheidsonderzoek laat ons 2-3 varianten zien. Wat ons in de resultaten van dit onderzoek vooral trof was de matige bezettingsgraad van de huidige Klaverhal en de beperkte flexibiliteit bij het indelen van de ruimtes. Sommige zalen lijken te klein en niet geschikt voor specifieke sporten, waardoor optimale verdeling van de ruimte niet altijd mogelijk lijkt. 

Het voorstel geeft aan dat bij er nieuwbouw betere indeling van de gevraagde ruimtes mogelijk is. Mede daarom vinden wij renovatie, waarbij de afmetingen niet veel zullen afwijken, geen oplossingen om de doelstellingen uit de hierboven aangehaalde motie te bereiken.

Echter nieuwbouw kost geld. In het verleden is gesuggereerd dat onze (Nuon) reserves juist voor maatschappelijk voorzieningen aangesproken moeten worden. Immers alles wat in de toekomst bijdraagt aan het behoud van onze Zoeterwoudse identiteit is een zelfstandige investering waard. We moeten echter wel blijven rekenen. Zo heeft de grond onder de Klaverhal ook een financiële waarde en is de lokale vraag naar woningen ongekend hoog.

Tijdens de recente discussie over de bestemming van de grond onder de Christus Dienaar kerk hebben we ervaren wat het is om afhankelijk te zijn van een ontwikkelaar die de grond duur gekocht heeft. Hierdoor was een bestemming die door de buurt is gewenst niet mogelijk. Het was daardoor ook niet mogelijk om betaalbaar te bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals lokale jongeren en ouderen. Bij onze eigen grond onder de Klaverhal lijkt dat anders te zijn. PZ dringt bij het college aan om een deel van de eventuele nieuwbouwkosten te dekken door de opbrengst van de verkoop van de grond, maar daar een financiële balans te zoeken die betaalbare huisvesting voor oudere mensen mogelijk maakt. Dit is een goede locatie voor deze doelgroep, dichtbij Emmaüs en dichtbij het dorpscentrum. Wij verwachten dat hiermee een doorstroom op gang op gang komt waardoor eengezinswoningen in het dorp vrijkomen voor nieuwe gezinnen.

Een derde punt betreft duurzaamheid. We lezen dat met de renovatie van de Klaverhal de duurzaamheidsambities lastig haalbaar zijn. PZ wil graag een ‘nul-op-de-meter’ en een gasloze sporthal. Als daarmee de bestaande, niet duurzame, sportkantine kan worden gesloten zijn de milieuvoordelen helemaal duidelijk zichtbaar geworden. Zo zal het dan ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld het water van het zwembad met zonneboilers te verwarmen.

Als laatste de financiële afweging. Een investering van 4,3M voor alleen een renovatie vinden wij veel geld. De kapitaallasten ontlopen elkaar niet veel, zeker als de afschrijfperiode nog wordt meegenomen. Maar er is in deze berekening geen voordeel meegenomen van de opbrengst van de grond na nieuwbouw op een andere locatie. Een mogelijke tijdelijke locatie die nodig is voor renovatie, is zoals aangegeven moeilijk te vinden en zal ook nog hoge extra kosten met zich meebrengen.

De enquête is ingevuld door de geadresseerde besturen. We verwachten dat deze namens hun achterban hebben gereageerd. Maar er zijn natuurlijk tegengestelde belangen denkbaar. Bewoners rondom de Klaverhal die klagen over jongeren die ’s nachts de openbare ruimte veel lawaai produceren tot schoolgaande kinderen die voor hun gymnastiekles verder moeten lopen. Naar onze mening zijn hier diverse oplossingen mogelijk waarmee we ook deze doelgroepen tegemoet kunnen komen.

PZ ziet voldoende voordelen om de huidige Klaverhal te vervangen door een nieuw duurzaam exemplaar elders in het dorp.

Subsidie voor Vooruitstrevend Verwarmen

Op donderdag 24 januari kwam het voorstel “Instemmen met toekennen subsidie van €125.000,- t.b.v. project Vooruitstrevend verwarmen Zoeterwoude” van Rijnhart Wonen in de raad aan bod. Hierop hebben wij een aantal jaar moeten wachten, maar het resultaat mag er zijn.
In 32 geselecteerde huurhuizen, gebouwd in de jaren ‘80 zal Rijnhart Wonen de verwarmingsinstallaties moderniseren en aanpassen. Verbeteren van de isolatiewaarde is bij deze redelijk moderne huizen minder relevant. Het verbeteren van de installaties is wel een goede manier om het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. De ventilatie wordt vernieuwd, de CV ketels worden vervangen door hybride warmtepompen en er worden per huis 6 tot 8 zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen compenseren het extra verbruik van de hybride warmtepompen en een deel van het huishoudelijk verbruik.
Voorwaarden voor deze mooie subsidieregeling zijn wel dat:

  1. Het project moet bijdragen aan de verbetering van de energieprestatie van de woningen
  2. Het project moet bijdragen aan de ontwikkeling van kennis bij Rijnhart Wonen, haar partners en de gemeente Zoeterwoude
  3. Het project moet worden uitgevoerd bij bestaande woningen en meer of anders doen dan regulier onderhoud of renovatie.

Volgens de berekeningen zal het energieverbruik van de woningen aanzienlijk dalen, zodat deze van een C/D label naar veelal een A+ label gaan.
Maar de technieken zijn nieuw voor Rijnhart wonen. Er zijn nog geen ervaringscijfers. Om ervoor te zorgen dat alle partijen van dit project leren, wordt er een monitoringstraject uitgevoerd. Gedurende de eerste 2 jaar na installatie gaat Rijnhart Wonen het gebruik bij deze 32 huizen monitoren en de ervaringen van de huurders bij het gebruik middels enquêtes. Ten slotte worden de onderhoudskosten en aantal storingen gedurende deze tijd bijgehouden.
PZ vindt het belangrijk dat een dergelijk initiatief door een woningcorporatie in Zoeterwoude wordt gestimuleerd. Rijnhart Wonen heeft naast de 32 huizen in dit project nog 250 vergelijkbare huizen. Wanneer dit project succesvol blijkt te zijn, kunnen zij deze kennis op grotere schaal gaan gebruiken en zo de CO2 uitstoot in Zoeterwoude drastisch verlagen. Dat is goed voor onze hele gemeenschap.
Daarnaast zijn er in Zoeterwoude ook nog een groot aantal vergelijkbare koopwoningen in Zoeterwoude die uiteraard ook kunnen meeprofiteren van deze kennis en wellicht via een wijkgerichte aanpak ook een stuk energiezuiniger kunnen worden gemaakt.
Wij zijn blij met dit initiatief en zullen de installatie en monitoring met veel belangstelling volgen!

Lokaal maatwerk: woningen voor Zoeterwoude

Bij de behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening van Holland Rijnland heeft PZ zich uitdrukkelijk uitgesproken om de belangen van de huurders in Zoeterwoude sterker voor het voetlicht te krijgen.

In de voorgestelde tekst was in onze ogen onvoldoende ruimte om de Zoeterwoudse inwoners met voorrang woningen toe te kennen door middel van de zogenoemde ‘lokaal maatwerk’-regeling. In het concept was slechts 25% van de vrijkomende woningen met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners. Dat betekent in de praktijk dat de meerderheid van de woningen aan mensen van buiten Zoeterwoude kan worden toegekend, zodat de kans nog steeds erg klein is dat een Zoeterwoudse woningzoekende een woning in de gemeente kan krijgen.

Ook is er sprake van een nieuw systeem voor de inschrijving van woningzoekenden. De huurdersbelangenverenigingen uit de regio, waaronder De Huurderij, hadden per brief aan de corporaties laten weten dat zij onvoldoende betrokken zijn bij dit belangrijke onderwerp en bovendien wezen zij op onduidelijkheden met betrekking tot de borging van de belangen van de ingeschrevenen bij het overzetten van het oude naar het nieuwe systeem. Ook maakten zij terechte bezwaren op de wijze waarop met de privacy van de ingeschrevenen wordt omgegaan in het nieuwe systeem.

PZ heeft het initiatief genomen tot een amendement. Hierin hebben we aangegeven dat we onder voorwaarden tot 100% lokaal maatwerk willen kunnen toepassen, ofwel alle woningen met voorrang aan eigen inwoners willen kunnen toewijzen. Ook steunen we in dit amendement De Huurderij bij hun advies. We hebben we gepleit voor de borging van de rechten van de ingeschreven woningzoekenden in het nieuwe systeem, maar ook voor een actieve rol voor de huurdersbelangenverenigingen in de besluitvorming. Met een toevoeging vanuit het CDA voor de samenstelling van de urgentiecommissie kon het amendement rekenen op brede steun in de raad en werd het amendement aangenomen.

Door deze zienswijze geven wij invulling aan ons standpunt dat we groot belang hechten aan goede en betaalbare woningen voor de inwoners van Zoeterwoude.

Facebook