2019 januari Lokaal maatwerk: woningen voor Zoeterwoude

Lokaal maatwerk: woningen voor Zoeterwoude

Lokaal maatwerk: woningen voor Zoeterwoude

Bij de behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening van Holland Rijnland heeft PZ zich uitdrukkelijk uitgesproken om de belangen van de huurders in Zoeterwoude sterker voor het voetlicht te krijgen.

In de voorgestelde tekst was in onze ogen onvoldoende ruimte om de Zoeterwoudse inwoners met voorrang woningen toe te kennen door middel van de zogenoemde ‘lokaal maatwerk’-regeling. In het concept was slechts 25% van de vrijkomende woningen met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners. Dat betekent in de praktijk dat de meerderheid van de woningen aan mensen van buiten Zoeterwoude kan worden toegekend, zodat de kans nog steeds erg klein is dat een Zoeterwoudse woningzoekende een woning in de gemeente kan krijgen.

Ook is er sprake van een nieuw systeem voor de inschrijving van woningzoekenden. De huurdersbelangenverenigingen uit de regio, waaronder De Huurderij, hadden per brief aan de corporaties laten weten dat zij onvoldoende betrokken zijn bij dit belangrijke onderwerp en bovendien wezen zij op onduidelijkheden met betrekking tot de borging van de belangen van de ingeschrevenen bij het overzetten van het oude naar het nieuwe systeem. Ook maakten zij terechte bezwaren op de wijze waarop met de privacy van de ingeschrevenen wordt omgegaan in het nieuwe systeem.

PZ heeft het initiatief genomen tot een amendement. Hierin hebben we aangegeven dat we onder voorwaarden tot 100% lokaal maatwerk willen kunnen toepassen, ofwel alle woningen met voorrang aan eigen inwoners willen kunnen toewijzen. Ook steunen we in dit amendement De Huurderij bij hun advies. We hebben we gepleit voor de borging van de rechten van de ingeschreven woningzoekenden in het nieuwe systeem, maar ook voor een actieve rol voor de huurdersbelangenverenigingen in de besluitvorming. Met een toevoeging vanuit het CDA voor de samenstelling van de urgentiecommissie kon het amendement rekenen op brede steun in de raad en werd het amendement aangenomen.

Door deze zienswijze geven wij invulling aan ons standpunt dat we groot belang hechten aan goede en betaalbare woningen voor de inwoners van Zoeterwoude.

Facebook