2020

Archive: 2020

Een nieuwe burgemeester

Als de burgemeester met pensioen gaat, gaat er een heel traject in werking. De Commissaris van de Koning – In Zuid-Holland is dat Jaap Smit- heeft daar een belangrijke rol in (omdat deze besluit of er een nieuwe burgemeester kan worden geworven, of dat er alleen een interim bestuurder wordt aangesteld), maar ook de gemeenteraad. Deze besluit uiteindelijk wie de nieuwe burgemeester wordt. Er wordt een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit raadsleden. Deze commissie doet de selectie, waarna een kandidaat wordt voorgedragen ter goedkeuring aan de raad. Ik had de eer om namens PZ deel uit te maken van de vertrouwenscommissie en geef graag een kijkje achter de schermen hoe dat in zijn werk gaat.

Het pensioen van burgemeester Liesbeth Bloemen kwam na ruim 15 jaar niet onverwacht, maar was wel een belangrijk moment: zou de commissaris een nieuwe burgemeester willen installeren, of moest het een interimmer worden? Gelukkig gaf de situatie geen aanleiding om dat laatste te doen, en dus kreeg de raad de opdracht om een vertrouwenscommissie samen te stellen die de opvolger van Liesbeth mocht gaan selecteren. Alle fracties vaardigden hun voorzitter af, en samen met de griffie gingen we aan de slag. 
De benoeming van een burgemeester is een vertrouwelijk proces, waarbij in een protocol is vastgelegd wat er openbaar mag gebeuren en wat er onder geheimhouding gebeurt. De leden van de vertrouwenscommissie hebben een geheimhoudingsplicht die zwaar weegt. Voor de kandidaten wordt ook geheimhouding gegarandeerd. Niet alleen wordt hun identiteit niet onthuld als zij uiteindelijk niet de voorgedragen burgemeester zijn, maar ook de plaats en tijd waar de gesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie zijn geheim. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld de pers voortijdig op de hoogte is of dat de belangen van kandidaten worden geschaad in hun huidige functie als blijkt dat zij solliciteren.
De eerste stap is het opstellen van een uitgebreide profielschets, waarin wordt beschreven wie we zoeken. We hebben de mening gevraagd van inwoners en bedrijven in een enquête, en met meer dan 300 reacties hadden we een mooi beeld van wat voor de verschillende groepen belangrijk is. In een speciale raadsvergadering met Jaap Smit is de profielschets vastgesteld en daarna kon deze gepubliceerd worden. 
Na sluiting van de reactietermijn volgde weer een spannend moment: hoeveel mensen zouden er gereageerd hebben? Zouden er genoeg kandidaten zijn die burgemeester willen worden van ons mooie dorp? Gelukkig bleken er 26 mensen geïnteresseerd en kon de Commissaris aan de slag met de eerste selectieronde. Hij heeft een groot deel van de kandidaten gesproken en waar hij dat nodig vond ook assessments laten uitvoeren om te komen tot een ‘shortlist’ van de best geschikte kandidaten.
Daarna werd de vertrouwenscommissie uitgenodigd om de kandidaten te bespreken en werden door de griffie de gesprekken gepland met de mensen die op de afgestemde shortlist stonden. Na twee intensieve rondes heeft de vertrouwenscommissie een keuze gemaakt. Deze is op 13 juli besproken met de Commissaris, waarna in een speciale besloten raadsvergadering de raad is geïnformeerd over het verloop van het proces en de kandidaat die door de vertrouwenscommissie wordt voorgedragen. Uiteindelijk stemt de raad dan over de voordracht en kan de beoogde nieuwe burgemeester gebeld worden met het goede nieuws. Tussen de laatste gesprekkenronde en 13 juli zat nog enige tijd, en al die tijd wisten de kandidaten nog niet wat de uitslag was. Ook voor hun dus een spannende periode.
Ik vond het bijzonder om deel uit te mogen maken van de vertrouwenscommissie. Hoewel ik voor mijn werk regelmatig sollicitatieprocedures doe, was dit wel een heel bijzondere: je gaat iemand selecteren die zijn hele leven door deze functie zal zien veranderen: je wordt een publiek figuur en moet zelfs verhuizen. Voor de collega’s van de gemeenteraad, maar ook voor de wethouders en de gemeente-ambtenaren is het ook een belangrijke verandering: wie wordt het nieuwe boegbeeld waar je mee te maken krijgt in je dagelijks werk? Daarnaast maak je als commissie een keuze die alle inwoners raakt, en ook nog voor een termijn van tenminste zes jaar. Dat is een hele verantwoordelijkheid!
Ook alle protocollen en rituelen waren interessant om mee te maken. Soms viel het echt niet mee om met niemand te kunnen bespreken waar je was en wat je aan het doen was, of om niet te kunnen vertellen wat voor interessante gesprekken je had gehad. Maar bovenal kijk ik terug op een fijne samenwerking in de vertrouwenscommissie, en op een goed voorbereide en zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure.
Wanneer dit stuk gepubliceerd wordt, is onze nieuwe burgemeester al bekend. De officiële benoeming is op 7 oktober, nadat Liesbeth Bloemen afscheid heeft genomen. Liesbeth kan terugkijken op een mooie ambtstermijn en ik hoop dat haar opvolger een net zo mooie toekomst in Zoeterwoude tegemoet gaat.

Allemaal digitaal

Een belangrijk onderdeel van het raadslidmaatschap is het bijwonen van de raadsvergaderingen. In Zoeterwoude doen we dat in het Open Huis, waar we eerst in openbare voorrondes debatteren en vragen kunnen stellen aan de portefeuillehouders/wethouders, waarna de besluitvorming plaatsvindt in de gemeenteraadsvergadering. Als er veel stukken behandeld moeten worden, zijn er twee voorrondes tegelijkertijd en kies je als raadslid de voorronde waar jouw portefeuilles worden behandeld. De voorrondes worden altijd voorgezeten door een van de raadsleden, de gemeenteraad door de burgemeester. 
In deze coronatijd vergadert de raad digitaal, met behulp van MS Teams. Dat is toch echt wel heel anders dan dat je met elkaar in de raadszaal zit, of bij een voorronde in zaal De Weipoort in het gemeentehuis! Natuurlijk is het heel fijn dat de besluitvorming in de gemeente gewoon door kan gaan op deze manier. Met een spoedwet had de regering dat snel voor elkaar aan het begin van de crisis (we mochten wettelijk alleen besluiten bij fysieke aanwezigheid, dat is nu aangepast). 
Ik ben me de afgelopen tijd eigenlijk pas echt gaan realiseren wat er allemaal gebeurt tijdens zo’n vergadering en wat we nu allemaal moeten missen of anders moeten oplossen. Ongemerkt haal je bijvoorbeeld veel informatie uit de non-verbale signalen van de mensen in de zaal, je kunt rondkijken en ‘lezen’ hoe andere fracties reageren. Ook hebben we vaak binnen de fractie tijdens de vergadering nog korte onderonsjes, bijvoorbeeld om af te stemmen hoe we gaan reageren op iets dat door een andere partij wordt gezegd of naar aanleiding van een antwoord van de wethouder. Dat lukt allemaal niet zo goed met een digitale vergadering.
In de praktijk betekent het voor mij vergaderen met maar liefst vier schermen. Een waarop ik de vergadering open heb staan, eentje waarop ik de vergaderstukken kan raadplegen in ons digitale systeem Ibabs(dat zijn doorgaans veel documenten en ik vind printen zonde van het papier). Dan heb ik ook altijd de site van de gemeente openstaan, want de raadsvergadering wordt daar uitgezonden om de openbaarheid te kunnen waarborgen (niet iedereen is altijd in beeld daar, en ik wil wel graag weten of de hele wereld kan zien dat ik koffie zit te drinken of nog snel even iets zit te typen. Ik heb ontdekt dat ik ook heel ijdel word van dat beeldbellen, ik kijk stiekem ook hoe mijn haar zit en of ik niet beter mijn camera even anders neer kan zetten.) En last but not least mijn smartphone, want al die onderonsjes kunnen nu niet met een betekenisvolle blik, en we Whatsappen ons suf om toch het nodige overleg te kunnen hebben.
Je kunt je voorstellen dat dat knap vermoeiend is en veel vraagt van de concentratie. Maar we doen het zonder klagen en we houden vol, zeker nu we de Corona-cijfers zo gunstig zien ontwikkelen. Toch kan ik niet wachten tot het moment aanbreekt dat we weer mogen vergaderen in persoon. Hoe belangrijk het ook is om de RIVM-regels op te volgen, menselijk contact is wel een heel belangrijk onderdeel van ons bestaan en kan niet vervangen worden door techniek.

Raadsvergaderen in crisistijd

De gemeenteraad van 26 maart zal in Zoeterwoude in aangepaste vorm doorgang vinden. Juist in deze tijd van crisis moeten we zorgen dat het openbaar bestuur daar waar het kan doorgang vindt zolang we dat kunnen doen binnen de geldende regels. Dat geeft houvast en structuur in deze moeilijke tijd.

De onzekerheid van de huidige situatie maakt dat veel mensen zich zorgen maken over hun gezondheid of die van anderen, en dat is logisch en begrijpelijk. Wij doen dat ook. Dat neemt niet weg dat er ook nog veel dingen mogelijk zijn als je je houdt aan de regels. Juist door je daar aan vast te houden kunnen we deze crisis met elkaar zo goed mogelijk doorstaan.

In de wet is vastgelegd dat besluiten in de raad alleen genomen kunnen worden met fysieke aanwezigheid van raadsleden. Hiervan kunnen we op dit moment niet afwijken. We kunnen wel zorgen dat we de vergadering zoveel mogelijk schriftelijk voorbereiden, zodat de besluitvorming kort en bondig kan gebeuren. De raadsleden kunnen in de raadszaal voldoende afstand houden. De vergadering is ook openbaar, en geïnteresseerden is gevraagd om zich aan te melden, zodat voorbereid kan worden dat ook zij met voldoende ruimte aanwezig kunnen zijn.

Buiten deze noodzakelijke organisatorische maatregelen heeft ieder raadslid ook zijn persoonlijke afweging te maken of hij de vergadering kan of wil bijwonen. Volgens de richtlijnen dien je thuis te blijven als je gezondheidsklachten hebt. Daarnaast kunnen er andere redenen van persoonlijke aard zijn waardoor je liever thuis blijft, zoals je werkomgeving of huisgenoten in de kwetsbare groep. PZ respecteert ieders besluit daarin.

Dat kan invloed hebben op het zogenaamde quorum, ofwel het minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om rechtsgeldig te kunnen besluiten. Dat is voor de raad de helft plus een, dus 7 raadsleden in Zoeterwoude. Als op 26 maart blijkt dat het quorum niet gehaald wordt omdat er meer dan 6 raadsleden niet aanwezig zijn, zal de vergadering opnieuw bijeen worden geroepen na 24 uur. Volgens de wet hoeft er dan geen quorum te zijn om toch rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige raadsleden.

De overheid beraad zich op het aanpassen van de wet en het mogelijk maken van digitale besluitvorming. Wellicht zal het binnenkort dus anders geregeld kunnen worden. Voor nu heeft PZ er vertrouwen in dat de gemeenteraad haar taak ook onder deze bijzondere omstandigheden op een verantwoorde manier kan uitvoeren en dat de besluitvorming door kan gaan.

Noordbuurtseweg als fietsstraat

Al sinds een paar jaar staat de herinrichting van de Noordbuurtseweg op de agenda. De verkeersveiligheid is zodanig risicovol dat actie noodzakelijk is.

De Raad wilde alleen geld beschikbaar stellen op de voorwaarde dat het college een herinrichtingsvoorstel zou voorleggen. Geen geld reserveren zonder een gedegen plan. PZ wilde voorts dat de bewoners van deze weg maar ook de aangrenzende straten vooraf ideeën en wensen konden inbrengen.  

De gemeente heeft vervolgens de mogelijkheden en knelpunten van de huidige weg onderzocht. In september 2019 heeft de raad een korte notitie ter informatie ontvangen. Naar onze mening gaf dit echter nog geen enkel beeld over de nieuwe inrichting.

Naar onze mening moet met de herinrichting een verkeersbeeld worden bevorderd dat het langzaam verkeer beter faciliteert. De snelheid van gemotoriseerd verkeer moet worden vertraagd zodat de inrichting en uitstraling niet langer uitnodigt om hard te rijden. Nu rijden auto’s vaak veel harder dan de aangegeven 30 km en zorgen de wegversmallingen voor gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars.

Omdat de weg deel uitmaakt van een fietsnetwerk in de regio vindt PZ het de moeite waard om de weg te richten tot fietsstraat met daarbij een goede voorziening voor wandelaars. Auto zijn op een dergelijke straat te gast en een inrichting met zo min mogelijk borden maken dat zij dit zo ook zullen ervaren.

Uit gesprekken die PZ met een aantal bewoners heeft gevoerd is naar voren gekomen dat de herinrichting vooral gericht moest zijn op een veilig gebruik voor fietsers en wandelaars.  Van belang was ook dat de aanpak niet te veel kosten met zich mee zou brengen. Bewoners lijken het idee van een fietsstraat waarbij auto’s te gast zijn een goed plan te vinden. 

Er bestaan in Nederland genoeg passende voorbeelden van fietsstraten. PZ denkt dat met een straat roodgekleurd asfalt en in het midden over de hele lengte een (lage) verhoogde middenberm van klinkers een lagere snelheid van auto’s zal worden afgedwongen. 

PZ vraagt Wethouder Bouter serieus onderzoek te doen naar de inrichting van de eerste echte fietsstraat van Zoeterwoude.

De toekomst van de Kameleon locatie

Met verdwijnen van het gebouw de Kameleon (Noordbuurtseweg) kan er een nieuwe invulling worden gegeven aan de aan de bestemming van die locatie.  De grond waarop het gebouw staat is eigendom van de gemeente en dat maakt dat de Raad een besluit moet gaan nemen wat er met de locatie gaat gebeuren.

PZ hecht grote waarde aan groen en openbare ruimte in de directe woonomgeving.  Naast en om het gebouw is nu gelegenheid tot spelen en geeft de open ruimte een mooie en rustieke onderbreking van de bebouwing aan de Noordbuurtsevaart.

Verder heeft PZ geconstateerd dat de wijk Westwout al veel ruimte heeft ingeleverd om nieuwe woningen mogelijk te maken, dit zowel op de locatie van oude basisschool Westwoud als de Christus Dienaar Kerk. 

Naar onze mening moet het weinige overgebleven openbare groen zo goed mogelijk worden behouden. Dit betekent niet dat wij tegen het bouwen van woningen zijn maar dat we een grens stellen aan het verdwijnen van nog meer groen en ruimte .

Tegelijkertijd is er ook een onderzoek gaande naar volwaardige speelplekken in de wijk en mogelijkheden voor ouderen om tijdens hun wandeling even uit te rusten op een bankje in het groen. PZ is aanwezig geweest bij zowel een rondleiding langs de speelplekken in de wijk als wel op een bijeenkomst van de thematafel Spelen in de wijk Westwout.

Tegelijkertijd heeft een werkgroep van betrokken bewoners van de wijk heeft op eigen initiatief een voorstel voor een speelparkje opgesteld. De werkgroep beoogd een groene natuurlijke inrichting voor de niet al te grote locatie en richt zich op verschillende gebruikers van de locatie. 

Wij zijn van mening dat woningen daar niet goed inpasbaar zijn.  Iedere woning op die plaats verkleind de mogelijkheid tot een mooi speelpark waar kinderen goed buiten kunnen speen en anderen kunnen genieten van het groen en het water. 

Wij vinden het zeer de moeite waard dat de gemeente samen met de werkgroep afspraken maakt tot een optimale inrichting van het terrein. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar de uitkomsten.

Wat ons betreft moeten financiële kaders niet altijd bepalend zijn. Maatschappelijk rendement gaat wat ons betreft op deze locatie voor op het financiële rendement.

PZ blijft staan voor een groen leefomgeving dicht bij woningen waar onze inwoners van alle leeftijden goed kunnen verblijven.

Maatvoering nieuwe sociale woningen

We hebben begrepen dat er onrust is tussen de samenwerking tussen de gemeente en Rijnhart Wonen, die ook De Huurderij raken als huurdersbelangenvereniging. 

Dat lijkt een effect te hebben op de voortgang van ons sociale woningbouwprogramma en de kwaliteit van de woningen. En dat is wat PZ betreft niet acceptabel. We hebben dan ook in de raadsvergadering van 21 februari hier een aantal vragen over gesteld.

Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de nieuwbouw van sociale woningen in het project Bloemenweide. We hebben gehoord dat er in afwijking van de norm ineens is besloten dat de maatvoering van de eengezinswoningen is verkleind naar 4m60 in plaats van de norm van 5m20. Dat levert natuurlijk woningen op die te klein zijn. Hoewel Rijnhart Wonen bepaalt wat de maatvoering is, vinden wij wel dat de gemeente zorg moet dragen voor naleven van standaards. We zitten niet te wachten op te smalle woningen, en met enige creativiteit zijn er echt wel oplossingen te vinden.De wethouder heeft gezegd er alles aan te doen om de samenwerking weer vlot te krijgen. Hij heeft er vertrouwen in dat er momenteel hard gewerkt wordt bij Rijnhart Wonen om problemen op te lossen die ontstaan waren door het vertrek van een aantal mensen. Hij ziet voortgang en resultaten. Dat neemt niet weg dat PZ samen met De Huurderij kritisch zal blijven volgen of de prestatieafspraken worden uitgevoerd en of er voldoende voortgang is.

Facebook