2021

Archive: 2021

Meeschrijven aan het verkiezingsprogramma 2022?

de fractie aan het werk bij de actie Zoeterwoude Ruimt Op

Op 16 maart 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. De programmacommissie van PZ is inmiddels gestart met het voorbereiden van een passend partijprogramma.

Dit gaan wij echter niet alleen doen. Wij vragen onze leden en de andere inwoners van Zoeterwoude om aan het programma mee te schrijven. We vinden het fijn als jullie als leden willen meedenken en bieden jullie de mogelijkheid om zelf met ideeën te komen. Wat is voor jullie in deze tijd belangrijk of wat misschien helemaal niet? 

Wat is het idee? We gaan uit van twee sporen: (1) contact met onze leden en (2) contact met de andere inwoners van Zoeterwoude. 

We beginnen het gesprek met jullie door middel van een beeldbelsessie (Zoom) op aanstaande donderdag 26 augustus 20:00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we in kleine groepjes stellingen bespreken. Om goed voorbereid het gesprek aan te gaan willen graag informatie ophalen over drie thema’s waarmee wij onze campagne willen richten, namelijk:

  • Prettig wonen voor iedereen
  • Behoud en verbetering van de leefbaarheid
  • Gezonde en gelukkige generaties

Om mee te doen moet je inbellen met je computer. Hiervoor deze link gebruiken: HIER KLIKKEN

Daarna zullen we in september ook de andere inwoners van Zoeterwoude de kans geven met ideeën te komen. Dit willen we doen door met inwoners in gesprek te gaan bij een PZ-stand bij de Jumbo in het dorp en de MCD aan de Rijndijk. De fractie zal uiteraard aanwezig zijn, maar we zouden jullie hulp daarbij heel goed kunnen gebruiken, zodat we de uren (in blokken van 2 uur) kunnen verdelen en met zoveel mogelijk mensen in gesprek kunnen gaan.

De supermarktsessies zullen plaatsvinden op zaterdag 4 en 11 september tussen 10.00 uur en 16.00 uur met blokken van 10-12 uur, 12-14 uur en 14-16 uur. We horen graag of je ons zou kunnen helpen. Je kunt je voorkeur voor tijd en plaats opgeven door deze mail te beantwoorden: HIER KLIKKEN. We zullen voorafgaand nog een digitale briefing organiseren om jullie verder te informeren over de gang van zaken en de inhoudelijke kant van de stellingen, c.q. op weg te helpen met vragen die je kunt stellen om het gesprek op gang te brengen.

Met alle ideeën, meningen en suggesties die we hiermee ophalen kunnen we ons programma verder uitwerken.

Alvast dank voor jullie bijdrage!

De programmacommissie,

Arjan Agema, Jos Valk, Marin Pannebakker, Myrna van der Poel, Pieter Goossen

PZ en Van Gas Los

In Zoeterwoude nemen we deel aan een pilot in het kader van de energietransitie: het project Van gas los in de Rijndijk. Het uiteindelijke doel is om alle woningen in Nederland in 2050 gasloos te hebben, dit project helpt om te onderzoeken hoe dat het beste kan. Op deze manier kan er kennis worden opgebouwd die ook verder in het land bruikbaar is.

Progressief Zoeterwoude vindt de klimaatcrisis een topprioriteit. We zijn als samenleving verantwoordelijk voor het zoeken naar oplossingen om de wereld te behouden voor de toekomst. De energietransitie is een belangrijk onderdeel van deze oplossing en ook Zoeterwoude dient hier een bijdrage aan te leveren.

Vanuit dat perspectief is Van gas los een project dat we ondersteunen. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Zo moet iedere inwoner op basis van vrijwilligheid kunnen besluiten of hij daadwerkelijk deelneemt en zijn woning van gas los maakt. Een belangrijk argument daarbij is dat er een betrouwbaar alternatief voor handen moet zijn. 

Daarbij moet het ook betaalbaar zijn. Niet iedereen kan zomaar een flinke som geld op tafel leggen ook al is de terugverdientijd relatief kort. PZ ziet kansen om de acceptatie te vergroten door financiële tegemoetkomingen voor particulieren en bedrijven. Er zijn al diverse subsidieregelingen vanuit het rijk, de provincie en de regio/gemeente. Dit mag wat ons betreft verder groeien. We vinden het een goed idee om te onderzoeken hoe bestaande voorzieningen als het Zoeterwoudse duurzaamheidsfonds uitgebreid kunnen worden.

Ook vinden we het belangrijk dat er voldoende participatie en heel duidelijke communicatie plaatsvindt over wat er van de inwoners en de overheid verwacht moet worden.

Daarnaast vertrouwen we erop dat de snel toenemende ontwikkeling van de techniek ons zal helpen in de periode tot 2050. Dat hebben we bijvoorbeeld ook bij zonnepanelen gezien. Deze hebben zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld van onbetaalbare noviteit tot algemeen gebruiksgoed, waarbij niet alleen de kosten zijn gedaald maar ook het rendement aanzienlijk is verbeterd. We hopen dat hetzelfde zal gebeuren voor de techniek die als alternatief voor gas wordt ingezet. 

Noordbuurtseweg als fietsstraat.

Veel gebruikers van de Noordbuurtseweg ervaren al jaren een onveilige verkeerssituatie op de Noordbuurtseweg. Met de huidige inrichting rijden auto’s vaak veel harder dan de aangegeven 30 km en zorgen de wegversmallingen voor gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars. Vanaf het plan om de onveilige verkeerssituatie aan te pakken tot nu is inmiddels veel water door de Noordbuurtsevaart gestroomd. 

PZ is altijd uitgegaan dat met de herinrichting een verkeersbeeld worden bevorderd dat het langzaam verkeer beter faciliteert. De snelheid van gemotoriseerd verkeer moet worden vertraagd doordat de inrichting en uitstraling niet langer uitnodigt om hard te rijden. Uit de gehouden informatieavonden met belanghebbende en ook gesprekken die PZ met een aantal bewoners heeft gevoerd is naar voren gekomen dat de herinrichting vooral gericht moest zijn op een veilig gebruik voor fietsers en wandelaars.  Ook werd er gewaarschuwd dat een nieuwe inrichting niet tot nieuwe problemen moet leiden. Op trillingen door hoge drempels en geluidsoverlast zit men niet te wachten.

PZ maakt keuze

Op initiatief van PZ, ondersteunt door SBZ, is in het voorjaar van 2020 onderzocht of de weg kan worden ingericht als fietsstraat. Dit heeft geleid dat een onderzoekbureau twee varianten heeft uitgewerkt. Wat PZ betreft was er in de Raad meer aandacht geweest voor een goede beeldvorming bij een fietsstraat. Ondanks onze uitnodiging aan de VVD en het CDA om daarover met elkaar in gesprek te gaan zijn beide fracties hier niet op ingegaan. 

In september 2020 zijn de twee inrichtingsvarianten aan de raad voorgelegd. Bewoners hebben voor de raadvergadering ook op de varianten gereageerd en vanuit hun reacties bleken zij het idee van een fietsstraat, waarbij auto’s te gast zijn, een goed plan te vinden. Het plan is mede op verzoek van PZ nog wel aangepast met name het terug intekenen van parkeerplaatsen.

Middels een raadsbesluit is besloten dat de inrichting een fietsstraat zal worden. Als voorwaarde is wel gesteld dat de kosten binnen het budget moesten blijven. Gelet op het belang van het tijdig aanvragen van de subsidie is PZ akkoord gegaan om een uitgewerkt plan in te dienen bij de provincie.

Begin maart 2021 zijn de bewoners geïnformeerd dat de toegezegde informatieavond door de Corona crisis niet mogelijk is. Zij zijn gewezen dat her definitieve ontwerp in te zien is op de website (www.zoeterwoude.nl/noordbuurtsewegweg). Er is natuurlijk wel gelegenheid voor het maken van opmerkingen en stellen van vragen door de bewoners en andere betrokkenen.

PZ verwacht dat het college nu snel een definitief financieel voorstel aan de Raad zal voorleggen zodat er voortgang in blijft. Een goede vlotte voortgang betekent immers dat er een einde komt aan de onveilige verkeerssituatie van de Noordbuurtseweg.

Tafeltje-dekje

Tafeltje-dekje voorziet in een behoefte  aan zelfstandig wonende ouderen voor het verkrijgen van een warme maaltijd. Ondanks de inspanningen van de organisatie Tafeltje-dekje zal deze voorziening per 1 mei 2021 stoppen doordat WIJdezorg ophoudt  met het ondersteunen van deze organisatie. De beëindiging van Tafeltje-dekje gaat leiden tot een afname van de contacten van zelfstandig wonende ouderen. Ondanks het feit dat er jarenlang onderkend is dat Tafeltje-dekje een belangrijke voorziening is voor ouderen, lijkt de hulp voortaan aan de markt te worden overgelaten. Dit is iets waar PZ niet achter staat!

Tafeltje-dekje maakt deel uit van het ouderenbeleid in het algemeen en wij.moeten constateren dat Emmaus zich niet medeverantwoordelijk voelt voor de uitvoering van het lokale ouderenbeleid. Op basis van het feit dat Tafeltje-dekje gemeentelijke subsidie krijgt kunnen wij vaststellen dat de gemeente deze voorziening belangrijk vindt.

PZ heeft dan ook de volgende reactie gegeven en bijgaande vragen gesteld aan de wethouder.

  • Welke actie heeft het college naar WIJdezorg genomen om hen van gedachten te laten veranderen en te laten inzien dat het stoppen met deze dienstverlening voor ouderen in Zoeterwoude een onverantwoord besluit is?
  • Wordt er van de kant van de gemeente in samenwerking met het bestuur van Tafeltje-dekje nog actie ondernomen om deze vrijwilligers te behouden voor sociale activiteiten in ons dorp? 
  • Kan het college ons toezeggen dat de gemeenteraad in het laatste kwartaal van 2021 geïnformeerd wordt over mogelijk ondernomen acties?
  • De kosten zullen voor de ouderen toenemen. Kunnen zij waar nodig een beroep doen op financiële ondersteuning voor apparatuur om te maaltijden te bewaren en op te warmen?

Natuurlijk kan een deel van de thuiswonende ouderen zich prima redden met alternatieve als maaltijden van een commerciële partij. Maar een stukje sociale binding via de vaste vrijwilligers gaat verloren. De zelfredzaamheid van ouderen die nu zelfstandig thuiswonen komt hier in het gedrang wat mogelijk gaat leiden tot duurdere voorzieningen en extra kosten voor de gemeenschap. 

De fractie van PZ verlangt dan ook dat het college dit nauwlettend volgt, de zelfredzaamheid voor de zelfstandig wonende oudere inwoners blijft ondersteunen en de vinger aan de pols houdt wat betreft individuele gevolgen.

Waarom stijgen de lasten in Zoeterwoude?

Onze ambities voor Zoeterwoude zijn groot. In Zoeterwoude dorp wordt binnenkort het sportpark Haasbroek grootschalig vernieuwd, de Klaverhal wordt verplaatst en in Zoeterwoude Rijndijk worden de Bernardusschool en het Maatschappelijk Centrum verbouwd. Omdat we deze projecten graag allemaal gerealiseerd zien en de bijbehorende kosten niet gering zijn, hebben we er voor gekozen om de Onroerend Goed Belasting stapsgewijs te verhogen:

  • voor de eigenaren van woningen met 7,5% 
  • voor de eigenaren van gebouwen die niet woning in gebruik zijn, in 2020: 2,5%, in 2021: 2,5%, in 2022: 1,25% en in 2023: 1,25%

De kosten zijn inderdaad flink gestegen, zeker als we het afzetten naar de verhogingen in de andere gemeenten binnen onze regio. We realiseren ons terdege dat dit impact heeft op de portemonnee van onze inwoners. Het was voor PZ een moeilijke keuze. Liever hadden wij onze bewoners ontzien door de heffing op “gebouwen die niet als woning in gebruik zijn”, meer te verhogen. Echter daar hebben we geen meerderheid in de raad voor meegekregen.

De kosten gaan omhoog, maar gelukkig niet om gaten in de begroting te dichten. We krijgen voor iedereen wat moois terug: een vernieuwde school voor onze kinderen, meer sportaccommodaties en een centrale plek in het sterkst groeiende deel van onze gemeente.

Een nieuw jaar…

2021 is alweer een paar weken onderweg. Het is een jaar van hoop na dat bijzondere corona-jaar 2020. Door de omstandigheden heeft de gemeente een digitale oplossing gezocht voor de nieuwjaarsreceptie door een live talkshow te maken in samenwerking met Unity. Persoonlijk vond ik het een leuke en professioneel opgezette oplossing. De vrijwilliger van het jaar, Monique Pietersen, werd echt verrast met haar onderscheiding en we kregen ook een mooi inkijkje in wat ons college bezighoudt.

We hadden een paar maanden geleden toch echt gehoopt dat we inmiddels weer wat meer ruimte zouden hebben om mensen persoonlijk te ontmoeten en in persoon te kunnen vergaderen. Helaas laten de omstandigheden met corona dat nog niet toe. We blijven voorlopig dus nog gebonden aan de digitale vergaderingen.
Aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat het kan: allemaal op onze eigen plek en veilig vergaderen. Maar ik moet zeggen dat ik na al die maanden het ‘live’ vergaderen met de raad echt mis. Het persoonlijke contact, het debat, even met een blik iets bevestigen: het kan allemaal niet met videovergaderen en het wordt me steeds duidelijker hoe belangrijk dat eigenlijk is.

2021 is ook het laatste volledige jaar van deze raadsperiode. Op 17 maart aanstaande zijn eerst de tweede-kamer-verkiezingen. Na de val van het kabinet over de toeslagenaffaire gáát het echt ergens over. Neemt de keizer er genoegen mee dat Rutte en Hoekstra zijn aangebleven als partijleider? Ofwel: heeft Nederland er vertrouwen in dat de mensen die verantwoordelijk waren voor het ontstaan van deze toestanden ook degenen zullen zijn die de oplossing gaan brengen? We gaan het zien!
In Zoeterwoude zal het komend jaar over andere onderwerpen gaan. Zo zijn we bijvoorbeeld volop bezig met de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet en de Regionale Energie Strategie (RES). Ook de grote projecten zullen verder opgevolgd worden: de vervanging van de Bernardusschool en de herinrichting van Haasbroek.

Als partij gaan we ons binnenkort buigen over ons nieuwe verkiezingsprogramma. Uiteraard zullen daar onderwerpen als woningbouw, zorg voor de inwoners die dat nodig hebben en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. We staan ook zeker open voor uw mening en input. Wil je ons iets melden datje belangrijk vindt voor de toekomst van Zoeterwoude? Neem gerust contact met ons op via de website, telefonisch of in persoon. We horen graag van u! 

Facebook