2021 april

Archive: april 2021

PZ en Van Gas Los

In Zoeterwoude nemen we deel aan een pilot in het kader van de energietransitie: het project Van gas los in de Rijndijk. Het uiteindelijke doel is om alle woningen in Nederland in 2050 gasloos te hebben, dit project helpt om te onderzoeken hoe dat het beste kan. Op deze manier kan er kennis worden opgebouwd die ook verder in het land bruikbaar is.

Progressief Zoeterwoude vindt de klimaatcrisis een topprioriteit. We zijn als samenleving verantwoordelijk voor het zoeken naar oplossingen om de wereld te behouden voor de toekomst. De energietransitie is een belangrijk onderdeel van deze oplossing en ook Zoeterwoude dient hier een bijdrage aan te leveren.

Vanuit dat perspectief is Van gas los een project dat we ondersteunen. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Zo moet iedere inwoner op basis van vrijwilligheid kunnen besluiten of hij daadwerkelijk deelneemt en zijn woning van gas los maakt. Een belangrijk argument daarbij is dat er een betrouwbaar alternatief voor handen moet zijn. 

Daarbij moet het ook betaalbaar zijn. Niet iedereen kan zomaar een flinke som geld op tafel leggen ook al is de terugverdientijd relatief kort. PZ ziet kansen om de acceptatie te vergroten door financiële tegemoetkomingen voor particulieren en bedrijven. Er zijn al diverse subsidieregelingen vanuit het rijk, de provincie en de regio/gemeente. Dit mag wat ons betreft verder groeien. We vinden het een goed idee om te onderzoeken hoe bestaande voorzieningen als het Zoeterwoudse duurzaamheidsfonds uitgebreid kunnen worden.

Ook vinden we het belangrijk dat er voldoende participatie en heel duidelijke communicatie plaatsvindt over wat er van de inwoners en de overheid verwacht moet worden.

Daarnaast vertrouwen we erop dat de snel toenemende ontwikkeling van de techniek ons zal helpen in de periode tot 2050. Dat hebben we bijvoorbeeld ook bij zonnepanelen gezien. Deze hebben zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld van onbetaalbare noviteit tot algemeen gebruiksgoed, waarbij niet alleen de kosten zijn gedaald maar ook het rendement aanzienlijk is verbeterd. We hopen dat hetzelfde zal gebeuren voor de techniek die als alternatief voor gas wordt ingezet. 

Facebook