Pieter Goossen

Author Archives

Vlog – Onze jeugd

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. In deze verkiezingstijd wordt hierover elke week in een vlog verslag gedaan.

Deze week: onze jeugd in de Bernardusschool

Vlog – Biodiversiteit

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. In deze verkiezingstijd wordt hierover elke week in een vlog verslag gedaan.

Deze week: Biodiversiteit

Wat zou u doen met 1 ton?

Bij Progressief Zoeterwoude staat de inwoner van Zoeterwoude centraal. Daarom willen wij u actief betrekken bij de beslissingen in de raad. Wij willen uw uitnodigen om niet alleen mee te denken maar ook om mee te doen in de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt. Bewoners en ondernemers die wonen, werken en leven in Zoeterwoude zijn onze partners voor het uitvoeren van zaken die belangrijk zijn voor ons dorp. Tenslotte bent u Zoeterwoude!

De gemeente heeft een jaarlijks begroting van circa 19 miljoen euro. Hiermee worden onder andere de zorgkosten gedekt, de onderwijsinstellingen gefaciliteerd, de wegen, fietspaden en speeltuinen aangelegd, het riool onderhouden en de inrichting van de openbare groene perkjes en rotondes betaald. PZ wil € 100.000 van de begroting reserveren om die samen met u te besteden aan een beter Zoeterwoude. Dat is wat wij burgerbegroting noemen.


PZ wil een burgerbegroting mogelijk maken. U kunt (eventueel samen met andere inwoners) met plannen komen die door de gemeente worden betaald

Wat is een burgerbegroting?

Een burgerbegroting is een georganiseerd proces waarin Zoeterwoude inwoners samen bepalen welke onderwerpen en vraagstukken ze van belang vinden, waar ze in willen investeren en zelf de keuzes in willen maken.

Denk aan iets groots zoals investeringen in duurzaamheid, maar ook aan iets simpels zoals het plaatsen van een maatregelen die het verkeer verbeteren.

Hoe werkt dit?

Het idee is om later in het jaar een bijeenkomst te organiseren waar bewoners en bedrijven hun belangrijkste thema’s presenteren. Op basis hiervan worden sessies georganiseerd om de ideeën vorm te geven. De gemeente geeft aan wat de kosten zijn en hoe deze kunnen worden uitgevoerd. Als laatste worden de beste projecten door de bewoners en bedrijven zelf gekozen!

En, wat zou u doen met 1 ton? Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. U kunt deze via het formulier hieronder naar ons toesturen.

 

Vlog – Introductie

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. In deze verkiezingstijd wordt hierover elke week in een vlog verslag gedaan.

Deze week de introductie.

UnityTV had de test versie van dit vlog snel gevonden en daarna verwerkt in hun eigen wekelijkse vlog. Hieronder de tegenreactie op vlog 19 van UnityTV:

Sport en Recreatie

Bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn, dus niet alleen voor inwoners die aangesloten zijn bij een sportvereniging. De financiële ondersteuning voor de Werkgroep Sportstimulering, die niet gebonden sportbeoefening ondersteunt, moet daarom blijven bestaan. De inrichting van het “streetworkout-parcours” aan het Molenpad is een voorbeeld van wat hiermee kan worden bereikt.

PZ wil ook de sportorganisaties blijven ondersteunen om hun toekomst veilig te stellen. Veel sportaccommodaties worden gedurende delen van de dag niet gebruikt. Gedeelde voorzieningen kunnen de verenigingen helpen hun teruglopende ledenaantallen tegen te gaan. In de zomer tennis en in de winter voetbal is makkelijker als de voorzieningen gedeeld worden. PZ is een voorstander van het verplaatsen van de Klaverhal naar Haasbroek, waardoor de al aanwezige sportverenigingen hun voorzieningen kunnen delen. Dit bevordert verbondenheid, betere benutting van de accommodaties en faciliteiten en integrale lidmaatschappen.

We willen de bestaande sportaccommodaties in Zoeterwoude, waaronder het zwembad, in stand houden. Verder willen we de sportieve en recreatieve mogelijkheden ontwikkelen bij het nieuwe Recreatief Transferium, bv. een trimbaan, roei- en kanomogelijkheden, klim- en klautertoestellen, verhuur van fietsen, skeelers e.d.

Schaatsen is in Zoeterwoude een populaire sport, we hebben zelfs schaatsers op topniveau voortgebracht. Om iedere inwoner de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen wil PZ financieel bijdragen aan de bouw van een 333-meter-ijsbaan in Leiden.

Actiepunten:

 • De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. behouden en indien mogelijk uitbreiden.
 • Een aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardloop- en skeelerpaden onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.
 • Het stimuleren van niet-verenigingsgebonden bewegen.
 • Stimuleren dat (sport)verenigingen meer samenwerken en dat faciliteiten multifunctioneel zijn (bv. sportvelden, kleedkamers, kantine) door het
  centraliseren van de bestaande sportaccommodaties (Haasbroek).
 • Het bestaande aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardlooppaden onderhouden en, samen met de regio, uitbreiden.
 • Het leveren van een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een 333-meter-ijsbaan in Leiden.

Dienstverlening en Burgerparticipatie

De afstand met de gemeente wordt kleiner doordat de gemeente meer naar de mensen toe moet. De rol van de sociale media waarbij inwoners snel worden geïnformeerd en makkelijk hun mening kunnen geven moet groter. Inwoners worden zo vooraf betrokken bij zaken die hun leefomgeving aangaan.
Via de gemeentelijke website moet het makkelijk zijn om op afstand een product aan te vragen. Voor wie hiermee niet overweg kan, moet het huidige loket blijven bestaan.

In het kader van het meer betrekken van de inwoners bij besluitvorming vinden wij het idee van een ”Burgerbegroting” zeer interessant. De burger is dan verantwoordelijk voor een bepaald budget. Daarbij zou de vraag gesteld kunnen worden: Wat zou u doen met 1 ton? Je betrekt burgers pas echt bij besluitvorming als ze zelf keuzes kunnen maken over investeringen.

PZ gaat via “Raad op Straat”-acties in het dorp en aan de Rijndijk naar de inwoners toe om hen de gelegenheid te bieden op het gemeentebeleid te reageren en met hen in gesprek te gaan over zaken die zij belangrijk vinden. Die informatie nemen wij mee in ons politiek handelen. Daarnaast organiseert PZ klankbordbijeenkomsten, waarin actuele onderwerpen worden besproken. PZ haalt input voor haar beleid juist bij de inwoners.

Actiepunten:

 • Bewoners en bedrijven goed, tijdig en duidelijk informeren over planning, voortgang en inhoud van projecten.
 • PZ gaat ten minste 1 maal per jaar de straat op om met de burgers in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de politiek.
 • Halverwege de raadsperiode informeren we via een voortgangsbericht de inwoners over de tot dan toe gerealiseerde programmapunten.
 • Het rond actuele thema’s organiseren van klankbord-bijeenkomsten met burgers.
 • Het verkennen van de mogelijkheid van een Burgerbegroting om de burgers meer bij de besluitvorming te betrekken.

Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2015 zijn er meer taken vanuit de landelijke overheid overgekomen naar de gemeente. Dit betekent een extra zware taak voor de gemeente, maar is wel een goede zaak: als meest nabije overheid kan de gemeente gericht hulp bieden en bovendien de verschillende problemen te lijf gaan met een integrale aanpak. Daarbij kan -zeker in Zoeterwoude- gebruik worden gemaakt van de “informele” kracht van de samenleving. Informele zorg en hulp kunnen vaak effectiever en warmer zijn. Voorkomen moet echter worden dat inwoners worden overbelast, wanneer professionele begeleiding te weinig wordt geboden of zelfs geheel uitblijft.

Werk en inkomen
Nog steeds teveel mensen moeten een beroep doen op een bijstandsuitkering. Het is een belangrijke taak van de gemeente om samen met betrokkenen actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitzichtloze situatie te beëindigen. Daarbij is maatwerk noodzakelijk. Het vinden van werk staat voorop. Met begeleiding en scholing is al veel mogelijk. Voor kwetsbare groepen zijn extra maatregelen noodzakelijk. Met loonkostensubsidies en speciale “garantie-banen” kunnen werkgevers worden gestimuleerd om ook deze groepen een kans te geven. De gemeente als werkgever moet daarbij uiteraard zelf het goede voorbeeld geven!
De groep statushouders (mannen én vrouwen) heeft belang bij een extra intensieve begeleiding met daarbij veel aandacht voor de Nederlandse taal en cultuur. Het is overigens geweldig dat er zoveel draagvlak in de Zoeterwoudse samenleving is voor de opvang van deze mede-inwoners! Mocht het vinden van werk vrijwel onmogelijk zijn, dan is het in elk geval zinvol om betrokkenen te stimuleren op andere wijze actief te zijn in de samenleving, met name door vrijwilligerswerk.

Er zijn extra maatregelen mogelijk en nodig om te voorkomen dat mensen door hun lage inkomen in een isolement terecht komen. Die noodzaak geldt zeker voor kinderen van de “minima”. Zij moeten net als hun leeftijdsgenoten normaal kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in de vrije tijd (sport en cultuur). De gemeente kan en moet hiervoor zorgen.
In samenwerking met alle betrokkenen (met name Rijnhart-wonen, zorgverzekeraars en energiebedrijven) moet vroegtijdig gesignaleerd worden wanneer mensen in betalingsproblemen verkeren. Met gerichte hulp -ook via de Stichting Schuldhulpmaatje- kan verergering worden voorkomen.

Actiepunten:

 • Actieve begeleiding naar werk staat voorop.
 • Extra financiële ondersteuning voor “de sociale minima” en zeker voor hun opgroeiende kinderen.
 • Aandacht voor preventie, waaronder schuldhulpverlening.

Zorg en welzijn
Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de taak om zorg te dragen voor opvang, begeleiding en zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten en personen met een psychische stoornis. Deze nieuwe taken gaan echter gepaard met bezuinigingen, waardoor mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen en daardoor ook vaker en langer steun moeten zoeken in hun eigen omgeving. Wanneer toch professionele hulp wordt geboden, vergt dat soms hoge financiële eigen bijdragen.
Juist in de Zoeterwoudse samenleving is er vanouds veel aandacht voor burenhulp en informele zorg. Ook zijn er veel vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontspanning, aandacht en zorg. Relatief nieuwe voorbeelden hiervan zijn De Buren/ de Herdershof en Zoeterwoude voor Elkaar (ZVE). 
PZ hecht sterk aan deze voorzieningen, maar dan vooral als preventie van en aanvulling op professionele zorg. Wanneer echt professionele zorg noodzakelijk is, dan dient deze ook beschikbaar te zijn. Op zich mag een financiële bijdrage worden gevraagd aan een ieder die het betalen kan. Een eigen bijdrage mag echter nooit een onredelijke financiële drempel worden. Op deze effecten dient te worden gemonitord, waarbij ook wordt gelet op mogelijke cumulatie met andere eigen bijdragen.
In de nieuwe omstandigheden wordt vooral veel gevergd van mantelzorgers. Ook zij zijn gebaat bij extra ondersteuning en zorg, opdat zij hun zware taken kunnen volhouden.
In de komende raadsperiode zullen nog meer taken richting de gemeente komen. Dat betreft vooral de opvang van daklozen en mensen met een verleden in de geestelijke gezondheidszorg. PZ vindt het vanzelfsprekend dat ook op dit vlak wordt geijverd voor een “inclusieve samenleving”. Tegelijkertijd dient wel gewaakt te worden voor een te zwaar beroep op de samenleving, zeker wanneer zich dat gaat toespitsen op bepaalde groepen in de samenleving, zoals bewoners van huurwoningen.
De komende jaren zal de gemeente werk moeten maken van de meer integrale en vernieuwende aanpak, waarbij de grenzen tussen de drie “sociale domeinen” soms moeten vervagen. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsmarkt-projecten voor kwetsbare jongeren of de aanpak van “één gezin, één coach”; ook bij volwassenen. Dit vergt een nog betere samenwerking tussen alle informele en professionele hulpverleners onder regie van de gemeente.

Actiepunten:

 • Professionele hulp beschikbaar voor iedereen die dit nodig heeft.
 • Permanente monitoring op het systeem van eigen bijdragen.
 • Extra ondersteuning van mantelzorgers.
 • Professionele ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties als ZVE.
 • Samenwerking tussen alle zorgaanbieders onder regie van de gemeente.

Jeugd
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Zoeterwoude doet dit samen met vijftien andere gemeenten binnen Zuid-Holland. In het gemeentelijke centrum voor jeugd en gezin (CJG) worden preventieve programma’s aangeboden voor ouders, kinderen en jongeren ten behoeve van gezondheidsbevordering. Via het Jeugd en Gezins Team (JGT) wordt ondersteuning geboden op het gebied van groeien en opvoeden. Het JGT heeft Zoeterwoude samen met Leiderdorp georganiseerd. Voor de meer gespecialiseerde vormen van jeugdhulp en jeugdzorg sluit Zoeterwoude aan bij Holland Rijnland. PZ volgt ontwikkelingen op dit gebied en houdt het belang van de jonge Zoeterwoudse inwoner in het oog.
Verder vinden we dat er meer aandacht besteed moet worden aan nieuwe woonvormen voor jongeren die vanuit de jeugdzorg een eerste stap naar zelfstandigheid maken. Ook moeten jongeren hun studie kunnen afmaken als er schulden of problemen zijn.

Actiepunten:

 • Stimuleren en ondersteunen van het opzetten van wooncoöperaties en andere nieuwe woonvormen, ook voor jongeren die vanuit de jeugdzorg een eerste stap naar zelfstandigheid zetten.
 • Ondersteunen van de jongerenraden van Jeugdhulporganisaties (Cardea, Horizon) in hun wensen om huisvesting te verkrijgen en een studie af te kunnen maken, ook als er sprake is van schulden of problemen.

Economische Zaken en Ondernemen

Zoeterwoude is een aantrekkelijke locatie voor de vestiging van bedrijven en organisaties. Deze aantrekkelijkheid willen we behouden door de toegang naar de gemeente te vergroten en het bevorderen van de fysieke bereikbaarheid.
Naast een goede bereikbaarheid per (vracht)auto wil PZ dat de bereikbaarheid via vervoer over water, per fiets en Openbaar Vervoer wordt gestimuleerd.

We juichen het toe dat Zoeterwoude deel uitmaakt van de regionale samenwerking Economie071. Duurzaam ondernemen en het beperken van de inbreuk op het landelijke karakter zijn randvoorwaarden bij het aantrekken van bedrijvigheid naar Zoeterwoude. PZ blijft de initiatieven als het Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein en Groene Cirkels ondersteunen.

De lokale middenstand vervult een belangrijke functie om de leefbaarheid en de voorzieningen van de gemeente op een aantrekkelijk niveau te houden. PZ wil het huidige voorzieningenniveau ten minste handhaven in beide woonkernen en vergroten in de nog te ontwikkelen Meerburgerpolder.

De agrarische ondernemers die naast reguliere productie ook in de verbrede of multifunctionele landbouw en veeteelt actief zijn, zijn van belang voor de identiteit van Zoeterwoude. Initiatieven hiertoe worden door ons ondersteund.

Actiepunten:

 • Duurzaam ondernemen stimuleren bij bestaande en nieuw te vestigen bedrijven en organisaties.
 • Stimuleren van diverse soorten van bedrijvigheid in balans met de belangen van leefbaarheid, milieu en natuur.
 • De door de lokale middenstand aangeboden voorzieningen minimaal op het huidige niveau houden door actieve ondersteuning.
 • Het faciliteren en promoten van agrarische recreatie en producten en hierbij het Recreatief Transferium verder ontwikkelen als poort naar het Groene Hart.
Facebook