Bart Wolters

Author Archives

Verslag regionale themabijeenkomst over Recreatie april 2017

Op 12 april hebben de afdelingen en fracties van D66 in Kaag & Braassem, Zoeterwoude en Leiderdorp gezamenlijk een goed bezochte themabijeenkomst gehouden over Recreatie. De bijeenkomst werd georganiseerd samen met vertegenwoordigers van andere politieke partijen, bedrijven en organisaties. Locatie was “Tussen Kaag en Braassem” in Nieuwe Wetering.
In het eerste deel van de avond gaven de portefeuillehouders Recreatie van deze drie gemeenten een presentatie wat er in hun gemeente rond recreatie gaande is en wat de plannen en vragen voor de toekomst zijn. Dat waren achtereenvolgens mw. Yvonne Peters, wethouder in Kaag en Braassem (VVD), dhr. Ton de Gans, wethouder in Zoeterwoude (CDA) en de burgemeester van Leiderdorp, mw. Laila Driessen.
Het tweede deel van de avond werd gestart met een interview door de dagvoorzitter dhr. Frans van Drimmelen (D66 Kaag en Braassem) met dhr. Han Weber, gedeputeerde in Zuid-Holland (D66). Weber voorzetten voor de beste wijze waarop gemeenten, bedrijven en organisaties regionaal kunnen samenwerken op het terrein van recreatie. Vervolgens kon de zaal uitgebreid in discussie met de sprekers en met elkaar. De onderwerpen varieerden van het afstemmen van doelstellingen als recreatie, landbouw, biodiversiteit en economie tot het concrete idee om een fietsbrug te bouwen over de N446 tussen De Bloemerd in Leiderdorp en het Ghoybos in Hoogmade (Kaag en Braassem). De bijeenkomst werd afgesloten door dhr. Kees den Ouden (lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland)(D66). Hij kon concluderen dat het denken over de tegenstelling tussen stad en platteland aanzienlijk constructiever is geworden. Dat is ook nodig om recreatie in goede banen te kunnen leiden. Men realiseert zich veel beter dan in het verleden dat stad en platteland elkaar hard nodig hebben. Dat zal in de toekomst nog sterker spelen, als nieuwe locaties voor woningbouw gevonden moeten worden en veel ruimte nodig is om de economie duurzaam te maken (windmolenparken en zonneweiden) en tegelijk het Groene Hart beschermd moet worden.

Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst is hier te vinden.

De presentaties zijn te bekijken via de volgende links:
Presentatie Recreatie Kaag & Braassem
Zoeterwoude en recreatie Ton de Gans
Presentatie Leiderdorp

Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de organisatoren:
Wim Hendriksen (bestuurslid D66 Kaag en Braassem): Hendriksen@KathyWim.nl
Bart Wolters (raadslid Progressief Zoeterwoude): bart.wolters@www.progressiefzoeterwoude.nl
Joey van Boxsel (raadslid D66 Leiderdorp): jam.vanboxsel@gmail.com

Zoeterwoude en de circulaire economie

De groeiende wereldbevolking en de daarmee samenhangende stijgende consumptie hebben onomkeerbare gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor Zoeterwoude. De klimaatverandering die hierdoor ontstaat is dusdanig groot dat de huidige welvaart voor toekomstige generaties onzeker is. Het antwoord op deze ontwikkelingen is het scheppen van een circulaire economie.
Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat is gericht op het hergebruik van producten en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent dat in een perfecte circulaire economie geen eindige grondstoffen worden gewonnen en er geen afval is.

Wat betekent een circulaire economie voor de Zoeterwoudse inwoners, ondernemers, gemeente en de politiek? Al deze deelnemers aan de Zoeterwoudse samenleving kun150723-gispen-visualdesign-circulaire economie-1 circel-nederlannen en zullen een bijdrage moeten leveren aan de tot stand brenging van een circulaire economie door:

  • zo veel mogelijk de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te verminderen
  • tot nul terugbrengen van afval, uitstoot van broeikasgassen en gebruik van gevaarlijke stoffen
  • overgang naar een volledig hernieuwbare en duurzame energievoorziening

Het mag duidelijk zijn dat Zoeterwoude als gemeenschap niet in staat is om de circulaire economie, die veel verder reikt dan onze gemeentegrenzen, in haar eentje tot stand kan brengen. Wel kunnen we bij ons dagelijks handelen als consument, als verkeersdeelnemer, als woninghuurder/ -bezitter nadenken of wij in lijn met de uitgangspunten van een circulaire economie handelen en waar mogelijk we ons (meer…)

De begroting 2017-2020

Van verantwoording ook naar stuurmiddel

expressor-governance-dashboardOm een goed beeld te krijgen wat er zoal in de gemeente Zoeterwoude gebeurt en waar uw gemeenschapsgeld aan wordt besteed, is de gemeentelijk begroting een interessant en leerzaam instrument. Per programma (= verantwoordelijkheidsgebied) worden de plannen en de hiervoor benodigde middelen uitgewerkt en tevens wordt er gekeken naar de 3 opvolgende jaren.
De afgelopen jaren is opzet van de begroting naast een verantwoording vooraf, ook steeds meer een stuurmiddel geworden. Bij de meeste programma’s worden inmiddels de te behalen doelen, prestaties en activiteiten benoemd. Ook worden in de begroting steeds meer kengetallen en de daarbij behorende streefwaarden aangegeven. Dit maakt het onder meer voor de gemeenteraad mogelijk haar controlerende en sturende taak op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. Maar ook Zoeterwoudse bevolking en het bedrijfsleven zouden hiermee via haar vertegenwoordiging in de gemeente, de gemeenteraad, sturing aan de uitvoering van het gemeente beleid kunnen geven!
Wij nodigen u uit om de titel van de begroting 2017-2020, “Dichtbij en Verantwoordelijk” (zie gemeente @zoeterwoude.nl , bestuur en organisatie/ begroting) met ons waar te maken.

Blader de begroting eens door en deel met ons de hierbij u opgekomen vragen en opmerkingen. U bent iedere maandag voorafgaande aan de raadsvergadering van harte welkom op onze fractievergadering.

Duurzaamheidfonds Zoeterwoude wegens succes verlengd

Progressief Zoeterwoude heeft zich in haar verkiezingsprogramma 2014 hard gemaakt belangrijke stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. In de kleine 2 jaar na de raadsverkiezingen zijn inmiddels een aantal PZ voornemens omgezet in daden.
Het, mede op initiatief van ons in de vorige raadsperiode ingevoerde Duurzaamheidfonds, heeft sinds april 2014 een vervolg gehad bij particuliere woningbezitters. Er zijn nog meer gratis energiescans uitgevoerd, er zijn particuliere woningen geïsoleerd en zonnepanelen met subsidie geplaatst. Ook is de subsidieregeling inmiddels beschikbaar voor agrarische bedrijven.SDWordCloud21

Het huidige Duurzaamheidfonds, de subsidieregeling die gefinancierd wordt vanuit de rente op de door Zoeterwoude verkochte de Nuon aandelen, loopt per 1 januari 2016 af. Ondanks dat Zoeterwoude ten opzichte van de ons omringde gemeente op het gebied van duurzaamheid met plaats 67 op de gemeentelijke duurzaamheid index het goed doet, valt naar mening van PZ nog wel een verbeteringsslag gemaakt te worden. Daarom zijn we blij dat raad op 17 december besloten heeft het duurzaamheidfonds in 2016 te vervolgen en op een aantal punten uit te breiden.
Naast de gratis energiescans en subsidie voor duurzaamheid maatregelen voor particuliere woningbezitters en agrarische bedrijven, wordt nu ook de uitdrukkelijke PZ wens huurders en maatschappelijke organisaties van de regeling gebruik te laten maken, gehonoreerd.

Met het stimuleren van het nemen van energiemaatregelen door woningeigenaren, agrarische bedrijven en nu ook door woninghuurders wordt slechts een deel van de duurzaamheid actiepunten op de PZ agenda uitgevoerd.
De plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, de in aanbouw zijnde 4 windmolens op het Heineken terrein en het per 1 januari aanstaande nieuwe afvalinzameling beleid zijn er op het gebied van duurzame energiewinning en duurzaam gebruik van grondstoffen eveneens belangrijke stappen gezet.

Echter het is onze ambitie om binnen 4 jaar een plaats te verwerven in de top-20 van de meest duurzame gemeenten van Nederland. Met de huidige 67ste plaats 67 is dit nog lang niet gerealiseerd. Dat betekent dat er voor ons (de politiek, het college en de ambtelijke organisatie) maar ook voor u (de inwoners, ondernemers) nog een uitdagende taak ligt om Zoeterwoude weids, groen en duurzaam te maken en te houden.

PZ wil zonnepanelen integreren met beplanting op geluidscherm A4

Schermafdruk 2015-09-01 10.59.56Kort geleden werden wij door een brief van het Buurtactief Het Oude Dorp geïnformeerd over het voornemen van de BAM en Rijkswaterstaat om 5000 tot 9000 m2 zonnepanelen op de (horizontale) geluidsschermen over de A4 te plaatsen. Omdat eerder is afgesproken dat dit gebied ontwikkeld wordt met een parkachtige uitstraling is er een grote hoeveelheid Sedum geplant. De plaatsing van deze zonnepanelen zal dit zicht te niet doen.
Het bewonerscomité heeft geprobeerd met de ontwikkelaar nieuwe afspraken te maken om de zonnepanelen te integreren met de beplanting zodat de parkachtige uitstraling behouden blijft. Hieraan wordt echter onvoldoende gehoor gegeven.
Deze zonnepanelen komen op Leidens- en Leiderdorps grondgebied maar hebben gevolgen voor de toekomstige (de weglaten) Zoeterwoudse bewoners van de nieuwbouwwijk Verda Vista. Deze woonwijk grenst immers pal aan de geluidswal.Sedum_Green_Roof_3
PZ is voor de plaatsing van zonnepanelen, maar tegen de aantasting van de parkachtige uitstraling overkapping van de A4 en tegen de te verwachte overlast door weerkaatsing door de panelen. Ook zijn wij teleurgesteld door de gebrekkige communicatie van het Leidse stadsbestuur. Waarom is het Zoeterwoudse gemeentebestuur nooit door Leiden op de hoogte gesteld van de zonnepaneel plannen? En waarom is het plan juist ter inzage gelegd tijdens de vakantie?
De sluitingstermijn om een reactie te kunnen geven op de voorgenomen vergunningaanvraag is inmiddels verstreken. Maar PZ vindt dat het Zoeterwoudse bestuur wel duidelijk moet laten weten dat de gevolgde procedure en ook de aanpak niet goed zijn. Gelukkig heeft de betreffende wethouder toegezegd het stadsbestuur van Leiden hierop aan te spreken. Mogelijk is het tij nog te keren?

Hoe handhaven we in Zoeterwoude?

Zoeterwoude werkt sinds januari 2012 met BOA’s . Het inzetten van BOA’s werd noodzakelijk omdat “Den Haag” had besloten een deel van haar handhavingstaken naar de gemeenten af te stoten. Zo werd Zoeterwoude zelf verantwoordelijk voor ondermeer de handhaving van de verordeningen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zoals overlast van hangjongeren, honden- en paardenpoep, verkeerd parkeerders, milieudelicten, inbraakpreventie en ook het handhaven van bepaalde nationale wetgeving zoals de Horeca en Drank Wet.

Nieuws BOA uniformIn de raad van 7 november 2013 diende PZ een motie “doelmatig en effectief handhaven”. Deze motie, die door de volledige raad werd aangenomen, was een reactie op ervaringen gedurende anderhalf jaar met de inzet van de toenmalige BOA. Een BOA die effectief 3 uur per week beschikbaar was en dan alleen tijdens kantooruren, had naar de mening van PZ weinig zin.

Als resultaat van de motie werd er een Raadswerkgroep Handhaving in het leven geroepen bestaande uit drie raadsleden van de drie Zoeterwoudse politieke partijen. Al voor dat het eindrapport begin 2014 aan de Raad werd voorgelegd, werd de BOA die in dienst was bij de gemeente Zoeterwoude vervangen door 2 bij de gemeente Leiden ingeleende BOA’s . En daarmee was een deel van het probleem, de beperkte inzet, opgelost.

Echter de vraag of de 2 BOA’s hun taak doelmatig en doeltreffend uitvoerden bleef onbeantwoord. Door de komst van een nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 moest een nieuwe Raadswerkgroep Handhaving benoemd worden. Aan de hand van het BOA takenpakket van de gemeente Alphen a/d Rijn werd bepaald welke door de BOA uit te voeren taken in Zoeterwoude van toepassing waren. Aan de hand van deze lijst werd de prioriteit per onderdeel bepaald en een inschatting van de tijdsbesteding gemaakt.

Half oktober vond er een gesprek plaats met één van de ingezette BOA’s en zijn leidinggevende, de Raadswerkgroep, de portefeuillehouder en de betreffende coördinator van de gemeente Zoeterwoude.

De conclusies uit dit gesprek waren: (meer…)

Vervolgplan Duurzaamheidsagenda Zoeterwoude, 2011-2014

In het coalitieprogramma 2010 “Duurzaam in beweging”hebben wij de belofte gedaan Zoeterwoude duurzamer te maken. Aan de hand van de in 2011 opgestelde Duurzaamheidsagenda zijn tien speerpunten voortvarend aangepakt. De belangrijkste van deze punten zijn: duurzaam bouwen; behoud en verbeteren van groene omgeving; energiebesparing; verminderen van afval; duurzame energieopwekking (wind, zonnepanelen, aardwarmte, biomassa etc.).

zonnepaneelDat dit beleid succesvol is geweest, wordt mede bevestigd door de 12e plaats voor de gemeente Zoeterwoude (van de 396 gemeenten) op de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2014. Maar nog belangrijker dan een 12e plaats is dat uit de door de Omgevingsdienst West-Holland uitgevoerde evaluatie blijkt dat de tien speerpunten grotendeels zijn uitgevoerd en de beoogde doelen zijn behaald.

Ondanks dat PZ ook zeer tevreden is met de tot nu behaalde resultaten, vinden wij dat we in Zoeterwoude nog verder moeten en kunnen verduurzamen. Naast de adviezen van (meer…)

Scheiden van afvoer van afvalwater en hemelwater

Eenmaal per 4 jaar wordt iedere Nederlandse gemeente verplicht om voor een periode van 4 jaar een rioleringsplan op te stellen. Voor het eerst is afgelopen donderdag 18 december het zogenaamde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan door het college aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat verbreed plan houdt in dat niet alleen het beheer en onderhoud van afvalwater maar ook hemelwater- en grondwatervoorzieningen in het rioleringsplan worden opgenomen.

regenwater1Dit heeft onder andere tot gevolg dat in dit plan uitdrukkelijk wordt aangegeven om bij nieuwbouw en vervanging van het riool overal 2 afzonderlijke rioolbuizen aan te leggen. Eén voor het hemelwater en één voor het afvalwater. Bij renovatie is het beleid om waar mogelijk het hemelwater en afvalwater van elkaar te scheiden. Aan de voorzijde van woningen is in het algemeen eenvoudig 2 aansluitingen te maken.  Echter aan de achterzijde van de woning is dat vaak veel moeilijker. Hierbij is het beleid om in overleg met de bewoners een betaalbare oplossing te vinden.

Het scheiden van afvalwater en hemelwater past in het door PZ in haar verkiezingsprogramma aangegeven duurzaamheidsbeleid en wordt daarom dan ook door ons toegejuicht. Immers vermengen van schoon water met vuil water is naar onze mening beslist niet duurzaam.  Ook staat PZ achter het in het rioleringsplan door de gemeente aangegeven beleid om particulieren te stimuleren om zich te bezinnen over het volledig betegelen van hun tuin en zijn we blij dat de gemeente heeft toegezegd met een stimuleringsplan te komen om regenwater door de Zoeterwoudse inwoners nuttig te gebruiken.

Tenslotte zijn wij enthousiast dat het rioolheffingtarief voor de komende 4 jaar op € 269,- gehandhaafd kan blijven en dat hierbij de begroting dekkend is en de geplande onderhoud, herinrichting en vervanging van de Zoeterwoudse  afvalwater- , hemelwater- en grondwatervoorzieningen volledig kan worden uitgevoerd.

Facebook