Corry Rietdijk

Author Archives

Meepraten over de inrichting van onze ruimte

PZ is tevreden met  de inhoud van het recente gepresenteerde beleidsstuk Participatie Ruimte. Hierin is opgenomen welke randvoorwaarden van toepassing zullen zijn om de bewoners te betrekken bij beslissingen betreffende de Openbare Ruimte. Het gaat hierbij om projecten waarbij er iets gebouwd wordt of dat er op een andere manier iets verandert in de omgeving waar je woont. Denk bijvoorbeeld aan een bouwproject of het opnieuw inrichten van de straat.

Vanuit PZ vinden wij het belangrijk dat het voor onze inwoners duidelijk is hoe en wanneer zij betrokken worden als er iets in hun omgeving gaat veranderen. Het gaat dus alleen om ruimtelijk projecten.  In de praktijk bleek telkens dat er veel onduidelijk was bij nieuwe ruimtelijke projecten.

In het beleidsstuk wat in oktober jl door de Raad is besproken zijn de randvoorwaarden opgenomen hoe het participatiebeleid er uit kan zien.  Uiteraard worden ook huidige beleidsplannen en de omgevingswet meegenomen in het participatiebeleid  ook PZ heeft er vertrouwen in dat dit zal helpen bij het verduidelijken van nieuwe projecten. In het beleidsstuk wat in het voorjaar 2019 aan de Raad zal worden voorgelegd zal worden moet voor iedereen makkelijk te lezen zijn zodat je goed begrijpt wat er aan de hand is of wat er verandert. Juist bij ruimtelijke projecten is tijdige communicatie van belang.

PZ heeft gevraagd om het project herinrichting Noordbuurtseweg als proef te gebruiken om te kijken of de randvoorwaarden voldoende zijn en de ervaringen te verwerken bij het opstellen van het participatiebeleid.  De wethouder heeft toegezegd om dit project te gebruiken juist ook omdat de gemeente zelf de initiatiefnemer van dit project is.

PZ is van mening dat met een goed participatiebeleid de inwoners een duidelijker stem krijgen en dat op deze wijze de onder de inwoners aanwezige kennis en ervaringen beter kunnen worden meegenomen.

Zoeterwoude Gelukkig en Gezond

De gemeente heeft haar visie op het sociale beleid voor Zoeterwoude samengevat in een nieuwe nota: Sociaal Beleid Gelukkig en Gezond. (klik om te bekijken)

PZ vindt het een uitstekend idee om één integrale nota op te stellen in plaats van afzonderlijke nota’s voor jeugd, preventie en ouderen.

Wij zijn er voor dat de gemeente activiteiten uitvoert om het geluk en de gezondheid van de inwoners van Zoeterwoude te verbeteren. De gemeente neemt ook hier haar verantwoordelijkheid naar de inwoners. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de ‘Zoeterwoudenaren’ ruim tevreden zijn over wonen en hun leefomgeving. Ook scoort Zoeterwoude goed op samenhang in de buurt. Wij willen dat graag behouden en verder ondersteunen. De gemeente is hiervoor niet als enige verantwoordelijk, maar we verwachten wel dat ze maatregelen neemt om dit mogelijk te maken.

De nota Sociaal Beleid Gelukkig en Gezond die in de voorronde van 23 november is besproken biedt hiertoe een hulpmiddel.
Door te luisteren naar ideeën en wensen van een groep inwoners en betrokken organisaties is een praktische nota geschreven die verbeteringen op het sociaal gebied mogelijk maakt. De nota beschrijft drieëntwintig verschillende punten die de komende tijd naar acties worden uitgewerkt. We ondersteunen de rode draad dat er meer aandacht besteed moet worden aan kwetsbare groepen, armoede en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

Bij een flink aantal punten heeft PZ vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. De vragen zijn vooral ingegeven of met de gekozen onderwerpen de bestaande problemen voldoende zullen worden opgelost. We zijn vooral benieuwd naar de acties gericht op de vrijwilligersbank, het instellen van een fysiek steunpunt, jeugd en welzijnsgesprekken.
PZ heeft nadrukkelijk gevraagd om periodieke voortgangsrapportages. We willen het hele vervolg goed monitoren en vooral borgen dat de gemeenteraad tijdig over de voortgang wordt geïnformeerd.

Bijdrage huishoudelijke hulp

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 is op initiatief van Progressief Zoeterwoude een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de financiële knelpunten die gebruikers van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning ervaren.

Over 2016 is er een overschot van het gereserveerde budget. Deze gelden zijn gelukkig gereserveerd en niet uitgegeven aan andere zaken.
Uit het recente cliënt ervaringsonderzoek zijn geen schrijnende gevallen naar voren zijn gekomen bij de nieuwe opzet van de huishoudelijke hulp. Toch bestaat de mogelijkheid dat een deel van de hulpbehoevende inwoners niet de hulp bij het huishouden ontvangen omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Met de motie wilden wij meer duidelijkheid hierover krijgen.

Op 23 maart heeft het college gereageerd en een voorstel aangeboden.
Het blijkt dat inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm de verplichte eigen bijdrage te hoog vinden. Voor de inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm bestaat de mogelijkheid de eigen bijdrage via de bijzondere bijstand terug te ontvangen. Hiervan wordt echter weinig gebruikgemaakt. Voor inwoners met een inkomen tussen 120% en 150% van de bijstandsnorm bestaan geen regelingen die hun zorgkosten en dus eigen bijdrage kunnen verlagen.

Voor beide categorieën inwoners worden nu nieuwe maatregelen voorgesteld door de teruggave van de eigen bijdrage extra te promoten en voor de groep met een inkomen tussen de 120 en 150 % van de bijstandsnorm alsnog een eenmalige compensatie toe te kennen.

Progressief Zoeterwoude is tevreden met het behaalde resultaat voor deze kwetsbare groep inwoners van Zoeterwoude. Met het voorstel van het College stemmen wij volledig in en zal op agenda de raadsvergadering van 20 april door ons bekrachtigd worden.

Inkoop Jeugdhulp 2015

De gemeente Zoeterwoude verricht de inkoop van de jeugdhulp samen met de omliggende gemeenten. Dit is een samenwerkingsverband dat zich georganiseerd heeft als Holland Rijnland. Om de inkoop van de zorg mogelijk te maken is een ‘ uitnodiging tot contractering‘ (onder punt 8) opgesteld, samen met per perceel een beschrijving van de voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente: inkoopdocumenten (onder punt 8).

PZ is van mening dat de stukken helder zijn beschreven en geven goed aan wat de voorgestelde werkwijze is. Er is regionaal veel werk verricht om een en ander goed voor te bereiden. Een groot deel van de plannen zijn  opgelegd zeker gedurende het eerste jaar. Daar heeft de Zoeterwoudse politiek dus geen directe invloed op. Wat voor PZ ook belangrijk is dat aan de hand van de stukken aan de hulpvragers goed uit te leggen is wat zij kunnen verwachten en hoe de zorgverlening zal gaan plaatsvinden. De gehanteerde uitgangspunten leveren dan ook voor PZ geen vragen op.

transitie_jeugdzorg_0-3Wat wel belangrijk blijft is de vraag hoe de zorgvraag zich zal ontwikkelen en het daarbij behorende kostenplaatje. In dit kader heeft PZ aangegeven graag geïnformeerd te willen worden naar de ervaringen van het jeugd en gezinsteam die zijn opgedaan in de Pilot Jeugd. Deze Pilot was in 2013 opgezet voor Zoeterwoude en Leiderdorp zodat er dit jaar al ervaring kon worden opgedaan. Binnenkort verwachten we hier de resultaten van gepresenteerd te zien.

Om het inkopen en verlenen van jeugdhulp mogelijk te maken moet een verordening worden opgesteld. Hierin worden de spelregels vastgelegd. De verordening is te vinden op de website van de gemeente: verordening (onder punt 9). In de voorronde van 30 oktober is deze besproken. De fractie PZ heef zich bij de bespreking gericht op de volgende vragen. Hoe houden we als Raad zicht op de nog door het college nader op te stellen regels ter uitwerking van de verordening? Wanneer wordt de eerste evaluatie van het Regionaal beleidsplan voorzien? Op welke wijze wordt de Raad geïnformeerd?  Welk afspraken zijn er gemaakt ten aanzien van de voortgang van alle afspraken in de regio? Met andere woorden doet iedereen wel wat er is afgesproken? Dit ook om de kosten in de hand te houden.

De vragen zijn goed beantwoord door de portefeuillehouder. Duidelijk is dat het jaar 2015 als een proefjaar wordt gezien en dat de budgetten mede door de vermindering van de rijksbijdrage op scherp staan. Samen met de Wet WMO en de participatie wet zal de invulling van de wet jeugdhulp in de dagelijkse praktijk nauwlettend worden gevolgd. PZ zal natuurlijk de vinger aan de pols houden inzake de uitvoering van de drie wetten. Daarbij vinden we het belangrijk dat de hulpvragers die hulp krijgen die zij nodig hebben omin hun dagelijkse leven voldoende te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Invoering van de WMO

Wmo2De verdere uitwerking van de invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is door PZ op zich goed ontvangen. Wel jammer dat de notitie zo omvangrijk is geworden, dit komt de leesbaarheid niet echt ten goede.

De notitie geeft aan hoe Zoeterwoude de veranderingen in de WMO per 1 januari 2015 wil bewerkstelligen. Maar hoe het allemaal in de dagelijkse praktijk voor de individuele inwoner zal gaan uitpakken geeft de notitie nog geen antwoord. Het document handelt vooral over de vormgeving van de inkoop van voorzieningen en de in te zetten ondersteuning zoals hulp bij het huishouden, alle vormen van begeleiding van en de Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s) etc.
PZ is  het inhoudelijk wel eens met de uitgezette koers en zal het verdere vervolg over de veranderingen van de WMO goed blijven volgen. Het overhevelen  van deze taken naar de gemeente is van groot belang voor onze hulpbehoevende inwoners. Er gaat heel veel geld en dat moet goed worden besteed!

De notitie kunt u hier vinden.

Extra middelen ten behoeve van armoede en schulden problematiek

schuldenHet kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de problematiek rond armoede en schulden aan te pakken. Iedere gemeente krijgt naar rato extra geld voor de bestrijding van deze  problemen.
Zoeterwoude zal in 2014 met dit extra geld, de bijzondere bijstand eenmalig verhogen ten behoeve van maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen (om bijvoorbeeld te kunnen deelnemen aan sport, het zwembad, scouting, ed.)
Voorts zal in Zoeterwoude een project  ‘SchuldHulpMaatje’ worden opgezet, dat erop gericht is om mensen met schulden te begeleiden.
Als dit succesvol blijkt, zal deze aanpak vanaf 2015 en de jaren daarna structureel blijven.

Jeugdzorg naar de gemeente

In 2013 is het beleidsplan ‘Hart voor de Jeugd’ voor regio Holland Rijnland geschreven. Diverse professionele instellingen uit de jeugd zorg, gemeenteraden en andere organisaties hebben hierop kunnen reageren. Antwoorden op deze inspraak zijn inmiddels verwerkt en als de verschillende gemeenteraden in HR dit plan in februari 2014 goedkeuren, is het klaar ter uitvoering.

In de gemeenteraad van Zoeterwoude is dit plan ter sprake gekomen en heeft Progressief Zoeterwoude vragen gesteld over onder andere het kunnen garanderen van de kwaliteit. We krijgen namelijk minder geld om dit te kunnen uitvoeren. Er staan ook nog enkele onderwerpen onvoldoende beschreven in het beleidsplan, zoals bijv. hoe om te gaan met medische gegevens en het beroepsgeheim. Met deze opmerkingen is het plan ‘Hart voor de jeugd’ goed gekeurd.

Het document ‘Samen zijn we slim’ is de Zoeterwoudse uitwerking van het Regionale plan. Het uitgangspunt is: één-gezin, één-plan, één-regisseur.
Alle vormen van jeugdzorg moeten binnen een gemeente verkrijgbaar zijn, waarbij  men de toegang tot de jeugdzorg vindt via één gemeentelijk jeugd- en gezinsteam.
Gedurende het jaar 2014, is met deze uitgangspunten een proef gestart waarbij de jeugdzorg van Zoeterwoude en Leiderdorp samenwerken en proberen te achterhalen hoe het plan in de praktijk werkt.

‘Samen zijn we Slim’ is terug te vinden op de website van de gemeente via de onderstaande link:

download

Jeugdzorg

Zoals bekend wordt per 2015  de Jeugdzorg (zowel de financiering als de uitvoering ervan) overgeheveld naar gemeenten. Net als alle andere gemeenten in Nederland, is onze gemeente volop bezig met het treffen van voorbereidingen. Zoeterwoude doet dit regionaal, in samenwerking met de 15 gemeenten binnen Holland Rijnland. Per regio moeten voorlopige afspraken worden vastgelegd, de zgn. intenties of arrangementen, waaraan ook financiële verplichtingen verbonden zijn. (meer…)

Facebook