Milica Oppe

Author Archives

Waarom stijgen de lasten in Zoeterwoude?

Onze ambities voor Zoeterwoude zijn groot. In Zoeterwoude dorp wordt binnenkort het sportpark Haasbroek grootschalig vernieuwd, de Klaverhal wordt verplaatst en in Zoeterwoude Rijndijk worden de Bernardusschool en het Maatschappelijk Centrum verbouwd. Omdat we deze projecten graag allemaal gerealiseerd zien en de bijbehorende kosten niet gering zijn, hebben we er voor gekozen om de Onroerend Goed Belasting stapsgewijs te verhogen:

  • voor de eigenaren van woningen met 7,5% 
  • voor de eigenaren van gebouwen die niet woning in gebruik zijn, in 2020: 2,5%, in 2021: 2,5%, in 2022: 1,25% en in 2023: 1,25%

De kosten zijn inderdaad flink gestegen, zeker als we het afzetten naar de verhogingen in de andere gemeenten binnen onze regio. We realiseren ons terdege dat dit impact heeft op de portemonnee van onze inwoners. Het was voor PZ een moeilijke keuze. Liever hadden wij onze bewoners ontzien door de heffing op “gebouwen die niet als woning in gebruik zijn”, meer te verhogen. Echter daar hebben we geen meerderheid in de raad voor meegekregen.

De kosten gaan omhoog, maar gelukkig niet om gaten in de begroting te dichten. We krijgen voor iedereen wat moois terug: een vernieuwde school voor onze kinderen, meer sportaccommodaties en een centrale plek in het sterkst groeiende deel van onze gemeente.

Subsidie voor Vooruitstrevend Verwarmen

Op donderdag 24 januari kwam het voorstel “Instemmen met toekennen subsidie van €125.000,- t.b.v. project Vooruitstrevend verwarmen Zoeterwoude” van Rijnhart Wonen in de raad aan bod. Hierop hebben wij een aantal jaar moeten wachten, maar het resultaat mag er zijn.
In 32 geselecteerde huurhuizen, gebouwd in de jaren ‘80 zal Rijnhart Wonen de verwarmingsinstallaties moderniseren en aanpassen. Verbeteren van de isolatiewaarde is bij deze redelijk moderne huizen minder relevant. Het verbeteren van de installaties is wel een goede manier om het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. De ventilatie wordt vernieuwd, de CV ketels worden vervangen door hybride warmtepompen en er worden per huis 6 tot 8 zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen compenseren het extra verbruik van de hybride warmtepompen en een deel van het huishoudelijk verbruik.
Voorwaarden voor deze mooie subsidieregeling zijn wel dat:

  1. Het project moet bijdragen aan de verbetering van de energieprestatie van de woningen
  2. Het project moet bijdragen aan de ontwikkeling van kennis bij Rijnhart Wonen, haar partners en de gemeente Zoeterwoude
  3. Het project moet worden uitgevoerd bij bestaande woningen en meer of anders doen dan regulier onderhoud of renovatie.

Volgens de berekeningen zal het energieverbruik van de woningen aanzienlijk dalen, zodat deze van een C/D label naar veelal een A+ label gaan.
Maar de technieken zijn nieuw voor Rijnhart wonen. Er zijn nog geen ervaringscijfers. Om ervoor te zorgen dat alle partijen van dit project leren, wordt er een monitoringstraject uitgevoerd. Gedurende de eerste 2 jaar na installatie gaat Rijnhart Wonen het gebruik bij deze 32 huizen monitoren en de ervaringen van de huurders bij het gebruik middels enquêtes. Ten slotte worden de onderhoudskosten en aantal storingen gedurende deze tijd bijgehouden.
PZ vindt het belangrijk dat een dergelijk initiatief door een woningcorporatie in Zoeterwoude wordt gestimuleerd. Rijnhart Wonen heeft naast de 32 huizen in dit project nog 250 vergelijkbare huizen. Wanneer dit project succesvol blijkt te zijn, kunnen zij deze kennis op grotere schaal gaan gebruiken en zo de CO2 uitstoot in Zoeterwoude drastisch verlagen. Dat is goed voor onze hele gemeenschap.
Daarnaast zijn er in Zoeterwoude ook nog een groot aantal vergelijkbare koopwoningen in Zoeterwoude die uiteraard ook kunnen meeprofiteren van deze kennis en wellicht via een wijkgerichte aanpak ook een stuk energiezuiniger kunnen worden gemaakt.
Wij zijn blij met dit initiatief en zullen de installatie en monitoring met veel belangstelling volgen!

PZ motie duurzaamheid verworpen

PZ heeft in de gemeenteraadsvergadering van 23 november met een motie (klik voor de tekst) gevraagd de snelheid van verduurzaming van onze gemeente te verhogen.


Veel van de huidige initiatieven in Zoeterwoude worden door alleen particulieren ingezet en dragen naar onze mening nog te beperkt bij aan de doelstellingen die wij in het coalitieakkoord hebben afgesproken: in de top van de meest duurzame gemeenten.

PZ wil graag grootschalige projecten mogelijk maken, waarbij juist alle inwoners van Zoeterwoude profiteren. Wij zien hierbij goede mogelijkheden voor gezamenlijke financiering met het bedrijfsleven (publiek-private samenwerking).

De motie is helaas afgestemd. Het CDA, SBZ en de VVD zijn wel tevreden in het huidige tempo en zien geen toegevoegde waarde in gezamenlijke financiering met het bedrijfsleven. Voor PZ is deze motie nog maar het begin. Wij blijven ons inzetten voor een meer actieve houding van de gemeente naar initiatiefnemers van duurzame projecten.

Facebook