Myrna van der Poel

Author Archives

Een nieuw jaar…

2021 is alweer een paar weken onderweg. Het is een jaar van hoop na dat bijzondere corona-jaar 2020. Door de omstandigheden heeft de gemeente een digitale oplossing gezocht voor de nieuwjaarsreceptie door een live talkshow te maken in samenwerking met Unity. Persoonlijk vond ik het een leuke en professioneel opgezette oplossing. De vrijwilliger van het jaar, Monique Pietersen, werd echt verrast met haar onderscheiding en we kregen ook een mooi inkijkje in wat ons college bezighoudt.

We hadden een paar maanden geleden toch echt gehoopt dat we inmiddels weer wat meer ruimte zouden hebben om mensen persoonlijk te ontmoeten en in persoon te kunnen vergaderen. Helaas laten de omstandigheden met corona dat nog niet toe. We blijven voorlopig dus nog gebonden aan de digitale vergaderingen.
Aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat het kan: allemaal op onze eigen plek en veilig vergaderen. Maar ik moet zeggen dat ik na al die maanden het ‘live’ vergaderen met de raad echt mis. Het persoonlijke contact, het debat, even met een blik iets bevestigen: het kan allemaal niet met videovergaderen en het wordt me steeds duidelijker hoe belangrijk dat eigenlijk is.

2021 is ook het laatste volledige jaar van deze raadsperiode. Op 17 maart aanstaande zijn eerst de tweede-kamer-verkiezingen. Na de val van het kabinet over de toeslagenaffaire gáát het echt ergens over. Neemt de keizer er genoegen mee dat Rutte en Hoekstra zijn aangebleven als partijleider? Ofwel: heeft Nederland er vertrouwen in dat de mensen die verantwoordelijk waren voor het ontstaan van deze toestanden ook degenen zullen zijn die de oplossing gaan brengen? We gaan het zien!
In Zoeterwoude zal het komend jaar over andere onderwerpen gaan. Zo zijn we bijvoorbeeld volop bezig met de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet en de Regionale Energie Strategie (RES). Ook de grote projecten zullen verder opgevolgd worden: de vervanging van de Bernardusschool en de herinrichting van Haasbroek.

Als partij gaan we ons binnenkort buigen over ons nieuwe verkiezingsprogramma. Uiteraard zullen daar onderwerpen als woningbouw, zorg voor de inwoners die dat nodig hebben en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. We staan ook zeker open voor uw mening en input. Wil je ons iets melden datje belangrijk vindt voor de toekomst van Zoeterwoude? Neem gerust contact met ons op via de website, telefonisch of in persoon. We horen graag van u! 

Een nieuwe burgemeester

Als de burgemeester met pensioen gaat, gaat er een heel traject in werking. De Commissaris van de Koning – In Zuid-Holland is dat Jaap Smit- heeft daar een belangrijke rol in (omdat deze besluit of er een nieuwe burgemeester kan worden geworven, of dat er alleen een interim bestuurder wordt aangesteld), maar ook de gemeenteraad. Deze besluit uiteindelijk wie de nieuwe burgemeester wordt. Er wordt een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit raadsleden. Deze commissie doet de selectie, waarna een kandidaat wordt voorgedragen ter goedkeuring aan de raad. Ik had de eer om namens PZ deel uit te maken van de vertrouwenscommissie en geef graag een kijkje achter de schermen hoe dat in zijn werk gaat.

Het pensioen van burgemeester Liesbeth Bloemen kwam na ruim 15 jaar niet onverwacht, maar was wel een belangrijk moment: zou de commissaris een nieuwe burgemeester willen installeren, of moest het een interimmer worden? Gelukkig gaf de situatie geen aanleiding om dat laatste te doen, en dus kreeg de raad de opdracht om een vertrouwenscommissie samen te stellen die de opvolger van Liesbeth mocht gaan selecteren. Alle fracties vaardigden hun voorzitter af, en samen met de griffie gingen we aan de slag. 
De benoeming van een burgemeester is een vertrouwelijk proces, waarbij in een protocol is vastgelegd wat er openbaar mag gebeuren en wat er onder geheimhouding gebeurt. De leden van de vertrouwenscommissie hebben een geheimhoudingsplicht die zwaar weegt. Voor de kandidaten wordt ook geheimhouding gegarandeerd. Niet alleen wordt hun identiteit niet onthuld als zij uiteindelijk niet de voorgedragen burgemeester zijn, maar ook de plaats en tijd waar de gesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie zijn geheim. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld de pers voortijdig op de hoogte is of dat de belangen van kandidaten worden geschaad in hun huidige functie als blijkt dat zij solliciteren.
De eerste stap is het opstellen van een uitgebreide profielschets, waarin wordt beschreven wie we zoeken. We hebben de mening gevraagd van inwoners en bedrijven in een enquête, en met meer dan 300 reacties hadden we een mooi beeld van wat voor de verschillende groepen belangrijk is. In een speciale raadsvergadering met Jaap Smit is de profielschets vastgesteld en daarna kon deze gepubliceerd worden. 
Na sluiting van de reactietermijn volgde weer een spannend moment: hoeveel mensen zouden er gereageerd hebben? Zouden er genoeg kandidaten zijn die burgemeester willen worden van ons mooie dorp? Gelukkig bleken er 26 mensen geïnteresseerd en kon de Commissaris aan de slag met de eerste selectieronde. Hij heeft een groot deel van de kandidaten gesproken en waar hij dat nodig vond ook assessments laten uitvoeren om te komen tot een ‘shortlist’ van de best geschikte kandidaten.
Daarna werd de vertrouwenscommissie uitgenodigd om de kandidaten te bespreken en werden door de griffie de gesprekken gepland met de mensen die op de afgestemde shortlist stonden. Na twee intensieve rondes heeft de vertrouwenscommissie een keuze gemaakt. Deze is op 13 juli besproken met de Commissaris, waarna in een speciale besloten raadsvergadering de raad is geïnformeerd over het verloop van het proces en de kandidaat die door de vertrouwenscommissie wordt voorgedragen. Uiteindelijk stemt de raad dan over de voordracht en kan de beoogde nieuwe burgemeester gebeld worden met het goede nieuws. Tussen de laatste gesprekkenronde en 13 juli zat nog enige tijd, en al die tijd wisten de kandidaten nog niet wat de uitslag was. Ook voor hun dus een spannende periode.
Ik vond het bijzonder om deel uit te mogen maken van de vertrouwenscommissie. Hoewel ik voor mijn werk regelmatig sollicitatieprocedures doe, was dit wel een heel bijzondere: je gaat iemand selecteren die zijn hele leven door deze functie zal zien veranderen: je wordt een publiek figuur en moet zelfs verhuizen. Voor de collega’s van de gemeenteraad, maar ook voor de wethouders en de gemeente-ambtenaren is het ook een belangrijke verandering: wie wordt het nieuwe boegbeeld waar je mee te maken krijgt in je dagelijks werk? Daarnaast maak je als commissie een keuze die alle inwoners raakt, en ook nog voor een termijn van tenminste zes jaar. Dat is een hele verantwoordelijkheid!
Ook alle protocollen en rituelen waren interessant om mee te maken. Soms viel het echt niet mee om met niemand te kunnen bespreken waar je was en wat je aan het doen was, of om niet te kunnen vertellen wat voor interessante gesprekken je had gehad. Maar bovenal kijk ik terug op een fijne samenwerking in de vertrouwenscommissie, en op een goed voorbereide en zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure.
Wanneer dit stuk gepubliceerd wordt, is onze nieuwe burgemeester al bekend. De officiële benoeming is op 7 oktober, nadat Liesbeth Bloemen afscheid heeft genomen. Liesbeth kan terugkijken op een mooie ambtstermijn en ik hoop dat haar opvolger een net zo mooie toekomst in Zoeterwoude tegemoet gaat.

Allemaal digitaal

Een belangrijk onderdeel van het raadslidmaatschap is het bijwonen van de raadsvergaderingen. In Zoeterwoude doen we dat in het Open Huis, waar we eerst in openbare voorrondes debatteren en vragen kunnen stellen aan de portefeuillehouders/wethouders, waarna de besluitvorming plaatsvindt in de gemeenteraadsvergadering. Als er veel stukken behandeld moeten worden, zijn er twee voorrondes tegelijkertijd en kies je als raadslid de voorronde waar jouw portefeuilles worden behandeld. De voorrondes worden altijd voorgezeten door een van de raadsleden, de gemeenteraad door de burgemeester. 
In deze coronatijd vergadert de raad digitaal, met behulp van MS Teams. Dat is toch echt wel heel anders dan dat je met elkaar in de raadszaal zit, of bij een voorronde in zaal De Weipoort in het gemeentehuis! Natuurlijk is het heel fijn dat de besluitvorming in de gemeente gewoon door kan gaan op deze manier. Met een spoedwet had de regering dat snel voor elkaar aan het begin van de crisis (we mochten wettelijk alleen besluiten bij fysieke aanwezigheid, dat is nu aangepast). 
Ik ben me de afgelopen tijd eigenlijk pas echt gaan realiseren wat er allemaal gebeurt tijdens zo’n vergadering en wat we nu allemaal moeten missen of anders moeten oplossen. Ongemerkt haal je bijvoorbeeld veel informatie uit de non-verbale signalen van de mensen in de zaal, je kunt rondkijken en ‘lezen’ hoe andere fracties reageren. Ook hebben we vaak binnen de fractie tijdens de vergadering nog korte onderonsjes, bijvoorbeeld om af te stemmen hoe we gaan reageren op iets dat door een andere partij wordt gezegd of naar aanleiding van een antwoord van de wethouder. Dat lukt allemaal niet zo goed met een digitale vergadering.
In de praktijk betekent het voor mij vergaderen met maar liefst vier schermen. Een waarop ik de vergadering open heb staan, eentje waarop ik de vergaderstukken kan raadplegen in ons digitale systeem Ibabs(dat zijn doorgaans veel documenten en ik vind printen zonde van het papier). Dan heb ik ook altijd de site van de gemeente openstaan, want de raadsvergadering wordt daar uitgezonden om de openbaarheid te kunnen waarborgen (niet iedereen is altijd in beeld daar, en ik wil wel graag weten of de hele wereld kan zien dat ik koffie zit te drinken of nog snel even iets zit te typen. Ik heb ontdekt dat ik ook heel ijdel word van dat beeldbellen, ik kijk stiekem ook hoe mijn haar zit en of ik niet beter mijn camera even anders neer kan zetten.) En last but not least mijn smartphone, want al die onderonsjes kunnen nu niet met een betekenisvolle blik, en we Whatsappen ons suf om toch het nodige overleg te kunnen hebben.
Je kunt je voorstellen dat dat knap vermoeiend is en veel vraagt van de concentratie. Maar we doen het zonder klagen en we houden vol, zeker nu we de Corona-cijfers zo gunstig zien ontwikkelen. Toch kan ik niet wachten tot het moment aanbreekt dat we weer mogen vergaderen in persoon. Hoe belangrijk het ook is om de RIVM-regels op te volgen, menselijk contact is wel een heel belangrijk onderdeel van ons bestaan en kan niet vervangen worden door techniek.

Raadsvergaderen in crisistijd

De gemeenteraad van 26 maart zal in Zoeterwoude in aangepaste vorm doorgang vinden. Juist in deze tijd van crisis moeten we zorgen dat het openbaar bestuur daar waar het kan doorgang vindt zolang we dat kunnen doen binnen de geldende regels. Dat geeft houvast en structuur in deze moeilijke tijd.

De onzekerheid van de huidige situatie maakt dat veel mensen zich zorgen maken over hun gezondheid of die van anderen, en dat is logisch en begrijpelijk. Wij doen dat ook. Dat neemt niet weg dat er ook nog veel dingen mogelijk zijn als je je houdt aan de regels. Juist door je daar aan vast te houden kunnen we deze crisis met elkaar zo goed mogelijk doorstaan.

In de wet is vastgelegd dat besluiten in de raad alleen genomen kunnen worden met fysieke aanwezigheid van raadsleden. Hiervan kunnen we op dit moment niet afwijken. We kunnen wel zorgen dat we de vergadering zoveel mogelijk schriftelijk voorbereiden, zodat de besluitvorming kort en bondig kan gebeuren. De raadsleden kunnen in de raadszaal voldoende afstand houden. De vergadering is ook openbaar, en geïnteresseerden is gevraagd om zich aan te melden, zodat voorbereid kan worden dat ook zij met voldoende ruimte aanwezig kunnen zijn.

Buiten deze noodzakelijke organisatorische maatregelen heeft ieder raadslid ook zijn persoonlijke afweging te maken of hij de vergadering kan of wil bijwonen. Volgens de richtlijnen dien je thuis te blijven als je gezondheidsklachten hebt. Daarnaast kunnen er andere redenen van persoonlijke aard zijn waardoor je liever thuis blijft, zoals je werkomgeving of huisgenoten in de kwetsbare groep. PZ respecteert ieders besluit daarin.

Dat kan invloed hebben op het zogenaamde quorum, ofwel het minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om rechtsgeldig te kunnen besluiten. Dat is voor de raad de helft plus een, dus 7 raadsleden in Zoeterwoude. Als op 26 maart blijkt dat het quorum niet gehaald wordt omdat er meer dan 6 raadsleden niet aanwezig zijn, zal de vergadering opnieuw bijeen worden geroepen na 24 uur. Volgens de wet hoeft er dan geen quorum te zijn om toch rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige raadsleden.

De overheid beraad zich op het aanpassen van de wet en het mogelijk maken van digitale besluitvorming. Wellicht zal het binnenkort dus anders geregeld kunnen worden. Voor nu heeft PZ er vertrouwen in dat de gemeenteraad haar taak ook onder deze bijzondere omstandigheden op een verantwoorde manier kan uitvoeren en dat de besluitvorming door kan gaan.

Maatvoering nieuwe sociale woningen

We hebben begrepen dat er onrust is tussen de samenwerking tussen de gemeente en Rijnhart Wonen, die ook De Huurderij raken als huurdersbelangenvereniging. 

Dat lijkt een effect te hebben op de voortgang van ons sociale woningbouwprogramma en de kwaliteit van de woningen. En dat is wat PZ betreft niet acceptabel. We hebben dan ook in de raadsvergadering van 21 februari hier een aantal vragen over gesteld.

Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de nieuwbouw van sociale woningen in het project Bloemenweide. We hebben gehoord dat er in afwijking van de norm ineens is besloten dat de maatvoering van de eengezinswoningen is verkleind naar 4m60 in plaats van de norm van 5m20. Dat levert natuurlijk woningen op die te klein zijn. Hoewel Rijnhart Wonen bepaalt wat de maatvoering is, vinden wij wel dat de gemeente zorg moet dragen voor naleven van standaards. We zitten niet te wachten op te smalle woningen, en met enige creativiteit zijn er echt wel oplossingen te vinden.De wethouder heeft gezegd er alles aan te doen om de samenwerking weer vlot te krijgen. Hij heeft er vertrouwen in dat er momenteel hard gewerkt wordt bij Rijnhart Wonen om problemen op te lossen die ontstaan waren door het vertrek van een aantal mensen. Hij ziet voortgang en resultaten. Dat neemt niet weg dat PZ samen met De Huurderij kritisch zal blijven volgen of de prestatieafspraken worden uitgevoerd en of er voldoende voortgang is.

Sociale woningbouw in Zoeterwoude

Sociale woningbouw ligt PZ na aan het hart. Niet alleen vinden we het belangrijk om vast te houden aan 35% sociale woningbouw van het totaal te bouwen aantal woningen, maar ook de kwaliteit van de huurwoningen vinden we belangrijk. 

Zo is er een mogelijkheid om woningen op complexniveau aan te passen met WMO-gelden. Dat betekent dat er bijvoorbeeld zonder huurverhoging automatische deuropeners kunnen worden geinstalleerd in appartementengebouwen, of dat er bijvoorbeeld aanpassingen worden gedaan aan de drempelhoogte om het gebouw beter toegankelijk te maken voor senioren als ze afhankelijk worden van een rollator of een rolstoel. Zo kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen.Hierover zijn ook duidelijke afspraken gemaakt tussen gemeente, Rijnhart Wonen (de woningbouwcoöperatie) en huurdersbelangenvereniging De Huurderij. Deze zijn vastgelegd in de prestatieafspraken, maar de uitvoering verloopt moeizaam. Gelukkig lijkt er eindelijk voortgang te komen in de aanpassing van de woningen aan het Madeliefpad. Dit heeft lang geduurd, te lang wat ons betreft, maar het is goed dat daar nu iets gebeurt. We blijven er scherp op letten dat ook andere projecten op dit vlak niet stil komen te vallen.

Lokaal maatwerk: woningen voor Zoeterwoude

Bij de behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening van Holland Rijnland heeft PZ zich uitdrukkelijk uitgesproken om de belangen van de huurders in Zoeterwoude sterker voor het voetlicht te krijgen.

In de voorgestelde tekst was in onze ogen onvoldoende ruimte om de Zoeterwoudse inwoners met voorrang woningen toe te kennen door middel van de zogenoemde ‘lokaal maatwerk’-regeling. In het concept was slechts 25% van de vrijkomende woningen met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners. Dat betekent in de praktijk dat de meerderheid van de woningen aan mensen van buiten Zoeterwoude kan worden toegekend, zodat de kans nog steeds erg klein is dat een Zoeterwoudse woningzoekende een woning in de gemeente kan krijgen.

Ook is er sprake van een nieuw systeem voor de inschrijving van woningzoekenden. De huurdersbelangenverenigingen uit de regio, waaronder De Huurderij, hadden per brief aan de corporaties laten weten dat zij onvoldoende betrokken zijn bij dit belangrijke onderwerp en bovendien wezen zij op onduidelijkheden met betrekking tot de borging van de belangen van de ingeschrevenen bij het overzetten van het oude naar het nieuwe systeem. Ook maakten zij terechte bezwaren op de wijze waarop met de privacy van de ingeschrevenen wordt omgegaan in het nieuwe systeem.

PZ heeft het initiatief genomen tot een amendement. Hierin hebben we aangegeven dat we onder voorwaarden tot 100% lokaal maatwerk willen kunnen toepassen, ofwel alle woningen met voorrang aan eigen inwoners willen kunnen toewijzen. Ook steunen we in dit amendement De Huurderij bij hun advies. We hebben we gepleit voor de borging van de rechten van de ingeschreven woningzoekenden in het nieuwe systeem, maar ook voor een actieve rol voor de huurdersbelangenverenigingen in de besluitvorming. Met een toevoeging vanuit het CDA voor de samenstelling van de urgentiecommissie kon het amendement rekenen op brede steun in de raad en werd het amendement aangenomen.

Door deze zienswijze geven wij invulling aan ons standpunt dat we groot belang hechten aan goede en betaalbare woningen voor de inwoners van Zoeterwoude.

De nieuwe begroting

Afgelopen donderdag (8 november) heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 behandeld. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college van PZ en CDA. Onze duo-fractievoorzitter Myrna van der Poel heeft hierbij een duidelijke beschouwing uitgesproken: we zijn trots dat we veel plannen kunnen verwezenlijken en toch nog een overschot op de rekening overhouden. De volledige tekst van de beschouwing is hieronder na te lezen.

In deze eerste programmabegroting van deze raadsperiode kunnen we spreken van een goede basis waarop we kunnen voortbouwen. Onze financiële positie is aanhoudend stabiel en solide met een positief saldo van € 15.200,00 en ook het toekomstperspectief ziet er goed uit. We mogen tevreden zijn met hoe het nu gaat, waarbij we ervoor waken dat we onze alertheid verliezen en ons realiseren dat het allemaal niet vanzelfsprekend is dat we deze cijfers kunnen presenteren.

Als kleine gemeente staan we voor een flink aantal uitdagingen de komende tijd, en zoals dat vaak gaat met uitdagingen: daar zijn ook financiële risico’s of gevolgen mee gemoeid. Belangrijke dossiers als de omgevingswet en het zorgdomein zullen zeker invloed gaan hebben op ons uitgavenpatroon. Ook het dossier van de regionale samenwerking zal onze aandacht gaan vragen. Er zijn ook zeker dossiers die de grenzen van onze gemeente overstijgen – ik noem de huisvestingsproblematiek waar heel Nederland mee kampt- en waar we als lokaal bestuur een belangrijke rol hebben te spelen. Wij zijn er van overtuigd dat Zoeterwoude klaar is om deze uitdagingen aan te gaan. Dit wordt bevestigd door bijvoorbeeld de positieve resultaten van het rapport Interbestuurlijk Toezicht van de provincie.

Onze partijnaam zegt het al: progressie vinden wij belangrijk. Vooruitgang boek je met mensen: door bewoners te betrekken bij het bestuur waar het kan, door te kijken waar we onze ambtelijke organisatie kunnen helpen ontwikkelen en door duurzaamheid écht in de praktijk te brengen. Dit in tegenstelling tot een conservatieve houding waarmee je in tijden van vooruitgang alleen achterom kijkt. In deze programmabegroting wordt aan de progressie invulling gegeven door de vertaling van het coalitieprogramma ‘Duurzaam Verbinden’ naar concrete plannen. Hoewel we ons herkennen in veel van deze concrete plannen, hebben wij hier en daar ook nog punten aangetroffen waar wat ons betreft de ambities nog wat scherper kunnen.

Salarislasten
De arbeidsmarkt draait volop. Dat uit zich in de hoogte van salarissen, maar ook in de beschikbaarheid van geschikte mensen. Hoewel in de begroting rekening wordt gehouden met CAO-stijgingen, weten we ook dat er arbeidsmarkttoeslagen nodig zijn om mensen binnen te halen. Ook zien we dat de eisen aan medewerkers veranderen, en doorgaans betekent dat dat we zullen moeten investeren: primair in het opleiden van de mensen die al bij ons werken, maar secundair zullen we ook rekening moeten houden dat de salarisschalen en kosten voor ingehuurde medewerkers op projectbasis zullen stijgen als we hoger gekwalificeerde ambtenaren zullen moeten inzetten. We gaan er van uit dat daar rekening mee is gehouden in de begroting.

Burgerparticipatie
We zien op verschillende plaatsen in de programmabegroting het betrekken van de bewoners terugkomen. Het valt op dat het begrip burgerparticipatie vele uitingsvormen kent. Van min of meer passief informeren via de website of op social media tot en met actieve inzet van vrijwilligers in het sociaal domein en alles wat daar tussenin zit.

Onze kleinschaligheid maakt dat de lijnen kort zijn, dat vinden we een groot goed dat gekoesterd moet worden. We kennen elkaar nog persoonlijk in ons dorp en het is niet moeilijk om de weg naar het bestuur te vinden. Wat ons betreft is zaak deze stelling ook om te draaien: het bestuur moet het niet moeilijk vinden om de weg naar de inwoners te vinden. Daaraan wil ik toevoegen: en iets te doen met de waardevolle bijdragen die zij leveren.

PZ kijkt dan ook reikhalzend uit naar het proces van de herinrichting van de Noordbuurtseweg, waar een pilot zal komen voor de werking van de pas vastgestelde randvoorwaarden voor het Participatiebeleid Ruimte. We hopen dat de positieve lessen van deze pilot zullen worden meegenomen naar andere beleidsterreinen. De gemeente heeft aangeboden om samen met de raad de participatiedoelstellingen te formuleren. PZ neemt deze uitnodiging graag aan en vraagt hierbij ook de toezegging om een reservering van € 100.000,00 voor de burgerbegroting in 2020 op te nemen.

Samenwerking
Bij burgerparticipatie hoort samenwerking als onlosmakelijk deel van de vergelijking. Maar samenwerking gaat natuurlijk verder dan dat voor een gemeente als Zoeterwoude. Juist vanwege onze beperkte schaal realiseren we ons als geen ander dat samenwerken moet. Door een actieve en constructieve bijdrage in de verschillende gemeenschappelijke regelingen waar we deel van uitmaken, maar ook door onze blik naar buiten open te stellen voor andere verbindingen, zoals bijvoorbeeld een groene alliantie.

De samenwerking met de Leidse regiogemeenten is een dossier op zich. Na de moeizame toestanden van de vorige periode, rekenen we erop dat we als raad weer snel betrokken worden in het proces. Want hoewel Zoeterwoude door sommigen wordt afgeschilderd als een ‘Gallisch dorp’ waarmee samenwerken niet meevalt, kunnen we vele voorbeelden geven waar we juist voorop lopen en constructief bijdragen in de regionale samenwerking. Onze rol op het vlak van duurzaamheid en het overnemen van 550 woningen van het contingent van Leiden illustreren dat.

De woonomgeving
Dat Zoeterwoude een fijn woonklimaat heeft, behoeft geen betoog. De cijfers laten zien dat er over het algemeen sprake is van een veilige omgeving, zowel fysiek als sociaal. Dat wordt ook zo ervaren door de inwoners.

Toch zijn er twee groepen die in dit verband bijzondere aandacht verdienen, namelijk de jongeren en de senioren. De jongeren enerzijds omdat áls er overlast is, dit meestal door deze leeftijdsgroep wordt veroorzaakt, en anderzijds omdat zij tussen wal en schip kunnen vallen: te groot voor de speeltuin, maar ook nog niet volwassen. Goede voorzieningen zoals (sport)verenigingen, JOP’s en andere buitenruimte zoals een voetbalkooi waar ze kunnen vertoeven, maar ook een uitgaansgelegenheid als Utopia, dragen bij aan hun welbevinden. We denken tevens aan preventie: de jeugd heeft de toekomst en als gemeente spelen we een belangrijke rol bij de signalering van mogelijke problemen. Ook hier speelt participatie een belangrijke rol: laat de jongeren meepraten, via de JAR maar ook via andere kanalen zoals gerichte participatie bij bijvoorbeeld herinrichting van een straat.

Ook senioren verdienen onze bijzondere aandacht. De toenemende vergrijzing gaat ook niet aan onze gemeente voorbij en we zullen ons rekenschap moeten geven van de betekenis van deze demografische werkelijkheid. Dat zal bijvoorbeeld uiting moeten krijgen in het sociaal domein, maar ook in de manier waarop we ons dorp inrichten. De gebiedsvisie voor de Rijndijk is hiervoor een uitgelezen kans: hier kunnen we voorzieningen in overeenstemming brengen met de behoeften van nu en in de toekomst. Laten we ervoor zorgen dat deze kans benut wordt en dat we tot een plan komen dat aansluit bij wat onze inwoners nodig hebben.

Verkeer en waterstaat vormen een belangrijk element in de beleving van de woonomgeving. Er is een aantal projecten opgenomen in de programmabegroting. Dat draagt bij aan de kwaliteit van ons (water)wegennet, dus daar zijn we blij mee. Toch missen we een belangrijk onderdeel op de lijst, en wel de situatie op de Hoge Rijndijk. Hoewel er al een aantal maatregelen is genomen om de ergste nood te lenigen, verwachten wij dat er overleg zal plaatsvinden met de gemeente Leiden over het omleiden van landbouwverkeer zodat de Hoge Rijndijk ontzien zal worden. Ook de uitwerking van het resterende deel van de herinrichting na de voltooiing van het project Aquamarijn heeft onze aandacht en zullen we op de voet volgen.

Nu de voorspellingen zijn dat de winters steeds kouder zullen worden en we dus meer te maken zullen krijgen met gladheidsbestrijding wil PZ op deze plaats van de gelegenheid gebruik maken om de hoop uit te spreken dat de kwaliteit van onze strooidienst het uitstekende niveau van het afgelopen seizoen zal kunnen handhaven. De inzet van deze medewerkers verdient waardering, ook omdat zij letterlijk bij weer en wind voor ons klaar staan om het mogelijk te maken dat we veilig de weg op kunnen.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Zoals al eerder gezegd is huisvesting een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt, zo ook in Zoeterwoude. Hoewel we flink bouwen is het niet mogelijk om in de grote vraag te voorzien. PZ is blij te kunnen constateren dat bij nieuwbouw sociale woningbouw op het afgesproken niveau van 35% haalbaar blijkt te zijn, maar dat neemt niet weg dat we onverminderd aandacht blijven houden voor dit onderwerp. Het gaat immers niet alleen om kwantiteit, maar ook zeker om kwaliteit. Naast sociale huur is betaalbare koop zeker in het vizier. Alleen zo blijft wonen in Zoeterwoude voor iedereen binnen bereik en kunnen we voorkomen dat onze samenleving in de toekomst een eenheidsworst wordt.

Doorstroming is een toverwoord in de vastgelopen, overspannen woningmarkt. PZ benadrukt nog maar eens dat bij een verhuizing voornamelijk financiële afwegingen de doorslag geven. Een verhuizing kost altijd geld en het zal zeker helpen als daar een tegemoetkoming voor is. We verzoeken het college dan ook om een onderzoek te doen hoe er naast de blijverslening ook een doorstroompremie beschikbaar kan worden gesteld om de doorstroom te bevorderen.

De prestatieafspraken in het tripartiete overleg tussen woningcorporatie, gemeente en huurdersbelangenvereniging geven ons inzicht in de kwalitatieve kant van ons huurwoningenbestand. PZ ziet dan ook graag de evaluatie van de afspraken van 2017 en de nieuwe afspraken voor 2018 tegemoet. Feitelijk is dit overleg een mooi voorbeeld van participatie waar de belanghebbende inwoners een actieve rol spelen in de beleidsbepaling. Zo zien wij er graag meer!

De omgevingswet biedt hiervoor ook zeker aanknopingspunten. Er zijn al vorderingen door de implementatie van het ‘Ja,mitskompas’, maar voordat we over een paar jaar de nieuwe wetgeving moeten uitvoeren is er nog een weg te gaan. De pilot Landelijk gebied zijn we een beetje uit het oog verloren de afgelopen maanden. PZ rekent erop dat het college ons binnenkort uitgebreid informeert over de stand van zaken met betrekking tot deze pilot en de overige voorbereidingen voor de invoering van de omgevingswet.

Sociaal domein: Jeugd, zorg en werk
Zoals bekend is het sociaal domein een complexe taak voor de gemeente. Het is veelomvattend en het gaat over veel geld en niet te vergeten over echte mensen die zorg nodig hebben. Onze beleidsruimte is relatief klein: we hebben de wet uit te voeren. Het eeuwige dilemma tussen de beperkte middelen en strakke regels versus de beste zorg voor de aanvrager daarvan is ook bij ons aan de orde.

Langer blijven wonen in je vertrouwde woonomgeving kan alleen als er voldoende en kwalitatief goede zorg is voor hen die dat nodig hebben. PZ is dan ook benieuwd naar de resultaten van de voorgenomen welzijnsbezoeken. De rol van mantelzorgers willen we hier ook benoemen. Zonder hun enorme, vaak onzichtbare inzet zou de wereld er heel anders uitzien. We moeten als gemeente blijven zoeken naar mogelijkheden om deze mensen te ondersteunen.

WMO en jeugdzorg zijn aan verandering onderhevig. De wet schrijft voor dat we met abonnementstarieven WMO moeten gaan werken en de jeugdzorg kopen we in in het grotere verband van Holland Rijnland, waardoor we rekening moeten houden met verschillende gemeentelijke belangen. Preventieve maatregelen hebben de voorkeur, maar hoe bereiken we de doelgroepen op tijd? Dit zijn vraagstukken waar geen eenduidig antwoord op is te geven en waar we als gemeente voortdurend alert moeten zijn.

We zijn blij te kunnen constateren dat er in het afgelopen jaar voldoende geld was voor jeugdzorg en zelfs een deel van het budget naar de reserves kon vloeien omdat het niet besteed werd. Dat neemt niet weg dat we van mening zijn dat geld niet de drijfveer moet zijn voor dit programma, maar goede zorg. Doen wat nodig is dus, en als dat betekent dat we een creatieve oplossing voor de financiering moeten zoeken is dat geen probleem.

Hoewel we door ons dorpse karakter in verhouding tot grote gemeenten de problematiek in het sociaal domein wellicht relatief minder complex is, vertegenwoordigt het wel een groot deel in onze begroting. Een deel ook waar we regelmatig tussentijds moeten herzien omdat zaken duurder uitvallen. Wij houden dit dan ook kritisch in het oog.

Duurzaamheid en groene leefomgeving
De energietransitie is begonnen, dat is wel duidelijk. PZ is er trots op te kunnen constateren dat we hier als kleine gemeente groot in zijn. Gemeente, ondernemers en bewoners zijn allemaal actief betrokken bij het duurzaam opwekken van energie en het uitvoeren van andere duurzaamheidsmaatregelen. Het belang hiervan mag duidelijk zijn: alleen als we er met zijn allen de schouders onder zetten kunnen we aan de opgave voldoen.

Duurzaamheidsmaatregelen blijken in de sociale woningbouw om financiële redenen vaak lastig te realiseren, en ook andere inwoners met een minder gevulde spaarrekening kunnen een steuntje in de rug op dit vlak goed gebruiken. In het coalitieakkoord is hierover ook het een en ander opgenomen: zonnepanelen op huur- of leasebasis subsidiabel maken en doorgaan met de subsidies om duurzaamheid te bevorderen.

Ons veenweidegebied is niet alleen belangrijk voor ons, maar voor de hele regio. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we dit moeten behouden. De landschappelijke waarde is niet in geld uit te drukken. Toch speelt geld wel een belangrijke rol bij het behoud en beheer. Agrarische bedrijfsvoering moet rendabel zijn om te kunnen voortbestaan en we zien dat dat soms knelt. Er is maar voor een beperkt aantal agrariërs een rendabel bedrijf op te bouwen, en we zien dat er andere bedrijvigheid ontstaat in onze polders, vaak met een recreatief maar soms ook wel met een volledig ander karakter. Het is zaak dat deze vermenging niet ten koste gaat van ons landschap maar dat we wel oog houden voor een evenwichtige inrichting van onze buitengebieden.

Sport en recreatie
Vorig jaar hebben we via een motie €55.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwe ijsbaan van 333 meter in Leiden. Nu blijkt dat dat niet doorgaat komt dit bedrag weer beschikbaar. PZ ziet graag dat het college dit bedrag aanwendt voor een doel in dezelfde strekking, dus een sportvoorziening die niet alleen onze eigen inwoners te goede komt, maar die ook een regionale bijdrage kan leveren.

Economie en financien
We groeien, net als de economie. Dat is goed nieuws want het biedt ons kansen. De bedrijvigheid bloeit, de huizen gaan als warme broodjes over de toonbank en consumenten durven geld uit te geven. Het verenigingsleven telt veel actieve leden en onze inwoners zijn relatief gezond. Als gemeente kunnen we een gezond financieel beleid voeren met een sociaal hart: ook voor kwetsbare en minder mondige groepen is aandacht en geld.
Al met al redenen voor tevredenheid, en ondanks dat toch ook de opmerking dat er nog een crisis vers in het geheugen ligt en dat je het beste het dak kunt onderhouden in de zomer. Kortom: een oproep om het verstandige beleid te continueren, óók en misschien wel júist als het financieel en economisch goed gaat.

Tot slot
PZ ziet het komende begrotingsjaar met vertrouwen tegemoet. Aan het begin van deze raadsperiode gaan we voortvarend aan de slag met een aantal punten uit het coalitieakkoord, terwijl we tegelijkertijd behouden wat al of nog goed is. Een gezonde financiële basis biedt het fundament dat we nodig hebben om onze andere, meer niet-materiële ambities tot uitvoer te kunnen brengen.

Duurzaam verbinden betekent voor ons dat we met deze coalitie niet alleen oog hebben voor de behoefte van vandaag en onze eigen gemeente, maar ook voor de dag van morgen en overmorgen en voor de regio, de omgeving, de wereld waarin we leven. We doen niet alleen wat makkelijk te realiseren is en wat kan in goede harmonie, maar we zoeken ook de tegenstellingen en de dilemma’s op die je onvermijdelijk op je pad krijgt. Waar we kunnen zoeken we passende oplossingen.

Ik sluit af met een woord van dank voor alle mensen die hebben gewerkt aan het tot stand komen van deze begroting. Jullie hebben een gedegen stuk afgeleverd waar we als raad mee door kunnen. Hartelijk dank daarvoor.

Facebook