Ruud Bouter

Author Archives

Betaalbaar wonen

We zijn voor een divers woningaanbod van koop- en huurwoningen, waarbij rekening gehouden wordt met een goede doorstroming op de woningmarkt. Een belangrijk speerpunt van PZ is om prioriteit te geven om in de behoefte aan betaalbare woningen voor starters en voor senioren te voorzien. Onze jeugd en onze ouderen moeten in Zoeterwoude kunnen blijven wonen!
We zijn er afgelopen jaren in geslaagd om (gemiddeld) 35% van de nieuwbouwprojecten betaalbaar te houden. Maar we zijn nog lang niet klaar, de tekorten moeten verder worden weggewerkt.
We zijn ervan overtuigd dat door goed overleg met de huurdersvereniging “De Huurderij” en de woningcorporatie Rijnhart Wonen geschikte locaties te vinden zijn. Leegstaande kantoorgebouwen en bedrijfspanden kunnen worden omgebouwd naar woningbouw voor jonge, startende Zoeterwoudenaren.

 Om jongeren aan Zoeterwoude te binden willen tenminste 10% van de nieuw te bouwen starterswoningen voor jongeren reserveren 

Hierover zullen met de woningcorporatie afspraken gemaakt worden. Ook voor jongeren die vanuit de jeugdzorg een stap naar zelfstandigheid maken, moet betaalbare woonruimte beschikbaar komen.
Voor de senioren is het van belang dat de woningen goed bereikbaar en toegankelijk zijn ook voor mensen die aangewezen zijn op een rolstoel of een andere vervoersvoorziening.

 

Extra sociale woningbouw op Bloemenweide Noord

Omdat er nog steeds een tekort is aan goedkope huurwoningen voor starters en senioren zijn we blij met de voorgestelde planwijziging om de locatie van de Corbuloschool en SKZ volledig met sociale woningbouw te ontwikkelen. Dat betekent dat bovenop de verplichte 35% (per nieuwbouwproject) van 18 woningen nog eens 16 extra sociale woningen, dus in totaal 34 worden gebouwd.
Dit betekent dat uitgaande van het oorspronkelijke plan van 54 woningen er 20 koopwoningen (duur en middelduur) overblijven, waarvan circa 10 op de locatie Klaverweide en 10 eengezinswoningen op de locatie Westwoud.

Deze extra sociale woningen dienen ter compensatie voor een aantal locaties waar geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd, zoals Verde Vista Plas en de Zwethof.
Omdat de grondwaarde hierdoor lager is geworden is een financiële oplossing bedacht. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit het extra geld dat ontwikkelaars voor andere locaties in de gemeente hebben moeten betalen omdat ze niet aan de 35%-eis hebben voldaan.
Wij vinden het goed dat woningcorporatie Rijnhart Wonen zich bij dit project heeft vastgelegd op een aantal kenmerken van de nieuwe appartementen:

• Zeer duurzame woningen (energielabel A)
• Minstens 70 % van de huurwoningen krijgt een maximale huurprijs van € 628
• 30% van de huurwoningen valt in de categorie tussen € 628 en maximaal € 710

Bezuinigingen lokale dagbladen

PZ maakt zich sterk voor continuïteit en kwaliteit van de regionale journalistiek
Op 31 december jongstleden werd bekend dat, als gevolg van bezuinigingen bij de regionale kranten van de Telegraaf Media Groep, een kwart van de journalisten hun baan verliezen. Dat zijn 45 van de 185 voltijd arbeidsplaatsen. Het plan is onderdeel van een besparing van negentig miljoen euro.

PZ maakt zich ernstig zorgen dat dit ten koste zal gaan van de continuïteit en kwaliteit van de regionale journalistiek in het algemeen en die van Zoeterwoude in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel van het journalistieke werk is de controle op en het functioneren van de democratie en dat de inwoners, los van de berichtgeving van de gemeente of vanuit politieke partijen, via de regionale journalistiek ook een onafhankelijker beeld meekrijgen van wat er in de gemeente gebeurt. Een goed lokaal dagblad houdt door een onafhankelijke en kritische opstelling het lokale bestuur scherp.

Deze taak wordt in onze regio (naast het Leids Nieuwsblad) in belangrijke mate uitgevoerd door de redactie van het Leidsch Dagblad, die de afgelopen jaren al veel capaciteit heeft ingeleverd.

Onder aanvoering van PZ is er in de raadsvergadering gezamenlijk met het CDA en de VVD een motie ingediend, waarin we het college hebben opgeroepen steun te betuigen aan de redactie van het Leidsch Dagblad en onze zorg uit te spreken richting de Telegraaf Media Groep (TMG) over de continuïteit en kwaliteit van de lokale journalistiek en de vraag voor te leggen in hoeverre de algemene en politieke lokale verslaggeving gegarandeerd kan blijven.
Het college heeft de motie omarmd en aangegeven de oproep voortvarend te gaan uitvoeren. (klik voor de tekst van de motie)

Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude

grondbeleidIn de Voorronde van 24 november jl. heeft PZ als enige fractie al inhoudelijk gereageerd op het rapport van de Rekenkamercommissie: “Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude”. Het instrument van de Rekenkamercommissie wordt door de raad maar heel zelden ingezet om onderzoek te doen naar o.a. problemen of zaken binnen de gemeente die verbetering behoeven. Onze insteek rond het grondbeleid is vooral het up to date maken van het bestaande beleid en het verbeteren van de kwaliteit en transparantie. Dit is van groot belang voor een goede Ruimtelijke Ordening in Zoeterwoude, nu en in de toekomst, met goede bouwprojecten en het zo veel mogelijk voorkomen van financiële risico’s.

We zijn heel benieuwd naar het collegestandpunt en -voorstel dat in het eerste kwartaal van 2017 zal verschijnen.

Wij hadden het graag eerder tegemoet gezien! (lees verder: rapport-rekenkamer-grondbeleid)

Beschouwingen Begroting 2016

We zijn tevreden met de derde begroting van deze raadsperiode. We kunnen vaststellen dat de financiële positie van Zoeterwoude solide en evenwichtig is. Wat opvalt is dat het nadeel voor 2018 t.o.v. van de vorige begroting is geslonken van €130.100 naar €13.038 en het voordeel voor 2019 is toegenomen van €219.460 tot €290.000.

Het college heeft het voornemen waargemaakt om in 2016 de jaarrekening vroeger in het jaar beschikbaar te stellen, waardoor het voor de organisatie mogelijk werd meer tijd te kunnen besteden aan de andere P&C-stukken met name de Perspectiefnota, als opmaat naar de begroting. We vertrouwen erop dat deze lijn ook het komende jaar wordt doorgetrokken.

Positief is dat de lasten voor burgers en bedrijven niet omhoog gaan.
Wij zijn tevreden dat conform onze motie de OZB-opbrengst, vanwege de geringe inflatie, niet is geïndexeerd met 1.5 % en dat in het verlengde hiervan ook is besloten bij de overige tarieven en leges af te zien van trendmatige verhoging. (meer…)

Progressief Zoeterwoude zet stempel op Toekomstvisie Leidse Regio

Op 14 september heeft u als inwoners van Zoeterwoude mee kunnen praten over de Toekomstvisie Leidse Regio. Op deze avond kwam duidelijk naar voren dat u net als wij samenwerken belangrijk en noodzakelijk vindt en daarnaast veel waarde hecht aan het groene en weidse karakter van onze gemeente. Ook onze goede prestaties op gebied van duurzaamheid en de belangrijke economische waarde van industrieterrein De Grote Polder als BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) en banenmotor wilt u graag in de samenwerking behouden. Dat sloot aan op de eerste zienswijze die wij als PZ hadden opgesteld.

PZ heeft vervolgens in de gemeenteraad de zienswijze opgesteld die vervolgens, in combinatie met de visies van CDA en VVD, door alle partijen gezamenlijk is ingediend bij de klankbordgroep van het project. We hebben een goed doordacht en onderbouwd commentaar op papier gezet waar we als gemeenteraad unaniem onze steun aan hebben geven. U kunt de zienswijze hier nog eens kunt nalezen

Op 5 oktober hebben de leden van de klankbordgroep en de stuurgroep (vertegenwoordigers van alle betrokken gemeenten en partijen) de bijdragen van alle deelnemende gemeenten weer tot een geheel gesmeed. Na een vruchtbare avond kunnen we constateren dat vrijwel al onze Zoeterwoudse punten zijn overgenomen in de definitieve toekomstvisie.

Dit document is de basis voor de volgende stap: het kiezen van een passende bestuursvorm, ofwel op welke manier gaan de vijf gemeenten in praktijk samenwerken. Uiteraard zal PZ ook in deze fase ervoor zorgen dat uw belangen in de regio goed behartigd zullen worden.pic1_8845

Zoeterwoude in de Leidse Regio

logo_leidseregio2027Met de Leidse Regio bedoelt men een gebied rondom Zoeterwoude, dat naast onze gemeente bestaat uit Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden.
Gemeentes werken samen op verschillende gebieden en overigens lang niet alleen in deze samenstelling.
Sinds ruim een jaar is er gewerkt aan een visie voor de Leidse Regio, die in juli 2016 in een concept versie is verschenen. Aan de betreffende gemeenteraden is gevraagd te reageren op het concept. De visie kunt u vinden op deze website: Leidse Regio
Hieronder vindt u de belangrijkste reactie van Progressief Zoeterwoude, zoals deze in de gemeenteraad van 1 september 2016 naar voren is gebracht.

PZ vindt dat in het stuk de urgentie van een toekomstvisie en van intensivering van regionale samenwerking te weinig tot uitdrukking komt. Wij missen antwoorden op vragen als :

  • wat is het probleem?
  • waarom is het een probleem (consequenties)?
  • wat zijn de oorzaken van het probleem?

Wij denken dat het motto “kwaliteiten versterken door karaktervolle groei” voor de lezer niet voldoende overtuigend is.

Bij de 7 genoemde aspecten van karaktervolle groei ontbreekt de prioritering. Bij een van de raadsconferenties hebben we met elkaar namelijk een top drie vastgesteld.

  1. Woningvoorraad
  2. Infrastructuur
  3. Duurzaamheid

PZ onderschrijft deze prioritering en ziet graag concrete vervolgstappen op deze punten.

Woningvoorraad en groen
Vanwege de inzet op vooral economische groei en werkgelegenheid wordt er een ambitieus woningbouwprogramma voorgesteld. Volgens Brinkman (LD) komen er in Leiden de komende jaren 20.000 inwoners bij.
Dit moet worden gerealiseerd door transformatie en het gericht verdichten: compacter, hoger en dichter op elkaar bouwen.
PZ vraagt zich af of dit op langere termijn wel realistisch is. Inbreien is ingewikkelder, duurder en gaat gepaard met langere procedures en PZ vreest dat vroeger of later toch gekozen zal worden voor bouwen in open ruimte.
Als de inbrei-locaties zijn uitgeput zal men zoeken naar extra m2. Juist dan is het voor Zoeterwoude van belang om het agrarisch landschap te behouden.
De voormalige Rode Contouren van het Groene Hart zijn inmiddels losgelaten. Ze gaven de begrenzing aan van het stedelijk gebied en vormde een belangrijk instrument voor het handhaven van de omvang en kwaliteit van het landelijk gebied. Met het wegvallen van de Rode Contouren is er in feite weinig bescherming van ons kostbare veenweidegebied. Een zwak alternatief is de Ladder van Duurzame Verstedelijking, maar dat instrument biedt geen garanties, als binnenstedelijk bouwen niet meer mogelijk is.
Een extra argument voor het borgen van het Groene Hart is dat de toekomstige (volledige) bebouwing van vliegveld Valkenburg (5.000 woningen) weer ter discussie staat. Er zijn belangrijke krachten die er bedrijvigheid willen huisvesten rond de Ontwikkeling van Drones. In dat geval komt de discussie over woningbouw weer keihard deze kant op!

PZ stelt daarom voor om in de strategische agenda op te nemen dat:

  • De begrenzingen van de waardevolle veenweidegebieden (i.i.g. in de regio) opnieuw moeten worden gedefinieerd en vastgelegd om de steeds verder oprukkende verstedelijking het hoofd te kunnen bieden en het polderlandschap te beschermen.
  • De vastgelegde begrenzingen worden gerespecteerd en gehandhaafd.
  • Daarvoor criteria moeten worden geformuleerd.

In het kader van de economische groei meer nadruk leggen op bevordering van een Circulaire Economie.
Het realiseren van een gezamenlijk afvalbeleid t.a.v. het beperken van restafval en afval als grondstof (gradle to gradle) en ketensamenwerking op het gebied van minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Tot slot ten aanzien van economie en werkgelegenheid (blz.12 en 13) vindt PZ het belangrijk dat er regionaal gezamenlijk beleid ten aanzien van bedrijventerreinen wordt opgesteld (ook voor kantoren en retail).
Dit houdt onderandere in Gezamenlijk accountmanagement (wat zijn mogelijke consequenties voor ons)
Blz.13: MVO breder trekken dan alleen de sociale component (3 P’s) en koppelen aan Parkmanagement en de BIZ (voorbeeldfunctie Grote Polder en Heineken)

Facebook