Columns

Columns

Kolom van de wethouder: Duurzaamheid in Zoeterwoude

Al eerder heb ik op deze site een column geschreven over de Duurzaamheid. We zijn in deze gemeente al jaren actief met duurzaamheid aan de slag. PZ heeft dat zeer gestimuleerd en ik als wethouder heb dat mogen uitvoeren. Vooral de oprichting van het Duurzaamheidsfonds was een belangrijk middel om subsidies aan burgers te geven en nieuwe projecten te starten.
Maar de ontwikkelingen gaan steeds verder en ik kan nu weer enkel nieuwe initiatieven melden. Zo gaan we van start met een heel leuk project, de Wijkgerichte aanpak energiebesparing. Daarbij gaan we gericht in een buurt de mensen aanmoedigen om energie besparende maatregelen te nemen. Het gaat dan om allemaal soortgelijke huizen die in de jaren zeventig zijn gebouwd en nog best wat verbetering kunnen gebruiken. In een voorbeeldhuis zijn concrete maatregelen te zien, die vrij eenvoudig voor alle buurtbewoners zijn over te nemen. We verwachten zo weer nieuwe groepen te kunnen aanzetten tot besparende maatregelen. Ook kunnen mensen zich aanmelden om opgeleid te worden tot energieambassadeur waarna ze weer besparingsadviezen kunnen geven aan anderen. Op deze manier blijft de zaak in beweging. Bijzonder plezierig is dat het meeste werk wordt gedaan door Zoeterwoudse burgers, de leden van de Energiecoöperatie Zoeterwoude Duurzaam 2030.
We krijgen ook meer aandacht voor de klimaatadaptatie: we krijgen steeds zwaardere regenbuien en daar moeten we maatregelen tegen nemen. Bij alle vervangingen van het riool voeren we nu een gescheiden stelsel in: aparte buizen voor regenwater en voor rioolwater. Dit jaar gaan we de staat van het riool extra testen en zo nodig extra maatregelen nemen. Burgers kunnen overigens al subsidie krijgen wanneer ze stenen uit hun tuin verwijderen of een groen dak invoeren.
We bereiden ons ook voor op een toekomst zonder aardgas. De nieuwbouw in Zwethof en Bloemenweide Noord zal het zonder aardgas gaan doen. We hopen ook een graantje mee te pikken van de warmteleiding die vanuit Rotterdam via Heineken naar Leiden gaat. We willen een aftakking naar het bedrijventerrein en de huizen van Rijndijk.
Als gemeente zelf geven we daarbij het goede voorbeeld. Al eerder werden zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst. Nu gaan we ook van het gas af, er komt een warmte – koude pomp. En zeer onlangs is de eerste volledig elektrische dienstauto gearriveerd voor de medewerkers van de buitendienst.

Veel aandacht nodig voor Verkeer

Als wethouder in een kleine gemeente heb ik een zeer brede portefeuille met zaken als financiën, duurzaamheid, openbare ruimte en welzijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook Verkeer en onder die brede naam zitten weer diverse aandachtsgebieden.
Het belangrijkste onderdeel is wat mij betreft de verkeersveiligheid. Op allerlei manieren moeten we ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren in het plaatselijk verkeer. Daarbij werken we met verkeersborden, maximum snelheden, straatverlichting en weg-obstakels. Heel belangrijk is ook de opvoeding van onze jonge inwoners. Als gemeente subsidiëren we de verkeerslessen op de scholen en zelf reik ik jaarlijks de verkeersdiploma’s uit aan de leerlingen van groep 7.
Vaak kan ik dankbaar gebruik maken van voorstellen van bewoners om de weg nog veiliger te maken. Er zijn ook weinig beleidsterreinen waarover ik zoveel vragen en opmerkingen krijg als juist verkeer. Op bijvoorbeeld de Hoge Rijndijk en de Weipoortseweg zijn we erin geslaagd om samen met de bewoners maatregelen te nemen rond snelheidsbeperking en veilig oversteken. Met de verplaatsing van een loonwerkersbedrijf is veel overlast in de dorpskern terug gedrongen. Maar helaas gebeurt het ook vaak dat we geen oplossingen hebben voor de ervaren overlast. Natuurlijk moet ik dat wel goed uitleggen aan de (meer…)

Nieuwbouw Brede School

Begin februari kon ik schrijven over de opening van het nieuwe gebouw van Wijdezorg / Emmaus. Nu wordt het tijd om te berichten over de volgende mijlpaal in dat gebied: de bouw van de nieuwe Brede School. Deze komt vlakbij het nieuwe Emmaus, op de plaats van de vroegere aanleunwoningen. Op 5 april kon ik –met enige trots- mijn handtekening zetten onder de aannemersovereenkomst. De bouw kan beginnen!
In het nieuwe gebouw is plaats voor de huidige 3 basisscholen in Zoeterwoude-dorp (worden straks één school), voor de kinderopvang en de naschoolse opvang, maar ook voor de bibliotheek, het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Allerlei belangrijke partijen voor opvoeding en begeleiding van kinderen / jongeren komen onder één dak en kunnen zo optimaal samenwerken. Met de aanliggende voorzieningen als het Zorgcentrum en de Brede School wordt de Bennebroekweg straks het geheel vernieuwde sociale centrum van Zoeterwoude.
In 2010 zijn we met de plannen begonnen. Eerst hebben we in goed overleg een akkoord bereikt met Wijdezorg, daarna hebben we alle partijen rond de nieuwe Brede School aan tafel geroepen. Ook dat proces is soepel verlopen. Partijen weten elkaar te vinden en zijn nauw betrokken bij de verdere vormgeving. Dat betreft het ontwerp van het nieuwe gebouw, maar ook de gezamenlijke visie op onderwijs en begeleiding. Het gaat er straks om dat de kinderen van hun 0e tot hun 12e jaar en 12 uur per etmaal kunnen worden opgevangen, begeleid en opgeleid. Termen als “doorlopende leerlijnen” en “dagarrangementen” zijn dan van belang.
Het gebouw zelf krijgt een mooie uitstraling: alle betrokkenen zijn enthousiast over het ontwerp, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Door ruimtes te combineren (leerpleinen dienen ook voor de buitenschoolse opvang) kon er budget worden gevonden voor meer kwaliteit. Dat betreft zowel het binnenklimaat (“frisse school”) als de duurzaamheid (bijna nul-op-de-meter). Er komt een “groen schoolplein” en er is plaats voor schooltuinen.
Binnen 2 – 3 weken wordt gestart met de sloop van de oude woningen aan de Emmaushof. Daarna gaan de heipalen de grond in (vermoedelijk nog voor de zomervakantie). De oplevering is gepland net voor de zomervakantie van 2018. Daarna moeten de leegkomende plekken weer worden opgevuld, vermoedelijk met woningbouw. Hierover wordt nu met omwonenden gesproken in de klankbordgroep. In het najaar komen de voorstellen aan de orde in de gemeenteraad.

Begeleiding Statushouders in Zoeterwoude

In Zoeterwoude zijn we heel actief met de opvang en begeleiding van de zogeheten Statushouders. Dat zijn voormalige vluchtelingen die –na een verblijf in de opvangcentra- te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Zoals elke gemeente zijn we verplicht om jaarlijks een aantal van deze mensen huisvesting te verlenen. In 2016 ging het om 15 personen verdeeld over 4 gezinnen.
Bijzonder in Zoeterwoude is dat we “onze taakstelling” jaarlijks keurig halen (met dank ook aan Rijnhart Wonen), maar ook dat veel inwoners actief bezig zijn om deze nieuwe dorpsgenoten wegwijs te maken in onze samenleving. Vanuit de gemeente faciliteren we deze begeleiding en daarnaast verlenen we vanuit de Bijstand rechtstreeks financiële ondersteuning bij de inrichting van de woning en bij het levensonderhoud. In 2016 hebben we deze ondersteuning uitgebreid door alle nieuwe volwassen statushouders (man èn vrouw!) in te schrijven bij het project JA Statushouders (JAS). Dit is een intensieve cursus van 24 uur per week en dat circa 2 jaar lang! Hier wordt stevig ingezet op toeleiding naar de arbeidsmarkt, maar ook op het eigen maken van de Nederlandse taal en cultuur. Deelname is wat ons betreft verplicht, want we zien dit als de snelste weg naar arbeidsmarkt en integratie.
Onlangs was ik op een feestelijke bijeenkomst van het JAS-project in het Leidse stadhuis, waar de eerste deelnemers hun handtekening plaatsten onder de Participatieverklaring. Het was heel mooi te zien dat de statige raadzaal van Leiden geheel gevuld was met 48 deelnemers en hun begeleiders. De meesten willen snel aan de slag in Nederland, maar ervaren ook veel belemmeringen. Omdat de deelnemers afkomstig waren uit drie gemeenten, waren er ook drie wethouders aanwezig. Mijn collega Marleen Damen uit Leiden zette allereerst de toon: “we willen graag bereiken dat jullie je welkom voelen, maar verwachten omgekeerd ook dat jullie je inzetten om dat zelf ook mogelijk te maken”. Mijn Leiderdorpse collega Olaf Mc Daniël maakte veel indruk met zijn speech die vooral gericht was tot de vele aanwezige mannen: “de positie van de vrouw is in Nederland anders dan jullie wellicht gewend zijn. Op de universiteit zijn nu al meer vrouwen dan mannen aanwezig. Wen er maar aan en zet je vooral in dat jullie vrouwen en dochters deze kansen ook krijgen en grijpen”. Ikzelf mocht de 4 Zoeterwoudse deelnemers toespreken, die dat erg op prijs stelden.
Na afloop vertelde de cursusleider mij spontaan dat de Zoeterwoudse deelnemers zo opvallen door hun positieve beleving van de Zoeterwoudse samenleving. “Er zijn veel vrijwilligers beschikbaar om hen te begeleiden en wegwijs te maken, ze krijgen veel aanloop en voelen zich erg welkom”. U begrijpt dat ik dit met heel veel plezier en trots aanhoorde: juist dit zijn de dingen die Zoeterwoude uniek maken en die we –ondanks alle pogingen tot schaalvergroting- toch echt overeind moeten houden.
De bijeenkomst werd afgesloten met een vrolijke groepsfoto, die werd genomen door een Leiderdorpse beroepsfotograaf, maar ook door een stage-lopende statushouder. Want dat wordt de volgende uitdaging van het project: de organisatie van veel nuttige stages, die uiteindelijk leiden naar een plekje op de arbeidsmarkt.

Emmaüs: mooi in de omgeving

Op donderdag 2 februari hield het nieuwe Emmaus een Open dag. Maar liefst 1.000 dorpsgenoten maakten gebruik van de gelegenheid om het nieuwe gebouw eens goed van binnen te zien. Ik heb nadien veel positieve reacties gehoord over de prachtige voorzieningen in het nieuwe gebouw, dat nu is vol geboekt, maar waarin nog veel mensen best een plekje zouden willen bezetten.
Als wethouder ben ik heel blij dat we nu zover zijn gekomen. Zo’n vijf jaar terug werden verzorgingshuizen overal in het land gesloten. We vreesden dat dit in Zoeterwoude ook zou gebeuren, hetgeen een verarming van het dorp zou zijn. Maar door de opening van het nieuwe Verpleeghuis hebben we nu juist meer mogelijkheden in onze gemeente. Ook bij zware lichamelijke handicaps of bij dementie kunnen ouderen voortaan in Zoeterwoude blijven wonen en hoeven de verwanten niet meer op bezoek in Voorschoten of Leiderdorp.
Ik verwacht (meer…)

Zorg en Welzijn op Zoeterwoudse wijze

logo-sociaal-domeinOp 1 januari 2015 zijn enkele taken van het Rijk overgegaan naar de gemeente. Het ging vooral om het Jeugdbeleid en om Zorg en Welzijn (de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, WMO). De gedachte achter deze operatie is dat de gemeente dichter bij de eigen inwoners staat en dat de gemeente dus het beste in staat is om maatwerk te leveren. Dat is een goede gedachte, maar het Rijk verzon daar wel bij, dat de gemeenten het allemaal goedkoper moeten doen. Ik kan u verzekeren dat dit niet gemakkelijk is: nieuw beleid maken en tegelijkertijd bezuinigen. Hoe staat het er nu voor na bijna 2 jaar?
Ik ben als wethouder verantwoordelijk voor Zorg en Welzijn en ik vind dat het tot nu toe goed is gegaan. Uit onderzoeken blijkt dat de klanten hun zorg zijn blijven ontvangen (was natuurlijk prioriteit nummer 1!!) en dat alle administratieve rompslomp inmiddels ook onder controle is. Ouderen en mensen met een handicap krijgen huishoudelijke hulp of begeleiding of ze kunnen naar de Dagopvang.
En die bezuinigingen dan? Tja, we zijn wel iets anders gaan aankijken tegen hulp vanuit de gemeente. Het is niet meer zo dat hulp gratis en automatisch verstrekt wordt, wanneer je dat maar vraagt. Misschien zijn we daar vroeger ook wel eens iets te gemakkelijk in geweest. Maar nog steeds geldt: mensen die het echt nodig hebben, krijgen altijd hulp. Mensen moeten daarvoor soms een Eigen bijdrage betalen, maar dan houden we wel rekening met de hoogte van hun inkomen. En via (meer…)

Zoeterwoude steeds duurzamer

kees
Gisteren mocht ik in het nieuwe gebouw van Emmaus samen met de bestuurder van Wijdezorg een handtekening zetten onder een nieuwe duurzaamheidsafspraak, een “Green Deal” in de zorgsector.
Vooral door de Klimaatafspraken van Parijs komt er nu overal meer aandacht voor duurzaamheid, maar ik bedacht me dat de situatie enkele jaren terug –ook in Zoeterwoude- toch wel heel anders was. In april 2010 was Zoeterwoude in de regio de eerste gemeente die aankondigde meer aan duurzaamheid te gaan doen. Dat onderwerp werd toen –op voorstel van PZ- het grote speerpunt van het nieuwe coalitieakkoord. Aan mij als wethouder was de mooie taak om aan dit speerpunt uitwerking te geven. In september 2010 begonnen we met de aparte inzameling van plastic afval en een convenant voor het verantwoord gebruik van hardhout (FSC). Met steun van onze coalitiepartner en van de ambtelijke organisatie konden we gaandeweg steeds meer doen.
Een belangrijke stap was in 2012 de oprichting van het Duurzaamheidsfonds. Hierbij zette de gemeente een fors bedrag opzij om inwoners en bedrijven te stimuleren tot maatregelen. Vooral woningeigenaren hebben veel gebruik gemaakt van de subsidie voor isolatie en zonnepanelen. (Er is overigens nog steeds geld beschikbaar en ook huurders kunnen tegenwoordig meedoen). De werking van het fonds is vervolgens uitgebreid: we hebben met de bedrijven op de Grote Polder gekeken naar energie-besparing en we hebben maatregelen ontwikkeld voor agrariërs en voor appartementen gebouwen (VvE’s). Ook verenigingen en instellingen kunnen nu een beroep op het fonds doen.
Als gemeente zelf zijn we ook aan de slag gegaan, hetgeen bijvoorbeeld heeft geleid tot (meer…)

PZ fractie positief én kritisch

Net als andere jaren heeft de raad in de periode oktober / november zich bezig gehouden met de begroting. Eerst was er op 10 oktober de auditcommissie voor de technische vragen. Vervolgens op 31 oktober de voorronde, waar vooral de discussiepunten aan de orde kwamen. Tenslotte is de begroting vastgesteld bij de Algemene Beschouwingen op 7 november.

Laat ik allereerst zeggen dat ik als wethouder Financiën best trots ben op de grote lijnen van deze begroting.  Ondanks moeilijke tijden is de begroting wederom sluitend, nu tot 2017. Hoewel we flink moesten bezuinigen, hebben we de voorzieningen overeind kunnen houden. En dan hebben we ook nog eens –net als vorige jaren- de lastenverzwaring voor de burger zeer beperkt kunnen houden. De afgelopen 3 jaar is (meer…)

Facebook