Mensen Myrna

Myrna

Een nieuw jaar…

2021 is alweer een paar weken onderweg. Het is een jaar van hoop na dat bijzondere corona-jaar 2020. Door de omstandigheden heeft de gemeente een digitale oplossing gezocht voor de nieuwjaarsreceptie door een live talkshow te maken in samenwerking met Unity. Persoonlijk vond ik het een leuke en professioneel opgezette oplossing. De vrijwilliger van het jaar, Monique Pietersen, werd echt verrast met haar onderscheiding en we kregen ook een mooi inkijkje in wat ons college bezighoudt.

We hadden een paar maanden geleden toch echt gehoopt dat we inmiddels weer wat meer ruimte zouden hebben om mensen persoonlijk te ontmoeten en in persoon te kunnen vergaderen. Helaas laten de omstandigheden met corona dat nog niet toe. We blijven voorlopig dus nog gebonden aan de digitale vergaderingen.
Aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat het kan: allemaal op onze eigen plek en veilig vergaderen. Maar ik moet zeggen dat ik na al die maanden het ‘live’ vergaderen met de raad echt mis. Het persoonlijke contact, het debat, even met een blik iets bevestigen: het kan allemaal niet met videovergaderen en het wordt me steeds duidelijker hoe belangrijk dat eigenlijk is.

2021 is ook het laatste volledige jaar van deze raadsperiode. Op 17 maart aanstaande zijn eerst de tweede-kamer-verkiezingen. Na de val van het kabinet over de toeslagenaffaire gáát het echt ergens over. Neemt de keizer er genoegen mee dat Rutte en Hoekstra zijn aangebleven als partijleider? Ofwel: heeft Nederland er vertrouwen in dat de mensen die verantwoordelijk waren voor het ontstaan van deze toestanden ook degenen zullen zijn die de oplossing gaan brengen? We gaan het zien!
In Zoeterwoude zal het komend jaar over andere onderwerpen gaan. Zo zijn we bijvoorbeeld volop bezig met de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet en de Regionale Energie Strategie (RES). Ook de grote projecten zullen verder opgevolgd worden: de vervanging van de Bernardusschool en de herinrichting van Haasbroek.

Als partij gaan we ons binnenkort buigen over ons nieuwe verkiezingsprogramma. Uiteraard zullen daar onderwerpen als woningbouw, zorg voor de inwoners die dat nodig hebben en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. We staan ook zeker open voor uw mening en input. Wil je ons iets melden datje belangrijk vindt voor de toekomst van Zoeterwoude? Neem gerust contact met ons op via de website, telefonisch of in persoon. We horen graag van u! 

Een nieuwe burgemeester

Als de burgemeester met pensioen gaat, gaat er een heel traject in werking. De Commissaris van de Koning – In Zuid-Holland is dat Jaap Smit- heeft daar een belangrijke rol in (omdat deze besluit of er een nieuwe burgemeester kan worden geworven, of dat er alleen een interim bestuurder wordt aangesteld), maar ook de gemeenteraad. Deze besluit uiteindelijk wie de nieuwe burgemeester wordt. Er wordt een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit raadsleden. Deze commissie doet de selectie, waarna een kandidaat wordt voorgedragen ter goedkeuring aan de raad. Ik had de eer om namens PZ deel uit te maken van de vertrouwenscommissie en geef graag een kijkje achter de schermen hoe dat in zijn werk gaat.

Het pensioen van burgemeester Liesbeth Bloemen kwam na ruim 15 jaar niet onverwacht, maar was wel een belangrijk moment: zou de commissaris een nieuwe burgemeester willen installeren, of moest het een interimmer worden? Gelukkig gaf de situatie geen aanleiding om dat laatste te doen, en dus kreeg de raad de opdracht om een vertrouwenscommissie samen te stellen die de opvolger van Liesbeth mocht gaan selecteren. Alle fracties vaardigden hun voorzitter af, en samen met de griffie gingen we aan de slag. 
De benoeming van een burgemeester is een vertrouwelijk proces, waarbij in een protocol is vastgelegd wat er openbaar mag gebeuren en wat er onder geheimhouding gebeurt. De leden van de vertrouwenscommissie hebben een geheimhoudingsplicht die zwaar weegt. Voor de kandidaten wordt ook geheimhouding gegarandeerd. Niet alleen wordt hun identiteit niet onthuld als zij uiteindelijk niet de voorgedragen burgemeester zijn, maar ook de plaats en tijd waar de gesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie zijn geheim. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld de pers voortijdig op de hoogte is of dat de belangen van kandidaten worden geschaad in hun huidige functie als blijkt dat zij solliciteren.
De eerste stap is het opstellen van een uitgebreide profielschets, waarin wordt beschreven wie we zoeken. We hebben de mening gevraagd van inwoners en bedrijven in een enquête, en met meer dan 300 reacties hadden we een mooi beeld van wat voor de verschillende groepen belangrijk is. In een speciale raadsvergadering met Jaap Smit is de profielschets vastgesteld en daarna kon deze gepubliceerd worden. 
Na sluiting van de reactietermijn volgde weer een spannend moment: hoeveel mensen zouden er gereageerd hebben? Zouden er genoeg kandidaten zijn die burgemeester willen worden van ons mooie dorp? Gelukkig bleken er 26 mensen geïnteresseerd en kon de Commissaris aan de slag met de eerste selectieronde. Hij heeft een groot deel van de kandidaten gesproken en waar hij dat nodig vond ook assessments laten uitvoeren om te komen tot een ‘shortlist’ van de best geschikte kandidaten.
Daarna werd de vertrouwenscommissie uitgenodigd om de kandidaten te bespreken en werden door de griffie de gesprekken gepland met de mensen die op de afgestemde shortlist stonden. Na twee intensieve rondes heeft de vertrouwenscommissie een keuze gemaakt. Deze is op 13 juli besproken met de Commissaris, waarna in een speciale besloten raadsvergadering de raad is geïnformeerd over het verloop van het proces en de kandidaat die door de vertrouwenscommissie wordt voorgedragen. Uiteindelijk stemt de raad dan over de voordracht en kan de beoogde nieuwe burgemeester gebeld worden met het goede nieuws. Tussen de laatste gesprekkenronde en 13 juli zat nog enige tijd, en al die tijd wisten de kandidaten nog niet wat de uitslag was. Ook voor hun dus een spannende periode.
Ik vond het bijzonder om deel uit te mogen maken van de vertrouwenscommissie. Hoewel ik voor mijn werk regelmatig sollicitatieprocedures doe, was dit wel een heel bijzondere: je gaat iemand selecteren die zijn hele leven door deze functie zal zien veranderen: je wordt een publiek figuur en moet zelfs verhuizen. Voor de collega’s van de gemeenteraad, maar ook voor de wethouders en de gemeente-ambtenaren is het ook een belangrijke verandering: wie wordt het nieuwe boegbeeld waar je mee te maken krijgt in je dagelijks werk? Daarnaast maak je als commissie een keuze die alle inwoners raakt, en ook nog voor een termijn van tenminste zes jaar. Dat is een hele verantwoordelijkheid!
Ook alle protocollen en rituelen waren interessant om mee te maken. Soms viel het echt niet mee om met niemand te kunnen bespreken waar je was en wat je aan het doen was, of om niet te kunnen vertellen wat voor interessante gesprekken je had gehad. Maar bovenal kijk ik terug op een fijne samenwerking in de vertrouwenscommissie, en op een goed voorbereide en zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure.
Wanneer dit stuk gepubliceerd wordt, is onze nieuwe burgemeester al bekend. De officiële benoeming is op 7 oktober, nadat Liesbeth Bloemen afscheid heeft genomen. Liesbeth kan terugkijken op een mooie ambtstermijn en ik hoop dat haar opvolger een net zo mooie toekomst in Zoeterwoude tegemoet gaat.

Allemaal digitaal

Een belangrijk onderdeel van het raadslidmaatschap is het bijwonen van de raadsvergaderingen. In Zoeterwoude doen we dat in het Open Huis, waar we eerst in openbare voorrondes debatteren en vragen kunnen stellen aan de portefeuillehouders/wethouders, waarna de besluitvorming plaatsvindt in de gemeenteraadsvergadering. Als er veel stukken behandeld moeten worden, zijn er twee voorrondes tegelijkertijd en kies je als raadslid de voorronde waar jouw portefeuilles worden behandeld. De voorrondes worden altijd voorgezeten door een van de raadsleden, de gemeenteraad door de burgemeester. 
In deze coronatijd vergadert de raad digitaal, met behulp van MS Teams. Dat is toch echt wel heel anders dan dat je met elkaar in de raadszaal zit, of bij een voorronde in zaal De Weipoort in het gemeentehuis! Natuurlijk is het heel fijn dat de besluitvorming in de gemeente gewoon door kan gaan op deze manier. Met een spoedwet had de regering dat snel voor elkaar aan het begin van de crisis (we mochten wettelijk alleen besluiten bij fysieke aanwezigheid, dat is nu aangepast). 
Ik ben me de afgelopen tijd eigenlijk pas echt gaan realiseren wat er allemaal gebeurt tijdens zo’n vergadering en wat we nu allemaal moeten missen of anders moeten oplossen. Ongemerkt haal je bijvoorbeeld veel informatie uit de non-verbale signalen van de mensen in de zaal, je kunt rondkijken en ‘lezen’ hoe andere fracties reageren. Ook hebben we vaak binnen de fractie tijdens de vergadering nog korte onderonsjes, bijvoorbeeld om af te stemmen hoe we gaan reageren op iets dat door een andere partij wordt gezegd of naar aanleiding van een antwoord van de wethouder. Dat lukt allemaal niet zo goed met een digitale vergadering.
In de praktijk betekent het voor mij vergaderen met maar liefst vier schermen. Een waarop ik de vergadering open heb staan, eentje waarop ik de vergaderstukken kan raadplegen in ons digitale systeem Ibabs(dat zijn doorgaans veel documenten en ik vind printen zonde van het papier). Dan heb ik ook altijd de site van de gemeente openstaan, want de raadsvergadering wordt daar uitgezonden om de openbaarheid te kunnen waarborgen (niet iedereen is altijd in beeld daar, en ik wil wel graag weten of de hele wereld kan zien dat ik koffie zit te drinken of nog snel even iets zit te typen. Ik heb ontdekt dat ik ook heel ijdel word van dat beeldbellen, ik kijk stiekem ook hoe mijn haar zit en of ik niet beter mijn camera even anders neer kan zetten.) En last but not least mijn smartphone, want al die onderonsjes kunnen nu niet met een betekenisvolle blik, en we Whatsappen ons suf om toch het nodige overleg te kunnen hebben.
Je kunt je voorstellen dat dat knap vermoeiend is en veel vraagt van de concentratie. Maar we doen het zonder klagen en we houden vol, zeker nu we de Corona-cijfers zo gunstig zien ontwikkelen. Toch kan ik niet wachten tot het moment aanbreekt dat we weer mogen vergaderen in persoon. Hoe belangrijk het ook is om de RIVM-regels op te volgen, menselijk contact is wel een heel belangrijk onderdeel van ons bestaan en kan niet vervangen worden door techniek.

Raadsvergaderen in crisistijd

De gemeenteraad van 26 maart zal in Zoeterwoude in aangepaste vorm doorgang vinden. Juist in deze tijd van crisis moeten we zorgen dat het openbaar bestuur daar waar het kan doorgang vindt zolang we dat kunnen doen binnen de geldende regels. Dat geeft houvast en structuur in deze moeilijke tijd.

De onzekerheid van de huidige situatie maakt dat veel mensen zich zorgen maken over hun gezondheid of die van anderen, en dat is logisch en begrijpelijk. Wij doen dat ook. Dat neemt niet weg dat er ook nog veel dingen mogelijk zijn als je je houdt aan de regels. Juist door je daar aan vast te houden kunnen we deze crisis met elkaar zo goed mogelijk doorstaan.

In de wet is vastgelegd dat besluiten in de raad alleen genomen kunnen worden met fysieke aanwezigheid van raadsleden. Hiervan kunnen we op dit moment niet afwijken. We kunnen wel zorgen dat we de vergadering zoveel mogelijk schriftelijk voorbereiden, zodat de besluitvorming kort en bondig kan gebeuren. De raadsleden kunnen in de raadszaal voldoende afstand houden. De vergadering is ook openbaar, en geïnteresseerden is gevraagd om zich aan te melden, zodat voorbereid kan worden dat ook zij met voldoende ruimte aanwezig kunnen zijn.

Buiten deze noodzakelijke organisatorische maatregelen heeft ieder raadslid ook zijn persoonlijke afweging te maken of hij de vergadering kan of wil bijwonen. Volgens de richtlijnen dien je thuis te blijven als je gezondheidsklachten hebt. Daarnaast kunnen er andere redenen van persoonlijke aard zijn waardoor je liever thuis blijft, zoals je werkomgeving of huisgenoten in de kwetsbare groep. PZ respecteert ieders besluit daarin.

Dat kan invloed hebben op het zogenaamde quorum, ofwel het minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om rechtsgeldig te kunnen besluiten. Dat is voor de raad de helft plus een, dus 7 raadsleden in Zoeterwoude. Als op 26 maart blijkt dat het quorum niet gehaald wordt omdat er meer dan 6 raadsleden niet aanwezig zijn, zal de vergadering opnieuw bijeen worden geroepen na 24 uur. Volgens de wet hoeft er dan geen quorum te zijn om toch rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige raadsleden.

De overheid beraad zich op het aanpassen van de wet en het mogelijk maken van digitale besluitvorming. Wellicht zal het binnenkort dus anders geregeld kunnen worden. Voor nu heeft PZ er vertrouwen in dat de gemeenteraad haar taak ook onder deze bijzondere omstandigheden op een verantwoorde manier kan uitvoeren en dat de besluitvorming door kan gaan.

Maatvoering nieuwe sociale woningen

We hebben begrepen dat er onrust is tussen de samenwerking tussen de gemeente en Rijnhart Wonen, die ook De Huurderij raken als huurdersbelangenvereniging. 

Dat lijkt een effect te hebben op de voortgang van ons sociale woningbouwprogramma en de kwaliteit van de woningen. En dat is wat PZ betreft niet acceptabel. We hebben dan ook in de raadsvergadering van 21 februari hier een aantal vragen over gesteld.

Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de nieuwbouw van sociale woningen in het project Bloemenweide. We hebben gehoord dat er in afwijking van de norm ineens is besloten dat de maatvoering van de eengezinswoningen is verkleind naar 4m60 in plaats van de norm van 5m20. Dat levert natuurlijk woningen op die te klein zijn. Hoewel Rijnhart Wonen bepaalt wat de maatvoering is, vinden wij wel dat de gemeente zorg moet dragen voor naleven van standaards. We zitten niet te wachten op te smalle woningen, en met enige creativiteit zijn er echt wel oplossingen te vinden.De wethouder heeft gezegd er alles aan te doen om de samenwerking weer vlot te krijgen. Hij heeft er vertrouwen in dat er momenteel hard gewerkt wordt bij Rijnhart Wonen om problemen op te lossen die ontstaan waren door het vertrek van een aantal mensen. Hij ziet voortgang en resultaten. Dat neemt niet weg dat PZ samen met De Huurderij kritisch zal blijven volgen of de prestatieafspraken worden uitgevoerd en of er voldoende voortgang is.

Sociale woningbouw in Zoeterwoude

Sociale woningbouw ligt PZ na aan het hart. Niet alleen vinden we het belangrijk om vast te houden aan 35% sociale woningbouw van het totaal te bouwen aantal woningen, maar ook de kwaliteit van de huurwoningen vinden we belangrijk. 

Zo is er een mogelijkheid om woningen op complexniveau aan te passen met WMO-gelden. Dat betekent dat er bijvoorbeeld zonder huurverhoging automatische deuropeners kunnen worden geinstalleerd in appartementengebouwen, of dat er bijvoorbeeld aanpassingen worden gedaan aan de drempelhoogte om het gebouw beter toegankelijk te maken voor senioren als ze afhankelijk worden van een rollator of een rolstoel. Zo kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen.Hierover zijn ook duidelijke afspraken gemaakt tussen gemeente, Rijnhart Wonen (de woningbouwcoöperatie) en huurdersbelangenvereniging De Huurderij. Deze zijn vastgelegd in de prestatieafspraken, maar de uitvoering verloopt moeizaam. Gelukkig lijkt er eindelijk voortgang te komen in de aanpassing van de woningen aan het Madeliefpad. Dit heeft lang geduurd, te lang wat ons betreft, maar het is goed dat daar nu iets gebeurt. We blijven er scherp op letten dat ook andere projecten op dit vlak niet stil komen te vallen.

Lokaal maatwerk: woningen voor Zoeterwoude

Bij de behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening van Holland Rijnland heeft PZ zich uitdrukkelijk uitgesproken om de belangen van de huurders in Zoeterwoude sterker voor het voetlicht te krijgen.

In de voorgestelde tekst was in onze ogen onvoldoende ruimte om de Zoeterwoudse inwoners met voorrang woningen toe te kennen door middel van de zogenoemde ‘lokaal maatwerk’-regeling. In het concept was slechts 25% van de vrijkomende woningen met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners. Dat betekent in de praktijk dat de meerderheid van de woningen aan mensen van buiten Zoeterwoude kan worden toegekend, zodat de kans nog steeds erg klein is dat een Zoeterwoudse woningzoekende een woning in de gemeente kan krijgen.

Ook is er sprake van een nieuw systeem voor de inschrijving van woningzoekenden. De huurdersbelangenverenigingen uit de regio, waaronder De Huurderij, hadden per brief aan de corporaties laten weten dat zij onvoldoende betrokken zijn bij dit belangrijke onderwerp en bovendien wezen zij op onduidelijkheden met betrekking tot de borging van de belangen van de ingeschrevenen bij het overzetten van het oude naar het nieuwe systeem. Ook maakten zij terechte bezwaren op de wijze waarop met de privacy van de ingeschrevenen wordt omgegaan in het nieuwe systeem.

PZ heeft het initiatief genomen tot een amendement. Hierin hebben we aangegeven dat we onder voorwaarden tot 100% lokaal maatwerk willen kunnen toepassen, ofwel alle woningen met voorrang aan eigen inwoners willen kunnen toewijzen. Ook steunen we in dit amendement De Huurderij bij hun advies. We hebben we gepleit voor de borging van de rechten van de ingeschreven woningzoekenden in het nieuwe systeem, maar ook voor een actieve rol voor de huurdersbelangenverenigingen in de besluitvorming. Met een toevoeging vanuit het CDA voor de samenstelling van de urgentiecommissie kon het amendement rekenen op brede steun in de raad en werd het amendement aangenomen.

Door deze zienswijze geven wij invulling aan ons standpunt dat we groot belang hechten aan goede en betaalbare woningen voor de inwoners van Zoeterwoude.

Onderhoud riolering

Onderhoud riool Zoeterwoude

Onderhoud riool Zoeterwoude

Onze riolering is een belangrijke voorziening. Normaal gesproken sta je er niet bij stil en spoelt al het huishoudelijkafvalwater en het hemelwater ‘vanzelf’ weg. Als er problemen zijn met de riolering veroorzaakt dat direct overlast: overstroming, stank en ook de hygiene komt in de knel. Kortom, het is belangrijk dat het rioleringsnetwerk goed wordt onderhouden door de gemeente. Dat onderhoud betekent ook dat van tijd tot tijd delen vervangen moeten worden. Als bewoner merkt u dat ook: de straat moet open omdat het grootste deel ondergronds ligt.
Op dit moment moet een beslissing worden genomen over het onderhoudsbeleid voor de riolering van de gemeente Zoeterwoude. Een belangrijke beslissing, want deze heeft invloed op verschillende punten die voor u als bewoner van belang zijn. Progressief Zoeterwoude speelt daarom een actieve rol in de besluitvorming hierover door een grondige inhoudelijke beoordeling van de plannen.
Hoe vaak moet de straat bijvoorbeeld open bij de gekozen oplossing? Dat is een belangrijke afweging. Opengebroken straten geven altijd overlast voor de bewoners en andere gebruikers van de straat. Het verschilt nogal of een straat een keer per 15 jaar open moet of een keer per 40 jaar. Ook de voortgang van de techniek speelt hierbij een rol. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar het is goed denkbaar dat er in de toekomst verbeterde technische mogelijkheden komen waardoor de eisen aan onze riolering veranderen. Kunnen we onze investering dan nog wel terugverdienen? PZ beoordeelt de oplossingen op duurzaamheid vanuit het bewonersbelang de overlast te beperken én het milieubelang van de best beschikbare techniek.
Zo komen we ook bij de kosten van het onderhoud. De gemeente heeft uiteraard geld gereserveerd, maar is dit genoeg om ook op lange termijn de kosten te betalen van het besluit dat nu genomen wordt? Er zijn duurdere en goedkopere oplossingen en we moeten daar een verstandige keuze in maken. PZ kijkt kritisch of de gemaakt keuze financieel verantwoord is op korte en op langere termijn, ook ten opzichte van andere uitgaven van de gemeente. Tenslotte proberen wij de rioolbelasting voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.

Facebook