Nieuws

Nieuws

Een nieuwe raadsperiode breekt aan

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn al weer een tijdje achter de rug. PZ heeft haar zes zetels kunnen behouden en blijft daarmee de grootste partij in de gemeenteraad.

We kijken terug op een inspannende en geslaagde campagne. Onze aanpak om zoveel mogelijk in contact te zijn met de kiezers heeft goed uitgepakt. We hebben iets verloren (6 stemmen) maar mogen gezien de verandering in de raad buitengewoon tevreden zijn met het resultaat. We hebben een stabiele uitslag neergezet.

De spanning lag in het effect van deelname van SBZ als vierde partij. Dat deze partij stemmen zou weghalen bij de bestaande partijen was te verwachten, hoeveel en waar vandaan was echter het grote vraagteken. PZ heeft bij een aantal stembureaus zeker ingeleverd, maar dat verlies was te overzien. Het CDA heeft zeker meer last gehad van de inwoners die voor SBZ hebben gekozen.

Op de eerste vergadering van de nieuwe fractie zijn Myrna van der Poel en Pieter Goossen tot duo-fractievoorzitter gekozen. Myrna zal de Rijndijk vertegenwoordigen en zich richten op de regionale samenwerking. Pieter vertegenwoordigt het Dorp en het buitengebied. Door deze constructie kunnen zij dit werk blijven combineren met hun maatschappelijke carrière.

PZ voelt als grootste partij de verantwoordelijkheid om een passende en stabiele coalitie te vormen, één die gestand doet aan de verhoudingen in de raad maar vooral ook aan het verwachtingen van onze inwoners. Tijdens onze campagne hebben we veel mensen gesproken over de rol van de gemeente. Los van kleinere lokale ergernissen in de woonomgeving zijn er een aantal zaken sterk naar voren zijn gekomen: het woningaanbod in Zoeterwoude, duurzaamheid en de communicatie van de gemeente.

Met dit in ons achterhoofd zijn we coalitiebesprekingen gestart. Ruud heeft als informateur het voortouw genomen en gesprekken gevoerd met het CDA, de VVD en SBZ. Alle drie de partijen hadden aangegeven verantwoordelijkheid te willen dragen. Uiteindelijk hebben we onze voorkeur uitgesproken naar een vernieuwde samenwerking met het CDA. De VVD was zeker een goede kandidaat maar hield op een aantal zaken vast aan haar eigen standpunten. SBZ had een goed verhaal en ook een goede wethouderskandidaat, maar hebben in de raad een te smalle basis om een stabiel college te vormen.

De formatie is verder gevoerd door Myrna en Pieter. Zij hebben hierbij niet alleen over inhoudelijke thema’s gesproken maar ook over hoe we als coalitiepartners beter met elkaar om kunnen gaan. Al binnen twee weken was het concept akkoord klaar. Woningbouw, Duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid op het gebied van de Zorg zijn de kernpunten geworden. In vergelijk met ons verkiezingsprogramma hebben we op geen van de punten hoeven inleveren. Een mooi resultaat waar beide partijen erg tevreden over zijn. Het is nu aan het nieuwe college om op basis hiervan een uitvoeringsprogramma te maken.

Donderdag 26 april is het nieuwe college geïnstalleerd. Ruud Bouter is als wethouder benoemd en Eva de Bruyker is tot onze fractie toetreden. Dit was tevens het moment dat Kees den Ouden als wethouder is afgetreden en zich heeft teruggetrokken uit het gemeentelijk bestuur.

Welke plek in Zoeterwoude wilt u groener?

Bij Progressief Zoeterwoude staat de inwoner van Zoeterwoude centraal. Daarom willen wij u actief betrekken bij de beslissingen in de raad. Wij willen uw uitnodigen om ook mee te denken waar uw geld aan besteed wordt. Bewoners en ondernemers die wonen, werken en leven in Zoeterwoude zijn onze partners voor het uitvoeren van zaken die belangrijk zijn voor ons dorp.

Tenslotte bent u Zoeterwoude!

De gemeente besteedt  jaarlijks circa 700.000 euro aan het onderhoud van onze groene leefomgeving. Hiermee worden onder andere de bomen onderhouden, perkjes aangelegd en speelplekken onderhouden.

PZ wil graag dat u mee gaat denken over hoe dit budget besteed kan worden en hoe uw directe leefomgeving nog aangenamer kan worden. Daarom willen wij budget vrijmaken om vijf grijze plekken in de openbare ruimte te vergroenen. Kent u een grijze plek of ergert u zich aan het grauwe uitzicht? Hieronder kunt u aangeven welke plek naar u mening vergroening verdient. Na de verkiezingen van 21 maart houden wij u op de hoogte van de voortgang.


PZ wil vijf grijze plekken in Zoeterwoude vergroenen. Welke kiest u?

Wat zou u doen met 1 ton?

Bij Progressief Zoeterwoude staat de inwoner van Zoeterwoude centraal. Daarom willen wij u actief betrekken bij de beslissingen in de raad. Wij willen uw uitnodigen om niet alleen mee te denken maar ook om mee te doen in de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt. Bewoners en ondernemers die wonen, werken en leven in Zoeterwoude zijn onze partners voor het uitvoeren van zaken die belangrijk zijn voor ons dorp. Tenslotte bent u Zoeterwoude!

De gemeente heeft een jaarlijks begroting van circa 19 miljoen euro. Hiermee worden onder andere de zorgkosten gedekt, de onderwijsinstellingen gefaciliteerd, de wegen, fietspaden en speeltuinen aangelegd, het riool onderhouden en de inrichting van de openbare groene perkjes en rotondes betaald. PZ wil € 100.000 van de begroting reserveren om die samen met u te besteden aan een beter Zoeterwoude. Dat is wat wij burgerbegroting noemen.


PZ wil een burgerbegroting mogelijk maken. U kunt (eventueel samen met andere inwoners) met plannen komen die door de gemeente worden betaald

Wat is een burgerbegroting?

Een burgerbegroting is een georganiseerd proces waarin Zoeterwoude inwoners samen bepalen welke onderwerpen en vraagstukken ze van belang vinden, waar ze in willen investeren en zelf de keuzes in willen maken.

Denk aan iets groots zoals investeringen in duurzaamheid, maar ook aan iets simpels zoals het plaatsen van een maatregelen die het verkeer verbeteren.

Hoe werkt dit?

Het idee is om later in het jaar een bijeenkomst te organiseren waar bewoners en bedrijven hun belangrijkste thema’s presenteren. Op basis hiervan worden sessies georganiseerd om de ideeën vorm te geven. De gemeente geeft aan wat de kosten zijn en hoe deze kunnen worden uitgevoerd. Als laatste worden de beste projecten door de bewoners en bedrijven zelf gekozen!

En, wat zou u doen met 1 ton? Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. U kunt deze via het formulier hieronder naar ons toesturen.

 

De begroting 2017-2020

Van verantwoording ook naar stuurmiddel

expressor-governance-dashboardOm een goed beeld te krijgen wat er zoal in de gemeente Zoeterwoude gebeurt en waar uw gemeenschapsgeld aan wordt besteed, is de gemeentelijk begroting een interessant en leerzaam instrument. Per programma (= verantwoordelijkheidsgebied) worden de plannen en de hiervoor benodigde middelen uitgewerkt en tevens wordt er gekeken naar de 3 opvolgende jaren.
De afgelopen jaren is opzet van de begroting naast een verantwoording vooraf, ook steeds meer een stuurmiddel geworden. Bij de meeste programma’s worden inmiddels de te behalen doelen, prestaties en activiteiten benoemd. Ook worden in de begroting steeds meer kengetallen en de daarbij behorende streefwaarden aangegeven. Dit maakt het onder meer voor de gemeenteraad mogelijk haar controlerende en sturende taak op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. Maar ook Zoeterwoudse bevolking en het bedrijfsleven zouden hiermee via haar vertegenwoordiging in de gemeente, de gemeenteraad, sturing aan de uitvoering van het gemeente beleid kunnen geven!
Wij nodigen u uit om de titel van de begroting 2017-2020, “Dichtbij en Verantwoordelijk” (zie gemeente @zoeterwoude.nl , bestuur en organisatie/ begroting) met ons waar te maken.

Blader de begroting eens door en deel met ons de hierbij u opgekomen vragen en opmerkingen. U bent iedere maandag voorafgaande aan de raadsvergadering van harte welkom op onze fractievergadering.

Viaduct bij Burgemeester Smeetsweg-N11-spoorlijn

Screenshot 2014-06-04 13.08.38Helaas zal het veel te duur worden om de nieuwe kruising bij Heineken verdiept of half verdiept aan te leggen. Dit is uit een vergelijkend onderzoek naar voren gekomen. De kruising BurgemeesterSmeetsweg-N11-spoorlijn zal dus bovenlangs gerealiseerd moeten worden.

Hoe het er precies komt uit te zien, moet nog bepaald worden.

PZ zal er op letten dat de nieuwe fly-overs zo goed als mogelijk in het landschap van de grote polder worden ingepast. Ook de molenbiotoop van de  Grote Molen aan het einde van de Ommedijkseweg mag niet in het gedrang komen.

Voorts willen wij borgen dat de vier nieuw te bouwen windturbines van Heineken veilig staan ten opzichte van de nieuwe kruising. Andere zaken zoals grondgebruik (waaronder de precieze ligging van de wegen) zijn nu nog niet duidelijk.

Binnen de (financiële) mogelijkheden blijft Progressief Zoeterwoude de waarde van polder en landschap, naast een veilige bereikbaarheid van woningen en bedrijven zo goed mogelijk waarborgen.

Begrotingen van de Zoeterwoudse samenwerkingsverbanden

begroting-300x250Op de agenda van de gemeenteraad van woensdag 28 mei stonden de begrotingen 2015 van zeven samenwerkingverbanden. Samenwerken met andere gemeenten, en daarmee het bundelen van kennis en ervaring, verlaagt de kwetsbaarheid van Zoeterwoude. Hierdoor kunnen op een verantwoorde wijze de voordelen van een kleine zelfstandige gemeente dichtbij de burgers worden behouden. Zo heeft Zoeterwoude een deel van de gemeentelijke organisatie in ServicePunt 71 ondergebracht, worden de gemeentelijke belastingen geïnd door de BSGR, werken we samen met veertien andere gemeenten in Holland Rijnland, is gezondheidszorg en veiligheid regionaal-, en de politie landelijk georganiseerd. Progressief Zoeterwoude heeft bij een aantal van de ingediende begrotingen de kritische vraag gesteld of de voorgenomen bezuinigingen niet te eenzijdig door het verminderen van arbeidsplaatsen wordt gerealiseerd en dat hierdoor de kwaliteit  van de te leveren diensten in gevaar komt. Ondanks deze kanttekening hebben wij ingestemd met alle zeven begrotingsvoorstellen.

Portefeuilleverdeling fractie Progressief Zoeterwoude (2014-2018)

In deze raadsperiode zijn de taken over de volgende fractieleden verdeeld. Tussen haakjes staan de ondersteunende leden vermeld. Contactgegevens kunt u hier vinden.

Ruimtelijke Ordening Ruud Bouter (Myrna van de Poel)
Wonen Ruud Bouter (Corry Rietdijk)
Verkeer Maj-Britt Pleij Bierman (Ruud Bouter)
WMO/Ouderen/Sociale zaken Corrie Rietdijk (Pieter Goossen)
Onderwijs/Jeugd Maj-Brit Pleij-Bierman  (Corrie Rietdijk)
Financiën Bart Wolters (Milica Oppe)
Sport/Welzijn Pieter Goossen (Maj-Brit Pleij Bierman)
Milieu/Duurzaamheid Bart Wolters (Ruud Bouter)
Economische zaken Maj-Brit Pleij-Bierman (Bart Wolters)
Recreatie/Toerisme/Groene Hartbeleid Pieter Goossen (Maj-Brit Pleij Bierman)
Veiligheid/Communicatie Pieter Goossen (Bart Wolters)

 

Facebook