Nieuws

Nieuws

Zoeterwoude bijna geheel welstandsvrij per 1 maart 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOp initiatief van PZ is in mei 2011 gestart met een proef van welstandsvrij in twee aangewezen wijken in het dorp en in de Rijndijk. In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden en daaruit blijkt dat de inwoners van deze wijken prima in staat zijn om zelf goed naar het uiterlijk van hun woning te kijken. In het Openhuis van december heeft PZ de wethouder gevraagd om nagenoeg heel Zoeterwoude welstandsvrij te maken. De inwoners hebben dan te maken met minder regels en een snellere doorlooptijd van hun aanvraag. PZ is van mening dat voor bepaalde kwetsbare plekken zoals gebieden met monumentale panden en grootschalige gaan plaatsvinden er nog wel een welstandsadvies gevraagd moet worden.Zowel de VVD als het CDA heeft dit standpunt van PZ ondersteund. Waar wethouder Ates afgelopen december nog wat huiverig was over een grote uitbreiding van het welstandsvrije gebied heeft de aankondiging dat er in de bespreking van de raadsvergadering op 30 januari 2014 opnieuw een amendement zou worden ingediend haar mening doen veranderen. In de raad is dan ook afgesproken om met uitzondering van bepaalde gebieden en panden heel Zoeterwoude als welstandsvrij te bepalen. Op een kaart wordt nauwkeurig in beeld gebracht welke gebieden en panden nog wel een advies nodig hebben van de welstandscommissie.

Handhaving

8jejakm8dqHandhaving in Zoeterwoude dient in voldoende mate aan te sluiten op actuele zaken die onder de bewoners leven. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor een prettige en leefbare woonomgeving.
PZ vindt, samen met een speciaal samengestelde werkgroep (bestaande uit PZ, CDA en VVD), dat er meer aandacht moet komen voor meldingen van overlast t.a.v. het openbaar gebied (hangplekken), honden-en paardenpoep, parkeren op het dorpsplein, slapende vrachtwagenchauffeurs in de Grote Polder, e.d..
Natuurlijk is de gemeente bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid gebonden aan een beperkt budget, wettelijke verplichtingen, en het feit dat de politie zich steeds verder beperkt tot kerntaken. Om dit op te vangen is in Zoeterwoude voor 4 uur in de week een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) aangesteld. Maar de werkgroep heeft geconcludeerd dat deze tijd veel te beperkt is om alle belangrijke taken uit te voeren en juist de kleine ergernissen onder de bewoners weg te nemen.
Er zullen dus andere keuzes gemaakt moeten worden.
PZ dringt aan op het stellen van de juiste prioriteiten, waardoor voor de inwoners het gevoel van veiligheid, het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt weer toeneemt.
Van de BOA wordt een pro-actieve en preventieve inzet verwacht : herkenbaar, zichtbaar en vaker op straat, vooraf en tijdig communiceren over zaken die gehandhaafd moeten worden, duidelijk informeren en waarschuwen, verbaliseren pas in laatste instantie.
Een tweede BOA is nodig, maar niet beiden tegelijk op straat. Het is juist belangrijk dat BOA’s de uren verdelen, zodat zij zichtbaarder zijn en flexibel kunnen worden ingezet.
PZ en werkgroep adviseren het College met klem, om haar aanbevelingen t.a.v. Handhaving en het naleven van de Drank en Horeca wet op te volgen.

Vaststellen bestemmingsplan Meerburgerpolder Noord en Zuid 2014

bckzv?maxwidth=314&effect=0In de raadsvergadering van december zijn de zienswijzen besproken. Alle fracties waren het erover eens dat de negatieve opstelling van Leiden ten aanzien van het aantal m2 detailhandel en de verkeersafwikkeling via het viaduct over de A4 naar de Willem van der Madeweg niet getuigde van betrouwbaarheid en goede regionale samenwerking. In de zienswijzen werd er door Leiden geen rekening gehouden met afspraken die in W4-verband 10 jaar geleden zijn gemaakt en dat dreigt nu te leiden tot stagnatie van de ontwikkeling van de Meerburgerpolder met alle (financiële) gevolgen van dien.

Raadsbreed hebben we twee moties ingediend over de detailhandel en het viaduct, waarin we het college steunen om respectievelijk het in het bestemmingsplan opgenomen aantal m2 detailhandel te realiseren en dit onder de aandacht van de gemeente Leiden te brengen en het door Zoeterwoude ontwikkelde bestemmingsplan voor het A4-viaduct (Leids grondgebied) zo spoedig mogelijk in procedure te nemen.

Verder hebben we als PZ er bij het college erop aangedrongen nog een kritisch te kijken naar de hoogte van de nieuwe woningen tegenover de Vleugelnootlaan, met name als het gaat om de kaplaag van 5.5 meter, die ook voor een bruikbare kaplaag erg hoog is.

Vanwege de onveilige situatie voor fietsers op de nieuwe brug over de Meerburgerwetering hebben we de wethouder Verkeer verzocht op korte termijn maatregelen te nemen. Het aanleggen van fietsstroken zou de veiligheid al een stuk kunnen verbeteren. De wethouder heeft toegezegd er aandacht aan te gaan besteden.

PZ positief over nieuwe Bezwaarbehandeling per 1 juli 2014

bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheidIn de voorronde van 30 januari is het voorstel van het College besproken om in te stemmen dat vanaf 1 juli 2014 een Regionale Commissie vanuit het Service Punt 71 de bij de raad ingediende bezwaren worden behandeld. Hiervoor wordt een verordening vastgesteld. Naar de mening van PZ brengt deze wijziging voor de inwoners voornamelijk voordelen met zich mee. De inwoner die bezwaar heeft gemaakt krijgt afhankelijk van de inhoud van zijn bezwaar te maken met minder bureaucratie en zal zich sneller “gehoord” worden. Voor Zoeterwoude brengt dit minder kosten met zich mee en wellicht dat het aantal bezwaren ook wordt verminderd omdat misverstanden snel uit de weg genomen zijn.

De nieuwe ontwikkeling past geheel binnen onze visie om samen te werken waar het kan.

Overlast van tractoren Rijndijk

Om de overlast van tractoren over de Hoge Rijndijk te verminderen zijn een aantal alternatieven uitgewerkt. Deze alternatieven zijn tijdens een discussieavond voorgelegd aan  de betrokken bewoners. Omdat bij 2 van de alternatieven Leiden bezwaren heeft om mee te werken en 1 alternatief te gevaarlijk is blijft er1 alternatief over: de nieuwe brug in het verlengde van de Industrieweg. PZ stelt de vraagt of de onderhandelingen met Leiden met voldoende druk zijn aangepakt en eist actieve handhaving van de 25 km snelheidsbeperking van tractoren door de politie.

Wethouder Kees den Ouden heeft naar zijn mening zijn uiterste best gedaan om tot 2 keer toe over dit onderwerp met de Leidse wethouder te overleggen. Dit echter zonder succes. Hij zegt toe het handhaven van de 25 km snelheidsbeperking voor tractoren uitdrukkelijk bij de politie voor te zullen leggen en ook zal hij de 2 betreffende Zoeterwoudse ondernemers uitdrukkelijk verzoeken om hun personeel aan de snelheidsbeperking te houden.

Transformatie van kantoren naar (starters)woningen.

We hebben, alhoewel niet met groot enthousiasme, ingestemd met de visie van Zoeterwoude op het omgaan met leegstaande kantoren in onze gemeente. Als antwoord op onze ingediende motie van eind vorig jaar om actief beleid te voeren op het realiseren van starterswoningen in vrijkomende of leegstaande kantoren ligt een wat magere reactie van het college. Een loket waar je terecht kunt en een actieve houding van het gemeentehuis om initiatiefnemers en eigenaren op de goede weg te helpen, blijkt volgens het college allemaal al plaats te vinden. Enkele eigenaren van te koop of te huur staande panden denken hier echter anders over. Maar nu deze beleidslijn weer is bevestigd rest ons niets anders dan dit goed te monitoren. We horen als PZ graag van initiatieven die zich onvoldoende gehoord voelen!

Jeugdzorg

Zoals bekend wordt per 2015  de Jeugdzorg (zowel de financiering als de uitvoering ervan) overgeheveld naar gemeenten. Net als alle andere gemeenten in Nederland, is onze gemeente volop bezig met het treffen van voorbereidingen. Zoeterwoude doet dit regionaal, in samenwerking met de 15 gemeenten binnen Holland Rijnland. Per regio moeten voorlopige afspraken worden vastgelegd, de zgn. intenties of arrangementen, waaraan ook financiële verplichtingen verbonden zijn. (meer…)

Facebook