Open Huis

Open Huis

Open Huis 30 januari 2014

Zoeterwoude bijna geheel welstandsvrij per 1 maart 2014

Op initiatief van PZ is in mei 2011 gestart met een proef van welstandsvrij in twee aangewezen wijken in het dorp en in de rijndijk. In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden en daaruit blijkt dat de inwoners van deze wijken prima in staat zijn om zelf goed naar het uiterlijk van hun woning te kijken. In het openhuis van december heeft PZ de wethouder gevraagd om nagenoeg heel Zoeterwoude welstandsvrij te maken. De inwoners hebben dan te maken met minder regels en een snellere doorlooptijd van hun aanvraag. PZ is van mening dat voor bepaalde kwetsbare plekken zoals gebieden met monumentale panden en grootschalige gaan plaatsvinden er nog wel een welstandsadvies gevraagd moet worden.Zowel de VVD alshet CDA heeft dit standpunt van PZ ondersteund. Waar wethouder Ates afgelopen december nog wat huiverig was over een grote uitbreiding van het welstandsvrije gebied heeft de aankondiging dat er in de bespreking van de raadsvergadering op 30 januari 2014 opnieuw een amendement zou worden ingediend haar mening doen veranderen. In de raad is dan ook afgesproken om met uitzondering van bepaalde gebieden en panden heel Zoeterwoude als welstandsvrij te bepalen. Op een kaart wordt nauwkeurig in beeld gebracht welke gebieden en panden nog wel een advies nodig hebben van de welstandscommissie.

PZ positief over nieuwe Bezwaarbehandeling per 1 juli 2014

In de voorronde van 30 januari is het voorstel van het College besproken om in te stemmen dat vanaf 1 juli 2014 een Regionale Commissie vanuit het Service Punt 71 de bij de raad ingediende bezwaren worden behandeld. Hiervoor wordt een verordening vastgesteld. Naar de mening van PZ brengt deze wijziging voor de inwoners voornamelijk voordelen met zich mee. De inwoner die bezwaar heeft gemaakt krijgt afhankelijk van de inhoud van zijn bezwaar te maken met minder bureaucratie en zal zich sneller “gehoord” worden. Voor Zoeterwoude brengt dit minder kosten met zich mee en wellicht dat het aantal bezwaren ook wordt verminderd omdat misverstanden snel uit de weg genomen zijn.

De nieuwe ontwikkeling past geheel binnen onze visie om samen te werken waar het kan.

Vaststellen bestemmingsplan Meerburgerpolder Noord en Zuid 2014

In de raadsvergadering van december zijn de zienswijzen besproken. Alle fracties waren het erover eens dat de negatieve opstelling van Leiden ten aanzien van het aantal m2 detailhandel en de verkeersafwikkeling via het viaduct over de A4 naar de Willem van der Madeweg niet getuigde van betrouwbaarheid en goede regionale samenwerking. In de zienswijzen werd er door Leiden geen rekening gehouden met afspraken die in W4-verband 10 jaar geleden zijn gemaakt en dat dreigt nu te leiden tot stagnatie van de ontwikkeling van de Meerburgerpolder met alle (financiële) gevolgen van dien.

Raadsbreed hebben we twee moties ingediend over de detailhandel en het viaduct, waarin we het college steunen om respectievelijk het in het bestemmingsplan opgenomen aantal m2 detailhandel te realiseren en dit onder de aandacht van de gemeente Leiden te brengen en het door Zoeterwoude ontwikkelde bestemmingsplan voor het A4-viaduct (Leids grondgebied) zo spoedig mogelijk in procedure te nemen.

Verder hebben we als PZ er bij het college erop aangedrongen nog een kritisch te kijken naar de hoogte van de nieuwe woningen tegenover de Vleugelnootlaan, met name als het gaat om de kaplaag van 5.5 meter, die ook voor een bruikbare kaplaag erg hoog is.

Vanwege de onveilige situatie voor fietsers op de nieuwe brug over de Meerburgerwetering hebben we de wethouder Verkeer verzocht op korte termijn maatregelen te nemen. Het aanleggen van fietsstroken zou de veiligheid al een stuk kunnen verbeteren. De wethouder heeft toegezegd er aandacht aan te gaan besteden.

Handhaving

Handhaving in Zoeterwoude dient in voldoende mate aan te sluiten op actuele zaken die onder de bewoners leven. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor een prettige en leefbare woonomgeving.
PZ vindt, samen met een speciaal samengestelde werkgroep (bestaande uit PZ, CDA en VVD), dat er meer aandacht moet komen voor meldingen van overlast t.a.v. het openbaar gebied (hangplekken), honden-en paardenpoep, parkeren op het dorpsplein, slapende vrachtwagenchauffeurs in de Grote Polder, e.d..
Natuurlijk is de gemeente bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid gebonden aan een beperkt budget, wettelijke verplichtingen, en het feit dat de politie zich steeds verder beperkt tot kerntaken. Om dit op te vangen is in Zoeterwoude voor 4 uur in de week een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) aangesteld. Maar de werkgroep heeft geconcludeerd dat deze tijd veel te beperkt is om alle belangrijke taken uit te voeren en juist de kleine ergernissen onder de bewoners weg te nemen.
Er zullen dus andere keuzes gemaakt moeten worden.
PZ dringt aan op het stellen van de juiste prioriteiten, waardoor voor de inwoners het gevoel van veiligheid, het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt weer toeneemt.
Van de BOA wordt een pro-actieve en preventieve inzet verwacht : herkenbaar, zichtbaar en vaker op straat, vooraf en tijdig communiceren over zaken die gehandhaafd moeten worden, duidelijk informeren en waarschuwen, verbaliseren pas in laatste instantie.
Een tweede BOA is nodig, maar niet beiden tegelijk op straat. Het is juist belangrijk dat BOA’s de uren verdelen, zodat zij zichtbaarder zijn en flexibel kunnen worden ingezet.
PZ en werkgroep adviseren het College met klem, om haar aanbevelingen t.a.v. Handhaving en het naleven van de Drank en Horeca wet op te volgen.

Open Huis 26 september 2013

Voorronde 1

Zoals bekend wordt per 2015  de Jeugdzorg (zowel de financiering als de uitvoering ervan) overgeheveld naar gemeenten. Net als alle andere gemeenten in Nederland, is onze gemeente volop bezig met het treffen van voorbereidingen. Zoeterwoude doet dit regionaal, in samenwerking met de 15 gemeenten binnen Holland Rijnland. Per regio moeten voorlopige afspraken worden vastgelegd, de zgn. intenties of arrangementen, waaraan ook financiële verplichtingen verbonden zijn. Daar dit de gemeente-begroting van 2015 betreft, had PZ graag gezien dat het geformuleerde transitiearrangement nog door onze raad beoordeeld zou kunnen worden.  Helaas moeten alle regio’s hun transitiearrangement al vóór 31 oktober 2013 indienen. Om die reden is toegestemd om aan het College een ‘mandaat’ te verlenen tot hetvaststellen van het regionaal transitie-arrangement, waarbij afspraken binnen de te ontvangen financiële rijksmiddelen dienen te blijven. Wel onder voorwaarde dat de raad alsnog zal worden betrokken, indien het onverhoopt niet mogelijk blijkt om de continuering van de jeugdzorg binnen de te ontvangen rijksmiddelen te houden.

Een inspreker: een bewoner van de Vogelwijk geeft aan niet tevreden te zijn over de veranderingen aan de weg/stoep en de plaatsing van de flessen-en kledingcontainers in plaats van het bedoelde ‘groen’, nabij het nieuwe dorpsplein. Ook de wijze waarop dit naar de bewoners gecommuniceerd is, heeft geleid tot ontevredenheid. Besloten is dat de betreffende wethouder, die in de andere voorronde aanwezig was, hierover geïnformeerd en gevraagd zal worden alsnog een schriftelijke reactie te verzorgen.

In het najaar van 2013 kan een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening APV, waarin de sluitingstijden van de horeca geregeld zijn, worden vastgesteld. In deze voorronde is alvast gesproken over mogelijke aanpassingen van deze sluitingstijden. Alvorens echter te besluiten, blijkt het wenselijk om eerst de totale APV in te kunnen zien, waarbij zowel de commerciële als de para-commerciële horeca betrokken dienen teworden.

Voorronde 2

Reclamemast recreatief transferium. PZ is onaangenaam verrast en voelt zich onder druk gezet: volgens het college kunnen we alleen nog maar Ja zeggen tegen een vergunning voor een reclamemast van La Place. We betreuren het zeer dat er bij zo’n mooi initiatief als het transferium nu als een duveltje- uit- een – doosje een 20 m hoge reclamemast naast de A4 en de N206 moet verschijnen; een behoorlijke aantasting van het landschap van de omliggende polders! Onduidelijk is of de gemeente alle mogelijkheden voor een reclameaanduiding wel goed heeft bekeken. Ronduit geknoei was het dat tot op de dag van de raadsvergadering er niet met omwonenden bleek gecommuniceerd te zijn, en ook kon niet worden aangetoond dat naar alternatieve aanduidingen en eventueel de meest optimale plek is gezocht! We zouden ter plekke moeten beslissen, maar we hebben het college nog een maand de tijd gegeven om haar huiswerk te doen!

Transformatie van kantoren naar (starters)woningen. We hebben, alhoewel niet met groot enthousiasme, ingestemd met de visie van Zoeterwoude op het omgaan met leegstaande kantoren in onze gemeente. Als antwoord op onze ingediende motie van eind vorig jaar om actief beleid te voeren op het realiseren van starterswoningen in vrijkomende of leegstaande kantoren ligt een wat magere reactie van het college. Een loket waar je terecht kunt en een actieve houding van het gemeentehuis om initiatiefnemers en eigenaren op de goede weg te helpen, blijkt volgens het college allemaal al plaats te vinden. Enkele eigenaren van te koop of te huur staande panden denken hier echter anders over. Maar nu deze beleidslijn weer is bevestigd rest ons niets anders dan dit goed te monitoren. We horen als PZ graag van initiatieven die zich onvoldoende gehoord voelen!

Bestemmingsplan Woudevoirt. Inmiddels is het bouwplan al vele keren besproken in de raad. Nu ligt er bijna een bestemmingsplan, waarbij een aantal direct omwonenden het plan het liefst een stukje minder massaal zouden zien. Als PZ hebben we aangedrongen op het zo laag mogelijk houden van het appartementencomplex, en het zoveel mogelijk behouden van het doorzicht vanuit het lint van de Noordbuurt naar de weilanden. Alhoewel we hebben gemerkt dat de ontwikkelaar de uiterste grenzen heeft opgezocht, vinden we het toch belangrijk genoeg om als gemeente, en in dit geval juist ook in het dorp, te kunnen bouwen voor starters. Tijdens de behandeling in de raad van september lijkt er wat gerommeld met de rode contour: de ligging op de kaarten van Zoeterwoude bleek anders dan die op de provinciale kaart. Een aanpassing zou gedaan moeten zijn in de bestemmingsplankaarten, maar dit kan PZ niet achterhalen. Dit vraagt om nadere duidelijkheid, en in ieder geval de toezegging van het college dat de kaartsystemen van de gemeente en die van de provincie hetzelfde moeten zijn!

Zonnepanelen op het gemeentehuis. Het idee van PZ om ook op gemeentelijke gebouwen maatregelen te nemen die goed zijn voor ons leefmilieu komt nu heel dichtbij. Er ligt een mooi plan om al binnen 12 jaar tot besparing op de kosten en daarmee een lagere energierekening te komen. Wat ons betreft kan de uitvoering zo snel mogelijk starten!

Om de overlast van tractoren over de Hoge Rijndijk te verminderen zijn een aantal alternatieven uitgewerkt. Deze alternatieven zijn tijdens een discussieavond voorgelegd aan  de betrokken bewoners. Omdat bij 2 van de alternatieven Leiden bezwaren heeft om mee te werken en 1 alternatief te gevaarlijk is blijft er1 alternatief over: de nieuwe brug in het verlengde van de Industrieweg. PZ stelt de vraagt of de onderhandelingen met Leiden met voldoende druk zijn aangepakt en eist actieve handhaving van de 25 km snelheidsbeperking van tractoren door de politie.

Wethouder Kees den Ouden heeft naar zijn mening zijn uiterste best gedaan om tot 2 keer toe over dit onderwerp met de Leidse wethouder te overleggen. Dit echter zonder succes. Hij zegt toe het handhaven van de 25 km snelheidsbeperking voor tractoren uitdrukkelijk bij de politie voor te zullen leggen en ook zal hij de 2 betreffende Zoeterwoudse ondernemers uitdrukkelijk verzoeken om hun personeel aan de snelheidsbeperking te houden.

Open Huis: raads- en commissievergaderingen

Elke laatste donderdagavond van de maand is er een Open Huis in het gemeentehuis van Zoeterwoude. In het Open Huis wordt gediscussieerd en informatie uitgewisseld in de zogenaamde voorrondes. Hierbij kunt ook u uw stem laten horen door gebruik te maken van het inspreekrecht (u kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffier van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude). Na de voorrondes is er altijd een gemeenteraadsvergadering waarin besluiten worden genomen. Op de maandagavond voorafgaand aan het Open Huis vindt ons fractieoverleg plaats, in het gemeentehuis. Wilt u een onderwerp met ons bespreken, neem dan even contact op met de fractievoorzitter, dan kunnen we een afspraak maken.

Van de meest recente bijeenkomsten van het open Huis vindt u hier een korte impressie van onze ingebrachte standpunten.

 

Open Huis 18 juli 2013

Voorronde 1

Wij zijn blij dat deze tweede stap in de uitvoering van de duurzaamheidsagenda namelijk de subsidieverordening duurzame agrarische bedrijven  nu wordt gezet en dat volgens de planning al in het najaar de energiescans worden uitgevoerd en de subsidieregeling wordt gestart.

Het voorstel is om € 30.000,- uit de Duurzaamheidsreserve in de begroting 2013 op te nemen en om € 500,- per scan te vergoeden met een eigen bijdrage van  € 175,- en  € 1000,- voor maatregelen per bedrijf (met een terugverdientijd van 5 jaar). Wat ons betreft wordt de drempel zo laag mogelijk gehouden en zou je net als bij de woningen de scan gratis (zonder een eigen bijdrage) kunnen aanbieden (maakt het administratief ook eenvoudiger en goedkoper), dat blijkt in de praktijk goed te werken.

Bij de woningen hadden we een overzicht van de verschillende energiebesparende maatregelen met de kosten per maatregel per m2 en de terugverdientijd, waarbij geldt, dat 1 kilo CO2-reductie = 1 euro. Zo’n zelfde lijst zou er ook moeten worden opgesteld voor de agrarische bedrijven. De vraag is daarbij welke specifieke maatregelen gelden voor agrarische bedrijven?

Verder vroegen wij ons af In hoeverre is het adviesbureau Wijsman de beste optie is. Wellicht zijn er nog andere betere/ goedkopere bedrijven die in aanmerking komen.

In de verordening moet ook duidelijker worden opgenomen: wie het eerst komt, het eerst maalt en dat de subsidie stopt als het budget op is en als we in het najaar willen starten met de scans dan zullen de communicatie– en promotieactiviteiten zeer snel, bijna per direct, moeten beginnen.

De andere raadsfracties waren het op deze punten met ons eens en de wethouder heeft toegezegd de scan gratis, zonder een eigen bijdrage te verstrekken, en rekening te houden met de andere vragen en opmerkingen.

Open Huis 27 juni 2013

Voorronde 1

De doorrekening van de mei-circulaire in de perspectiefnota levert een behoorlijk negatief meerjarenbeeld op met de grootste dip in 2015 van circa 370.000 euro. Het zal duidelijk zijn dat we in de komende jaren zullen moeten zoeken naar structurele en substantiele ombuigingen. Het college heeft een flink aantal bezuinigingsvoorstellen ingediend, ingedeeld in categorieen naar het niveau van haalbaarheid. Wij hebben de vier belangrijkste daarvan in deze eerste besprekingsronde aan de orde gesteld.

Groenvoorziening:
Het uitgangspunt zou wat ons betreft een taakstelling van bv. 10% moeten zijn, waarna bekeken moet worden welke consequenties dat heeft voor prioriteiten en keuzes.

Bibliotheken:
Er zou een onderzoek gedaan worden naar wat de beide bibliotheken (dorp en Rijndijk ) van elkaar kunnen leren ten aanzien van slimmer en efficienter werken en het inzetten van vrijwilligers. Helaas moet dat nog gaan plaats vinden. Wij vinden dat de resultaten daarvan tegelijkertijd met de perspectiefnota er hadden moeten zijn! Ons standpunt is dat de bibliotheken moeten blijven, maar dat het wel goedkoper kan.

Zwembad:
Wij zijn niet voor sluiten, maar wel voor meer kostenbesparing, dan de voorgestelde 5000 euro op het kassapersoneel. Er moet nog eens goed gekeken worden naar het inzetten van vrijwilligers, het hanteren van flexibele openingstijden en het later open gaan, dan 12.00 uur. Ook nieuwe, innovatieve mogelijkheden op het gebied van energiebesparing moeten verder onderzocht worden.

Personeel:
Wij vinden het belangrijk dat alle opties voor “slimmer werken” worden benut, die tot capaciteitsbesparingen kunnen leiden, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van het werk en de service aan de burger.

Voorronde 3

Na een lang traject rond het technisch ontwerp Woudevoirt is het bestemmingsplan en de verdere procedure besproken. Wij hebben de wethouder gevraagd in hoeverre de tuinen van het plangebied  buiten de rode contour zijn toegestaan en als dat is toegestaan, hoe er dan omgegaan wordt met schuurtjes, bergingen, tuinhuisjes etc. Daarop kwam geen eenduidig antwoord! Verder hebben we benadrukt dat het plan aan alle duurzaamheidseisen  (DuboPlus) en tenminste een GPR-score van 7.0 moet voldoen. Het plan ligt vanaf half juli tot eind augustus ter inzage en kunnen er nog zienswijzen worden ingediend. De omwonenden hebben inmiddels een digitale versie ontvangen.

Open Huis 30 mei 2013

Voorronde 1

Leden van de stuurgroep Holland Rijnland (HR) maken langs alle 17 gemeenten een inspraakronde over de mogelijke toekomstige Holland Rijnland-taken. Zo ook in de Voorronde I op 30 mei. Want na 2014 is de coördinerende HR-taak het ontwikkelen van infrastructurele werken zoals het HOV-net en de Rijnland Route uitgewerkt en/of gerealiseerd.

De mening van PZ is dat zeker gezien regio-onderwerpen als economie, duurzame leefomgeving en de decentralisatie van de “sociale agenda” onderwerpen zijn voor een HR-vervolg. Aan de stuurgroep is voorgesteld om na de zomer nogmaals langs te komen en meer tijd aan discussie te besteden over de toekomstige rol, het budget en een andere organisatievorm.

Voorronde 2

Besproken is het raadsvoorstel Vaststellen Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013 tot 2016. Het college beschrijft in deze nota wat zij willen bereiken op het gebied van volksgezondheid. Ook worden, op grond van beschikbare gezondheidscijfers, de prioriteiten aangegeven waarop de gemeente zich wil richten vanuit de regiefunctie en een integrale aanpak. Het is overigens al de derde keer dat de gemeente een dergelijk nota heeft opgesteld.

Ter voorbereiding op een standpuntbepaling hebben 2 leden van PZ de discussieavond van de gemeente op 29 mei bijgewoond waarbij ook de nota WMO is toegelicht. De aanwezige vertegenwoordigers van de diverse (veelal) professionele instanties konden hier een reactie geven en met elkaar in discussie gaan over wat er nodig is voor een goed lokaal gezondheidsbeleid. De organisaties hebben natuurlijk een groot eigen belang dat een en ander goed wordt georganiseerd.

Op basis van alle verkregen informatie kan PZ zich vinden in de voorstellen en de gekozen prioriteiten van het college. PZ heeft als belangrijkste vraag bij de nota gesteld: op welke wijze gaat de gemeente zorgen dat de verschillende doelgroepen tijdig en zo goed mogelijk worden bereikt. In het kader van preventie is het voor ons belangrijk dat burgers hun eigen problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aangeven. Vanuit eerdere discussies en signalen is echter onderkend dat het lastig is om iedereen te bereiken en waar nodig op weg te helpen voordat de problemen zich verder opstapelen. Het signaal is duidelijk maar het probleem van de bereikbaarheid kan niet voor 100% worden opgelost. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat er doorlopend aandacht aan dit punt zal worden besteed. PZ zal de verdere plannen en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en welzijn nauwlettend blijven volgen.

Vanuit onze zelfstandige positie neemt Zoeterwoude deel aan een flink aantal samenwerkingsverbanden op gebied van bijvoorbeeld belastingen, openbare gezondheidszorg, veiligheid, milieu etc. Door regionale samenwerking kunnen (bestuurs)krachten gebundeld worden, kunnen financiële lasten gedeeld worden en kan de kwaliteit en efficiëncy van de openbare dienstverlening geoptimaliseerd worden. Deze maand staan begrotingen van 7 samenwerkingsorganen ter bespreking en ter beoordeling op de agenda.

PZ vindt het belangrijk dat de (financiële) bijdragen die Zoeterwoude levert als deelnemer aan de gemeenschappelijke regelingen in overeenstemming zijn met de opbrengsten, in die zin dat deze de doelmatigheid van de diensten voor de burger ook daadwerkelijk ten goede komen. Nadat in de voorronde de bespreking had plaatsgevonden, konden de begrotingsstukken in de raadsvergadering op één na worden goedgekeurd. Voor wat betreft de Belasting Samenwerking zal in een volgende vergadering, met nadere informatie, een goedkeuring door de Raad worden uitgesproken.

Open Huis 25 april 2013

Voorronde 1

Het definitieve ontwerp van het vrijliggende fietpad langs de Zuidbuurtseweg en het ter beschikking stellen van het krediet voor de financiering is aan de orde geweest. Wij wilden meer zekerheid over de dekking van de lasten, die voor het grootste deel moet komen uit 3 verschillende subsidies van de provincie en Holland Rijnland. De wethouder gaf echter aan dat de aangevraagde subsidies ook daadwerkelijk zullen worden uitgekeerd.

Ten aanzien van het ontwerp hebben we  in het kader van de veiligheid extra aandacht gevraagd voor de versmalling tegenover de woningen 1b en 2 en de oversteek ter hoogte van garage van Leeuwen. Ook hebben we opnieuw de toezegging laten bevestigen om ook eens te kijken naar de verbetering van de verkeersveiligheid tussen het Graalhuis en Rustdam. Verder waren we zeer tevreden over het feit dat in vrijwel alle situaties in goed overleg met de belanghebbende bewoners een aanvaardbare oplossing is gevonden.

Voorronde 2
Een vervolgstap in de ontwikkeling van het Windpark Barrepolder (Heineken) is na het Mer-onderzoek en het rapport over de Ruimtelijke Onderbouwing het afgeven door de gemeente van een verklaring van geen bedenkingen. Omdat in de tussentijd vanwege een nieuw Activiteitenbesluit de veiligheidsafstand tussen de windmolens en gevoelige objecten (bv. woningen) is gewijzigd (ingekort), hebben wij de wethouder daarover om uitleg gevraagd. Verder hebben wij voorgesteld om na realisatie van de windmolens evaluaties te houden om vast te stellen in hoeverre de wettelijke normen worden gehandhaafd, waarbij ook de ervaringen van de burgers moeten worden meegenomen.  Op onze vraag in hoeverre Heineken als tegenprestatie iets op het gebied van duurzaamheid voor de gemeente kan betekenen, kwam als antwoord dat Heineken heeft toegezegd een bedrag van €7000,- te zullen bijdragen. Wat ons betreft een wel erg bescheiden bijdrage gezien de omvang van dit miljoenenproject!

Facebook