Standpunten 2018

Standpunten 2018

Toekomst Klaverhal

Sport en voldoende beweging zijn van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners. Het stimuleren van beweging mag gezien worden als een van de verantwoordelijkheden waar het lokale bestuur op kan worden aangesproken. Qua bewegen doet de Zoeterwoudse bevolking het in vergelijk met de landelijke gemiddelden goed, doch een ruime 40% van de bevolking beweegt onvoldoende (onderzoek uit 2015 uitgevoerd door Sportservice Zuid Holland).

In december 2014 is door de raad een motie Regie Sportstimulering aangenomen. Hierin werd aangegeven dat een gecoördineerd en gezamenlijk aanbod van verenigingen op het gebied van sport en beweging een stimulans is voor de inwoners die niet of weinig bewegen.

Begin 2018 is een andere motie raadsbreed aangenomen waarin gevraagd is een visie te ontwikkelen ten aanzien van sportinfrastructuur in combinatie met de toekomstplannen van diverse verenigingen. De aanleiding hiervan was de wens van de gemeente om de Klaverhal te renoveren of te verplaatsen naar een andere locatie: ‘Haalbaarheidsonderzoek renovatie of verplaatsen sporthal Klaverhal’.

De studie naar de sportinfrastructuur is samengegaan met een enquête waarmee een breed scala aan Zoeterwoudse verenigingen en organisaties zijn uitgevraagd. Een van de conclusies die door dit onderzoek naar boven kwam was dat er behoefte is aan faciliteiten die sport in de breedte ondersteunen, dus zo divers mogelijk . Daarbij was het duidelijk dat er een voorkeur is om voorzieningen in beide woonkernen te houden.

Met deze informatie in ons achterhoofd heeft PZ het voorstel van het college over renovatie of nieuwbouw bekeken. Het haalbaarheidsonderzoek laat ons 2-3 varianten zien. Wat ons in de resultaten van dit onderzoek vooral trof was de matige bezettingsgraad van de huidige Klaverhal en de beperkte flexibiliteit bij het indelen van de ruimtes. Sommige zalen lijken te klein en andere weer niet geschikt voor specifieke sporten, waardoor optimale verdeling van de ruimte niet altijd mogelijk lijkt.  Nieuwbouw geeft meer mogelijkheden voor sport specifieke indeling van de gevraagde ruimtes. Mede daarom vinden wij renovatie, waarbij de afmetingen niet veel zullen afwijken, geen oplossingen om de doelstellingen uit de hierboven aangehaalde motie te bereiken.

Echter nieuwbouw kost geld. In een eerdere fase is gesuggereerd dat onze (Nuon) reserves juist voor maatschappelijk voorzieningen aangesproken moeten worden. Immers alles wat in de toekomst bijdraagt aan het behoud van onze eigen lokale identiteit is een zelfstandige investering waard. We moeten echter wel blijven rekenen. Zo heeft de grond onder de Klaverhal ook een financiële waarde en is de lokale vraag naar woningen ongekend hoog.

Tijdens de discussie over de bestemming van de grond onder de CD kerk hebben we ervaren wat het is om afhankelijk te zijn van een ontwikkelaar die de grond duur gekocht heeft. Hierdoor was een bestemming die door de buurt is gewenst niet mogelijk. Het was ook niet mogelijk om betaalbaar te bouwen voor specifieke doelgroepen zoals lokale jongeren en ouderen. Bij de grond onder de Klaverhal lijkt dat anders te zijn. PZ dringt bij het college aan om een deel van de eventuele nieuwbouwkosten te dekken door de opbrengst van de verkoop van de grond, maar daar een financiële balans te zoeken met huisvesting voor oudere mensen. Een goede locatie voor deze doelgroep, dichtbij Emmaüs en dichtbij het dorpscentrum. Wij verwachten dat hiermee een doorstroom op gang op gang komt waardoor eengezinswoningen in het dorp vrijkomen voor nieuwe gezinnen.

Een derde punt betreft duurzaamheid. We lezen dat met de renovatievariant de duurzaamheidsambities lastig haalbaar zijn. PZ wil gaan voor een situatie met nul-op-de-meter en een gasloze sporthal. Als daarmee de bestaande, niet duurzame sportkantine, kan worden gesloten zijn de milieuvoordelen voor deze situaties helemaal duidelijk zichtbaar geworden. Ook zal het dan mogelijk zijn om bijvoorbeeld het water van het zwembad met zonneboilers te verwarmen.

Als laatste de financiële afweging. Een investering van 4,3M voor alleen een renovatie vinden wij veel geld. De kapitaallasten ontlopen elkaar niet veel, zeker als de afschrijfperiode nog wordt meegenomen. Daarbij is er in deze berekening geen voordeel meegenomen van de opbrengst van de grond die bij nieuwbouw op een andere locatie in te brengen is. Een mogelijke tijdelijke locatie die nodig is voor renovatie, is zoals aangegeven moeilijk te vinden en zal grote extra kosten met zich meebrengen.

Ook zonder de belangen van huidige en toekomstige gebruikers van Haasbroek te betrekken ziet PZ voldoende voordelen om de huidige Klaverhal te vervangen door een nieuw duurzaam exemplaar elders in het dorp.

De enquête is ingevuld door de geadresseerde besturen. We verwachten dat deze namens hun achterban hebben gereageerd. Maar zijn tegengestelde belangen natuurlijk denkbaar. Bewoners rondom de Klaverhal die klagen over jongeren die ’s nachts de openbare ruimte veel lawaai produceren tot schoolgaande kinderen die voor hun gymnastiekles verder moeten lopen. Naar onze mening zijn hier diverse oplossingen waarmee we ook deze doelgroepen tegemoet kunnen komen.

De studie naar de sportinfrastructuur is samengegaan met een enquête waarmee een breed scala aan verenigingen en organisaties zijn uitgevraagd. Een van de conclusies die door dit onderzoek naar boven kwam was dat er behoefte is aan faciliteiten die sport in de breedte ondersteunen, dus zo divers mogelijk . Daarbij was het duidelijk dat er een voorkeur is om voorzieningen in beide woonkernen te houden.

Met deze informatie in ons achterhoofd heeft PZ het voorstel van het college over renovatie of nieuwbouw bekeken. Het haalbaarheidsonderzoek laat ons 2-3 varianten zien. Wat ons in de resultaten van dit onderzoek vooral trof was de matige bezettingsgraad van de huidige Klaverhal en de beperkte flexibiliteit bij het indelen van de ruimtes. Sommige zalen lijken te klein en niet geschikt voor specifieke sporten, waardoor optimale verdeling van de ruimte niet altijd mogelijk lijkt. 

Het voorstel geeft aan dat bij er nieuwbouw betere indeling van de gevraagde ruimtes mogelijk is. Mede daarom vinden wij renovatie, waarbij de afmetingen niet veel zullen afwijken, geen oplossingen om de doelstellingen uit de hierboven aangehaalde motie te bereiken.

Echter nieuwbouw kost geld. In het verleden is gesuggereerd dat onze (Nuon) reserves juist voor maatschappelijk voorzieningen aangesproken moeten worden. Immers alles wat in de toekomst bijdraagt aan het behoud van onze Zoeterwoudse identiteit is een zelfstandige investering waard. We moeten echter wel blijven rekenen. Zo heeft de grond onder de Klaverhal ook een financiële waarde en is de lokale vraag naar woningen ongekend hoog.

Tijdens de recente discussie over de bestemming van de grond onder de Christus Dienaar kerk hebben we ervaren wat het is om afhankelijk te zijn van een ontwikkelaar die de grond duur gekocht heeft. Hierdoor was een bestemming die door de buurt is gewenst niet mogelijk. Het was daardoor ook niet mogelijk om betaalbaar te bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals lokale jongeren en ouderen. Bij onze eigen grond onder de Klaverhal lijkt dat anders te zijn. PZ dringt bij het college aan om een deel van de eventuele nieuwbouwkosten te dekken door de opbrengst van de verkoop van de grond, maar daar een financiële balans te zoeken die betaalbare huisvesting voor oudere mensen mogelijk maakt. Dit is een goede locatie voor deze doelgroep, dichtbij Emmaüs en dichtbij het dorpscentrum. Wij verwachten dat hiermee een doorstroom op gang op gang komt waardoor eengezinswoningen in het dorp vrijkomen voor nieuwe gezinnen.

Een derde punt betreft duurzaamheid. We lezen dat met de renovatie van de Klaverhal de duurzaamheidsambities lastig haalbaar zijn. PZ wil graag een ‘nul-op-de-meter’ en een gasloze sporthal. Als daarmee de bestaande, niet duurzame, sportkantine kan worden gesloten zijn de milieuvoordelen helemaal duidelijk zichtbaar geworden. Zo zal het dan ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld het water van het zwembad met zonneboilers te verwarmen.

Als laatste de financiële afweging. Een investering van 4,3M voor alleen een renovatie vinden wij veel geld. De kapitaallasten ontlopen elkaar niet veel, zeker als de afschrijfperiode nog wordt meegenomen. Maar er is in deze berekening geen voordeel meegenomen van de opbrengst van de grond na nieuwbouw op een andere locatie. Een mogelijke tijdelijke locatie die nodig is voor renovatie, is zoals aangegeven moeilijk te vinden en zal ook nog hoge extra kosten met zich meebrengen.

De enquête is ingevuld door de geadresseerde besturen. We verwachten dat deze namens hun achterban hebben gereageerd. Maar er zijn natuurlijk tegengestelde belangen denkbaar. Bewoners rondom de Klaverhal die klagen over jongeren die ’s nachts de openbare ruimte veel lawaai produceren tot schoolgaande kinderen die voor hun gymnastiekles verder moeten lopen. Naar onze mening zijn hier diverse oplossingen mogelijk waarmee we ook deze doelgroepen tegemoet kunnen komen.

PZ ziet voldoende voordelen om de huidige Klaverhal te vervangen door een nieuw duurzaam exemplaar elders in het dorp.

Betaalbare huisvesting

Progressief Zoeterwoude heeft goede en betaalbare huisvesting hoog op de agenda staan. De sociale huurwoningen in Zoeterwoude hebben daarin een belangrijk aandeel. We vinden het dan ook belangrijk dat het aanbod kwalitatief goed is en dat Rijnhart Wonen, de woningcooperatie, goed in contact staat met de huurders en hun wensen.

In Zoeterwoude worden de huurdersbelangen vertegenwoordigd door De Huurderij. Deze organisatie heeft veel ervaring en kennis in huis en is zeer actief. Samen met de gemeente en Rijnhart Wonen leggen zij jaarlijks prestatieafspraken vast, waarin wordt afgesproken op welke manier de kwaliteit én de kwantiteit van de sociale huurwoningen voor alle doelgroepen geborgd wordt.

Op 9 oktober heeft De Huurderij samen met een afvaardiging vanuit de gemeenteraad zich gebogen over de nieuwe prestatieafspraken voor 2019. PZ heeft input gegeven aan het bestuur van De Huurderij om de afspraken zo scherp mogelijk te helpen formuleren. Duurzaamheid en doorstroming zijn hierbij belangrijke onderwerpen. We kijken ook uit naar de resultaten die het afgelopen jaar zijn behaald en zullen ons blijven inzetten voor een goed woningaanbod.

Sport en Recreatie

Bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn, dus niet alleen voor inwoners die aangesloten zijn bij een sportvereniging. De financiële ondersteuning voor de Werkgroep Sportstimulering, die niet gebonden sportbeoefening ondersteunt, moet daarom blijven bestaan. De inrichting van het “streetworkout-parcours” aan het Molenpad is een voorbeeld van wat hiermee kan worden bereikt.

PZ wil ook de sportorganisaties blijven ondersteunen om hun toekomst veilig te stellen. Veel sportaccommodaties worden gedurende delen van de dag niet gebruikt. Gedeelde voorzieningen kunnen de verenigingen helpen hun teruglopende ledenaantallen tegen te gaan. In de zomer tennis en in de winter voetbal is makkelijker als de voorzieningen gedeeld worden. PZ is een voorstander van het verplaatsen van de Klaverhal naar Haasbroek, waardoor de al aanwezige sportverenigingen hun voorzieningen kunnen delen. Dit bevordert verbondenheid, betere benutting van de accommodaties en faciliteiten en integrale lidmaatschappen.

We willen de bestaande sportaccommodaties in Zoeterwoude, waaronder het zwembad, in stand houden. Verder willen we de sportieve en recreatieve mogelijkheden ontwikkelen bij het nieuwe Recreatief Transferium, bv. een trimbaan, roei- en kanomogelijkheden, klim- en klautertoestellen, verhuur van fietsen, skeelers e.d.

Schaatsen is in Zoeterwoude een populaire sport, we hebben zelfs schaatsers op topniveau voortgebracht. Om iedere inwoner de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen wil PZ financieel bijdragen aan de bouw van een 333-meter-ijsbaan in Leiden.

Actiepunten:

 • De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. behouden en indien mogelijk uitbreiden.
 • Een aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardloop- en skeelerpaden onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.
 • Het stimuleren van niet-verenigingsgebonden bewegen.
 • Stimuleren dat (sport)verenigingen meer samenwerken en dat faciliteiten multifunctioneel zijn (bv. sportvelden, kleedkamers, kantine) door het
  centraliseren van de bestaande sportaccommodaties (Haasbroek).
 • Het bestaande aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardlooppaden onderhouden en, samen met de regio, uitbreiden.
 • Het leveren van een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een 333-meter-ijsbaan in Leiden.

Dienstverlening en Burgerparticipatie

De afstand met de gemeente wordt kleiner doordat de gemeente meer naar de mensen toe moet. De rol van de sociale media waarbij inwoners snel worden geïnformeerd en makkelijk hun mening kunnen geven moet groter. Inwoners worden zo vooraf betrokken bij zaken die hun leefomgeving aangaan.
Via de gemeentelijke website moet het makkelijk zijn om op afstand een product aan te vragen. Voor wie hiermee niet overweg kan, moet het huidige loket blijven bestaan.

In het kader van het meer betrekken van de inwoners bij besluitvorming vinden wij het idee van een ”Burgerbegroting” zeer interessant. De burger is dan verantwoordelijk voor een bepaald budget. Daarbij zou de vraag gesteld kunnen worden: Wat zou u doen met 1 ton? Je betrekt burgers pas echt bij besluitvorming als ze zelf keuzes kunnen maken over investeringen.

PZ gaat via “Raad op Straat”-acties in het dorp en aan de Rijndijk naar de inwoners toe om hen de gelegenheid te bieden op het gemeentebeleid te reageren en met hen in gesprek te gaan over zaken die zij belangrijk vinden. Die informatie nemen wij mee in ons politiek handelen. Daarnaast organiseert PZ klankbordbijeenkomsten, waarin actuele onderwerpen worden besproken. PZ haalt input voor haar beleid juist bij de inwoners.

Actiepunten:

 • Bewoners en bedrijven goed, tijdig en duidelijk informeren over planning, voortgang en inhoud van projecten.
 • PZ gaat ten minste 1 maal per jaar de straat op om met de burgers in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de politiek.
 • Halverwege de raadsperiode informeren we via een voortgangsbericht de inwoners over de tot dan toe gerealiseerde programmapunten.
 • Het rond actuele thema’s organiseren van klankbord-bijeenkomsten met burgers.
 • Het verkennen van de mogelijkheid van een Burgerbegroting om de burgers meer bij de besluitvorming te betrekken.

Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2015 zijn er meer taken vanuit de landelijke overheid overgekomen naar de gemeente. Dit betekent een extra zware taak voor de gemeente, maar is wel een goede zaak: als meest nabije overheid kan de gemeente gericht hulp bieden en bovendien de verschillende problemen te lijf gaan met een integrale aanpak. Daarbij kan -zeker in Zoeterwoude- gebruik worden gemaakt van de “informele” kracht van de samenleving. Informele zorg en hulp kunnen vaak effectiever en warmer zijn. Voorkomen moet echter worden dat inwoners worden overbelast, wanneer professionele begeleiding te weinig wordt geboden of zelfs geheel uitblijft.

Werk en inkomen
Nog steeds teveel mensen moeten een beroep doen op een bijstandsuitkering. Het is een belangrijke taak van de gemeente om samen met betrokkenen actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitzichtloze situatie te beëindigen. Daarbij is maatwerk noodzakelijk. Het vinden van werk staat voorop. Met begeleiding en scholing is al veel mogelijk. Voor kwetsbare groepen zijn extra maatregelen noodzakelijk. Met loonkostensubsidies en speciale “garantie-banen” kunnen werkgevers worden gestimuleerd om ook deze groepen een kans te geven. De gemeente als werkgever moet daarbij uiteraard zelf het goede voorbeeld geven!
De groep statushouders (mannen én vrouwen) heeft belang bij een extra intensieve begeleiding met daarbij veel aandacht voor de Nederlandse taal en cultuur. Het is overigens geweldig dat er zoveel draagvlak in de Zoeterwoudse samenleving is voor de opvang van deze mede-inwoners! Mocht het vinden van werk vrijwel onmogelijk zijn, dan is het in elk geval zinvol om betrokkenen te stimuleren op andere wijze actief te zijn in de samenleving, met name door vrijwilligerswerk.

Er zijn extra maatregelen mogelijk en nodig om te voorkomen dat mensen door hun lage inkomen in een isolement terecht komen. Die noodzaak geldt zeker voor kinderen van de “minima”. Zij moeten net als hun leeftijdsgenoten normaal kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in de vrije tijd (sport en cultuur). De gemeente kan en moet hiervoor zorgen.
In samenwerking met alle betrokkenen (met name Rijnhart-wonen, zorgverzekeraars en energiebedrijven) moet vroegtijdig gesignaleerd worden wanneer mensen in betalingsproblemen verkeren. Met gerichte hulp -ook via de Stichting Schuldhulpmaatje- kan verergering worden voorkomen.

Actiepunten:

 • Actieve begeleiding naar werk staat voorop.
 • Extra financiële ondersteuning voor “de sociale minima” en zeker voor hun opgroeiende kinderen.
 • Aandacht voor preventie, waaronder schuldhulpverlening.

Zorg en welzijn
Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de taak om zorg te dragen voor opvang, begeleiding en zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten en personen met een psychische stoornis. Deze nieuwe taken gaan echter gepaard met bezuinigingen, waardoor mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen en daardoor ook vaker en langer steun moeten zoeken in hun eigen omgeving. Wanneer toch professionele hulp wordt geboden, vergt dat soms hoge financiële eigen bijdragen.
Juist in de Zoeterwoudse samenleving is er vanouds veel aandacht voor burenhulp en informele zorg. Ook zijn er veel vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontspanning, aandacht en zorg. Relatief nieuwe voorbeelden hiervan zijn De Buren/ de Herdershof en Zoeterwoude voor Elkaar (ZVE). 
PZ hecht sterk aan deze voorzieningen, maar dan vooral als preventie van en aanvulling op professionele zorg. Wanneer echt professionele zorg noodzakelijk is, dan dient deze ook beschikbaar te zijn. Op zich mag een financiële bijdrage worden gevraagd aan een ieder die het betalen kan. Een eigen bijdrage mag echter nooit een onredelijke financiële drempel worden. Op deze effecten dient te worden gemonitord, waarbij ook wordt gelet op mogelijke cumulatie met andere eigen bijdragen.
In de nieuwe omstandigheden wordt vooral veel gevergd van mantelzorgers. Ook zij zijn gebaat bij extra ondersteuning en zorg, opdat zij hun zware taken kunnen volhouden.
In de komende raadsperiode zullen nog meer taken richting de gemeente komen. Dat betreft vooral de opvang van daklozen en mensen met een verleden in de geestelijke gezondheidszorg. PZ vindt het vanzelfsprekend dat ook op dit vlak wordt geijverd voor een “inclusieve samenleving”. Tegelijkertijd dient wel gewaakt te worden voor een te zwaar beroep op de samenleving, zeker wanneer zich dat gaat toespitsen op bepaalde groepen in de samenleving, zoals bewoners van huurwoningen.
De komende jaren zal de gemeente werk moeten maken van de meer integrale en vernieuwende aanpak, waarbij de grenzen tussen de drie “sociale domeinen” soms moeten vervagen. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsmarkt-projecten voor kwetsbare jongeren of de aanpak van “één gezin, één coach”; ook bij volwassenen. Dit vergt een nog betere samenwerking tussen alle informele en professionele hulpverleners onder regie van de gemeente.

Actiepunten:

 • Professionele hulp beschikbaar voor iedereen die dit nodig heeft.
 • Permanente monitoring op het systeem van eigen bijdragen.
 • Extra ondersteuning van mantelzorgers.
 • Professionele ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties als ZVE.
 • Samenwerking tussen alle zorgaanbieders onder regie van de gemeente.

Jeugd
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Zoeterwoude doet dit samen met vijftien andere gemeenten binnen Zuid-Holland. In het gemeentelijke centrum voor jeugd en gezin (CJG) worden preventieve programma’s aangeboden voor ouders, kinderen en jongeren ten behoeve van gezondheidsbevordering. Via het Jeugd en Gezins Team (JGT) wordt ondersteuning geboden op het gebied van groeien en opvoeden. Het JGT heeft Zoeterwoude samen met Leiderdorp georganiseerd. Voor de meer gespecialiseerde vormen van jeugdhulp en jeugdzorg sluit Zoeterwoude aan bij Holland Rijnland. PZ volgt ontwikkelingen op dit gebied en houdt het belang van de jonge Zoeterwoudse inwoner in het oog.
Verder vinden we dat er meer aandacht besteed moet worden aan nieuwe woonvormen voor jongeren die vanuit de jeugdzorg een eerste stap naar zelfstandigheid maken. Ook moeten jongeren hun studie kunnen afmaken als er schulden of problemen zijn.

Actiepunten:

 • Stimuleren en ondersteunen van het opzetten van wooncoöperaties en andere nieuwe woonvormen, ook voor jongeren die vanuit de jeugdzorg een eerste stap naar zelfstandigheid zetten.
 • Ondersteunen van de jongerenraden van Jeugdhulporganisaties (Cardea, Horizon) in hun wensen om huisvesting te verkrijgen en een studie af te kunnen maken, ook als er sprake is van schulden of problemen.

Economische Zaken en Ondernemen

Zoeterwoude is een aantrekkelijke locatie voor de vestiging van bedrijven en organisaties. Deze aantrekkelijkheid willen we behouden door de toegang naar de gemeente te vergroten en het bevorderen van de fysieke bereikbaarheid.
Naast een goede bereikbaarheid per (vracht)auto wil PZ dat de bereikbaarheid via vervoer over water, per fiets en Openbaar Vervoer wordt gestimuleerd.

We juichen het toe dat Zoeterwoude deel uitmaakt van de regionale samenwerking Economie071. Duurzaam ondernemen en het beperken van de inbreuk op het landelijke karakter zijn randvoorwaarden bij het aantrekken van bedrijvigheid naar Zoeterwoude. PZ blijft de initiatieven als het Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein en Groene Cirkels ondersteunen.

De lokale middenstand vervult een belangrijke functie om de leefbaarheid en de voorzieningen van de gemeente op een aantrekkelijk niveau te houden. PZ wil het huidige voorzieningenniveau ten minste handhaven in beide woonkernen en vergroten in de nog te ontwikkelen Meerburgerpolder.

De agrarische ondernemers die naast reguliere productie ook in de verbrede of multifunctionele landbouw en veeteelt actief zijn, zijn van belang voor de identiteit van Zoeterwoude. Initiatieven hiertoe worden door ons ondersteund.

Actiepunten:

 • Duurzaam ondernemen stimuleren bij bestaande en nieuw te vestigen bedrijven en organisaties.
 • Stimuleren van diverse soorten van bedrijvigheid in balans met de belangen van leefbaarheid, milieu en natuur.
 • De door de lokale middenstand aangeboden voorzieningen minimaal op het huidige niveau houden door actieve ondersteuning.
 • Het faciliteren en promoten van agrarische recreatie en producten en hierbij het Recreatief Transferium verder ontwikkelen als poort naar het Groene Hart.

Algemene bestuurlijke zaken

PZ hecht eraan dat de gemeente Zoeterwoude toegankelijk is en betrokkenheid toont bij de burger. De kleinschaligheid van Zoeterwoude levert vergeleken met grotere gemeenten ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid voordelen op, waarmee een hoge mate van bestuurskracht wordt gerealiseerd.
Die kleinschaligheid leidt ook tot nabijheid van bestuur: korte lijnen tussen bestuur en inwoners/ ondernemers, waardoor zij zich meer betrokken voelen en zich kunnen identificeren met de gemeente. Ook kan de kleinere gemeente meer maatwerk leveren door beleid en voorzieningen af te stemmen op de voorkeuren van inwoners en gebruik maken van de lokaal aanwezige kennis en burgerinitiatieven.

Regionale samenwerking en zelfstandigheid
Waar door middel van samenwerking kwaliteitswinst en financiële besparing kunnen worden behaald, is PZ een voorstander van het bundelen van krachten.

Regionale oriëntatie en verantwoordelijkheid moeten in toenemende mate onderdeel worden van het lokale bestuur. Hoewel we het als gemeente lokaal goed doen, wat onze zelfstandigheid tot op heden legitimeert, zullen we meer moeten nadenken over onze positie in de regio. Daarbij gaat het om de vraag: hoe kunnen we regionale en lokale belangen zodanig afstemmen, dat ze niet strijdig zijn, maar een toegevoegde waarde hebben voor de regio en onze gemeente. Om die rol goed te vervullen zullen we (bestuur en ambtelijke organisatie) meer moeten investeren in expertise, strategische visie en integrale denkkracht.
In november 2016 is er met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude een gezamenlijke Toekomstvisie Leidse Regio 2027 vastgesteld. Uiteindelijk is in september 2017 ervoor gekozen om niet meer te praten over een bestuurlijke vorm, maar aan de slag te gaan met een pragmatische en flexibele werkvorm, waarbij uitgegaan wordt van de inhoud, het opstellen van een uitvoeringsagenda en alvast te beginnen met twee relevante thema’s. Deze aanpak komt sterk overeen met de al eerder door onze gemeente voorgestelde aanpak.

Daarbij willen we dat Zoeterwoude zelfstandig blijft. Zelfstandigheid is echter geen doel op zich. Als in de toekomst de ontwikkelingen binnen of buiten de gemeente ons dwingen om andere keuzes te maken, dan willen we zelf daar de regie over voeren. Intensieve communicatie met de bewoners is in dat geval absoluut noodzakelijk!
Voor ons zijn de randvoorwaarden voor zelfstandigheid, dat we financieel gezond blijven, de voorzieningen in orde zijn en we onze bestuurlijke taken naar behoren en tevredenheid van onze inwoners kunnen uitvoeren.

Dienstverlening
Aan een moderne gemeente worden hoge eisen gesteld op het gebied van beleidsvoering, dienstverlening en communicatie. Mede op initiatief van PZ zijn hierin de afgelopen jaren de nodige stappen gezet door de gemeentelijke organisatie. Ook de komende periode is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie blijven zorgen dat de toegankelijkheid voor burgers en bedrijven op een hoog niveau wordt gehouden. Burgerparticipatie en burgerinitiatief moeten worden gestimuleerd. Om dit te bereiken zal de burger waar mogelijk betrokken en ingezet moeten worden voor het welzijn van de inwoners van Zoeterwoude.
PZ zal de kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie kritisch blijven volgen, juist ook omdat dit onze zelfstandigheid waarborgt.

Actiepunten:

 • Zoeterwoude behouden als zelfstandige, sterke gemeente.
 • Openstaan voor regionale samenwerking en actief bijdragen aan de ontwikkeling van een betere samenwerking in de Leidse regio.
 • Uitvoering geven aan de thema’s van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027.
 • Bij alle nieuwe gemeentelijke initiatieven willen wij uitdrukkelijk de inwoners betrekken, waarbij een toegankelijker en klantgerichter gemeentelijk apparaat een voorwaarde is.
 • Openstaan voor samenwerking met behoud van de voordelen van een zelfstandig Zoeterwoude.
 • Het kwalitatief op sterkte houden van het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Jeugd en Onderwijs

Jeugd
PZ wil dat kinderen en jongeren in Zoeterwoude onbekommerd kunnen opgroeien en er voldoende veilige plekken zijn om buiten te spelen en te sporten. De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. willen we behouden en indien mogelijk uitbreiden.

De aangewezen hangplekken (JOP’s) moeten aantrekkelijker worden, zodat jongeren zich op een geoorloofde en acceptabele wijze kunnen vermaken. We zien het als een taak van de Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) om op te treden wanneer gedrag van jongeren, die op niet aangewezen en ongewenste plaatsen verblijven, overlast veroorzaakt.

Voor de schooljeugd is Utopia een ontmoetingsplek die zijn rol moet behouden, mits het beter ingepast wordt binnen het gemeentelijke handhavingsbeleid.

We willen ruimere mogelijkheden op het gebied van cultuur en muziek voor de jeugd. Door in deze tijd van bezuinigingen bestaande voorzieningen efficiënter te benutten en accommodaties te combineren, kunnen jongeren daarvoor beter gefaciliteerd worden.

PZ wil graag politiek actief blijven voor de Zoeterwoudse jeugd en steunt programma’s als de kindergemeenteraad en de Jongeren Advies Raad.
Om sociale en gezondheidsredenen wil PZ de Zoeterwoudse jeugd stimuleren te gaan of te blijven sporten. PZ wil het fonds dat de ouders financieel ondersteunt bij het betalen van de kosten voor de sportverenigingen, beter onder aandacht brengen

Onderwijs en opvang
In het dorp moet voor de allerkleinsten de nieuwe Brede School een inspirerende plaats voor dagopvang worden. Zij stromen via voor- en vroegschoolse educatie (VVE) door naar kleuter- en basisonderwijs.
PZ ziet erop toe dat de openbare identiteit word gehandhaafd in de gefuseerde school.

“Passend onderwijs” moet beter uitgewerkt worden, zodat een meer samenhang en wisselwerking ontstaat tussen zorg en onderwijs.

PZ vindt het belangrijk dat het taalonderwijs voor onze nieuwe inwoners meer aandacht krijgt, door bijvoorbeeld het extra inzetten van tolken. Daarnaast moet bewegings- en muziekonderwijs een hoge prioriteit hebben.

In de Rijndijk is het gebouw van de Bernardusschool al bijna aan vervanging toe. PZ wil dat ook hier een moderne en multifunctionele school en kinderopvang verschijnen, waar de kinderen van Rijndijk en Verde Vista eveneens een inspirerende leer-, leef- en speelomgeving kunnen vinden.

Actiepunten:

 • Streng handhaven van de Drank en Horecawet met als prioriteit het terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren.
 • De overlast rondom Utopia gezamenlijk met het bestuur en de buurt aanpakken. De gemeente moet hierin de regie nemen.
 • Jongeren stimuleren activiteiten te ondernemen en deze faciliteren door bv. bestaande locaties te combineren en efficiënter gebruik te maken van de aanwezige ruimtes.
 • Kindergemeenteraad en Jongerenadviesraad actief in stand houden.
 • Stimuleren van sport-, ontspannings- en culturele activiteiten voor jongeren in Zoeterwoude, bijvoorbeeld door tegemoet te komen in de kosten voor de jeugd bij sportverenigingen door middel van bestaande steunprogramma’s.
 • Het realiseren van een nieuw en modern schoolgebouw in Zoeterwoude Rijndijk. Binnen de gebiedsvisie voor Zoeterwoude Rijndijk de mogelijkheid van een nieuw multifunctioneel gebouw voor de Rijndijk stimuleren.
 • Het realiseren van een nieuwe Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) in het dorp.
Facebook