Standpunten 2018 Algemene Bestuurlijke zaken

Algemene Bestuurlijke zaken

Algemene bestuurlijke zaken

PZ hecht eraan dat de gemeente Zoeterwoude toegankelijk is en betrokkenheid toont bij de burger. De kleinschaligheid van Zoeterwoude levert vergeleken met grotere gemeenten ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid voordelen op, waarmee een hoge mate van bestuurskracht wordt gerealiseerd.
Die kleinschaligheid leidt ook tot nabijheid van bestuur: korte lijnen tussen bestuur en inwoners/ ondernemers, waardoor zij zich meer betrokken voelen en zich kunnen identificeren met de gemeente. Ook kan de kleinere gemeente meer maatwerk leveren door beleid en voorzieningen af te stemmen op de voorkeuren van inwoners en gebruik maken van de lokaal aanwezige kennis en burgerinitiatieven.

Regionale samenwerking en zelfstandigheid
Waar door middel van samenwerking kwaliteitswinst en financiële besparing kunnen worden behaald, is PZ een voorstander van het bundelen van krachten.

Regionale oriëntatie en verantwoordelijkheid moeten in toenemende mate onderdeel worden van het lokale bestuur. Hoewel we het als gemeente lokaal goed doen, wat onze zelfstandigheid tot op heden legitimeert, zullen we meer moeten nadenken over onze positie in de regio. Daarbij gaat het om de vraag: hoe kunnen we regionale en lokale belangen zodanig afstemmen, dat ze niet strijdig zijn, maar een toegevoegde waarde hebben voor de regio en onze gemeente. Om die rol goed te vervullen zullen we (bestuur en ambtelijke organisatie) meer moeten investeren in expertise, strategische visie en integrale denkkracht.
In november 2016 is er met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude een gezamenlijke Toekomstvisie Leidse Regio 2027 vastgesteld. Uiteindelijk is in september 2017 ervoor gekozen om niet meer te praten over een bestuurlijke vorm, maar aan de slag te gaan met een pragmatische en flexibele werkvorm, waarbij uitgegaan wordt van de inhoud, het opstellen van een uitvoeringsagenda en alvast te beginnen met twee relevante thema’s. Deze aanpak komt sterk overeen met de al eerder door onze gemeente voorgestelde aanpak.

Daarbij willen we dat Zoeterwoude zelfstandig blijft. Zelfstandigheid is echter geen doel op zich. Als in de toekomst de ontwikkelingen binnen of buiten de gemeente ons dwingen om andere keuzes te maken, dan willen we zelf daar de regie over voeren. Intensieve communicatie met de bewoners is in dat geval absoluut noodzakelijk!
Voor ons zijn de randvoorwaarden voor zelfstandigheid, dat we financieel gezond blijven, de voorzieningen in orde zijn en we onze bestuurlijke taken naar behoren en tevredenheid van onze inwoners kunnen uitvoeren.

Dienstverlening
Aan een moderne gemeente worden hoge eisen gesteld op het gebied van beleidsvoering, dienstverlening en communicatie. Mede op initiatief van PZ zijn hierin de afgelopen jaren de nodige stappen gezet door de gemeentelijke organisatie. Ook de komende periode is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie blijven zorgen dat de toegankelijkheid voor burgers en bedrijven op een hoog niveau wordt gehouden. Burgerparticipatie en burgerinitiatief moeten worden gestimuleerd. Om dit te bereiken zal de burger waar mogelijk betrokken en ingezet moeten worden voor het welzijn van de inwoners van Zoeterwoude.
PZ zal de kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie kritisch blijven volgen, juist ook omdat dit onze zelfstandigheid waarborgt.

Actiepunten:

  • Zoeterwoude behouden als zelfstandige, sterke gemeente.
  • Openstaan voor regionale samenwerking en actief bijdragen aan de ontwikkeling van een betere samenwerking in de Leidse regio.
  • Uitvoering geven aan de thema’s van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027.
  • Bij alle nieuwe gemeentelijke initiatieven willen wij uitdrukkelijk de inwoners betrekken, waarbij een toegankelijker en klantgerichter gemeentelijk apparaat een voorwaarde is.
  • Openstaan voor samenwerking met behoud van de voordelen van een zelfstandig Zoeterwoude.
  • Het kwalitatief op sterkte houden van het bestuur en de ambtelijke organisatie.
Facebook