Standpunten 2018

Standpunten 2018

Economische Zaken en Ondernemen

Zoeterwoude is een aantrekkelijke locatie voor de vestiging van bedrijven en organisaties. Deze aantrekkelijkheid willen we behouden door de toegang naar de gemeente te vergroten en het bevorderen van de fysieke bereikbaarheid.
Naast een goede bereikbaarheid per (vracht)auto wil PZ dat de bereikbaarheid via vervoer over water, per fiets en Openbaar Vervoer wordt gestimuleerd.

We juichen het toe dat Zoeterwoude deel uitmaakt van de regionale samenwerking Economie071. Duurzaam ondernemen en het beperken van de inbreuk op het landelijke karakter zijn randvoorwaarden bij het aantrekken van bedrijvigheid naar Zoeterwoude. PZ blijft de initiatieven als het Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein en Groene Cirkels ondersteunen.

De lokale middenstand vervult een belangrijke functie om de leefbaarheid en de voorzieningen van de gemeente op een aantrekkelijk niveau te houden. PZ wil het huidige voorzieningenniveau ten minste handhaven in beide woonkernen en vergroten in de nog te ontwikkelen Meerburgerpolder.

De agrarische ondernemers die naast reguliere productie ook in de verbrede of multifunctionele landbouw en veeteelt actief zijn, zijn van belang voor de identiteit van Zoeterwoude. Initiatieven hiertoe worden door ons ondersteund.

Actiepunten:

 • Duurzaam ondernemen stimuleren bij bestaande en nieuw te vestigen bedrijven en organisaties.
 • Stimuleren van diverse soorten van bedrijvigheid in balans met de belangen van leefbaarheid, milieu en natuur.
 • De door de lokale middenstand aangeboden voorzieningen minimaal op het huidige niveau houden door actieve ondersteuning.
 • Het faciliteren en promoten van agrarische recreatie en producten en hierbij het Recreatief Transferium verder ontwikkelen als poort naar het Groene Hart.

Algemene bestuurlijke zaken

PZ hecht eraan dat de gemeente Zoeterwoude toegankelijk is en betrokkenheid toont bij de burger. De kleinschaligheid van Zoeterwoude levert vergeleken met grotere gemeenten ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid voordelen op, waarmee een hoge mate van bestuurskracht wordt gerealiseerd.
Die kleinschaligheid leidt ook tot nabijheid van bestuur: korte lijnen tussen bestuur en inwoners/ ondernemers, waardoor zij zich meer betrokken voelen en zich kunnen identificeren met de gemeente. Ook kan de kleinere gemeente meer maatwerk leveren door beleid en voorzieningen af te stemmen op de voorkeuren van inwoners en gebruik maken van de lokaal aanwezige kennis en burgerinitiatieven.

Regionale samenwerking en zelfstandigheid
Waar door middel van samenwerking kwaliteitswinst en financiële besparing kunnen worden behaald, is PZ een voorstander van het bundelen van krachten.

Regionale oriëntatie en verantwoordelijkheid moeten in toenemende mate onderdeel worden van het lokale bestuur. Hoewel we het als gemeente lokaal goed doen, wat onze zelfstandigheid tot op heden legitimeert, zullen we meer moeten nadenken over onze positie in de regio. Daarbij gaat het om de vraag: hoe kunnen we regionale en lokale belangen zodanig afstemmen, dat ze niet strijdig zijn, maar een toegevoegde waarde hebben voor de regio en onze gemeente. Om die rol goed te vervullen zullen we (bestuur en ambtelijke organisatie) meer moeten investeren in expertise, strategische visie en integrale denkkracht.
In november 2016 is er met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude een gezamenlijke Toekomstvisie Leidse Regio 2027 vastgesteld. Uiteindelijk is in september 2017 ervoor gekozen om niet meer te praten over een bestuurlijke vorm, maar aan de slag te gaan met een pragmatische en flexibele werkvorm, waarbij uitgegaan wordt van de inhoud, het opstellen van een uitvoeringsagenda en alvast te beginnen met twee relevante thema’s. Deze aanpak komt sterk overeen met de al eerder door onze gemeente voorgestelde aanpak.

Daarbij willen we dat Zoeterwoude zelfstandig blijft. Zelfstandigheid is echter geen doel op zich. Als in de toekomst de ontwikkelingen binnen of buiten de gemeente ons dwingen om andere keuzes te maken, dan willen we zelf daar de regie over voeren. Intensieve communicatie met de bewoners is in dat geval absoluut noodzakelijk!
Voor ons zijn de randvoorwaarden voor zelfstandigheid, dat we financieel gezond blijven, de voorzieningen in orde zijn en we onze bestuurlijke taken naar behoren en tevredenheid van onze inwoners kunnen uitvoeren.

Dienstverlening
Aan een moderne gemeente worden hoge eisen gesteld op het gebied van beleidsvoering, dienstverlening en communicatie. Mede op initiatief van PZ zijn hierin de afgelopen jaren de nodige stappen gezet door de gemeentelijke organisatie. Ook de komende periode is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie blijven zorgen dat de toegankelijkheid voor burgers en bedrijven op een hoog niveau wordt gehouden. Burgerparticipatie en burgerinitiatief moeten worden gestimuleerd. Om dit te bereiken zal de burger waar mogelijk betrokken en ingezet moeten worden voor het welzijn van de inwoners van Zoeterwoude.
PZ zal de kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie kritisch blijven volgen, juist ook omdat dit onze zelfstandigheid waarborgt.

Actiepunten:

 • Zoeterwoude behouden als zelfstandige, sterke gemeente.
 • Openstaan voor regionale samenwerking en actief bijdragen aan de ontwikkeling van een betere samenwerking in de Leidse regio.
 • Uitvoering geven aan de thema’s van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027.
 • Bij alle nieuwe gemeentelijke initiatieven willen wij uitdrukkelijk de inwoners betrekken, waarbij een toegankelijker en klantgerichter gemeentelijk apparaat een voorwaarde is.
 • Openstaan voor samenwerking met behoud van de voordelen van een zelfstandig Zoeterwoude.
 • Het kwalitatief op sterkte houden van het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Jeugd en Onderwijs

Jeugd
PZ wil dat kinderen en jongeren in Zoeterwoude onbekommerd kunnen opgroeien en er voldoende veilige plekken zijn om buiten te spelen en te sporten. De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. willen we behouden en indien mogelijk uitbreiden.

De aangewezen hangplekken (JOP’s) moeten aantrekkelijker worden, zodat jongeren zich op een geoorloofde en acceptabele wijze kunnen vermaken. We zien het als een taak van de Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) om op te treden wanneer gedrag van jongeren, die op niet aangewezen en ongewenste plaatsen verblijven, overlast veroorzaakt.

Voor de schooljeugd is Utopia een ontmoetingsplek die zijn rol moet behouden, mits het beter ingepast wordt binnen het gemeentelijke handhavingsbeleid.

We willen ruimere mogelijkheden op het gebied van cultuur en muziek voor de jeugd. Door in deze tijd van bezuinigingen bestaande voorzieningen efficiënter te benutten en accommodaties te combineren, kunnen jongeren daarvoor beter gefaciliteerd worden.

PZ wil graag politiek actief blijven voor de Zoeterwoudse jeugd en steunt programma’s als de kindergemeenteraad en de Jongeren Advies Raad.
Om sociale en gezondheidsredenen wil PZ de Zoeterwoudse jeugd stimuleren te gaan of te blijven sporten. PZ wil het fonds dat de ouders financieel ondersteunt bij het betalen van de kosten voor de sportverenigingen, beter onder aandacht brengen

Onderwijs en opvang
In het dorp moet voor de allerkleinsten de nieuwe Brede School een inspirerende plaats voor dagopvang worden. Zij stromen via voor- en vroegschoolse educatie (VVE) door naar kleuter- en basisonderwijs.
PZ ziet erop toe dat de openbare identiteit word gehandhaafd in de gefuseerde school.

“Passend onderwijs” moet beter uitgewerkt worden, zodat een meer samenhang en wisselwerking ontstaat tussen zorg en onderwijs.

PZ vindt het belangrijk dat het taalonderwijs voor onze nieuwe inwoners meer aandacht krijgt, door bijvoorbeeld het extra inzetten van tolken. Daarnaast moet bewegings- en muziekonderwijs een hoge prioriteit hebben.

In de Rijndijk is het gebouw van de Bernardusschool al bijna aan vervanging toe. PZ wil dat ook hier een moderne en multifunctionele school en kinderopvang verschijnen, waar de kinderen van Rijndijk en Verde Vista eveneens een inspirerende leer-, leef- en speelomgeving kunnen vinden.

Actiepunten:

 • Streng handhaven van de Drank en Horecawet met als prioriteit het terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren.
 • De overlast rondom Utopia gezamenlijk met het bestuur en de buurt aanpakken. De gemeente moet hierin de regie nemen.
 • Jongeren stimuleren activiteiten te ondernemen en deze faciliteren door bv. bestaande locaties te combineren en efficiënter gebruik te maken van de aanwezige ruimtes.
 • Kindergemeenteraad en Jongerenadviesraad actief in stand houden.
 • Stimuleren van sport-, ontspannings- en culturele activiteiten voor jongeren in Zoeterwoude, bijvoorbeeld door tegemoet te komen in de kosten voor de jeugd bij sportverenigingen door middel van bestaande steunprogramma’s.
 • Het realiseren van een nieuw en modern schoolgebouw in Zoeterwoude Rijndijk. Binnen de gebiedsvisie voor Zoeterwoude Rijndijk de mogelijkheid van een nieuw multifunctioneel gebouw voor de Rijndijk stimuleren.
 • Het realiseren van een nieuwe Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) in het dorp.

Wonen en woonomgeving

Zowel jongeren als ouderen moeten prettig en veilig kunnen leven in Zoeterwoude. Bewoners moeten kunnen doorstromen naar appartementen of andere woningen die passen bij hun inkomen en levensfase. Mensen met een lager inkomen moeten worden geholpen met koopconstructies. PZ steunt het idee van startersleningen en blijversleningen, waarbij de woningcorporatie en het rijk een belangrijke rol spelen.

PZ staat achter de recent aangenomen woonvisie, waarin prioriteit wordt gegeven aan het bouwen voor starters en ouderen.
We zijn voorstander van een divers woningaanbod, maar voelen ons extra verantwoordelijk voor de realisatie van sociale woningbouw. We zien veel mogelijkheden in transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen voor starters. Bij nieuwe bouwprojecten moet er worden gestreefd naar een diversiteit van doelgroepen, zowel wat betreft sociale huurwoningen als koopwoningen.

Actiepunten:

 • Realisatie van circa 30 nieuwe, gerenoveerde of getransformeerde woningen per jaar.
 • Levensloopbestendig bouwen verder stimuleren zoals het burgerinitiatief van de Stichting Samenscholing.
 • De toegankelijkheid van gebouwen bevorderen, alsmede de beschikbaarheid van woningen voor burgers die zijn aangewezen op een rolstoel of andere vervoersvoorziening.
 • Verdere ontwikkeling van welstandsvrij bouwen op basis van evaluatie en het nemen van vervolgstappen
 • Realiseren van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw/herontwikkeling, inclusief een boeteclausule voor ontwikkelaars, indien hieraan niet wordt voldaan. Hiervan moet 10% specifiek voor Zoeterwoudse jongeren worden gereserveerd.
 • Bij ieder nieuwbouwproject streven naar een zo groot mogelijke diversiteit aan woningen, zowel huur als koop.
 • Prioriteit bij voorzieningen voor starters door slimmer-kopen-constructies, starterslening en blijverslening voor ouderen.
 • Duidelijke afspraken met woningcorporatie Rijnhart wonen: de kernvoorraad van betaalbare huurwoningen moet op peil gehouden worden en aan de huidige vraag voldoen.
 • Betaalbare woonruimte beschikbaar stellen voor jongeren die vanuit de Jeugdzorg een stap naar zelfstandigheid maken (zgn. Care Leavers) via bijvoorbeeld begeleid wonen.

Ruimtelijk Ordening

PZ hecht veel waarde aan de bescherming van het Groene Hart en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het bestaande veenweidegebied. Wij zullen ons – ook in regionaal verband – inzetten voor het uitbreiden van het groen en het beschermen van de waardevolle open landschappen.

Wij vinden dat op regionaal niveau de discussie moet worden gevoerd over waar de grens ligt van de economische en demografische groei en de daarmee gepaard gaande verstedelijking. Hoever willen we gaan en welke criteria moeten we hanteren voor de borging van het schaarse groen en het waardevolle landschap om de leefbaarheid in de regio en de Randstad voor volgende generaties te waarborgen?
Agrarische productie gaat hand in hand met de beleving van de groene omgeving. Uitbreiding van activiteiten bij bestaande agrarische bedrijven, natuur- en biologische boeren, ontwikkelen van boerenwandelpaden en landgoederen behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden. Recreatie moet echter ondergeschikt aan de agrarische kernwaarden blijven.

Wij zijn alleen voor nieuwbouw wanneer dit niet ten koste gaat van de waardevolle open landschappen en past binnen onze woonvisie en de criteria van de Ladder van Duurzame Verstedelijking. Voldoende sociale woningbouw is daarbij een absolute voorwaarde. Binnen het bestaande bebouwde gebied moet er, naast woningbouw, voldoende aandacht zijn voor recreatie, speelvelden en openbaar groen. Bestaand groen en speelvoorzieningen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven en bewoners moeten in de gelegenheid worden gesteld zelf mee te denken en te beslissen.

Dorpskern
Wat PZ betreft is het dorpsplein een centrum voor ontmoetingen, markten en dorpsfestiviteiten. Voor bewoners zal een gevarieerd winkelbestand, waarbij meer dan alleen de eerste levensbehoeften worden aangeboden, wenselijk zijn en het woonplezier bevorderen. PZ wil de winkeliers stimuleren de gevels te onderhouden en de aantrekkelijkheid en gezelligheid van het plein te bevorderen.

Zoeterwoude-Rijndijk
De ontwikkeling van Verde Vista Meerburg en het oudere deel van de Rijndijk hebben een nieuwe impuls nodig, zo is gebleken uit de recente gebiedsvisie. Het gaat hierbij om een integrale benadering van kantoren-/woningbouw, detailhandel, sport/recreatie, zorg en onderwijs, waarbij ontmoetingsplekken voor ouderen aanwezig moeten blijven.

Actiepunten:

 • Grenzen van het Groene Hart bewaken en het groene karakter van Zoeterwoude behouden door – in regionaal verband – het ontwikkelen van criteria voor de begrenzing van waardevolle open landschappen en overig groen.
 • Binnen de grenzen van het bebouwde gebied zuinig zijn op openbaar groen en speelvelden voor de jeugd.
 • Eventuele nieuwbouw toetsen aan de woonvisie en de criteria voor duurzame verstedelijking.
 • Duurzaam en levensloopbestendig bouwen.
 • De ongelijkvloerse kruising bij de spoorlijn en N11 met Burgemeester Smeetsweg moet een natuurlijke inpassing in het landschap krijgen.
 • Bewoners betrekken bij het opstellen van verbeteringsplannen voor de openbare ruimte, aansluitend op de maatregelen die noodzakelijk zijn (graafwerkzaamheden, riolering of herbestrating).

Financiën

Ondanks forse tekorten op het project Verde Vista Meerburg zijn we er de afgelopen raadsperiode in geslaagd voorzieningen uit te breiden: de bouw van de Brede School in het dorp, vernieuwing van de Geerbrug en Lagerbergbrug en ophoging van de geluidswal langs de N206. En dat is allemaal gelukt zonder extra lastenverzwaring voor de inwoners, zoals in veel andere gemeenten wel is gebeurd.

Inkomsten onder druk
De komende jaren zullen voor Zoeterwoude de inkomsten onder druk blijven staan. Er komen steeds meer taken op de gemeente af, waar lang niet altijd een toereikende vergoeding tegenover staat. Daarnaast zal de zogeheten precariobelasting (voor kabels en leidingen) moeten worden beëindigd. Omdat we deze tegenvallers niet rechtstreeks naar de inwoners door willen belasten, moet het nieuwe college scherp op de kleintjes blijven letten. 
Gelukkig is de financiële positie van Zoeterwoude nog steeds zeer solide. Daarom vindt PZ het verantwoord om een deel van de NUON-reserves in te zetten voor gerichte maatschappelijke investeringen, zodat het voorzieningenpeil van Zoeterwoude de komende decennia in elk geval is gewaarborgd. Uiteraard worden de bewoners bij deze beslissingen betrokken.

Begroting
PZ wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Dit vraagt om een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Van de planning en control-cyclus zou een aantal onderdelen nog verder aangescherpt moeten worden; nog meer taakstellend, nog meer als stuurmiddel.

De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dit betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en tekorten dus niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. PZ wil dat de gemeente haar beleid handhaaft om minimaal 2 miljoen euro als algemene reserve aan te houden.

Gemeentelijke belastingen
Bovendien wil PZ gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. Wij willen dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Leges en heffingen mogen kostendekkend zijn, maar moeten niet een extra bron van inkomen voor de gemeente vormen. Bij tekorten op de begroting zoeken wij in eerste instantie naar het efficiënter en goedkoper uitvoeren van taken of mogelijkheden om te bezuinigen, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Bij eventuele bezuinigingen moeten de kerntaken van de gemeente zoveel mogelijk worden ontzien.

Wij gaan uit van het principe “de vervuiler betaalt”. Dit betekent dat bij afvalstoffenheffing de hoeveelheid aangeboden afval de bepalende factor is voor de hoogte van het in rekening te brengen bedrag.

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan beter. Met name binnen samenwerkingsverbanden met de omliggende gemeenten is het de vraag of we voldoende zicht hebben op de besteding van het geld. De inzet van een actieve gemeentelijke rekenkamer moet hierbij helpen.

Actiepunten:

 • Het betrekken van burgers en ondernemingen bij het nadenken over eventuele bezuinigingsmaatregelen en extra inkomsten, maar ook bij de keuzes van investeringen voor de komende jaren.
 • De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) toetsen aan de noodzaak van de uitgaven in relatie tot besparingsmogelijkheden.
 • Ervoor zorgen dat de gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk worden ingericht, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij/zij om welke reden aan belasting moet afdragen.
 • Zoveel mogelijk uitgaan van het principe “de vervuiler betaalt”.
 • Het realiseren van een begrijpelijke, transparante begroting en een leesbaar jaarverslag.
 • Onderdelen van de planning en control cyclus nog verder aanscherpen, nog meer taakstellend en nog meer als stuurmiddel.
 • Er moet jaarlijks een duurzame begroting worden opgesteld. Op lange termijn wordt niet meer uitgegeven dan er binnenkomt en tekorten worden niet structureel aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves.
 • Een deel van de Nuon-reserve inzetten voor investeringen die het welzijn van de Zoeterwoudse inwoners structureel verbeteren.
 • De inzet van een actieve gemeentelijke rekenkamer, in het bijzonder bij de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
 • Continu aandacht voor een meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat.

Kunst en Muziek

In tijden van economische recessie komen kunst en cultuur vaak als eerste onder druk te staan. PZ is van mening dat er gezocht moet worden naar mogelijkheden om de lokale kunst- en culturele activiteiten op een aanvaardbaar niveau te houden. Van belang daarbij is dat kosten voor het gebruik van de accommodaties worden teruggebracht zonder dat dit al te veel afbreuk doet aan de activiteiten. Dit kan door het verder motiveren van integraal en multifunctioneel accommodatiegebruik, zoals bij de opzet van de nieuwe Brede School wordt gerealiseerd.

Uiteraard bepaalt de kleinschaligheid van Zoeterwoude mede het aanbod aan activiteiten. Voor bezoek aan grote theaterproducties zijn burgers hoofdzakelijk aangewezen op omliggende gemeenten. Initiatieven die op eigen terrein worden aangeboden (toneelvereniging, kindertheater, muzikale activiteiten) willen we blijven stimuleren.
PZ juicht toe dat Zoeterwoude deelneemt aan de regionale samenwerking op het gebied van cultuur met omliggende gemeenten.

De bibliotheken zijn een lokale basisvoorziening. Deze willen we behouden door samenwerking met de brede school en de inzet van vrijwilligers.

De nieuwe brede school biedt de mogelijkheid om de diverse sociale en culturele voorzieningen samen te brengen, waarbij de afzonderlijke onderdelen elkaar moeten versterken. We denken hierbij aan de bibliotheek, oefenruimtes voor toneel, muziek, film, hobby en sport- en ontspanningsactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen.

PZ draagt het culturele erfgoed van Zoeterwoude een warm hart toe en ziet het als een bindende factor tussen bestaande en nieuwe inwoners. De stichting Oud Zoeterwoude is een voorbeeld dat moet helpen bij het beleid op dit gebied. Het werk van het grote aantal Zoeterwoudse beeldende kunstenaars moet toegankelijk zijn voor een groter publiek. Diverse soorten optredens die voor een breed publiek worden georganiseerd (bijvoorbeeld het muziekfestival bij the Jammer of het Open Podium bij de Meester) zijn voor PZ belangrijke uitingen die behouden moeten blijven.

Actiepunten:

 • Alle inwoners (ook jongeren en ouderen) faciliteren bij culturele activiteiten, door inzet van integraal en multifunctioneel gebruik van accommodaties;
 • Handhaving van de bibliotheken in het dorp en de Rijndijk;
  Het bereikbaar en toegankelijk maken van werk van Zoeterwoudse kunstenaars voor een breder publiek (via website, exposities in het gemeentehuis etc.).

Duurzaamheid

PZ streeft naar een klimaat-neutrale gemeente. Een gemeente waar het energieverbruik wordt verminderd en waar de energie die gebruikt wordt, duurzaam wordt opgewekt. Wij gaan de uitdaging aan om in 2022 tot de top 20 van meest duurzame gemeenten van Nederland te behoren.

Energiebesparing
Indien wij ons doel willen behalen, zullen we, naast het vanaf 2010 ingezette succesvolle Zoeterwoudse duurzaamheidsbeleid, nieuwe initiatieven moeten nemen. De gemeente heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Naast de al uitgevoerde activiteiten wil PZ de volgende zaken realiseren:

 • het gemeentelijk wagenpark per 2022 volledig op elektriciteit laten rijden;
 • de verlichting in de openbare ruimte per 2022 uitsluitend met LED-verlichting en bewegingsschakelaars uitrusten;
 • het autogebruik te verminderen door het (elektrische) fietsgebruik en OV-gebruik te stimuleren.

PZ wil dat alle woningen, die zijn gebouwd na 1980, in 2022 tenminste het energielabel B hebben. Dit behoeft de inzet van wijkgerichte duurzaamheids-maatregelen, persoonlijk adviesverlening inzake duurzaamheid, het oprichten van energiecoöperaties en bindende afspraken met de woningcorporatie haar woningvoorraad te verduurzamen. Ook bedrijven moeten worden aangespoord duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Energieopwekking
Omdat wij onze gestelde doelen bij het opwekken van herwinbare energie niet uitsluitend door middel van het nemen van isolatiemaatregelen en plaatsing van zonnepanelen kunnen bereiken, is het noodzakelijk om ook andere vormen van duurzame energieopwekking zoals windenergie, zonneweiden, bio-vergisting, (aard)warmtepompen en gebruik van restwarmte, te gaan stimuleren.

Bij het plaatsen van zonnepanelen gaat onze voorkeur uit naar het opwekken van energie op daken van woningen en bedrijven en braakliggend terrein zonder (zichtbare) landschapswaarde. Hierbij is minimale, visuele landschapsschade het uitgangspunt.

Om het mogelijk te maken om vanaf 2018 aardgasvrij te wonen, willen wij dat de gemeente zich inzet voor een aansluiting op de aan te leggen warmtecarrousel Europort-Leiden. Dit alles zal in 2022 tot een energieneutraal Zoeterwoude (energieverbruik = energieopwekking) en gebruik van 100% herwinbare energie in 2035 moeten leiden.

PZ vindt het noodzakelijk dat de gemeente echt groene energie inkoopt, dus geen “sjoemelstroom” of certificaten van biomassa die is bijgestookt in kolencentrales.

Circulair beleid
Zoeterwoude loopt voorop in de regio op het gebied van afvalscheiding, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het circulair denken en handelen. Met de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers (ORAC) is PZ er van overtuigd dat dit systeem de burger aanspoort tot het nog verder beperken van zijn restafval tot minder dan 60 kg per persoon per jaar en een scheidingspercentage van minimaal 75% in 2022.
Hierbij volgen wij de meest recente ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding en -verwerking, die eventueel kunnen leiden tot aanpassing van het beleid.

Om het gebruik van verpakkingsmateriaal, zowel bij de leverancier als de consument, te verminderen zal de gemeente de winkeliers en consumenten op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen. PZ wil dat de inkoop van gemeentelijke producten aan ondernemers wordt gegund, die duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben staan.

Klimaatverandering
PZ maakt zich ernstig zorgen over de toenemende gevolgen van de klimaatverandering. Ter bestrijding van wateroverlast stelt PZ voor om alle nieuw te bouwen huizen vanaf medio 2018 te voorzien van hemelwaterafvoeren die afwateren op zinkputten op eigen terrein en het onbebouwd terrein bij woningen voor tenminste 50% waterdoorlatend te laten zijn. Bij bestaande woningen willen we dat, naast het verstrekken van gratis regentonnen, de verstening van tuinen wordt teruggedrongen. Hiertoe moet een communicatietraject worden uitgevoerd en een actie “Steenbreker” worden ingezet. Voor het terugdringen van warmteabsorptie willen we bedrijven stimuleren hun daken wit te schilderen en maatregelen te nemen ter voorkoming van wateroverlast.

Actiepunten:

 • Het realiseren van een klimaatneutraal Zoeterwoude: een gemeente waar het energieverbruik wordt verminderd en de energie die wordt gebruikt duurzaam wordt opgewekt;
 • Het uitbreiden en aanvullen van het Zoeterwoudse duurzaamheidsbeleid met nieuwe initiatieven.
 • Per 2020 moet het gemeentelijk wagenpark volledig elektrisch aangedreven zijn;
 • Activeren dat per 2022 de openbare verlichting volledig LED is en is voorzien van bewegingsschakelaars;
 • Stimulering van het (elektrisch) fietsgebruik door middel van aanleg van fietspaden, plaatsen van oplaadpunten en aanmoedigen van het OV gebruik;
 • Hoog inzetten op het realiseren van station Meerburg bij Zoeterwoude Rijndijk;
 • Er voor zorgdragen dat alle Zoeterwoudse huizen, na 1980 gebouwd, in 2022 tenminste energielabel B hebben.
 • Het bevorderen van meer burgerparticipatie bij adviesverlening inzake duurzaamheid en het oprichten van energiecoöperaties.;
 • Naast de huidige ook andere soorten duurzame energieopwekking stimuleren, zoals zonneweiden (onder voorwaarden, buiten de bestaande zichtlijnen, bv. op de locatie Slingerland), bio-vergisting, (aard)warmtepompen, gebruik van restwarmte, etc;
 • Het realiseren van een aansluiting op de nog aan te leggen warmtecarrousel Europoort-Leiden;
 • Het beperken van de uitstoot van roet en fijnstof van de Zoeterwoudse industrie en agrarische sector;
 • Het resterende restafval alsnog laten scheiden in een na-scheidingsinstallatie;
 • Het gebruik van verpakkingsmateriaal, zowel bij de leverancier als de consument, verminderen;
 • Duurzaam inkopen door middel van aankoop op een vooraf vastgestelde prijs en de markt laten concurreren op duurzaamheid, waarbij naast de prijs ook duurzaamheid de doorslag bij de aankoop geeft;
 • Waar mogelijk “circulair” inkopen door in plaats van een product (bv. een vrachtauto) een dienst (kilometers vervoer) te kopen;
 • Naast het verstrekken van gratis regentonnen, de verstening van tuinen terugdringen.
  Ter voorkoming van warmtestress bedrijven stimuleren hun daken wit te schilderen en maatregelen te nemen ter voorkoming van wateroverlast.
Facebook