Standpunten 2018 Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Noordbuurtseweg als fietsstraat.

Veel gebruikers van de Noordbuurtseweg ervaren al jaren een onveilige verkeerssituatie op de Noordbuurtseweg. Met de huidige inrichting rijden auto’s vaak veel harder dan de aangegeven 30 km en zorgen de wegversmallingen voor gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars. Vanaf het plan om de onveilige verkeerssituatie aan te pakken tot nu is inmiddels veel water door de Noordbuurtsevaart gestroomd. 

PZ is altijd uitgegaan dat met de herinrichting een verkeersbeeld worden bevorderd dat het langzaam verkeer beter faciliteert. De snelheid van gemotoriseerd verkeer moet worden vertraagd doordat de inrichting en uitstraling niet langer uitnodigt om hard te rijden. Uit de gehouden informatieavonden met belanghebbende en ook gesprekken die PZ met een aantal bewoners heeft gevoerd is naar voren gekomen dat de herinrichting vooral gericht moest zijn op een veilig gebruik voor fietsers en wandelaars.  Ook werd er gewaarschuwd dat een nieuwe inrichting niet tot nieuwe problemen moet leiden. Op trillingen door hoge drempels en geluidsoverlast zit men niet te wachten.

PZ maakt keuze

Op initiatief van PZ, ondersteunt door SBZ, is in het voorjaar van 2020 onderzocht of de weg kan worden ingericht als fietsstraat. Dit heeft geleid dat een onderzoekbureau twee varianten heeft uitgewerkt. Wat PZ betreft was er in de Raad meer aandacht geweest voor een goede beeldvorming bij een fietsstraat. Ondanks onze uitnodiging aan de VVD en het CDA om daarover met elkaar in gesprek te gaan zijn beide fracties hier niet op ingegaan. 

In september 2020 zijn de twee inrichtingsvarianten aan de raad voorgelegd. Bewoners hebben voor de raadvergadering ook op de varianten gereageerd en vanuit hun reacties bleken zij het idee van een fietsstraat, waarbij auto’s te gast zijn, een goed plan te vinden. Het plan is mede op verzoek van PZ nog wel aangepast met name het terug intekenen van parkeerplaatsen.

Middels een raadsbesluit is besloten dat de inrichting een fietsstraat zal worden. Als voorwaarde is wel gesteld dat de kosten binnen het budget moesten blijven. Gelet op het belang van het tijdig aanvragen van de subsidie is PZ akkoord gegaan om een uitgewerkt plan in te dienen bij de provincie.

Begin maart 2021 zijn de bewoners geïnformeerd dat de toegezegde informatieavond door de Corona crisis niet mogelijk is. Zij zijn gewezen dat her definitieve ontwerp in te zien is op de website (www.zoeterwoude.nl/noordbuurtsewegweg). Er is natuurlijk wel gelegenheid voor het maken van opmerkingen en stellen van vragen door de bewoners en andere betrokkenen.

PZ verwacht dat het college nu snel een definitief financieel voorstel aan de Raad zal voorleggen zodat er voortgang in blijft. Een goede vlotte voortgang betekent immers dat er een einde komt aan de onveilige verkeerssituatie van de Noordbuurtseweg.

Noordbuurtseweg als fietsstraat

Al sinds een paar jaar staat de herinrichting van de Noordbuurtseweg op de agenda. De verkeersveiligheid is zodanig risicovol dat actie noodzakelijk is.

De Raad wilde alleen geld beschikbaar stellen op de voorwaarde dat het college een herinrichtingsvoorstel zou voorleggen. Geen geld reserveren zonder een gedegen plan. PZ wilde voorts dat de bewoners van deze weg maar ook de aangrenzende straten vooraf ideeën en wensen konden inbrengen.  

De gemeente heeft vervolgens de mogelijkheden en knelpunten van de huidige weg onderzocht. In september 2019 heeft de raad een korte notitie ter informatie ontvangen. Naar onze mening gaf dit echter nog geen enkel beeld over de nieuwe inrichting.

Naar onze mening moet met de herinrichting een verkeersbeeld worden bevorderd dat het langzaam verkeer beter faciliteert. De snelheid van gemotoriseerd verkeer moet worden vertraagd zodat de inrichting en uitstraling niet langer uitnodigt om hard te rijden. Nu rijden auto’s vaak veel harder dan de aangegeven 30 km en zorgen de wegversmallingen voor gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars.

Omdat de weg deel uitmaakt van een fietsnetwerk in de regio vindt PZ het de moeite waard om de weg te richten tot fietsstraat met daarbij een goede voorziening voor wandelaars. Auto zijn op een dergelijke straat te gast en een inrichting met zo min mogelijk borden maken dat zij dit zo ook zullen ervaren.

Uit gesprekken die PZ met een aantal bewoners heeft gevoerd is naar voren gekomen dat de herinrichting vooral gericht moest zijn op een veilig gebruik voor fietsers en wandelaars.  Van belang was ook dat de aanpak niet te veel kosten met zich mee zou brengen. Bewoners lijken het idee van een fietsstraat waarbij auto’s te gast zijn een goed plan te vinden. 

Er bestaan in Nederland genoeg passende voorbeelden van fietsstraten. PZ denkt dat met een straat roodgekleurd asfalt en in het midden over de hele lengte een (lage) verhoogde middenberm van klinkers een lagere snelheid van auto’s zal worden afgedwongen. 

PZ vraagt Wethouder Bouter serieus onderzoek te doen naar de inrichting van de eerste echte fietsstraat van Zoeterwoude.

Verkeer en Vervoer

Het PZ-uitgangspunt is veilige en snelle verkeersdoorstroming met zo min mogelijk schade voor natuur, milieu en landschap.

Bereikbaarheid
PZ legt prioriteit bij goede en hoogwaardige openbaar-vervoersverbindingen, die zorgen voor een optimale bereikbaarheid voor inwoners en ondernemingen.
Over de snelbus van Zoetermeer naar Leiden zijn wij tevreden, maar ook op de Hoge Rijndijk is een hoogwaardige OV-verbinding voor ons belangrijk.
De mogelijke komst van het nieuwe station Meerburg draagt hieraan bij, maar mag niet ten koste gaan van de buslijnen.

De geplande ongelijkvloerse kruising bij de spoorlijn en N11 met de Burgemeester Smeetsweg moet een natuurlijke inpassing in het landschap krijgen.

Duurzaamheid en vervoer
Duurzaam vervoer staat bij PZ hoog in het vaandel. In 2020 wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de huidige busverbinding. PZ wil hierbij het gebruik van elektrische bussen realiseren.
PZ wil het vervoer per fiets aantrekkelijker maken. De verlenging van het fietspad Laan van Oud Raadwijk en de toekomstige fietstunnel onder de N11 zullen bijdragen aan een snelle en veilige fietsverbinding tussen het nieuwe station Meerburg en de twee woonkernen.
PZ is een voorstander van vervoer over water, omdat dit het milieu minder belast. Wij juichen de initiatieven van Heineken in dezen toe en willen andere ondernemingen op het bedrijventerrein stimuleren dit voorbeeld te volgen.

Veiligheid in het verkeer
Speciale aandacht verdient de veiligheid van de fietsers: gescheiden fietspaden met in het buitengebied aangepaste straatverlichting, uitgezonderd de fietspaden, die vanwege de fauna en landschappelijke inpassing daarvoor niet in aanmerking komen.
Op diverse plaatsen in de gemeente (Hoge Rijndijk, Schenkelweg, Weipoort, Zuidbuurtseweg) wordt de veiligheid van inwoners bedreigd door sluipverkeer van de omliggende gemeenten. De inmiddels genomen maatregelen moeten snel op effectiviteit worden geëvalueerd om te bekijken of aanpassingen noodzakelijk zijn. De brug bij de molentocht kan alleen voor langzaam verkeer gebruikt worden als de wijk klaar is.

Actiepunten:

  • Evaluatie en mogelijke uitbreiding van maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan.
  • Goede aansluiting van bus op treinvervoer voor bewoners van het dorp en de Rijndijk.
  • Verbetering van bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de bushaltes bij de N206: toegankelijkheid voor rolstoelen en verlichting.
  • Bevorderen van hoogwaardige OV-verbindingen (sneldiensten, HOV-net e.d.) in Zoeterwoude Rijndijk.
  • Het verder ontwikkelen van een comfortabel en veilig recreatief netwerk in Zoeterwoude met fiets-, wandel- en skeelerpaden.
  • Bevorderen van snelfietspaden voor vlot en duurzaam woon-werkverkeer.
  • Bevorderen van een maximale bereikbaarheid van bedrijven en bedrijventerreinen, zonder extra belasting van de woongebieden.
  • Stimuleren van bedrijven op bedrijventerrein m.b.t. duurzaam transport.
  • De geplande ongelijkvloerse kruising bij de spoorlijn en N11 met de Burgemeester Smeetsweg moet een goede inpassing in het landschap krijgen.
  • De brug bij de molentocht alleen voor langzaam verkeer.
Facebook