Standpunten 2018 Wonen en Woonomgeving

Wonen en Woonomgeving

Betaalbare huisvesting

Progressief Zoeterwoude heeft goede en betaalbare huisvesting hoog op de agenda staan. De sociale huurwoningen in Zoeterwoude hebben daarin een belangrijk aandeel. We vinden het dan ook belangrijk dat het aanbod kwalitatief goed is en dat Rijnhart Wonen, de woningcooperatie, goed in contact staat met de huurders en hun wensen.

In Zoeterwoude worden de huurdersbelangen vertegenwoordigd door De Huurderij. Deze organisatie heeft veel ervaring en kennis in huis en is zeer actief. Samen met de gemeente en Rijnhart Wonen leggen zij jaarlijks prestatieafspraken vast, waarin wordt afgesproken op welke manier de kwaliteit én de kwantiteit van de sociale huurwoningen voor alle doelgroepen geborgd wordt.

Op 9 oktober heeft De Huurderij samen met een afvaardiging vanuit de gemeenteraad zich gebogen over de nieuwe prestatieafspraken voor 2019. PZ heeft input gegeven aan het bestuur van De Huurderij om de afspraken zo scherp mogelijk te helpen formuleren. Duurzaamheid en doorstroming zijn hierbij belangrijke onderwerpen. We kijken ook uit naar de resultaten die het afgelopen jaar zijn behaald en zullen ons blijven inzetten voor een goed woningaanbod.

Wonen en woonomgeving

Zowel jongeren als ouderen moeten prettig en veilig kunnen leven in Zoeterwoude. Bewoners moeten kunnen doorstromen naar appartementen of andere woningen die passen bij hun inkomen en levensfase. Mensen met een lager inkomen moeten worden geholpen met koopconstructies. PZ steunt het idee van startersleningen en blijversleningen, waarbij de woningcorporatie en het rijk een belangrijke rol spelen.

PZ staat achter de recent aangenomen woonvisie, waarin prioriteit wordt gegeven aan het bouwen voor starters en ouderen.
We zijn voorstander van een divers woningaanbod, maar voelen ons extra verantwoordelijk voor de realisatie van sociale woningbouw. We zien veel mogelijkheden in transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen voor starters. Bij nieuwe bouwprojecten moet er worden gestreefd naar een diversiteit van doelgroepen, zowel wat betreft sociale huurwoningen als koopwoningen.

Actiepunten:

  • Realisatie van circa 30 nieuwe, gerenoveerde of getransformeerde woningen per jaar.
  • Levensloopbestendig bouwen verder stimuleren zoals het burgerinitiatief van de Stichting Samenscholing.
  • De toegankelijkheid van gebouwen bevorderen, alsmede de beschikbaarheid van woningen voor burgers die zijn aangewezen op een rolstoel of andere vervoersvoorziening.
  • Verdere ontwikkeling van welstandsvrij bouwen op basis van evaluatie en het nemen van vervolgstappen
  • Realiseren van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw/herontwikkeling, inclusief een boeteclausule voor ontwikkelaars, indien hieraan niet wordt voldaan. Hiervan moet 10% specifiek voor Zoeterwoudse jongeren worden gereserveerd.
  • Bij ieder nieuwbouwproject streven naar een zo groot mogelijke diversiteit aan woningen, zowel huur als koop.
  • Prioriteit bij voorzieningen voor starters door slimmer-kopen-constructies, starterslening en blijverslening voor ouderen.
  • Duidelijke afspraken met woningcorporatie Rijnhart wonen: de kernvoorraad van betaalbare huurwoningen moet op peil gehouden worden en aan de huidige vraag voldoen.
  • Betaalbare woonruimte beschikbaar stellen voor jongeren die vanuit de Jeugdzorg een stap naar zelfstandigheid maken (zgn. Care Leavers) via bijvoorbeeld begeleid wonen.
Facebook