Moties

Moties

Moties en amendementen (mede) door PZ ingediend raadsperiode 2014 – 2018

Voordat er grote investeringen in de lokale sportinfrastructuur gedaan worden, willen de VVD en PZ dat eerste een visie op sportontwikkeling wordt gemaakt. In deze studie moet duidelijk worden gemaakt welke faciliteiten nodig zijn en welke lokatie het meest geschikt is. De motie is ingediend op 1 februari 2018 en is uiteindelijk raadsbreed aangenomen.

Leiden heeft besloten over de financiering van een nieuwe 250 meter ijsbaan. Als de regiogemeenten willen mee betalen aan een extra lengte van 83 meter kan deze ijsbaan ook voor wedstrijden gebruikt worden. PZ is voorstander van deze 333 meter baan en vraagt het college middelen beschikbaar te maken. De motie is ingediend op 9 november 2017. Na een aanpassing op verzoek van de VVD is de motie met algemene stemmen aangenomen.

De politieke partijen in Zoeterwoude maken zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingen van de TMG die de lokale nieuwsverslaggeving hard zal treffen. Samen met het CDA en de VVD is is op 26 januari 2017 een motie ingediend om het college te vragen onze zorg over de continuïteit van de lokale onafhankelijke verslaggeving uit te spreken richting de TMG. De motie is aangenomen.

In een motie ingediend op 10 november 2016 hebben PZ en het CDA aandacht gevraagd voor de maatschappelijke ondersteuning huishoudelijke hulp. Er is hier een overschot ontstaan waarbij door het college wordt aangegeven dat er geen knelpunten in Zoeterwoude samenleving bekend zijn. Onduidelijk is of een gedeelte hiervan wellicht het gevolg is van de hoogte eigen bijdrage die gevraagd wordt.  PZ en het CDA verzoeken het college om een gedegen onderzoek te doen naar met name de financiële knelpunten die aanvragers en gebruikers van de algemene voorziening huishoudelijke hulp ervaren. De motie is aangenomen.

Eigen bijdrage HbhH


Op 7 juli 2016 heeft PZ gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om vanwege de lage inflatie de OZB voor 2017 niet te verhogen. De motie is aangenomen en heeft uiteindelijk geleid dat de OZB over 2017 niet verhoogd is. De motie is raadsbreed aangenomen.

Indexering OZB


Alle partijen in de raad van 17 december 2015 hebben gezamenlijk het college gevraagd in de begroting voor 2017 het tarief voor de OZB gebruikers niet- woningen op € 0 te stellen. Daarbij tevens de OZB voor eigenaren niet-woningen te verhogen met de daardoor gederfde inkomsten, en de eigenaren van woningen te compenseren door de aftrek van de € 7.980 vermeerderd met de indexatie over de drie voorafgaande jaren te verrekenen met de te verwachten meeropbrengst uit bedrijfspanden. De motie is aangenomen met steun van de VVD. Het CDA stemde tegen.

OZB


Het college is van mening is dat de vaststelling van de prestatieafspraken een uitvoering van het woonbeleid is en vindt dat het een bevoegdheid van het college is. PZ wil echter vooraf inzage en heeft in de vergadering van 17 december 2015 de volgende motie ingediend. De motie is verworpen.

Prestatieafspraken


Uit de algemene beschouwingen is gebleken dat het aantal woninginbraken in 2015 fors is toegenomen. PZ verbaast zich over deze toename is benieuwd in hoeverre deze cijfers juist zijn. Immers een toename inbraken vraagt om maatregelen op korte termijn. Hiertoe heeft PZ op 12 november 2015 een motie ingediend die de gemeente vraagt om onderzoek te doen en tevens expliciet het gebruik van buurtsignalering te stimuleren (gebruik WhatsApp groepen zoals in Leiderdorp en Oegstgeest inclusief waarschuwingsbordjes in de wijk). De motie is door PZ ingetrokken nadat de gemeente heeft toegezegd de politie uit te nodigen voor een toelichting.

Motie Veiligheid


Veel bomen op de Nieuweweg blijken ziek te zijn en worden geruimd. Op 27 augustus 2015 heeft PZ een motie ingediend waarbij de gemeente gevraagd een plan te maken om de Nieuweweg weer de uitstraling te geven die ooit bedoeld was. De motie is met steun van het CDA aangenomen, de VVD stemde tegen.

Motie Bomenplan Nieuweweg


Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2014 is samen met het CDA een motie ingediend waarbij het college gevraagd is met een plan van aanpak sportstimulering te komen die het hele maatschappelijke veld beslaat. De motie is aangenomen.

Motie regie sportstimulering

 


Eerder ingediende moties en amendementen

Motie Zoeterwoude Schaliegasvrij

Amendement Lagerbergbrug

Motie stellig besluit

Amendement Programmajaarrekening 2013

Motie verkeersveiligheid N206

Motie Duurzaam Zoeterwoude

Motie Decentralisaties


Moties en amendementen (mede) door PZ ingediend raadsperiode 2010 – 2014

Tijdens de begrotingsbehandeling (beschouwingen) van 7 november 2013 heeft PZ  2 amendementen ingediend: Uitvoering Groene Hartbeleid en Sportstimulering en 2 moties: Doelmatig en effectief handhaven en Vernieuwde communicatie ingediend. Alle amendementen en moties zijn aangenomen. Klik voor de inhoud op onderstaande koppelingen.

Amendement Sportstimulering

Amendement uitvoering Groene Hart beleid

Motie doelmatig en effectief handhaven

Motie vernieuwde communicatie

28 maart 2013:

Amendement – Voorstel Woudevoort


Het amendement Programmajaarrekening 2012, is op 13 juni 2013 ingediend en aangenomen met ondersteuning van de VVD.Wij zijn tegen het instellen van aparte potjes voor specifieke bestemmingen, omdat dit ten koste gaat van de bestedingsvrijheid. Daarom hebben we met dit amendement voorgesteld om geen nieuwe bestemmingsreserve in te stellen, maar het overschot van de jaarrekening 2012 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Amendement Programmajaarrekening 2012

8 november 2012:

Motie – Duurzaamheidsagenda

14 juni 2012:

Amendement-Programmajaarrekening

10 november 2011:

Motie – Speelveld Jan van Banningstraat

11 november 2010:

Motie – Duurzaamheidsagenda 11 nov

Facebook